Thông tư số 44-TBXH/VHC/LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
165
lượt xem
8
download

Thông tư số 44-TBXH/VHC/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 44-TBXH/VHC/LB về việc hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhà nước về việc tặng thưởng huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc do Bộ Thương binh và xã hội-Viện Huân chương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 44-TBXH/VHC/LB

  1. B THƯƠNG BINH VÀ XÃ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I-VI N HUÂN CHƯƠNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44-TBXH/VHC/LB Hà N i , ngày 08 tháng 4 năm 1985 THÔNG TƯ LIÊN B C A B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I, VI N HUÂN CHƯƠNG S 44- TBXH/VHC/LB NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 1985 HƯ NG D N TH C HI N CH TRƯƠNG C A H I NG NHÀ NƯ C V VI C T NG THƯ NG HUÂN CHƯƠNG C L P CHO CÁC GIA ÌNH CÓ NHI U LI T SĨ HY SINH VÌ C L P, T DO C A T QU C Thi hành Quy t nh c a H i ng Nhà nư c ghi trong thông báo s 1285-H NN7 ngày 22-12-1984 v ch trương t ng thư ng Huân chương c l p cho các gia ình có nhi u li t sĩ hy sinh vì c l p, t do c a T qu c và thông báo s 6959-V15 ngày 22-12-1984 c a H i ng B trư ng. B Thương binh và Xã h i và Vi n Huân chương gi i thích và hư ng d n m t s i m c th như sau: I. M C ÍCH, Ý NGHĨA C A VI C KHEN THƯ NG Trong s nghi p u tranh cách m ng lâu dài, gian kh và th ng l i v vang c a D ng và dân t c, nhân dân ta ã có nhi u c ng hi n h t s c to l n, c bi t là s óng góp c a gia ình li t sĩ, nh t là nh ng gia ình có nhi u li t sĩ. Nhà nư c ã có nhi u chính sách, ch ãi ng v v t ch t và tinh th n n áp s hy sinh c a các gia ình li t sĩ. Nhân d p k ni m 40 năm ngày thành l p Quân i nhân dân Vi t Nam, H i ng Nhà nư c ã quy t nh ch trương t ng thư ng Huân chương c l p cho nh ng gia ình có nhi u li t sĩ ghi nh n ý chí u tranh b t khu t c a nhân dân ta i v i m i k thù c a dân t c, bi u dương s c ng hi n c a nh ng ngư i có công lao và s hy sinh l n nh t trong các gia ình li t sĩ, ng th i giáo d c nhân dân nâng cao trách nhi m n áp i v i các li t sĩ; ti p t c ng viên toàn dân ti n lên hoàn thành m i nhi m v trong giai o n cách m ng hi n nay cũng như sau này. II. I TƯ NG KHEN THƯ NG VÀ TIÊU CHU N V LI T SĨ Ư C TÍNH XÉT KHEN THƯ NG A. I TƯ NG KHEN THƯ NG i tư ng khen thư ng ch y u là cha m các li t sĩ trong nh ng gia ình sau ây: - Nh ng gia ình có nhi u li t sĩ. - Nh ng gia ình có con c nh t là li t sĩ.
  2. Ph m vi gia ình ây bao g m v , ch ng và các con. Nh ng li t sĩ nói trên là nh ng li t sĩ ã ư c Th tư ng Chính ph trư c ây hay Chính ph hi n nay c p B ng T qu c ghi công. B. TIÊU CHU N V LI T SĨ Ư C TÍNH XÉT KHEN THƯ NG 1. S li t sĩ trong m i gia ình ư c tính xét khen thư ng g m nh ng li t sĩ là cha, m , các con (c trai và gái). Li t sĩ mà ngư i có công nuôi dư ng ã ư c xác nh n theo tiêu chuNn quy nh i m 2, m c I c a Thông tư s 05-TBXH ngày 10-5-1976 c a B Thương binh và Xã h i cũng ư c tính như con xét khen thư ng cho ngư i có công nuôi li t sĩ. 2. i v i nh ng gia ình ã có v hay ch ng là con li t sĩ, n u có thêm cháu n i là con li t sĩ cũng là li t sĩ thì ngư i li t sĩ cháu n i ó cũng ư c tính xét khen thư ng cho gia ình. 3. Li t sĩ ã ư c tuyên dương là Anh hùng l c lư ng vũ trang ư c tính như hai li t sĩ xét khen thư ng. 4. Trong m t s trư ng h p, gia ình li t sĩ có ngư i là thương binh lo i A ho c ngư i hư ng chính sách như thương binh có thương t t n ng thu c các h ng 1, c bi t (x p theo 6 h ng), h ng 6, 7, 8 (x p theo 8 h ng) cũng ư c chú ý xét khen thư ng. Nh ng thương binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh này ph i là ngư i thu c ph m vi gia ình li t sĩ ã ư c quy nh ph n A nói trên. C. M T S I M C N CHÚ Ý KHI XEM XÉT I TƯ NG KHEN THƯ NG VÀ V N D NG TIÊU CHU N V LI T SĨ Ư C TÍNH XÉT KHEN THƯ NG 1. N u i tư ng khen thư ng c a gia ình li t sĩ ã ch t thì ngư i ó v n ư c khen thư ng (truy t ng). 2. N u cha m và ngư i có công nuôi c a m t li t sĩ u tiêu chuNn ư c hư ng quy n l i c a gia ình li t sĩ (như ã quy nh trong Thông tư s 05-TBXH ngày 10- 5-1976 c a B Thương binh và Xã h i) thì li t sĩ ó ư c tính vào s li t sĩ c a c gia ình cha m và gia ình ngư i có công nuôi xét khen thư ng. 3. i v i nh ng gia ình li t sĩ trong ó có v hay ch ng con và cháu n i con li t sĩ cũng là li t sĩ (gia ình có 3 i n i ti p nhau là li t sĩ) thì i tư ng ư c xét khen thư ng là v hay ch ng ho c v li t sĩ thu c i con tuỳ theo s c ng hi n, s hy s nh c a nh ng ngư i này. Trong trư ng h p gia ình trên có 3 li t sĩ thu c 3 i thì xét khen thư ng cho v hay ch ng. 4. Trong s li t sĩ c a nh ng gia ình ư c tính xét khen thư ng, không tính các li t sĩ là con r , cháu ngo i (nh ng ngư i này ch ư c tính trong trư ng h p c bi t
  3. như cùng s ng chung trong m t nhà, có quan h kinh t , chính tr , và tình c m như con , cháu n i, có s xác nh n c a chính quy n xã, phư ng). Li t sĩ là con dâu ư c tính ho c gia ình bên ch ng ho c gia ình bên v nhưng ch ư c tính m t l n, m t bên theo s tho thu n c a hai gia ình và ư c chính quy n xã, phư ng xác nh n. Trong trư ng h p không có s nh t trí gi a hai gia ình v cách tính các li t sĩ là con r , cháu ngo i, con dâu thì cách gi i quy t như sau: - Khi cha m hai bên u còn s ng, hai bên bàn b c tho thu n v i nhau d a trên nh n xét v quan h , v nh hư ng c a t ng bên i v i li t sĩ. - N u không i n tho thu n ư c, thì tính cho bên cha m li t sĩ. - N u cha m ã ch t c , thì tính cho cha m v ( i v i con r , cháu ngo i) ho c cha m ch ng ( i v i con dâu) n u nh ng ngư i này còn s ng. 5. Li t sĩ con c a li t sĩ là con nuôi (nói i m 1, ph n B trên ây) không ư c tính vào s li t sĩ c a gia ình ngư i có công nuôi li t sĩ y xét khen thư ng. III. TIÊU CHU N VÀ M C KHEN THƯ NG Căn c vào tình hình các gia ình li t sĩ và nh ng i u hư ng d n m c II trên ây, U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương xét và ngh cho các i tư ng ã quy nh theo tiêu chuNn và m c sau ây: A. HUÂN CHƯƠNG C L P H NG BA CHO: 1. Ngư i có v hay ch ng và 2 con là li t sĩ. 2. Ngư i có 3 con là li t sĩ. 3. Ngư i có 2 con nhưng c 2 con u là li t sĩ. 4. Ngư i có con c nh t là li t sĩ. B. HUÂN CHƯƠNG C L P H NG NHÌ CHO: 1. Ngư i có v hay ch ng và 3 con là li t sĩ. 2. Ngư i có 4 con là li t sĩ. 3. Ngư i có v hay ch ng và 2 con là li t sĩ, ng th i trong gia ình có thêm 1 thương binh lo i A ho c ngư i hư ng chính sách như thương binh có thương t t n ng ( ã quy nh i m 4, ph n B, m c II trên). 4. Ngư i có 3 con là li t sĩ ng th i trong gia ình có thêm 1 thương binh lo i A ho c ngư i hư ng chính sách như thương binh có thương t t n ng như ã nói i m 3 trên ây.
  4. 5. Ngư i có 3 con nhưng c 3 con u là li t sĩ. C. HUÂN CHƯƠNG C L P H NG NH T CHO NH NG GIA ÌNH CÓ NH NG C NG HI N C BI T NHƯ: - Ngư i có v hay ch ng và con là li t sĩ ng th i có thêm cháu n i con li t sĩ cũng là li t sĩ. - Ngư i có v hay ch ng và 4 con tr lên là li t sĩ. - Ngư i có t 5 con tr lên là li t sĩ. - Ngư i có v hay ch ng và 3 con là li t sĩ trong trư ng h p toàn b gia ình ch có 5 ngư i. - Ngư i có 4 con nhưng c 4 con u là li t sĩ. IV. I U KI N KHEN THƯ NG Các i tư ng ư c xét khen thư ng ph i là nh ng ngư i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t, các chính sách c a ng và Nhà nư c, không ph m khuy t i m n m c b toà án ph t tù (k c tù án treo) và b tư c quy n công dân tr lên. i v i nh ng ngư i ang b truy t , kh i t ho c là i tư ng i u tra kh i t thì t m hoãn xét khen thư ng n khi có k t lu n c a cơ quan pháp lu t Nhà nư c. Nh ng i tư ng ư c xét khen thư ng mà trong gia ình có ngư i ph m t i ch ng T qu c, ch ng cách m ng ho c nh ng t i ác nghiêm tr ng khác thì không ư c xét khen thư ng. V. T CH C VÀ CH O TH C HI N A. U BAN NHÂN DÂN CÁC T NH, THÀNH PH VÀ C KHU TR C THU C TRUNG ƯƠNG CHNU TRÁCH NHI M XÉT NGHN KHEN THƯ NG CHO CÁC GIA ÌNH LI T SĨ NÓI TRÊN. Ban thi ua khen thư ng t nh, thành ph và c khu ph i h p v i S Thương binh và xã h i tr c ti p giúp U ban nhân dân làm vi c trên theo s phân công như sau: - S Thương binh và xã h i chuN n b h sơ, ki m tra, xem xét tiêu chuN n và i u ki n khen thư ng. - Ban thi ua khen thư ng làm các th t c trình U ban nhân dân xét và ngh khen thư ng lên Chính ph . B. CÁCH TI N HÀNH 1. H sơ c a i tư ng ư c xét khen thư ng g m có: - B n kê khai v ngư i ư c ngh khen thư ng.
  5. - Các gi y t xác nh n c a S Thương binh và Xã h i v các li t sĩ, thương binh ư c tính xét khen thư ng. 2. Căn c vào nh ng tiêu chuN n và i u ki n khen thư ng quy nh trong Thông tư này và h sơ, danh sách các gia ình có nhi u li t sĩ mà S ang qu n lý, S Thương binh và Xã h i l c ra nh ng gia ình d ki n n m trong di n ư c xét khen thư ng, l p danh sách nh ng gia ình trên c a t ng huy n (qu n). S giao trách nhi m cho các Phòng thương binh và xã h i huy n (qu n) căn c vào danh sách trên, c cán b xu ng t n xã (phư ng) ph i h p v i U ban nhân dân xã (phư ng), t tay làm b n kê khai v ngư i ư c ngh khen thư ng, chú ý không gia ình li t sĩ ph i làm. B n kê khai này làm xong ph i có ch ký c a gia ình li t sĩ, s xác nh n c a U ban nhân dân xã (phư ng) và do cán b làm b n kê khai ó mang v phòng thương binh và xã h i huy n (qu n) ki m tra và b sung tài li u (n u c n) r i n p lên S Thương binh và Xã h i. Sau khi nh n ư c b n kê khai trên, S Thương binh và Xã h i có trách nhi m ki m tra, hoàn ch nh h sơ r i l p danh sách chuy n sang Ban thi ua khen thư ng làm th t c trình U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu xét và ngh khen thư ng lên Chính ph . ngh khen thư ng và h sơ g i v : - Vi n Huân chương 1 b n. - B Thương binh và Xã h i 1 b n. Trong trư ng h p gia ình có li t sĩ, thương binh, li t sĩ là anh hùng l c lư ng vũ trang do nhi u a phương qu n lý, S Thương binh và Xã h i có trách nhi m liên h v i các S Thương binh và Xã h i, các B Ch huy quân s a phương ang qu n lý nh ng ngư i trên xác minh thêm. Các S thương binh và xã h i, các B ch huy quân s quân s a phương trên có trách nhi m cung c p k p th i cho S Thương binh và Xã h i có yêu c u trên có th nhanh chóng hoàn ch nh h sơ c a ngư i ư c xét khen thư ng. C. TH I GIAN TH C HI N Các a phương c n nhanh chóng tri n khai vi c xét ngh khen thư ng có th hoàn thành vào d p k ni m 40 năm ngày thành l p nư c. C n làm xong m t t cho các gia ình tiêu bi u nh t c a a phương trư c ngày 1-6- 1985 có th công b khen thư ng vào d p 27-7-1984và m t t ti p sau vào d p 2- 9-1985 ( gi i quy t nh ng trư ng h p còn l i sau t trư c). Vì v y, c n phân lo i h sơ thành hai lo i: 1. Lo i h sơ ã y , hoàn ch nh.
  6. 2. Lo i h sơ còn c n ph i ki m tra thêm và b sung tài li u. i v i nh ng h sơ thu c lo i 1 thì t p trung công s c nhanh chóng gi i quy t có th trình khen thư ng trư c vào nh ng d p nêu trên. V i nh ng h sơ lo i 2 cũng c n ư c chú ý thích áng b o m gi i quy t g n trong năm 1985. D. XÉT VÀ NGHN KHEN THƯ NG CÁC NĂM SAU T nay v sau, hàng năm s ti p t c xét khen thư ng vào d p ngày 27-7 nh ng ngư i tiêu chuN n và i u ki n khen thư ng k c i v i nh ng ngư i ã ư c khen thư ng, sau này tiêu chuN n khen thư ng m c cao hơn. E. T CH C TRAO T NG HUÂN CHƯƠNG L trao huân chương ph i ư c ti n hành tr ng th , t ư c m c ích, ý nghĩa như ã nêu trên và do U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu t ch c. Vi c t ng thư ng huân chương c l p l n này cho các cha m c a các gia ình có nhi u li t sĩ là m t ch trương l n c a Nhà nư c i v i nh ng ngư i có nhi u hy sinh to l n v i T qu c. Yêu c u các c p chính quy n a phương quan tâm ch o ch t ch , khN n trương, k p th i và t k t qu t t. Các cơ quan thi ua khen thư ng, thương binh và xã h i c n tích c c, ch ng ph i h p ch t ch s d ng t t các h sơ, tư li u ã có ki m tra nh ng n i dung c n thi t và v n d ng ch t ch các tiêu chuN n và i u ki n khen thư ng b o m khen chính xác. Không dư c gây phi n hà cho gia ình li t sĩ ho c yêu c u gia ình li t sĩ ph i làm ơn khai báo, xin ch ký ch ng nh n v.v... Tr n Hi u Tr n Thái ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản