Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
151
lượt xem
20
download

Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT về việc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư do Bộ Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT

 1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 490/1998/TT-BKHCNMT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 1998 THÔNG TƯ C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 490./1998/TT- BKHCNMT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯ NG D N L P VÀ TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG I V I CÁC D ÁN U TƯ Căn c Lu t B o v môi trư ng ã ư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 27/12/1993 và Ch t ch nư c ký l nh ban hành ngày 10/01/1994. Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph v Hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng. Căn c Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam Căn c Ch th s 11/1998/CT-TTg ngày 16/03/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Ngh nh s 10/1998/N -CP c a Chính ph và c i ti n các th t c u tư tr c ti p nư c ngoài. Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/05/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng B khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (KHCN&MT) hư ng d n l p và th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư trong nư c, liên doanh và u tư tr c ti p c a nư c ngoài t i Vi t Nam. I. NGUYÊN T C CHUNG. I.1. Các d án u tư trong nư c, liên doanh, h p tác kinh doanh v i nư c ngoài, u tư 100% v n nư c ngoài và các d ng u tư khác (g i chung là d án u tư) th c hi n trên lãnh th Vi t Nam u ph i tuân th các quy nh trong Thông tư này v lĩnh v c b o v môi trư ng. I.2. B KHCN&MT quy nh danh m c các d án u tư thành 02 lo i: 1.Các d án ph i l p và trình thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c g i trong Thông tư này là d án lo i I: bao g m các d án có ti m năng gây ô nhi m môi trư ng trên di n r ng, d gây ra s c môi trư ng, khó kh ng ch và khó xác nh tiêu chuNn môi trư ng. Danh m c các d án này ư c li t kê t i Ph l c I. Các d án thu c lo i này s ư c ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng n u u tư vào các khu công nghi p/khu ch xu t, mà các khu công nghi p/khu ch xu t ó ã ư c c p quy t nh phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng.
 2. 2. T t c các d án còn l i ư c g i trong Thông tư này là d án lo i II s ư c ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng trên cơ s t xác l p và phân tích báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a mình. I.3. Quy t nh phê chuNn Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c Phi u xác nh n "B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng" là căn c pháp lý v m t môi trư ng các Cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c xem xét và cho phép d án th c hi n các bư c ti p theo. II. CÁC GIAI O N TH C HI N. II.1. Giai o n xin c p Gi y phép u tư. 1. i v i các d án lo i I. Trong h sơ c a các d án lo i I ph i có m t ph n ho c m t chương nêu sơ lư c v các tác ng ti m tàng c a d án n môi trư ng (Ph l c II). ây là cơ s các Cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng xem xét trong quá trình thNm nh h sơ. 2. i v i các d án lo i II. Các d án lo i II ph i l p "B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng" và trình n p cho Cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng xem xét. + N i dung c a b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng ư c quy nh t i ph l c III c a Thông tư này. + H sơ n p g m: - ơn xin ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng theo m u t i ph l c IV.2. - 03 b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng. N u là d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài ho c liên doanh v i nư c ngoài thì ph i có thêm 01 b n b ng ti ng Anh. - 01 b n báo cáo nghiên c u kh thi ho c gi i trình kinh t -k thu t c a d án. II.2. Giai o n thi t k xây d ng. 1. Sau khi ã ư c c p gi y phép u tư và xác nh a i m th c hi n, các d án lo i I ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và trình n p cho Cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng thNm nh. 2. N i dung c a báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c quy nh t i ph l c I.2 Ngh nh 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph . 3. H sơ n p thNm nh g m: - ơn xin thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo m u t i ph l c IV.1.
 3. - 07 b n báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. N u là d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài ho c liên doanh v i nư c ngoài thì ph i có thêm 01 b n b ng ti ng Anh. - 01 b n báo cáo nghiên c u kh thi ho c gi i trình kinh t -k thu t c a d án. II.3. Giai o n k t thúc xây d ng. Trư c khi công trình ư c phép ưa vào s d ng, Cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng có trách nhi m: - Ph i h p v i cơ quan c p gi y phép xây d ng ti n hành ki m tra các công trình x lý ch t th i và các i u ki n an toàn khác theo qui nh b o v môi trư ng. - N u phát hi n công trình không tuân th úng nh ng phương án b o v môi trư ng ã ư c duy t, thì yêu c u Ch d án ph i x lý theo úng báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c thNm nh ho c B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng ã ư c xác nh n. - Khi D án ã th c hi n úng các yêu c u v b o v môi trư ng, cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng s xem xét c p phép tương ng. III. T CH C TH M NNH 1. Vi c phân c p thNm nh các báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và xem xét "B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng" ư c th c hi n theo Ph l c II Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph . 2.Vi c thNm nh các báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ph i ư c ti n hành theo úng tinh th n c a Quy t nh s 1806/Q -MTg và Quy ch s 1807/MTg ã ư c B KHCN&MT ban hành ngày 31/12/1994. 3.C p nào thNm nh thì c p ó c p Quy t nh phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (Ph l c V) i v i các d án thu c lo i I và Phi u xác nh n B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng(Ph l c VI) cho d án thu c lo i II, ng th i có trách nhi m ki m tra, theo dõi các ho t ng b o v môi trư ng c a d án. 4. i v i m t s trư ng h p, Cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng a phương có th ti n hành thNm nh các d án lo i I và xem xét các d án lo i II không thu c phân c p c a mình sau khi có công văn xin u quy n và ư c B KHCN&MT ch p thu n. 5. Th i h n thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng không quá 60 ngày k t khi Cơ quan Qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng nh n h sơ h p l . Trư ng h p h sơ chưa t yêu c u, ch m nh t 5 ngày, cơ quan thNm nh có trách nhi m thông báo cho Ch d án bi t i u ch nh, b sung h sơ. Ch m nh t 10 ngày sau khi báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c ch p thu n, Cơ quan thNm nh có trách nhi m c p Quy t nh phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho d án.
 4. 6. Th i h n xem xét " B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng" và c p "Phi u xác nh n" không quá 20 ngày k t khi Cơ quan Qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng nh n h sơ h p l . Trư ng h p h sơ chưa t yêu c u ch m nh t 5 ngày, cơ quan thNm nh có trách nhi m thông báo cho Ch d án bi t i u ch nh, b sung. IV. TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG 1. T t c các d án th c hi n trên Lãnh th Vi t Nam u ph i áp d ng tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam do B trư ng B KHCN&MT ban hành. D án th c hi n nh ng a phương ã có tiêu chuNn môi trư ng riêng, có th áp d ng tiêu chuNn môi trư ng a phương v i i u ki n là ph i nghiêm ng t hơn tiêu chuNn do B KHCN&MT ban hành. 2. Trong trư ng h p các tiêu chuNn môi trư ng c n áp d ng chưa ư c quy nh trong tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam, Ch d án có th xin áp d ng tiêu chuNn b o v môi trư ng c a các nư c tiên ti n khi ư c phép b ng văn b n c a B KHCN&MT. V. I U KHO N THI HÀNH. - Thông tư này thay th Thông tư 1100/TT-MTg do B KHCN&MT ban hành ngày 20/08/1997. - B KHCN&MT y nhi m các S KHCN&MT a phương ki m tra, giám sát ch t ch vi c th c hi n các Quy t nh phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, các Phi u xác nh n b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng và vi c tuân th các quy nh b o v môi trư ng hi n hành c a t t c các d án th c hi n trên a bàn qu n lý c a mình. Nghiêm kh c x lý theo quy nh c a pháp lu t các d án vi ph m các quy nh v lĩnh v c b o v môi trư ng. - C c Môi trư ng thu c B KHCN&MT ho c s KHCN&MT ch u trách nhi m ti n hành xem xét và c p Phi u xác nh n b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng cho các d án theo phân c p quy nh t i i m 1 m c III c a Thông tư này. - Nh ng báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã n p cho Cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trư c th i h n có hi u l c c a Thông tư này s ư c thNm nh theo quy nh trư c ây. - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Chu Tu n Nh ( ã ký) PH L C I: DANH M C
 5. CÁC D ÁN PH I TRÌNH DUY T BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG 1. Công trình n m trong ho c k c n các khu v c nh y c m v môi trư ng, các khu b o t n thiên nhiên, khu du l ch, di tích văn hoá, l ch s có t m c qu c gia và qu c t . 2. Quy ho ch: 2.1. Phát tri n vùng; 2.2. Phát tri n ngành; 2.3. ô th ; 2.4. Khu Công nghi p/Khu ch xu t; 3.V d u khí: 3.1. Khai thác; 3.2. Ch bi n; 3.3.V n chuy n; 3.4. Kho xăng d u (dung tích t 20.000m3 tr lên); 4. Nhà máy luy n gang thép, kim lo i m u (công su t t 100.000t n s n phNm/năm tr lên), 5. Nhà máy thu c da (t 10.000t n s n phNm/năm tr lên), 6. Nhà máy D t nhu m (t 20 tri u m v i/năm tr lên), 7. Nhà máy sơn (công su t t 1000T s n phNm/năm), ch bi n cao su (công su t t 10.000T s n phNm/năm). 8. Nhà máy ư ng (công su t t 100.000 T mía/năm tr lên), 9. Nhà máy ch bi n th c phNm (công su t t 1000T s n phNm/năm), 10. Nhà máy ông l nh (công su t t 1000T s n phNm /năm), 11. Nhà máy Nhi t i n (công su t t 200MW tr lên). 12.Nhà máy b t gi y và gi y (công su t t 40.000 t n b t gi y/năm tr lên), 13.Nhà máy xi măng (công su t t 1 tri u t n xi măng/năm tr lên). 14.Khu du l ch, gi i trí (di n tích t 100 ha tr lên).
 6. 15. Sân bay. 16.B n c ng (cho tàu tr ng t i t 10.000DWT tr lên). 17. ư ng s t, ư ng ô tô cao t c, ư ng ô tô (thu c c p I n c p III theo tiêu chuNn TCVN 4054-85) có chi u dài trên 50km. 18.Nhà máy thu i n( h ch a nư c t 100 tri u m3 nư c tr lên). 19.Công trình thu l i (tư i, tiêu, ngăn m n... t 10.000ha tr lên). 20. X lý ch t th i (khu x lý nư c th i t p trung công su t t 100.000m3/ngày êm tr lên; bãi chôn l p ch t th i r n). 21.Khai thác khoáng s n, v t li u xây d ng (t ng kh i lư ng khoáng s n r n và t á t 100.000m3/năm tr lên). 22.Lâm trư ng khai thác g (t t c ). 23.Khu nuôi tr ng thu s n (di n tích t 200ha tr lên). 24. S n xu t, kho ch a và s d ng hoá ch t c h i(t t c ). 25. Lò ph n ng h t nhân(t t c ). * Các d án nói trên n u u tư vào các khu công nghi p/khu ch xu t ã ư c c p quy t nh phê chu n báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng s ư c ăng ký t tiêu chu n môi trư ng trên cơ s t xác l p và phân tích báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a mình. PH L C II: GI I TRÌNH V CÁC Y U T NH HƯ NG N MÔI TRƯ NG (Trong luân ch ng kh thi ho c báo cáo gi i trình kinh t - k thu t xin gi y phép u tư) I. THUY T MINH TÓM T T NH NG Y U T CHÍNH NH HƯ NG T I MÔI TRƯ NG. 1. Tư li u v hi n tr ng môi trư ng nơi th c hi n d án (ch t lư ng nư c m t, nư c ng m, không khí, h sinh thái...). Nh n xét t ng quát m c ô nhi m t i a i m s th c hi n d án. 2. Mô t sơ /quy trình công ngh s n xu t, nguyên, nhiên li u s s d ng, danh m c hoá ch t...(n u trong gi i trình kinh t k thu t thuy t minh chưa rõ). 3. Khi th c hi n d án, thuy t minh rõ nh ng y u t chính s nh hư ng t i môi trư ng do ho t ng c a d án (ư c lư ng các lo i:khí th i, nư c th i, ch t th i r n, ti ng n...). D oán m c nh hư ng có th xNy ra i v i môi trư ng.
 7. II. XU T (TÓM T T) GI I PHÁP KH C PH C CÁC NH HƯ NG TIÊU C C C A D ÁN N MÔI TRƯ NG. PH L C III: (Cho các d án trong giai o n xin c p phép u tư ) N I DUNG B N ĂNG KÝ T TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG Tên d án: a ch liên h : S i n tho i: ; S Fax: 1- Mô t a i m d ki n tri n khai các ho t ng c a d án - V trí - Di n tích m t b ng - Kho ng cách g n nh t n các khu dân cư và các cơ s công nghi p khác - Hi n tr ng s d ng khu t. - Ngu n cung c p nư c, i m l y nư c, nhu c u nư c/ ngày êm. - H th ng giao thông cung c p nguyên li u và v n chuy n s n phNm. - Nơi ti p nh n nư c th i t các ho t ng c a d án. - Nơi lưu gi và x lý ch t th i r n. 2- Tóm t t công ngh s n xu t (Lưu ý: n u d án bao g m c vùng khai thác và cung c p nguyên li u thì ph i mô t rõ các v n liên quan). - T ng v n u tư. - Danh m c nguyên li u, nhiên li u, ph li u (tính ch t, nhu c u hàng năm, nơi cung c p). - Phương th c v n chuy n, cung c p và b o qu n nguyên li u, nhiên li u và ph li u. - Công su t - Sơ dây chuy n s n xu t. (Lưu ý: mô t y c các công o n ph tr : x lý nư c c p, máy phát i n, n i hơi, h th ng gia nhi t, h th ng làm mát thi t b ... ). - c tính thi t b
 8. - Ch t lư ng s n phNm - Phương th c b o qu n và v n chuy n s n phNm. 3- Các ngu n gây ô nhi m: - Khí th i + Ngu n phát sinh + T i lư ng + N ng các ch t ô nhi m - Nư c th i (Lưu ý: nêu rõ c các thông s liên quan v nư c làm mát, nư c tu n hoàn trong quá trình s n xu t). + Ngu n phát sinh + T i lư ng + N ng các ch t ô nhi m - Ch t th i r n + Ngu n phát sinh + T i lư ng + N ng các ch t ô nhi m - S c do ho t ng c a d án: (cháy n , rò r hoá ch t, tràn d u...) + Nguyên nhân n y sinh + Quy mô nh hư ng 3- Các bi n pháp gi m thi u ô nhi m. - H th ng thu gom và x lý khí th i: + Chi u cao ng khói + c tính thi t b x lý + Công ngh áp d ng và hi u qu x lý + Hoá ch t s d ng (lư ng, thành ph n) + Các ch t th i t quá trình x lý
 9. + D ki n kinh phí xây d ng, l p t và v n hành. - H th ng thu gom và x lý nư c th i: + ư ng thu gom và thoát nư c + K t c u b x lý + Công ngh áp d ng và hi u qu x lý + Hoá ch t s d ng (lư ng, thành ph n) + Các ch t th i t quá trình x lý + D ki n kinh phí xây d ng, l p t và v n hành - Quy trình thu gom và x lý ch t th i r n: + K t c u b / kho lưu gi ch t th i r n + Quy trình v n chuy n + K thu t x lý (phơi khô, óng r n, chôn l p; thiêu hu ; làm phân bón...) + D ki n kinh phí xây d ng, l p t và x lý - T l tr ng cây xanh trong khuôn viên nhà máy - Phương án phòng ch ng và ng c u s c : + Thi t b + Quy trình + Hoá ch t s d ng +Hi u qu + D ki n kinh phí mua thi t b , t p dư t nh kỳ. 5- Chương trình giám sát môi trư ng: + V trí giám sát + Các ch tiêu giám sát + T n su t giám sát + D ki n kinh phí th c hi n.
 10. 6- Cam k t mb o t tiêu chu n môi trư ng. - Tiêu chuNn Vi t Nam áp d ng - Tiêu chuNn nư c ngoài áp d ng n u tiêu chuNn Vi t Nam không có (tên nư c, năm ban hành, cơ quan ban hành, hi u l c áp d ng). (Lưu ý: kèm theo b n sao toàn b n i dung tiêu chu n) - Th i gian hoàn thành công trình x lý - Cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam n u vi ph m các công ư c qu c t , các tiêu chuNn Vi t Nam và x y ra s c gây ô nhi m môi trư ng. (Nơi l p b n ăng ký) ngày tháng năm 199... i di n ch u tư (ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C IV.1: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ( a i m), ngày tháng năm 199... ƠN XIN TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG Kính g i: B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. (UBND T nh/Tp tr c thu c Trung ương) Chúng tôi là.............................................. Ch D án............... ................................................................................................... a ch liên h :........................................................................... a i m th c hi n d án:........................................................... S i n tho i:.............................................; S Fax..................... Chúng tôi xin chuy n n Quý B (UBND T nh/Tp)nh ng h sơ sau: - Lu n ch ng kinh t k thu t (01 b n ti ng Vi t), - Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (07 b n ti ng Vi t và 01 b n ti ng Anh). Chúng tôi xin b o m chính xác c a các s li u trong các văn b n ưa trình và cam k t r ng D án c a chúng tôi không s d ng các lo i hoá ch t, ch ng vi sinh
 11. trong danh m c c m c a Vi t Nam và trong các công ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin b o m r ng các tiêu chuNn, nh m c c a các nư c và các t ch c qu c t ư c trích l c và s d ng trong Báo cáo c a chúng tôi u chính xác và ang có hi u l c. N u có gì sai ph m chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c Pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chúng tôi làm ơn này ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (UBND T nh, Tp. tr c thu c Trung ương, B ư c u quy n) thNm nh. Giám c D án (Ký tên và óng d u) PH L C IV.2: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ( a i m), ngày tháng năm 199... ƠN XIN ĂNG KÝ T TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG Kính g i: B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. (UBND T nh/Tp tr c thu c Trung ương) Chúng tôi là...................................Ch D án................................ ........................................................................................................ a ch liên h :............................................................................... a i m th c hi n d án:............................................................... S i n tho i:.........................................; S Fax............................ Chúng tôi xin chuy n n Quý B (UBND T nh/Tp)nh ng h sơ sau: - Lu n ch ng kinh t k thu t (01 b n ti ng Vi t ), - B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng (03 b n ti ng Vi t và 01 b n ti ng Anh). Chúng tôi xin b o m chính xác c a các s li u trong các văn b n ưa trình và cam k t r ng D án c a chúng tôi không s d ng các lo i hoá ch t, ch ng vi sinh trong danh m c c m c a Vi t Nam và trong các công ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin b o m r ng các tiêu chuNn, nh m c c a các nư c và các t ch c qu c t ư c trích l c và s d ng trong b n ăng ký c a chúng tôi u chính xác và ang có hi u l c. Chúng tôi xin cam oan s ti n hành xây d ng các công trình
 12. x lý ch t th i úng th i h n và s m b o kinh phí v n hành công trình x lý và giám sát môi trư ng. N u có gì sai ph m chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c Pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chúng tôi làm ơn này ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (UBND T nh, Tp. tr c thu c Trung ương, B ư c u quy n) xác nh n. Giám c D án (Ký tên và óng d u) PH L C V: B KHOA H C, VÀ MÔI CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH TRƯ NG NGHĨA VI T NAM (UBND T nh/Tp.) c l p - T do - H nh phúc S : ............ /Q -BKHCNMT (Nơi ban hành Q ), ngày tháng năm 199... QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG (Ch t ch UBND T nh/Tp tr c thu c Trung ương) V vi c : Phê chu n báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án .......................................................................................................................... B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG (Ch t ch UBND T nh/Tp tr c thu c Trung ương) - Căn c Lu t B o v môi trư ng ư c Qu c H i Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993. - Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính Ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng. - Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 05 năm 1993 c a Chính Ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (UBND T nh/Tp tr c thu c Trung ương).. - Xét ơn xin thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ngày tháng năm 199... c a..........................................................................................................
 13. - Xét Biên b n h p H i ng thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án............................................................ngày tháng năm 199... QUY T NNH i u 1. Phê chuNn n i dung Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a D án ....................... ã ư c H i ng thNm nh thông qua ngày tháng năm 199 và nh ng n i dung ã ư c b sung theo yêu c u (trư ng h p t ch c H i ng th m nh). i u 2. Ch D án có trách nhi m th c hi n úng nh ng n i dung ã ư c nêu trong Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và nh ng yêu c u i v i Ch D án kèm theo Quy t nh này. i u 3. Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a D án và nh ng yêu c u i v i Ch D án là cơ s các cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng ki m tra vi c th c hi n b o v môi trư ng c a D án. i u 4. Sau khi hoàn thành các h ng m c công trình v môi trư ng, Ch D án ph i có báo cáo b ng văn b n g i Cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng ki m tra. i u 5. U nhi m S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng T nh/Tp............ theo dõi, giám sát vi c th c hi n b o v môi trư ng c a D án. B TRƯ NG Nơi nh n: B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG - Ch D án . (Ch t ch UBND T nh/Tp tr c thu c Trung ương) - B /ngành liên quan - UBND t nh/Tp. - S KHCN&MT t nh/Tp. - Lưu VP B /UBND t nh/Tp. PH L C VI: B KHOA H C, VÀ MÔI CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH TRƯ NG NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc (UBND T nh/Tp.) C C MÔI TRƯ NG (S KHCN&MT)
 14. S ................. /CMTg Nơi ban hành ), ngày tháng năm 199... (Ký hi u văn b n c a S ) PHI U XÁC NH N B N ĂNG KÝ T TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG c a d án:...................................................................................... C C TRƯ NG C C MÔI TRƯ NG (Giám c S KHCN&MT T nh/Tp tr c thu c Trung ương) XÁC NH N i u 1. D án .................... ã trình n i B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng, ngày.... tháng ...năm 199... i u 2. Ch D án có trách nhi m th c hi n úng nh ng n i dung ã ư c nêu trong B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng. i u 3. B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng c a D án là cơ s các cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng ki m tra vi c th c hi n b o v môi trư ng c a D án. i u 4. Sau khi hoàn thành các h ng m c công trình v môi trư ng, Ch D án ph i có báo cáo b ng văn b n g i Cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng ki m tra. C C TRƯ NG Nơi nh n: C C MÔI TRƯ NG - Ch D án (Giám c S KHCN&MT T nh/Tp tr c thu c Trung ương) - B /ngành liên quan - UBND t nh/Tp. - S KHCN&MT t nh/Tp. - Lưu VP C c MTg.
Đồng bộ tài khoản