Thông tư số 5-BYT/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư số 5-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 5-BYT/TT về chế độ lương và sinh hoạt phí của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 203-HĐBT ngày 28-12-1988 về chế độ lương và sinh hoạt phí của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 5-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 5-BYT/TT Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 1989 THÔNG TƯ C A B Y T S 5-BYT/TT NGÀY 3-4-1989 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 203-H BT NGÀY 28-12-1988 V CH LƯƠNG VÀ SINH HO T PHÍ C A CÁN B Y T XÃ, PHƯ NG, THN TR N. Căn c Quy t nh s 123-H BT ngày 19-8-1987 c a H i ng B trư ng v ch , chính sách i v i cán b y t xã, phư ng, th tr n. Căn c Quy t nh s 203-H BT ngày 28-12-1988 c a H i ng B trư ng và Thông tư s 2-TT/L TBXH ngày 12-1-1989 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i v ti n lương công nhân viên ch c hành chính - s nghi p, l c lư ng vũ trang và các i tư ng chính sách xã h i. Căn c công văn s 244-TC/HCVX ngày 23-3-1989 c a B Tài chính v vi c hư ng d n Quy t nh s 203-H BT v ch lương c a cán b y t xã. B Y t hư ng d n vi c tính l i lương và sinh ho t phí m i c a cán b y t xã, phư ng, th tr n như sau: I- I TƯ NG, NGUYÊN T C VÀ CÁCH TÍNH L I LƯƠNG VÀ SINH HO T PHÍ M I. 1. i tư ng. i u 2 c a Quy t nh s 123-H BT ngày 19- 8- 1987 c a H i ng B trư ng ã quy nh: "Cán b y t xã có b ng c p ư c ào t o chuyên môn theo chương trình th ng nh t c a Nhà nư c, nhưng chưa tuy n d ng vào biên ch Nhà nư c nay ư c hư ng sinh ho t phí theo b ng lương cán b y t Nhà nư c có cùng trình chuyên môn và thâm niên công tác, ư c hư ng ch tr c p khu v c, ph c p t và ư c mua lương th c, hàng hoá như quy nh t i các Quy t nh s 156-CP ngày 7- 10-1968 c a H i ng Chính ph và Quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng; ư c hư ng các ch ưu ãi ngành, ph c p trách nhi m, lây nhi m, c h i, ph c p i h c, các ch b o hi m xã h i như ngh hưu, m t s c, thôi vi c, ph c p khi m au, sinh , ch t, tr c p khó khăn... như i v i cán b y t Nhà nư c". - i m 1 và i m 3 t i Thông tư s 26-TT/LB ngày 28-10-1987 c a liên B Y t - Tài chính hư ng d n Quy t nh s 123-H BT c a H i ng B trư ng có quy nh: Cán b y t xã, phư ng, th tr n ư c x p sinh ho t phí theo b ng lương D1/5 c a cán b y t Nhà nư c quy nh t i Ngh nh s 235-H BT ngày 18-9-1985 c a H i ng B trư ng và "khi Nhà nư c có thay i v ch lương, ph c p, tr c p, nâng b c i v i công nhân viên ch c Nhà nư c thì cũng ư c áp d ng i v i cán b y t xã".
  2. T i Thông tư s 2-TT/L TBXH ngày 12-1-1989 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i ã quy nh: " Cán b hư ng lương làm vi c xã, phư ng, th tr n thu c i tư ng tính l i lương m i". Vì v y, cán b y t xã, phư ng, th tr n (bao g m các cán b y t thu c biên ch c a y t huy n tăng cư ng cho xã), nh ng cán b y t xã v a ư c tuy n d ng vào biên ch Nhà nư c, nh ng cán b chưa ư c tuy n d ng và biên ch Nhà nư c, ang hư ng lương và sinh ho t phí theo Quy t nh s 123-H BT ngày 19-8-1987 c a H i ng B trư ng và Thông tư s 26-TT/LB ngày 28-10-1987 c a liên B Y t - Tài chính u thu c i tư ng ư c tính l i lương và sinh ho t phí m i theo Quy t nh s 203- H BT ngày 28-12-1988 c a H i ng B trư ng. 2. Cách tính l i lương m i: Lương và sinh ho t phí và các ph c p trách nhi m, lây nhi m, c h i, ưu ãi ngành c a cán b y t xã ư c tính l i như sau: - Lương, sinh ho t phí theo ch c v theo b ng lương y t D1/5 c a Ngh nh s 235- H BT ngày 18-9-1985 và Quy t nh s 123-H BT ngày 19-8-1987 c a H i ng B trư ng chia cho 220 ng, nhân v i 22.500 ng. 256 x 22.500 Ví d : ---------------- = 26.182 ng 220 Các m c c th như sau: M c cũ ( ) M cm i( ) N u tính theo lương th c quy g o (kilôgam) 242 ng 24.750 ng 49,50 256 26.182 52,36 272 27.818 55,63 290 29.659 59,32 310 31.705 63,41 333 34.057 68,11 359 36.716 73,43 390 39.886 79,77 425 43.466 86,93 ³³³
  3. M c lương và sinh ho t phí ư c tính l i b ng ti n và tr b ng ti n thì ph n lương th c v n ư c mua và bù giá chênh l ch theo Thông tư s 13-TT/LB ngày 18-7-1988 c a liên B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm - Tài chính - Y t . - Ph c p c a cán b y t thôn, b n, buôn, làng thu c các xã vùng cao mi n núi, biên gi i, h i o xa, vùng Tây Nguyên ư c hư ng b ng m t n a m c c a cán b y t xã cùng trình chuyên môn do Ngân sách Nhà nư c c a t nh ho c huy n ài th và do U ban nhân dân t nh quy t nh c th . Ph c p c a cán b y t thôn, p, h p tác xã, t p oàn s n xu t các xã vùng ng b ng trung du thì nh ng ngày làm công tác y t ư c th c hi n tr công theo lo i công lao ng khá c a a phương do qu s nghi p y t xã, nhân dân óng góp ho c ho t ng d ch v y - dư c tr . - Các ph c p theo t l ph n trăm lương (5 - 7%) như trách nhi m, ưu ãi, lây nhi m, c h i u ư c tính trên lương và sinh ho t phí m i ư c tính l i: Ví d : m t y sĩ là trư ng tr m có m c lương là 290 ng, có ph c p trách nhi m là 7%, ư c tính hư ng ph c p như sau: (290 : 220) x 22. 500 x 7% = 2.076 ng). - Ph c p thư ng tr c v n th c hi n theo Thông tư s 12- L TBXH/ TT ngày 3-8- 1988 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i, c th là m i phiên tr c ư c b i dư ng m t b a ăn, theo nh lư ng sau: Lương th c 150 gam Th t l n mông s n 40 gam Rau xanh 200 gam Ph phí khác 20% giá tr c a nh lư ng trên Hi n nay nhi u a phương ang v n ng tr b ng ti n. L y nh lư ng trên tính theo th i giá c a giá kinh doanh thương nghi p tr ph c p: N u tính theo th i giá hi n nay thì các m c ph c p có: 300 - 350 - 400 - 450 ... Vì v y nên tuỳ theo kh năng ngân sách và qu s nghi p y t , tình hình giá c m i nơi mà tr ph c p này cho h p lý. M i tr m y t có 1 su t ph c p thư ng tr c. nh ng nơi ưa giư ng b nh v xã có t 5 n 10 giư ng b nh và thư ng xuyên có b nh nhân và s n ph n m i u tr thì có th b trí 2 su t thư ng tr c ư c hư ng ph c p. II- NGU N KINH PHÍ ÀI TH V n thi hành theo như i m III Thông tư s 26-TT/LB ngày 28-10-1987 c a liên B Y t - Tài chính. Hi n nay ã có 3/4 s t nh, thành ph áp d ng hình th c do ngân sách Nhà nư c c a t nh, huy n tr lương nên v n gi nguyên và ti p t c th c hi n. Nh ng nơi tình hình i s ng kinh t có khó khăn thì th c hi n do ngân sách Nhà nư c c a t nh, huy n tr . Nh ng nơi th c hi n Ngân sách Nhà nư c tr 1/2, ngân sách xã tr 1/2 thì nên v n d ng hình th c:
  4. Huy n tr lương và sinh ho t phí. Xã tr các kho n như ph c p trách nhi m, ưu ãi, thư ng tr c, lây nhi m, bán lương th c, bù giá lương th c, tr c p ngư i ăn theo (n u có), chi ti n công tác phí, ph c p khi i h c ng n, dài h n, ph c p cho cán b y t thôn, p. III- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 1 năm 1989. Giám c S Y t ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c ôn c vi c th c hi n cho hi u qu và báo cáo k t qu v B Y t . ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu, các huy n, qu n, th xã, xã h t s c quan tâm n vi c th c hi n Quy t nh s 123-H BT ngày 19-8-1987 c a H i ng B trư ng và Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn tr ng i gì, ngh ph n ánh v B Y t nghiên c u gi i quy t. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản