Thông tư số 43/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư số 43/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 43/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 43/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 43/2000/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N C P BÙ CHÊNH L CH LÃI SU T CHO VAY TÍN D NG U TƯ C A NHÀ NƯ C I V I QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 50/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Căn c Quy ch qu n lý tài chính Qu h tr phát tri n ban hành kèm theo Quy t nh s 232/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph ; Qu h tr phát tri n m b o hoàn v n trong quá trình th c hi n tín d ng u tư theo k ho ch c a Nhà nư c, B Tài chính hư ng d n vi c c p bù chênh l ch lãi su t (sau ây g i t t là c p bù) i v i Qu h tr phát tri n như sau: I- QUY NNH CHUNG 1/ Ph m vi c p bù cho Qu h tr phát tri n bao g m: Chênh l ch lãi su t và phí qu n lý i v i các d án cho vay t các ngu n v n trong nư c. 2/ M c c p bù ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a lãi su t hoà ng các ngu n v n trong nư c (bao g m c các ngu n v n không ph i tr lãi) v i lãi su t cho vay ch nh và ph n phí qu n lý ư c hư ng. Qu h tr phát tri n ch huy ng các ngu n v n v i lãi su t cao trong trư ng h p ã s d ng t i a các ngu n v n không ph i tr lãi ho c huy ng v i lãi su t th p. 3/ Vi c c p bù ư c th c hi n theo phương th c t m c p hàng quý theo k ho ch và có i u ch nh theo tình hình th c hi n c a các quý trư c; s c p bù chính th c c năm s ư c xác nh sau khi k t thúc năm tài chính. Ngu n c p bù cho Qu h tr phát tri n ư c b trí trong d toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm. 4/ Qu h tr phát tri n có trách nhi m xây d ng k ho ch, xác nh nhu c u c p bù và báo cáo B Tài chính theo úng quy nh t i Thông tư này. II- QUY NNH C TH
  2. 1/ Xây d ng k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t. 1.1. Trình t xây d ng k ho ch. - Căn c k ho ch cân i và huy ng các ngu n v n; căn c ch trương v tín d ng u tư c a Nhà nư c, Qu h tr phát tri n xây d ng k ho ch c p bù cho năm k ho ch g i B Tài chính và B K ho ch và u tư cu i tháng 9 hàng năm (theo m u s 01-KH-CB ính kèm). - Trên cơ s k ho ch c p bù c a Qu h tr phát tri n; căn c ch trương chung v u tư phát tri n và tín d ng u tư c a Nhà nư c; căn c kh năng cân i ngân sách, B Tài chính xác nh k ho ch c p bù và t ng h p trong d toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm trình Th tư ng Chính ph . - Căn c k ho ch c p bù c năm ư c b trí trong k ho ch chi Ngân sách Nhà nư c; căn c vào k ho ch cân i và huy ng các ngu n v n trong quý, Qu h tr phát tri n xây d ng k ho ch c p bù quý g i B Tài chính làm cơ s th c hi n c p bù. 1.2. Phương pháp tính k ho ch c p bù. S c p bù = Dư n cho vay X Lãi su t bình - Lãi su t bình + T l phí trong năm k bình quân theo quân các quân cho vay qu n lý ho ch k ho ch năm ngu n v n các d án (1) (2) (3) ( 4) (1) Dư n cho vay bình quân theo k ho ch năm là dư n cho vay i v i các d án s d ng ngu n v n trong nư c và ư c tính trên cơ s k ho ch cho vay, k ho ch thu n trong năm k ho ch, s dư n cho vay t các năm trư c chuy n sang. Không tính dư n cho vay i v i: - Các d án do Qu h tr phát tri n nh n u thác t các t ch c, cá nhân. - Các d án ư c Chính ph cho phép xoá n . (2) Lãi su t bình quân các ngu n v n là lãi su t tính theo phương pháp bình quân gia quy n gi a lãi su t huy ng t ng ngu n v n v i s dư các ngu n v n, k c ngu n v n không ph i tr lãi (không bao g m ngu n v n vay n , vi n tr nư c ngoài c a Chính ph u nhi m Qu h tr phát tri n cho vay l i trong nư c). (3) Lãi su t bình quân cho vay các d án là lãi su t tính theo phương pháp bình quân gia quy n gi a dư n theo k ho ch c năm và lãi su t cho vay ư c n nh cho t ng d án. (4) T l phí qu n lý ư c áp d ng theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Trong 5 năm u m i thành l p, phí qu n lý ư c xác nh b ng 0,2%/tháng trên s dư n cho vay theo k ho ch c a các d án s d ng ngu n v n tín d ng trong nư c 2/ Nguyên t c th c hi n c p bù.
  3. - Vi c c p bù cho Qu h tr phát tri n ư c th c hi n theo nguyên t c t m c p hàng quý trên cơ s tình hình th c hi n v huy ng và cân i ngu n v n, ti n cho vay t ng d án trong quý. K t thúc năm tài chính, căn c s li u quy t toán ư c H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n thông qua, B Tài chính s xác nh chính th c s ph i c p bù c a c năm và th c hi n i u ch nh. - Vi c t m c p bù hàng quý ư c th c hi n theo nguyên t c: + Quý I: C p 75% k ho ch Quý I. + Quý II: C p 75% k ho ch Quý II ± s i u ch nh 3 tháng u năm. + Quý III: C p 75% k ho ch Quý III ± s i u ch nh 6 tháng u năm. + Quý IV: C p 75% k ho ch Quý IV ± s i u ch nh 9 tháng u năm. 3/ Phương pháp tính c p bù. S c p bù = Dư n cho X Lãi su t bình - Lãi su t cho + T l phí th c t vay bình quân các ngu n vay b/q các d qu n lý (quý, năm) quân các v n án d án (quý, năm) (quý, năm) (quý, năm) (1) (2) (3) (4) (1) Dư n cho vay bình quân các d án là t ng s dư n cho vay c a các d án tính theo phương pháp bình quân tháng. Không tính dư n cho vay i v i: - Các d án do Qu h tr phát tri n nh n u thác t các t ch c, cá nhân. - Các d án ư c Chính ph cho phép xoá n . (2) Lãi su t bình quân các ngu n v n th c t ư c tính như sau: = T ng lãi th c tr cho vi c huy ng các ngu n v n Lãi su t bình quân Các (quý, năm) ngu n v n T ng ngu n v n th c t tính theo phương pháp (quý, năm) bình quân tháng - T ng ngu n v n th c t là t ng s dư c a t t c các ngu n v n, không bao g m ngu n v n vay n , vi n tr nư c ngoài c a Chính ph u nhi m cho Qu h tr phát tri n cho vay l i trong nư c và các ngu n v n nh n u thác t các t ch c, cá nhân. (3) Lãi su t cho vay bình quân các d án ư c tính như sau: = T ng lãi th c thu t các d án cho vay Lãi su t cho vay (quý, năm) bình quân các d T ng dư n cho vay th c t tính theo án phương pháp bình quân tháng
  4. (quý, năm) (4) T l phí qu n lý là t l phí mà Qu h tr phát tri n ư c hư ng tính theo th i kỳ c p bù. Trong 5 năm u m i thành l p, phí qu n lý ư c xác nh b ng 0,2%/tháng trên s dư n cho vay th c t c a các d án s d ng ngu n v n tín d ng trong nư c 4/ Trình t c p bù chênh l ch lãi su t. 4.1. T m c p bù hàng quý. - Vào ngày 15 tháng u quý, căn c s li u t ng h p t các chi nhánh Qu , Qu h tr phát tri n l p k ho ch c p bù quý (theo m u s 03-TH-CB ính kèm), kèm thuy t minh g i B Tài chính. - Căn c k ho ch c p bù ư c b trí trong k ho ch chi Ngân sách Nhà nư c; trên cơ s k ho ch c p bù quý c a Qu h tr phát tri n, vào ngày 25 tháng u hàng quý, B Tài chính t m c p bù cho Qu h tr phát tri n theo quy nh t i i m 2 - M c II c a Thông tư này. - i u ch nh s c p bù quý + Vào ngày 15 tháng u quý sau, căn c s li u t ng h p t các chi nhánh, Qu h tr phát tri n tính s ph i c p bù th c t quý trư c, s chênh l ch v i s ã ư c t m c p bù quý trư c (theo m u s 04-TH-CB ính kèm), kèm theo thuy t minh g i B Tài chính. + Căn c k ho ch ư c b trí trong d toán chi Ngân sách Nhà nư c, trên cơ s ngh c p bù c a Qu h tr phát tri n, B Tài chính xác nh s th c ph i c p bù quý trư c: a. N u s th c ph i c p bù c a quý trư c cao hơn s ã t m c p bù, B Tài chính c p b sung ph n còn thi u cùng v i s t m c p bù quý sau. b. N u s th c ph i c p bù c a quý trư c th p hơn s ã t m c p bù, B Tài chính s tr s ã c p vư t vào s t m c p bù quý sau. 4.2. i u ch nh s c p bù hàng năm theo quy t toán chính th c. - K t thúc năm tài chính, căn c s li u quy t toán chính th c ư c H i ng qu n lý phê duy t, Qu h tr phát tri n tính toán l i s ph i c p bù c năm (theo m u s 02- TH-CB ính kèm), kèm thuy t minh g i B Tài chính. - Căn c k ho ch c p bù c năm ư c b trí trong Ngân sách Nhà nư c; căn c s li u quy t toán và tình hình ho t ng th c t trong năm c a Qu h tr phát tri n, B Tài chính xác nh l i s chính th c ph i c p bù c năm cho Qu h tr phát tri n và th c hi n i u ch nh.
  5. Vi c i u ch nh s c p bù theo quy t toán chính th c ư c th c hi n như sau: + N u s ư c c p bù chính th c c năm cao hơn s ã t m c p bù trong năm (theo các quý) thì B Tài chính s c p b sung ph n còn thi u trong ph m vi k ho ch ư c thông báo. Ph n chênh l ch vư t gi a s c p bù chính th c c năm và k ho ch ư c thông báo (n u có) s ư c b trí trong k ho ch c p bù năm sau. + N u s ư c c p bù chính th c c năm th p hơn s ã t m c p bù trong năm (theo các quý) thì ph n chênh l ch vư t s ư c gi l i c p bù cho quý I năm ti p theo (trư ng h p năm ti p theo v n phát sinh vi c c p bù); ho c ph i n p l i cho Ngân sách Nhà nư c (trư ng h p năm ti p theo không phát sinh vi c c p bù). III- T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c t ngày 01/01/2000. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh Qu h tr phát tri n k p th i ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản