Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
7
download

Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT về hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT

  1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 44/2001/TT-BKHCNMT Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 44/2001/TT-BKHCNMT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA HÀNG HÓA CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa; Để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định thống nhất như sau: 1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động của các cơ quan, tổ chức sự nghiệp kỹ thuật thuộc các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc kiểm tra hàng hóa. Hoạt động giám định hàng hóa của các doanh nghiệp giám định thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật Thương mại trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền trưng cầu thực hiện giám định liên quan đến việc thực hiện công vụ của cơ quan nhà nước được hưởng dẫn tại một văn bản pháp luật khác. 2. Kiểm tra hàng hóa trong Thông tư này được hiểu là việc cơ quan, tổ chức sự nghiệp kỹ thuật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trưng cầu tiến hành xác định bản chất, thuộc tính của hàng hóa để phục vụ công tác quản lý nhà nước. 3. Cơ quan trưng cầu là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện một công vụ nhất định theo luật định, bao gồm các cơ quan: Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an, cơ quan Hải quan, cơ quan Kiểm lâm, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật. 4. Cơ quan được trưng cầu là các cơ quan, tổ chức sự nghiệp kỹ thuật, trực thuộc các Bộ, ngành quản lý chuyên ngành, có chức năng kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa (sau đây gọi tắt là cơ quan kỹ thuật).
  2. Danh sách cơ quan kỹ thuật có chức năng kiểm tra từng loại hàng hóa cụ thể được nêu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo việc thay đổi, bổ sung danh sách cơ quan kỹ thuật nói trên tới các cơ quan hữu quan sau khi thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. 5. Cơ quan kỹ thuật, ngoài việc thực hiện thẩm định kỹ thuật phục vụ công tác của chính đơn vị chủ quản, có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của cơ quan trưng cầu quy định tại Điểm 3 của Thông tư này. 6. Cơ quan kỹ thuật quy định tại Điểm 4 của Thông tư này không thực hiện các dịch vụ giám định hàng hoá theo hợp đồng thương mại. 7. Việc trưng cầu kiểm tra hàng hóa phải được gửi bằng văn bản, trong đó phải có những nội dung chính sau: a. Tên, địa chỉ cơ quan trưng cầu kiểm tra hàng hóa: b. Tên hàng hóa được trưng cầu; c. Nội dung trưng cầu (ghi rõ chỉ tiêu, yêu cầu); d. Phương pháp kiểm tra, thử nghiệm đề nghị được áp dụng; e. Địa điểm, thời gian kiểm tra; f. Thời hạn đề nghị thông báo kết quả kiểm tra, thử nghiệm. 8. Trong thời hạn hai ngày (không tính ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ cuối tuần), kể từ ngày nhận được văn bản trưng cầu, cơ quan kỹ thuật có trách nhiệm trả lời cơ quan trưng cầu bằng văn bản về khả năng, mức độ thực hiện các nội dung được trưng cầu. 9. Trong trường hợp không nhất trí với kết quả kiểm tra thì cơ quan trưng cầu nêu tại điểm 3 của Thông tư này có quyền tham khảo ý kiến của Bộ, ngành quản lý chuyên ngành tương ứng (quy định tại cột 2 Phụ lục kèm theo Thông tư này) đối với kết quả kiểm tra Ý kiến của Bộ, ngành quản lý chuyên ngành là kết luận cuối cùng để cơ quan trưng cầu làm căn cứ ra quyết định của mình. 10. Phí, lệ phí kiểm tra do cơ quan trưng cầu trả theo quy định của nhà nước, trừ trường hợp có thoả thuận khác, không trái pháp luật, giữa cơ quan trưng cầu và doanh nghiệp, cá nhân liên quan.
  3. 11. Định kỳ hàng năm vào trước ngày 20 tháng 01 của năm sau, cơ quan kỹ thuật có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước và những thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động (nếu có) của đơn vị mình cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan. 12. Cán bộ, công chức của cơ quan trưng cầu kiểm tra, của cơ quan kỹ thuật được trưng cầu kiểm tra khi thực hiện công vụ có những hành vi vi phạm pháp luật thì tùy mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hiện hành. 13. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. 14. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị có thông báo, phản ánh về Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để nghiên cứu, xử lý. Bùi Mạnh Hải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản