Thông tư số 49/1997/TC-NSNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư số 49/1997/TC-NSNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 49/1997/TC-NSNN hướng dẫn về quản lý tài chính đối với khoản lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 49/1997/TC-NSNN

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/1997/TC-NSNN Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 49/1997/TC-NSNN NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯ NG D N V QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I KHO N L I NHU N Ư C CHIA T XÍ NGHI P LIÊN DOANH D U KHÍ VIETSOVPETRO Căn c Công văn s 1938/KTTH ngày 22 tháng 4 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý và s d ng l i nhu n ư c chia t xí nghi p liên doanh d u khí Vietsovpetro. B Tài chính hư ng d n vi c s d ng kho n l i nhu n ư c chia t xí nghi p liên doanh d u khí, như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Kho n l i nhu n (sau khi n p thu ) ư c chia t xí nghi p liên doanh d u khí Vietsovpetro ư c Chính ph cho phép T ng công ty D u khí Vi t Nam gi l i theo t l do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư phát tri n ngành D u khí. Ph n l i nhu n này ch s d ng u tư phát tri n cho các d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Các d án u tư xây d ng cơ b n t ngu n nói trên ph i th c hi n theo úng quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. Các d án u tư phát tri n khác th c hi n theo nh ng quy nh hi n hành liên quan c a Nhà nư c. 3. B Tài chính căn c s l i nhu n th c t T ng công ty D u khí Vi t Nam ư c gi l i; làm th t c ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nư c. 4. T ng công ty D u khí Vi t Nam ch u trách nhi m qu n lý và s d ng úng ch Nhà nư c quy nh, úng m c ích, có hi u qu phân l i nhu n T ng công ty D u khí Vi t Nam ư c gi l i t liên doanh d u khí Vietsovpetro u tư phát tri n ngành D u khí. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Hàng năm, T ng công ty D u khí Vi t Nam căn c vào k ho ch, kh năng khai thác, tiêu th , d ki n s l i nhu n ư c gi a l i theo t l do Th tư ng Chính ph quy t nh, b trí v n c th theo t ng d án trình c p có thNm quy n quy t nh và ăng ký v i B K ho ch và u tư, B Tài chính. Trên cơ s ó l p d toán thu, chi ngân sách hàng năm báo cáo các cơ quan nhà nư c theo quy nh.
  2. 2. Các d án u tư ư c l p d toán trên cơ s ngu n v n cho phép g m: ph n l i nhu n ư c gi l i t xí nghi p liên doanh d u khí Vietsovpetro theo t l do Chính ph quy t nh và các ngu n v n khác theo ch quy nh. 3. Toàn b ph n l i nhu n ư c gi l i ph i chuy n vào m t tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch do T ng công ty D u khí Vi t Nam làm ch tài kho n. 4. T ng công ty D u khí có trách nhi m g i cho B Tài chính d toán ư c duy t c a t ng d án có căn c theo dõi, ki m tra tình hình th c hi n kh i lư ng xây d ng cơ b n c a các d án. 5. Trong vòng 4 ngày (ngày làm vi c), k t khi nh n ư c ti n thanh toán c a t ng lô d u. T ng công ty D u khí có trách nhi m n p Ngân sách Nhà nư c s l i nhu n ư c chia vào NSNN (theo t l ph i n p) cùng v i các kho n thu ph i n p NSNN; và chuy n s l i nhu n ư c l i (theo t l ư c l i) vào tài kho n riêng m t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch nêu trên. 6. Năm ngày u c a m i tháng, căn c ch ng t chuy n ti n vào tài kho n riêng c a T ng công ty d u khí t i Kho b c v kho n l i nhu n ư c gi l i u tư phát tri n i v i các d án ư c duy t: T ng công ty có trách nhi m l p h sơ có xác nh n c a cơ quan Kho b c, báo cáo B Tài chính làm th t c ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c i v i ph n l i nhu n ư c gi l i c a tháng trư c. 7. Cơ quan Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra vi c chi t tài kho n c a T ng công ty D u khí m t i kho b c m b o chi úng d án, công trình ư c duy t. Cơ quan u tư phát tri n có trách nhi m ki m tra tình hình th c hi n kh i lư ng xây d ng cơ b n c a các d án theo quy nh hi n hành. 8. T ng công ty D u khí Vi t Nam nh kỳ hàng tháng báo cáo tình hình th c hi n; t ch c công tác h ch toán k toán và quy t toán v i B Tài chính i v i kho n l i nhu n ư c gi l i u tư t liên doanh d u khí Vietsovpetro theo quy nh hi n hành. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c t năm Ngân sách 1997. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính kp th i b sung cho phù h p. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản