Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
53
lượt xem
6
download

Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 44/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ TÀI CHÍNH NGU N H TR C A NƯ C NGOÀI THU C PH M VI B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN QU N LÝ Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 c a Chính ph , qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 c a Chính ph , ban hành Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP, ngày 09/11/2006 c a Chính ph , ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t đ nh s 64/2001/QĐ-TTg, ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph , ban hành Quy ch qu n lý, s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài; Căn c các thông tư c a B Tài chính: Thông tư s 82/2007/TT-BTC, ngày 12/7/2007, hư ng d n ch đ qu n lý tài chính nhà nư c đ i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c; Thông tư s 108/2007/TT-BTC, ngày 07/9/2007, hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính đ i v i các chương trình, d án h tr phát tri n chính th c (ODA); Thông tư s 116/2005/TT-BTC, ngày 19/12/2005, hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n qu n lý tài chính ngu n h tr c a nư c ngoài thu c ph m vi B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý như sau: Chương I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. M c tiêu và ph m vi đi u ch nh Thông tư này nh m nâng cao hi u l c và hi u qu công tác qu n lý tài chính ngu n h tr c a nư c ngoài, g m ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và vi n tr phi chính ph nư c ngoài (NGO) đ u tư thông qua các chương trình, d án, kho n tài tr phi d án cho các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, Văn phòng Đ i tác H tr ngành, Qu u thác ngành và các Ban Qu n lý d án thu c ph m vi B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, các Văn phòng Đ i tác H tr ngành, Qu u thác ngành và các Ban Qu n lý d án thu c B , đư c B quy t đ nh giao nhi m v làm ch chương trình, d án, ho c đư c giao nhi m v đi u ph i, th c hi n m t ph n (đ i v i d án có nhi u ti u d án ho c nhi u h p ph n) hay toàn b chương trình, d án và kho n tài tr phi d án (g i chung là Ch d án) ph i th c hi n nghiêm các quy đ nh và hư ng d n t i Thông tư này. Đi u 3. Nguyên t c qu n lý tài chính 1. Ngu n v n ODA và NGO đ u tư, h tr thông qua các chương trình, d án và các kho n tài tr phi d án (g i chung là d án) đ u là ngu n v n c a Ngân sách Nhà nư c (NSNN), ph i đư c h ch toán, ph n ánh đ y đ thông qua h th ng ch ng t s sách, bi u m u báo cáo và ph i đư c qu n lý, s d ng theo quy đ nh c a Lu t NSNN, các Ngh đ nh và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2. Tr trư ng h p đ c bi t đã đư c Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t, v n đ i ng do NSNN c p phát theo cam k t dành cho các chương trình, d án ODA và d án NGO thu c ph m vi c p nào do c p đó (g m trung ương và đ a phương) đ m b o cân đ i, b trí, giao d toán và ki m tra, phê duy t quy t toán. Tuy nhiên, toàn b s li u ph i đư c ph n ánh, t ng h p trong báo cáo tài chính, báo cáo quy t toán chung c a toàn chương trình, d án. 3. Ch d án ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c B trư ng v vi c th c hi n các cam k t đã quy đ nh trong các đi u ư c qu c t , văn ki n d án; các quy đ nh c a Nhà nư c v th c hi n chương trình, d án, qu n lý tài chính; th c hi n ch đ l p k ho ch tài chính, h ch toán k toán, ki m toán, quy t toán, qu n lý tài s n d án, báo cáo theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Trong trư ng h p các đi u ư c, tho thu n, cam k t qu c t mà Vi t Nam tham gia, ký k t có quy đ nh khác v i quy đ nh trong nư c thì th c hi n theo các đi u ư c, tho thu n, cam k t đó. N u Nhà tài tr ho c cơ quan, t ch c đư c Nhà tài tr u nhi m tr c ti p đi u hành vi c chi tiêu cho chương
 2. trình, d án, thì vi c qu n lý tài chính đư c th c hi n theo các quy đ nh trong các Hi p đ nh, Tho thu n, Cam k t ho c Văn ki n d án, Biên b n ghi nh đã ký k t v i Nhà tài tr . Đi u 4. N i dung qu n lý tài chính 1. N i dung qu n lý tài chính ngu n h tr c a nư c ngoài thu c ph m vi B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý bao g m: L p và t ng h p k ho ch tài chính (còn g i là d toán thu, chi NSNN); th c hi n ch đ ki m soát chi và h ch toán NSNN; th c hi n ch đ mua s m và đ nh m c chi tiêu; th c hi n ch đ báo cáo, k toán, ki m toán và quy t toán; th c hi n ch đ qu n lý v n và tài s n hình thành t ngu n kinh phí d án; và th c hi n các chính sách thu . 2. Ngoài các n i dung nêu trên, đ i v i các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i có tính ch t đ c l p (không đi kèm v i d án v n vay) còn ph i th c hi n vi c xác nh n vi n tr v i B Tài chính (C c Qu n lý n và Tài chính đ i ngo i) theo quy đ nh t i Thông tư s 82/2007/TT-BTC, ngày 12/7/2007 c a B Tài chính, hư ng d n ch đ qu n lý tài chính nhà nư c đ i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th Thông tư này. Chương II. L P VÀ PHÊ DUY T K HO CH TÀI CHÍNH Đi u 5. Nguyên t c l p k ho ch tài chính 1. K ho ch tài chính là k ho ch v n đ u tư (đ i v i d án XDCB), ho c k ho ch v n hành chính s nghi p (đ i v i d án HCSN) ho c k ho ch cho vay tín d ng (đ i v i các d án tín d ng). N i dung c a k ho ch tài chính bao g m: k ho ch v n ODA và NGO (v n vay n , v n vi n tr không hoàn l i, phân theo t ng nư c ho c t ch c tài tr ), v n đ i ng trong nư c (v n ngân sách trung ương, v n ngân sách đ a phương, v n tín d ng trong nư c, v n t có c a Ch d án, v n đóng góp c a ngư i hư ng l i d án, ngu n v n do đư c hoàn thu Giá tr gia tăng (n u có) và các ngu n v n khác theo quy đ nh c a lu t pháp Vi t Nam). 2. Đ i v i các d án h n h p XDCB và HCSN, Ch d án l p và trình duy t k ho ch tài chính c th theo t ng n i dung chi c a d án. Đ i v i các d án có nhi u Ch d án, t ng Ch d án ch u trách nhi m l p k ho ch tài chính cho ph n d án do Ch d án th c hi n. Trư ng h p d án có nhi u Ch d án và có m t cơ quan đ u m i đi u ph i chung vi c th c hi n d án, cơ quan đi u ph i chung s ch u trách nhi m l p k ho ch tài chính ph n ho t đ ng do cơ quan đi u ph i th c hi n, đ ng th i t ng h p k ho ch chung c a toàn d án. 3. K ho ch tài chính hàng năm c a d án ph i th hi n các n i dung chi chi ti t theo t ng h p ph n, t ng ho t đ ng chính c a d án, chi ti t theo t ng ngu n v n tài tr , v n đ i ng, v n t có c a Ch D án, v n đóng góp c a ngư i hư ng l i, v n tín d ng (n u có) và ph i kèm theo báo cáo thuy t minh rõ cơ s , căn c tính toán t ng kho n chi. 4. K ho ch tài chính hàng năm c a d án đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t, thông báo là cơ s đ ki m soát chi, rút v n đ i ng và v n nư c ngoài cho d án. Sau khi có k ho ch tài chính đư c duy t, Ban Qu n lý d án g i k ho ch tài chính cho B Tài chính (C c Qu n lý n và Tài chính đ i ngo i) và Kho b c Nhà nư c nơi đăng ký giao d ch. 5. K ho ch tài chính năm c a d án l p theo hư ng d n t i Thông tư s 108/2007/TT-BTC, ngày 07/9/2007 c a B Tài chính, hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính đ i v i các chương trình, d án h tr phát tri n chính th c. Đ phù h p v i yêu c u qu n lý, đi u ki n tình hình th c t , các m u bi u l p và t ng h p k ho ch đư c hư ng d n chi ti t, c th hóa, bao g m 03 ph l c: Ph l c 01: M u bi u t ng h p k ho ch tài chính năm. Bi u này đư c t ng h p t các d án đã đư c l p chi ti t t i ph l c 02 và 03. Ph l c 02: K ho ch tài chính năm Ph l c 03: D toán chi ti t chi ngân sách d án năm Đi u 6. L p và phê duy t k ho ch tài chính 1. Hàng năm, trư c ngày 15 tháng 7, trùng v i th i đi m l p d toán NSNN, theo quy đ nh hi n hành, căn c n i dung văn ki n d án, k ho ch t ng th , ti n đ th c hi n d án, Ch d án là đơn v d toán c p II ch đ o Ban Qu n lý d án, đơn v c p dư i tr c thu c l p và t ng h p k ho ch v n cho năm sau, th a thu n/xin ý ki n không ph n đ i (No objection) c a Nhà tài tr (n u có yêu c u), làm căn c trình B xem xét g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư t ng h p NSNN trình Chính ph và Qu c h i phê duy t.
 3. 2. Đ i v i các d án có tính ch t đ u tư (g i t t là d án XDCB), Ch d án l p và g i V K ho ch xem xét, t ng h p k ho ch tài chính báo cáo B trư ng trư c khi g i B K ho ch và Đ u tư. Đ i v i các d án có tính ch t chi hành chính s nghi p (g i t t là d án HCSN), Ch d án l p và g i V Tài chính xem xét, t ng h p k ho ch tài chính báo cáo B trư ng trư c khi g i B Tài chính. 3. Trong tháng 8, theo ch c năng nhi m v đư c giao, V Tài chính (đ i v i d án HCSN), V K ho ch (đ i v i d án XDCB) ch trì, ph i h p v i các V , C c có liên quan ch nh s a l n cu i k ho ch/d toán NSNN c a B đ t ng h p g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. Trong quá trình l p k ho ch/d toán NSNN hàng năm, các V , C c, các đơn v s nghi p khác và cơ quan đư c u quy n căn c ch c năng, nhi m v đư c giao, ch trì ho c ph i h p t ch c th m đ nh, phê duy t k ho ch tài chính/d toán chi NSNN cho các d án thu c lĩnh v c qu n lý, th i h n hoàn thành trư c ngày 31 tháng 10. 4. Ngay sau khi đư c Th tư ng Chính ph giao D toán thu, chi NSNN, và đư c c p có th m quy n th m đ nh phương án phân b v n, V Tài chính trình B trư ng quy t đ nh giao d toán chi NSNN cho các d án HCSN; V K ho ch ch trì trình B trư ng thông báo k ho ch v n cho các d án XDCB đ n các đơn v d toán c p II; th i gian hoàn thành trư c ngày 31/12. Đơn v d toán c p II có trách nhi m thông báo k ho ch v n cho các đơn v ph thu c trong vòng 05 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c quy t đ nh/thông báo giao k ho ch/d toán c a B . 5. Đ i v i các d án ODA, d án NGO mà Đi u ư c qu c t và tho thu n đã ký nhưng chưa có hi u l c ho c có hi u l c nhưng chưa hoàn thành các th t c đ u tư trong nư c, cơ quan đư c giao làm Ch d án ph i trình B (thông qua V K ho ch đ i v i v n mang tính ch t XDCB, V Tài chính đ i v i v n mang tính ch t HCSN) đ B t ng h p, báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính (trong th i gian l p d toán ngân sách) đ b trí trong d phòng chi XDCB ho c chi HCSN, trình c p có th m quy n quy t đ nh (n u là trư ng h p ngân sách trung ương ch u trách nhi m b trí v n đ i ng). Đi u 7. Đi u ch nh, b sung k ho ch tài chính Đ i v i các d án m i phát sinh ho c d án đã phê duy t nhưng c n đi u ch nh b sung sau th i đi m l p và giao k ho ch ngân sách, theo đ ngh c a Ch d án, theo tính ch t s d ng v n, V K ho ch (đ i v i v n XDCB), V Tài chính (đ i v i v n HCSN) xem xét trình B trư ng phê duy t đi u ch nh (đ i v i trư ng h p đi u ch nh không làm tăng t ng m c v n) và báo cáo t ng h p k ho ch b sung (đ i v i trư ng h p c n b sung v n) vào th i đi m b sung k ho ch ngân sách hàng năm ho c báo cáo B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính x lý t ng trư ng h p c th (trư ng h p c p thi t, kh n c p). Chương III. M TÀI KHO N, GI I NGÂN VÀ KI M SOÁT CHI Đi u 8. M và s d ng tài kho n 1. Ch d án đư c m tài kho n t i ngân hàng thương m i ho c tài kho n t i Kho b c Nhà nư c t i nơi m tr s đăng ký giao d ch đ t o đi u ki n thu n l i cho vi c ti p nh n, gi i ngân ngu n h tr c a nư c ngoài, cũng như ngu n v n đ i ng do NSNN c p phát đ th c hi n chương trình, d án. 2. Trong trư ng h p m tài kho n ti p nh n ngu n v n nư c ngoài t i ngân hàng, Ch d án có trách nhi m đ ngh ngân hàng ph c v m thêm tài kho n theo dõi ti n lãi phát sinh riêng và yêu c u ngân hàng g i b n sao kê đ nh kỳ hàng tháng cho d án đ t ng h p theo dõi kho n ti n lãi phát sinh. 3. Nghiêm c m vi c dùng tài kho n cá nhân, thuê mư n ho c nh tài kho n c a các cơ quan, đơn v , t ch c khác và các hình th c tương t đ ti p nh n và s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài cho các chương trình, d án. Đi u 9. Xác nh n vi n tr , báo cáo ti p nh n và s d ng vi n tr 1. Xác nh n ti n, hàng vi n tr v i B Tài chính (C c Qu n lý n và Tài chính đ i ngo i), báo cáo tình hình ti p nh n và s d ng vi n tr ch áp d ng đ i v i các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i có tính ch t đ c l p. M u T khai và th i đi m xác nh n vi n tr đư c quy đ nh t i Thông tư s 82/2007/TT-BTC, ngày 12/7/2007 c a B Tài chính, bao g m: 1.1 M u C1-HD/XNVT: “T khai xác nh n vi n tr hàng hoá nh p kh u” (Ph l c 1a) s d ng trong kê khai xác nh n vi n tr đ i v i các trang thi t b , máy móc, v t tư, nguyên li u, đ dùng và các lo i hàng hoá khác nh p kh u t nư c ngoài. T khai này do Ch d án l p ngay sau khi nh n đư c ch ng t nh p kh u.
 4. 1.2 M u C2-HD/XNVT: “T khai xác nh n vi n tr hàng hoá, d ch v trong nư c” (Ph l c 1b) s d ng trong kê khai xác nh n vi n tr đ i v i các trang thi t b , máy móc, v t tư, nguyên li u, đ dùng và các lo i hàng hoá mua trong nư c (k c chi phí d ch v ) b ng ngu n ti n vi n tr c a nư c ngoài. T khai này do Ch d án l p hàng tháng, cùng th i đi m kê khai hoàn thu giá tr gia tăng. 1.3 M u C3-HD/XNVT: “T khai xác nh n vi n tr b ng ti n”(Ph l c 1c) đư c s d ng trong kê khai các kho n vi n tr c a nư c ngoài b ng ti n. T khai này do Ch d án l p ngay sau khi nh n đư c ch ng t chuy n ti n c a Nhà tài tr . 2. Ch m nh t 15 ngày sau khi h t quý, Ch d án ph i l p báo cáo ti p nh n và s d ng vi n tr (theo m u hư ng d n t i ph l c 05 ban hành kèm theo Thông tư s 82/2007/TT-BTC, ngày 12/7/2007 c a B Tài chính) g i B (V Tài chính) đ t ng h p g i B Tài chính. 3. Các chương trình, d án ODA vay ưu đãi ho c các chương trình d án h n h p th c hi n theo quy đ nh Thông tư s 108/2007/TT-BTC, ngày 07/09/2007, hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính đ i v i các chương trình, d án h tr phát tri n chính th c (ODA), không ph i th c hi n xác nh n vi n tr . Đi u 10. Đ nh m c chi tiêu 1. Đ nh m c chi tiêu trong trư ng h p s d ng ngu n v n đ i ng trong nư c và v n vay thông qua các chương trình, d án h p tác v i nư c ngoài đư c áp d ng theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 61/2006/QĐ-BTC, ngày 02/11/2006 c a B trư ng B Tài chính, ban hành “M t s đ nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án/chương trình có s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA)” và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th Quy t đ nh này. 2. Đ nh m c chi tiêu trong trư ng h p s d ng t ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài đư c áp d ng theo quy đ nh t i Hi p đ nh, Tho thu n, Văn ki n d án, Biên b n ghi nh v vi n tr nư c ngoài ký v i Nhà tài tr . 3. Ngo i tr các trư ng h p vi n tr theo phương th c h tr ngân sách, đ i v i các trư ng h p s d ng v n vi n tr không hoàn l i trong khuôn kh các chương trình, d án do các nư c thành viên thu c Liên minh châu Âu (EU) ho c các t ch c c a Liên H p qu c (UN) như FAO, UNDP, WHO, UNICEF... tài tr thì đư c áp d ng tiêu chu n đ nh m c theo phiên b n c p nh t “Hư ng d n c a EU- UN v chi phí đ a phương trong h p tác phát tri n v i Vi t Nam” đăng t i t i trang thông tin đi n t c a Phái đoàn Liên minh châu Âu t i Vi t Nam: http://www.delvnm.ec.europa.eu/eu_vn_relations/development_coo/publications.htm 4. Đ nh m c kinh t k thu t, đ u tư xây d ng cơ b n cho các ho t đ ng đ c thù c a ngành, các ho t đ ng có tính ch t đ u tư th c hi n theo các quy đ nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam (không phân bi t ngu n v n). 5. Ngoài ra, n u không có quy đ nh đ nh m c c th trong các hi p đ nh, tho thu n tài tr , ho c do d án tri n khai liên quan t i nhi u b /ngành (B là cơ qu n ch qu n) đơn v , đ a phương và nhi u đ i tác có liên quan, nhưng chưa có đ nh m c chi tiêu th ng nh t ho c đã có nhưng chưa đ y đ , chưa đáp ng đư c yêu c u th c ti n, theo đ ngh c a Ch d án, sau khi có s nh t trí c a đ i di n Nhà tài tr , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (V Tài chính) s làm văn b n xin ý ki n c a B Tài chính trư c khi ban hành quy đ nh v đ nh m c chi tiêu áp d ng th ng nh t cho toàn d án. Đi u 11. Gi i ngân 1. Đ i v i v n nư c ngoài: Tuỳ thu c vào quy đ nh trong hi p đ nh, tho thu n tài tr và yêu c u c a t ng l n thanh toán, vi c rút v n, thanh toán b ng ngu n v n ODA và NGO theo phương th c tài tr d án đư c th c hi n theo m t ho c m t s hình th c sau: rút v n thanh toán tr c ti p/ho c chuy n ti n, rút v n thanh toán theo hình th c thư cam k t/ho c cam k t đ c bi t, rút v n hoàn v n, rút v n h i t , thanh toán qua tài kho n đ c bi t/ho c tài kho n t m ng và m t s hình th c rút v n đ c bi t khác theo tho thu n riêng v i Nhà tài tr . Đ i v i các chương trình, d án ODA vay ưu đãi, ho c ODA h n h p, theo quy đ nh t i m c III, ph n II, Thông tư s 108/2007/TT-BTC, ngày 07/9/2007 c a B Tài chính, Ban qu n lý d án có trách nhi m g i b h sơ rút v n h p l cho B Tài chính. Trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , B Tài chính xem xét ký/ho c đ ng ký Đơn rút v n đ ngh Nhà tài tr đ xem xét ch p nh n và có thông báo g i ngân hàng ph c v đ gi i ngân. 2. Đ i v i v n đ i ng: Trong vòng 05 ngày làm vi c, căn c k t qu ki m soát chi đã xác đ nh trên Gi y đ ngh thanh toán, Kho b c Nhà nư c các c p th c hi n thanh toán ph n v n đ i ng đư c ngân sách c p phát cho d án, phù h p v i k ho ch v n đ i ng đã đư c c p có th m quy n phê duy t hàng năm. Đi u 12. Ki m soát chi
 5. 1. Ki m soát chi là vi c ki m tra, xác nh n các kho n chi tiêu, h sơ thanh toán t ngu n vi n tr , v n vay ưu đãi c a Ch d án theo đúng các quy đ nh v qu n lý chi ngân sách nhà nư c do Kho b c Nhà nư c ho c Cơ quan cho vay l i đư c B Tài chính u quy n ti n hành. 2. Ki m soát chi áp d ng cho t t c chương trình, d án đư c tài tr b ng ngu n ODA vay ưu đãi, ODA không hoàn l i đ ng tài tr trong các d án ODA v n vay, các ngu n v n ODA vay h n h p và các d án vi n tr không hoàn l i có tính ch t đ c l p. Theo quy đ nh t i đi m 1, m c I, ph n II trong Thông tư s 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 c a B Tài chính, vi c ki m soát đ rút v n ngoài nư c c a d án ODA không b h n ch b i k ho ch tài chính hàng năm c a d án nhưng không vư t quá k ho ch tài chính chung c a toàn d án. 3. Riêng đ i v i vi n tr b ng hi n v t; vi n tr không hoàn l i phi v t ch t (tài s n thu c s h u trí tu ); các kho n ti n do Nhà tài tr ho c đ i di n c a Nhà tài tr chi tiêu, thanh toán cho nh ng đ i tư ng th hư ng là các t ch c, cá nhân là “ngư i không cư trú” (ti n thuê t ch c tư v n, chuyên gia nư c ngoài làm vi c dài h n t i Vi t Nam; chi phí cho chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chuy n đi kh o sát, th m đ nh, đánh giá d án t i Vi t Nam...t ngu n vi n tr nư c ngoài) thu c các d án vi n tr không hoàn l i đ c l p, không th c hi n ch đ ki m soát chi. 4. Trư ng h p m tài kho n ngân hàng thương m i, nhưng Ch d án v n có trách nhi m cung c p đ y đ các văn b n pháp lý, hi p đ nh/văn b n ghi nh /tho thu n v i Nhà tài tr v đ nh m c, d toán ngân sách, k ho ch chi tiêu và h sơ ch ng t có liên quan cho Kho b c Nhà nư c đ th c hi n vi c ki m soát chi đúng, không nh hư ng đ n ti n đ d án và cam k t v i Nhà tài tr . 5. Đ i v i các d án vi n tr không hoàn l i có tính ch t đ c l p, trong vòng 10 ngày làm vi c k t đ u tháng, Ch d án ph i l p các “B ng kê t ng h p chi tiêu, thanh toán t ngu n vi n tr b ng ti n” theo t ng “T khai xác nh n vi n tr b ng ti n” và g i cho Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ ki m soát, xác nh n t ng s ti n chi tiêu t ngu n ti n vi n tr , sau đó g i các tài li u này cho B (V Tài chính) đ t ng h p các B ng kê này g i cho B Tài chính đ th c hi n vi c h ch toán ghi thu ghi chi ngân sách theo đúng m c chi trong M c l c NSNN hi n hành. 6. Ngoài các n i dung nêu trên, chi ti t v h sơ, tài li u, hình th c ki m soát chi, th i gian và trách nhi m các bên liên quan trong quá trình ki m soát chi, đư c th c hi n theo t ng lo i hình d án, c th : 6.1 Đ i v i các chương trình, d án đư c tài tr b ng ngu n ODA vay ưu đãi, ODA không hoàn l i đ ng tài tr trong các d án ODA v n vay, các ngu n v n ODA vay h n h p th c hi n theo quy đ nh t i M c I, ph n II, Thông tư s 108/2007/TT-BTC, ngày 07/9/2007 c a B Tài chính, hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính đ i v i các chương trình, d án h tr phát tri n chính th c (ODA) 6.2 Đ i v i các d án vi n tr không hoàn l i có tính ch t đ c l p th c hi n theo đi m 2, m c III, Ph n II, trong Thông tư s 82/2007/TT-BTC, ngày 12/7/2007 c a B Tài chính, hư ng d n ch đ qu n lý tài chính nhà nư c đ i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c. Chương IV. K TOÁN VÀ KI M TOÁN Đi u 13. B máy k toán 1. Tuỳ theo quy mô, tính ch t và mô hình t ch c qu n lý c a t ng d án, Ch d án ch đ ng đ xu t mô hình k toán, t ch c b máy k toán, b trí cán b k toán chuyên trách ho c cán b k toán kiêm nhi m, ho c tuy n d ng/h p đ ng nhân viên k toán m i đáp ng đ y đ các đi u ki n, tiêu chu n quy đ nh t i Lu t K toán và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, yêu c u v trình đ , kinh nghi m, phù h p v i lĩnh v c qu n lý, đ m b o hoàn thành nhi m v k toán d án. 2. B máy k toán, v trí c th và s lư ng k toán ph i đư c c p có th m quy n ho c cơ quan/đơn v đư c u quy n ghi rõ trong quy t đ nh giao nhi m v ho c thành l p Ban Qu n lý d án. T ng v trí trong b máy k toán nh t thi t ph i xây d ng b n mô t công vi c (Job Description). Đi u 14. Ch đ k toán 1. Ch đ k toán hành chính s nghi p, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 c a B trư ng B Tài chính, đư c áp d ng cho các chương trình, d án h tr k thu t, tăng cư ng năng l c, nghiên c u, đ i m i chính sách, c i cách th ch có tính ch t hành chính s nghi p. 2. Ch đ k toán đơn v ch đ u tư, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 214/2000/QĐ-BTC, ngày 28/12/2000 c a B trư ng B Tài chính, đư c áp d ng đ i v i các chương trình, d án s d ng v n đ u tư xây d ng cơ b n, đư c phép thành l p Ban Qu n lý d án riêng.
 6. 3. Áp d ng ch đ k toán hi n hành c a đơn v đ th c hi n các công vi c k toán trong trư ng h p d án quy mô nh , đơn gi n, kh i lư ng công vi c k toán không l n, không thành l p Ban qu n lý d án; tuy nhiên Ch d án ph i h ch toán tách b ch ngu n v n d án, chi d án, không đư c hòa l n ngu n v n ODA vào ngu n v n c a đơn v . Đi u 15. H ch toán k toán Các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, các Văn phòng Đ i tác H tr ngành, Qu u thác ngành và các Ban Qu n lý d án thu c B ph i s d ng th ng nh t m t h th ng tài kho n, m đ s sách và l p báo cáo theo ch đ k toán áp d ng tương ng như đ c p t i Đi u 14 nêu trên đ ph n ánh đ y đ , trung th c, k p th i tình hình ti p nh n, qu n lý và s d ng kinh phí, tình hình trang b , mua s m và s d ng tài s n c a d án. Đi u 16. Ki m toán d án Ki m toán các d án ch y u bao g m ki m toán báo cáo tài chính hàng năm và ki m toán quy t toán d án hoàn thành, c th : 1. Ki m toán báo cáo tài chính hàng năm đư c th c hi n theo quy đ nh c a Nhà tài tr ho c theo các yêu c u ki m toán c a cơ quan ch c năng c a Vi t Nam nh m: (i) ki m tra và xác nh n tính trung th c và h p lý c a báo cáo tài chính d án trong m t năm tài chính; (ii) đ ng th i xác nh n các ngu n l c c a d án đã đư c s d ng phù h p theo các th t c, quy đ nh, chính sách, ch đ tài chính, k toán mà Chính ph đã th ng nh t v i Nhà tài tr áp d ng trong khuôn kh d án. 2. Ki m toán quy t toán d án hoàn thành áp d ng đ i v i t t c các d án ODA quan tr ng qu c gia, d án ODA nhóm A, d án ODA nhóm B s d ng v n nhà nư c khi hoàn thành (trư c khi trình c p có th m quy n th m tra, phê duy t quy t toán); các d án còn l i th c hi n ki m toán quy t toán theo yêu c u c a Nhà tài tr và c p có th m quy n. 3. Ngoài ra, trong m t s trư ng h p c th , theo yêu c u c a Nhà tài tr , còn ph i th c hi n ki m toán tuân th (Performance Audit), ki m toán hi u qu chi tiêu ho c ki m toán chuyên đ v mua s m tài s n (Procurement Audit). 4. Nhà th u ki m toán đư c l a ch n th c hi n d ch v ki m toán d án ph i đáp ng đư c các yêu c u cơ b n sau: (i) là các công ty ki m toán ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam, có tên trong danh sách các công ty có đ đi u ki n th c hi n ki m toán do B Tài chính (ho c t ch c ngh nghi p đư c B Tài chính u quy n) công b hàng năm, tr trư ng h p các cam k t gi a Chính ph v i các Nhà tài tr có quy đ nh khác; (ii) tuân th các quy đ nh hi n hành v ki m toán cũng như các chu n m c ki m toán và chu n m c đ o đ c ngh nghi p ki m toán. 5. Ch d án ph i l p và trình B (V Tài chính) xem xét, phê duy t K ho ch ki m toán và H sơ m i th u/Đi u kho n tham chi u cho d ch v ki m toán hàng năm ho c cho ki m toán toàn giai đo n d án (tr các trư ng h p đã đư c B trư ng u quy n) trư c khi ti n hành các th t c ti p theo theo quy đ nh c a pháp lu t đ u th u hi n hành. 6. Ngay sau khi nh n đư c Báo cáo ki m toán tài chính năm và Báo cáo ki m toán quy t toán d án hoàn thành do Nhà th u ki m toán th c hi n, trong vòng 10 ngày làm vi c, cùng v i vi c g i báo cáo ki m toán theo yêu c u c a Nhà tài tr , Ch d án còn ph i g i cho V Tài chính 01 b (g m c thư qu n lý) đ n m b t thông tin, ki n ngh ph c v công tác qu n lý, đ ng th i đây cũng là m t trong nh ng căn c đ th m tra, phê duy t quy t toán d án. Chương V. QUY T TOÁN NĂM VÀ QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH Đi u 17. Quy t toán d án theo niên đ hàng năm 1. Hàng năm, các Ch d án là các đơn v d toán c p II có trách nhi m ki m tra, xét duy t quy t toán ph n ánh đ y đ các ngu n v n (ngu n h tr c a nư c ngoài và v n đ i ng...) cho các đơn v c p III, các Ban qu n lý d án và đơn v c p dư i tr c thu c, sau đó t ng h p, l p báo cáo quy t toán năm k p th i g i B (V Tài chính) đ xét duy t, th m đ nh và thông báo quy t toán hàng năm. 2. Đ i v i các d án XDCB, quy t toán d án năm th c hi n theo Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 c a B Tài chính và Quy t đ nh s 2533/QĐ-BNN-TC, ngày 19/8/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, hư ng d n l p, th m đ nh báo cáo quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c theo niên đ ngân sách hàng năm và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th các Thông tư, Quy t đ nh này. 3. Đ i v i các d án HCSN, quy t toán d án năm th c hi n theo Thông tư s 01/2007/TT-BTC, ngày 02/01/2007 c a B Tài chính, hư ng d n xét duy t, th m đ nh và thông báo quy t toán hàng năm đ i v i các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p và t ch c đư c ngân sách nhà nư c h tr ; Quy t
 7. đ nh s 3833/QĐ-BNN-TC, ngày 03/12/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ban hành Quy đ nh xét duy t, th m đ nh và thông báo quy t toán năm đ i v i các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, các t ch c đư c giao s d ng ngân sách do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th các Thông tư, Quy t đ nh này. Đi u 18. Quy t toán d án hoàn thành 1. K t thúc d án, các Ch d án đ u ph i l p báo cáo quy t toán v n đ u tư (đ i v i d án XDCB), báo cáo quy t toán v n hành chính s nghi p (đ i v i d án có tính ch t chi HCSN), ph n ánh đ y đ các ngu n v n c a d án đ trình B (V Tài chính) xem xét, th m tra, phê duy t theo ch đ k toán hi n hành. 2. Báo cáo quy t toán v n d án đ u tư XDCB hoàn thành th c hi n theo các quy đ nh t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC, ngày 09/4/2007 c a B Tài chính, Quy t đ nh s 2707/QĐ-BNN-TC, ngày 03/9/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, hư ng d n quy t toán v n đ u tư và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th các Thông tư, Quy t đ nh này. 3. Báo cáo quy t toán v n d án có tính ch t chi HCSN hoàn thành th c hi n theo các quy đ nh t i Quy t đ nh s 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 c a B trư ng B Tài chính, ban hành ch đ k toán hành chính s nghi p, và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th Quy t đ nh này. Chương VI. TRANG B , MUA S M VÀ QU N LÝ TÀI S N Đi u 19. Trang b , mua s m tài s n 1. Vi c trang b , mua s m tài s n ph c v công tác qu n lý d án ph i phù h p v i văn ki n d án đã đư c c p có th m quy n phê duy t, yêu c u nhi m v đư c giao và tiêu chu n, đ nh m c do Nhà nư c quy đ nh, đ m b o th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Trư ng h p mua s m trang b m i tài s n, ph i th c hi n theo các quy đ nh c a pháp lu t đ u th u hi n hành. Ch d án ph i l p k ho ch đ u th u t ng th trình B phê duy t cho toàn d án trư c khi ti n hành các th t c mua s m ti p theo (tr các gói th u c n th c hi n trư c). 3. Trư ng h p Đi u ư c qu c t c th v ODA ho c các các cam k t tho thu n tài tr có quy đ nh khác quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam v trang b , mua s m và qu n lý tài s n c a Ban Qu n lý d án thì Ch d án ph i báo cáo B (V Tài chính) trình Th tư ng Chính ph xin ý ki n trư c khi ký k t ho c th c hi n mua s m theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Đi u 20. Qu n lý tài s n 1. Tài s n do d án trang b , mua s m ph i s d ng đúng m c đích, m th , s theo dõi chi ti t, h ch toán đ y đ theo ch đ quy đ nh. Vi c tính hao mòn tài s n đư c áp d ng theo Ch đ qu n lý và tính hao mòn tài s n c đ nh trong các cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p và các t ch c có s d ng Ngân sách nhà nư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32/2008/QĐ-BTC, ngày 29/5/2008 c a B trư ng B Tài chính và các văn b n s a đ i, b sung, thay th Quy t đ nh này. 2. M i tài s n đư c mua, đư c ti p nh n theo quy t đ nh c a c p có th m quy n và tài s n đư c thuê đ ph c v cho ho t đ ng c a d án ph i đư c s d ng đúng m c đích, đúng đ i tư ng, đúng đ nh m c tiêu chu n c a nhà nư c đã quy đ nh; nghiêm c m vi c: (i)mua bán, trao đ i, chuy n như ng, bi u, t ng, cho mư n khi chưa có quy t đ nh c a c p có th m quy n; (ii) cho các t ch c, cá nhân thuê, mư n, s d ng; (iii) s d ng vào m c đích cá nhân. 3. Ch d án/Ban Qu n lý d án đư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n ph i ban hành Quy ch qu n lý, s d ng tài s n; quy đ nh v đ nh m c tiêu hao xăng d u đ i v i phương ti n v n chuy n; hàng năm, ph i ti n hành ki m kê và báo cáo k t qu ki m kê g i v B (V Tài chính) theo quy đ nh hi n hành. 4. Tài s n đư c mua, đư c ti p nh n đ ph c v ho t đ ng c a d án ph i đư c b o dư ng, s a ch a theo đúng quy đ nh v qu n lý k thu t c a Nhà nư c đ i v i t ng lo i tài s n. Ngu n kinh phí b o dư ng, s a ch a tài s n đư c s d ng t ngu n kinh phí trong d toán chi hàng năm c a Ban Qu n lý d án. Đi u 21. X lý tài s n trong quá trình s d ng và sau khi d án k t thúc 1. Vi c x lý tài s n c a các d án khi d án k t thúc ho c không c n s d ng trong quá trình th c hi n d án ph i đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 116/2005/TT-BTC, ngày 19/12/2005 c a B Tài chính, hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan cùng v i các văn b n s a đ i, b sung và thay th nh ng quy đ nh này.
 8. 2. H sơ trình B (V Tài chính) x lý tài s n bao g m: 2.1 Công văn đ ngh x lý tài s n d án hoàn thành; 2.2 Biên b n ki m kê tài s n d án hoàn thành (theo m u ph l c 01/TSDA); 2.3 T ng h p danh m c tài s n đ ngh x lý (theo m u ph l c 02/TSDA); 2.4 Văn b n xin nh n đi u chuy n c a đơn v có nhu c u (đ i v i tài s n bàn giao cho đ a phương ph i có Công văn c a U ban Nhân dân t nh); 2.5 B n sao Hi p đ nh/Văn b n ghi nh /Tho thu n tài tr ; 2.6 Công thư ho c tho thu n chuy n giao tài s n c a Nhà tài tr (n u có); 2.7 Báo cáo tình hình s d ng ô tô (trư ng h p xin nh n đi u chuy n); 2.8 B n sao các văn b n gi y t khác liên quan t i quy n s d ng tài s n (đ i v i tr s , nhà đ t, công trình g n li n v i đ t và phương ti n v n chuy n). 3. Trình t x lý tài s n g m các bư c sau: 3.1 Trư c th i đi m d án k t thúc, Ch d án ph i ch đ o Ban Qu n lý d án chu n b h sơ, tài li u, thành l p h i đ ng ki m kê tài s n; trong th i h n 30 ngày, k t ngày d án k t thúc ho c tài s n không còn s d ng đư c, không có nhu c u s d ng trong quá trình th c hi n d án, Ban Qu n lý d án có trách nhi m ki m kê l p Biên b n (theo m u ph l c 01/TSDA), l p phương án đ xu t x lý tài s n (theo m u ph l c 02/TSDA) đư c quy đ nh t i Thông tư 116/2005/TT-BTC, ngày 19/12/2005 c a B Tài chính. 3.2 Ch d án xem xét, t p h p k t qu ki m kê c a Ban qu n lý d án, g i h sơ theo quy đ nh t i Kho n 2, Đi u 21 c a Thông tư này đ trình B quy t đ nh x lý tài s n; 3.3 Trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ h p l , V Tài chính có văn b n trình B g i B Tài chính tho thu n v phương án x lý tài s n; 3.4 Trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi nh n đư c văn b n tr l i c a B Tài chính, V Tài chính có văn b n trình B ban hành quy t đ nh x lý; 3.5 Trên cơ s quy t đ nh x lý tài s n c a B , không quá 10 ngày làm vi c, Ch d án ch đ o Ban Qu n lý d án thành l p H i đ ng đ ti n hành bàn giao (trong trư ng h p đi u chuy n tài s n), ho c t ch c thanh lý bán đ u giá đ i v i nh ng tài s n còn giá tr đư c thanh lý ho c/và thanh hu đ i v i nh ng tài s n hư h ng n ng không còn kh năng s a ch a, khôi ph c và không còn giá tr . 3.6 Ch d án ph i báo cáo k t qu x lý v B thông qua V Tài chính ch m nh t không quá 10 ngày làm vi c k t ngày hoàn thành vi c bàn giao, x lý tài s n đ ph c v công tác giám sát, ki m tra. 4. Ch d án ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c B trư ng n u đ x y ra tình tr ng qu n lý tài s n l ng l o, gây th t thoát, lãng phí, thi t h i, ch m x lý tài s n d án khi k t thúc, đi u chuy n tài s n không đúng th m quy n. Chương VII. CHÍNH SÁCH THU VÀ ƯU ĐÃI V THU Đi u 22. Các lo i thu Các lo i thu áp d ng đ i v i d án bao g m: thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu giá tr gia tăng, thu thu nh p cá nhân, thu thu nh p doanh nghi p, phí và l phí. Đi u 23. Chính sách thu và ưu đãi v thu 1. Đ i v i d án ODA không hoàn l i th c hi n theo quy đ nh t i m c II, Thông tư s 123/2007/TT- BTC, ngày 23/10/2007 c a B Tài chính, hư ng d n th c hi n chính sách thu và ưu đãi v thu đ i v i các chương trình, d án s d ng ngu n ODA và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th Thông tư này. 2. Đ i v i d án ODA vay ưu đãi, vay h n h p (g i chung là ODA vay) th c hi n theo quy đ nh t i m c III, Thông tư s 123/2007/TT-BTC, ngày 23/10/2007 c a B Tài chính, hư ng d n th c hi n chính sách thu và ưu đãi v thu đ i v i các chương trình, d án s d ng ngu n h ODA và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th Thông tư này. Đi u 24. Ch p hành nghĩa v thu 1. Đ th c hi n nghĩa v thu , Ch d án ph i đăng ký v i Cơ quan thu nơi đóng tr s giao d ch đ đư c c p mã s thu . Th t c đăng ký thu và c p mã s thu th c hi n theo hư ng d n t i Thông
 9. tư s 85/2007/TT-BTC, ngày 18/7/2007 c a B Tài chính, hư ng d n thi hành Lu t qu n lý thu v vi c đăng ký thu và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th Thông tư này. 2. Riêng đ i v i thu giá tr gia tăng, h sơ hoàn thu , th i h n kê khai, t ch c ti p nh n h sơ và hoàn thu th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007 c a B Tài chính, hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 85/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 c a Chính ph , qui đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t qu n lý thu và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th các quy đ nh này. 3. Đ i v i chuyên gia, tư v n và cán b làm vi c cho d án, Ch d án có trách nhi m kh u tr t i ngu n, th c hi n đăng ký, làm các th t c kê khai và n p thu thu nh p cá nhân theo quy đ nh c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và các văn b n hư ng d n th c hi n (tr trư ng h p đư c mi n thu , l phí đ i v i chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án s d ng ngu n ODA theo hư ng d n t i Thông tư s 52/2000/TT-BKH, ngày 05/6/2000 c a B K ho ch và Đ u tư). 4. Đ i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh t i Vi t Nam ho c có thu nh p t i Vi t Nam cung c p các d ch v cho d án ph i th c hi n nghĩa v thu theo quy đ nh t i Thông tư s 134/2008/TT- BTC, ngày 31/12/2008 c a B Tài chính và các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th Thông tư này. Chương VIII. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 25. T ch c th c hi n 1. V trư ng V Tài chính t ch c hư ng d n, theo dõi, ki m tra tình hình th c hi n Thông tư này. 2. Th trư ng các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, Giám đ c các Văn phòng Đ i tác H tr ngành, Qu u thác ngành và Giám đ c các Ban Qu n lý d án thu c B , đư c B giao làm ch chương trình, d án, ho c đư c giao đi u ph i, th c hi n m t ph n hay toàn b chương trình, d án có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n sâu r ng, t ch c tri n khai th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh t i Thông tư này. 3. Giao V H p tác qu c t , trong Quý I hàng năm l p và t ng h p báo cáo danh m c các d án đã phê duy t năm trư c và danh m c d ki n các d án s v n đ ng, đàm phán, ký k t trong năm đ g i các cơ quan th m quy n có liên quan, đ ng th i g i cho V Tài chính, V K ho ch đ ph i h p theo dõi ph c v công tác qu n lý và báo cáo chung c a B và báo cáo v i các B ngành. 4. Giao V H p tác qu c t ph i h p v i V Tài chính, V K ho ch, cùng các C c/V khác có liên quan, hàng năm l p k ho ch ki m tra đ nh kỳ và ki m tra đ t xu t v tình hình ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài thông qua các chương trình, d án; k p th i phát hi n nh ng sai ph m và d u hi u vi ph m, đ xu t v i B trư ng bi n pháp x lý. Đi u 26. X lý vi ph m 1. Trong su t quá trình tri n khai th c hi n d án, cũng như khi d án k t thúc, n u Ch d án có các d u hi u, bi u hi n vi ph m các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý tài chính, không l p, trình B phê duy t quy t toán và không đ xu t phương án x lý tài s n d án hoàn thành đ x y ra tình tr ng s d ng sai m c đích, đi u chuy n tài s n không đúng th m quy n, V Tài chính ph i h p v i V T ch c cán b , V H p tác qu c t , Thanh tra B ki m tra làm rõ trách nhi m, báo cáo B trư ng không giao cho đơn v th c hi n d án m i. 2. Ngoài bi n pháp x lý nêu trên, m i t ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh t i Thông tư này thì tùy theo tính ch t và m c đ vi ph m s b ki n ngh x lý theo quy đ nh c a pháp lu t, đ ng th i ch u trách nhi m ki m đi m trư c B trư ng v hành vi vi ph m đó. Đi u 27. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau b n mươi lăm ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c phát hi n nh ng v n đ m i phát sinh, Th trư ng các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, Giám đ c các Văn phòng Đ i tác H tr ngành, Qu U thác ngành và Giám đ c các Ban Qu n lý d án thu c B k p th i báo cáo B đ t ng h p xem xét, quy t đ nh s a đ i, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 2; - Các Th trư ng; - Văn phòng: Chính ph , Qu c h i, Ch t ch nư c; - Ki m toán Nhà nư c;
 10. - Công báo; Cao Đ c Phát - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - U ban Tài chính Ngân sách c a Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B : TC, KH&ĐT; - Các C c/V thu c B ; - Các cơ quan, đơn v thu c B ; - Lưu VT, V TC.
 11. PH L C 01. M U BI U T NG H P K HO CH TÀI CHÍNH NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư s : 44/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/7/2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Ch d án: Bi u 01. T NG H P K HO CH TÀI CHÍNH NĂM 200… V NĐ I NG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG V N VI N TR VÀ V N ODA VAY CÓ TÍNH CH T S NGHI P Lu k th c hi n Ư c th c hi n T ng v n D toán năm 20… S chưa phân b 200… 200… Ch d Th i án/đơn V n V n V n V n V n V n V n V n V n V n Tên chương trình/d Nhà tài gian TT v s nư c trong nư c trong nư c trong nư c trong nư c trong án tr th c d ng ngoài nư c ngoài nư c ngoài nư c ngoài nư c ngoài nư c hi n vi n tr (1000 (Tr. (1000 (Tr. (1000 (Tr. (1000 (Tr. (1000 (Tr. USD) đ ng) USD) đ ng) USD) đ ng) USD) đ ng) USD) đ ng) [14=6-8- [15=7-9- [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 10-12] 11-13] D ÁN ĐANG TH C A HI N D ÁN M I Đ B XU T
 12. …, ngày……… tháng …………năm Ch d án (Ký tên và đóng d u) Ghi chú: T ng d án ph i l p chi ti t theo các m u t i ph l c 02 và 03. Sau đó, đơn v ph i t ng h p vào ph l c 01 làm căn c đ B t ng h p g i B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư. PH L C 02. M U K HO CH TÀI CHÍNH NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư s : 44/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/7/2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Ch d án: Bi u 02. K HO CH TÀI CHÍNH NĂM… (K ho ch gi i ngân v n ODA và v n đ i ng) D án:………….......................................… Hình th c: Vay Vi n tr H nh p Th i gian th c hi n:..................................... Nhà tài tr :…................................……....... Đơn v tính: USD T ng v n Lu k th c hi n t đ u đ n th i đi m báo cáo K ho ch năm… Tên thành S V n ODA 3 V n đ i ng 4 ODA 5 V n đ i ng 6 ph n/ h ng T ng TT ODA 1 đ i m c DA s ng 2 T ng XDCB HCS HTNS CVL XDCB HCSN T ng XDCB HCSN HTNS CVL XDC HCS
 13. s N s B N (1) (2) (3) (4) (5) (6 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) T NG C NG QUY Đ I VNĐ …, ngày……… tháng …………năm Ch d án (Ký tên và đóng d u) Ghi chú: 1 ( ): V n ODA ghi chi ti t theo nhà tài tr (n u d án đư c tài tr t nhi u ngu n khác nhau) 2 ( ): V n đ i ng: ghi theo văn ki n d án đư c phê duy t 3 5 ( ) và ( ): b sung thêm c t n u có t hai nhà tài tr ho c 2 ngu n v n khác nhau tr lên 4 6 ( ) và ( ): b sung thêm c t theo NSTW, NSĐP (n u có) Các ch vi t t t: XDCB: xây d ng cơ b n; HCSN: hành chính s nghi p; HTNS: h tr ngân sách; CVL: cho vay l i T giá quy đ i: L y theo thông báo t giá h ch toán t i th i đi m l p k ho ch tài chính do B Tài chính công b trên trang web: www.mof.gov.vn PH L C 03. M U D TOÁN CHI TI T CHI NGÂN SÁCH D ÁN NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư s : 44/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/7/2009 C a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Ch d án: Bi u 03. D TOÁN CHI TI T CHI NGÂN SÁCH D ÁN NĂM… (Kèm theo K ho ch tài chính đ thuy t minh cơ s tính toán)
 14. D án:………….......................................… Hình th c: Vay Vi n tr H nh p Th i gian th c hi n:..................................... Nhà tài tr :…................................……....... Đơn v tính: USD Ch tiêu làm căn c tính toán Thành ti n và ngu n v n Ghi chú S Tên thành ph n/ h ng m c/ho t đ ng S /Kh i Đơn giá/Đ nh Trong đó TT c a d án Đơn v tính T ng s lư ng m c V n vay Vi n tr V n đ i ng T NG C NG QUY Đ I VNĐ …, ngày……… tháng …………năm Ch d án (Ký tên và đóng d u) Ghi chú: T giá quy đ i: L y theo thông báo t giá h ch toán t i th i đi m l p k ho ch tài chính do B Tài chính công b trên trang web: www.mof.gov.vn
Đồng bộ tài khoản