Thông tư số 5-LĐTBXH/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư số 5-LĐTBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 5-LĐTBXH/TT về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại lào và cam-pu-chia do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 5-LĐTBXH/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 5-L TBXH/TT Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 1987 THÔNG TƯ S 5-L TBXH/TT NGÀY 18-7-1987 HƯ NG D N TH C HI N M T S CH , CHÍNH SÁCH I V I CÔNG NHÂN VIÊN CH C VÀ L C LƯ NG VŨ TRANG LÀM VI C T I LÀO VÀ CAM-PU-CHIA Thi hành Quy t nh s 278-CT ngày 31-10-1986 c a Ch t ch H i ng B trư ng v ch , chính sách i v i công nhân viên ch c và các l c lư ng vũ trang làm vi c t i Lào và Cam-pu-chia. B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n ch khi v hưu, v ngh vi c vì m t s c, khi b thương, b ch t và khi ph c viên như sau: I. I TƯ NG 1. i tư ng ư c áp d ng: a) Cán b chi n sĩ l c lư ng vũ trang nhân dân (bao g m c công an nhân dân) thu c các ơn v tình nguy n làm nhi m v Lào và Cam-pu-chia, không thu c di n B n ài th ti n ăn và tiêu. b) Công nhân, viên ch c (bao g m c công nhân viên qu c phòng và công nhân viên ngành công an) c a các B , các ngành, các a phương làm vi c t i Lào và Cam-pu- chia không thu c di n B n ài th ti n ăn và tiêu, như: - Công nhân, viên ch c xây d ng các công trình dư i d ng nh n th u, các công trình vi n tr , cho vay v n, ho c cho không ho c công trình t ng B n. - Công nhân, viên ch c làm vi c theo k ho ch h p tác hai bên ho c nhi u bên trong các lĩnh v c s n xu t, i u tra và khai thác tài nguyên, v. v... thu c các ngành công nghi p, nông nghi p, lâm nghi p, thu l i, i n l c, thăm dò m , a ch t, o c b n , xây d ng c u ư ng giao thông, v. v... 2. Không thu c i tư ng ư c áp d ng. a) Cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang nhân dân, công nhân, viên ch c làm chuyên gia và ph c v chuyên gia ư c B n ài th ti n ăn và tiêu. b) Cán b chi n sĩ l c lư ng vũ trang nhân dân, công nhân, viên ch c làm vi c các cơ quan i di n c a ta t i Lào và Cam-pu-chia như ngo i giao, ngo i thương, quân s , báo chí, phát thanh, truy n hình, thông t n xã...
  2. c) Cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang nhân dân, công nhân, viên ch c i công tác ng n h n do ta ho c B n ài th m i chi phí. II. CH CHÍNH SÁCH 1. Nh ng i tư ng ư c áp d ng Quy t nh s 278-CT khi ngh hưu, ngh vi c vì m t s c lao ng, khi b thương, ho c xu t ngũ hư ng tr c p b nh binh ư c l y ph c p thâm niên quy nh t i i m 8, i u 1 Quy t nh s 278-CT c ng v i lương chính làm cơ s tính lương hưu ho c các lo i tr c p hàng tháng. Quy nh cách tính ph c p thâm niên là sau 3 năm công tác trên t B n ( 36 tháng) thì t tháng th 37 tr i n u còn ti p t c làm vi c trên t B n ư c hư ng ph c p thâm niên hàng tháng b ng 3% lương chính, sau ó c 1 năm (12 tháng) ư c tính thêm 1% lương chính, không h n ch m c t i a. Ch ph c p thâm niên này không thay th ph c p thâm niên c bi t và ph c p thâm niên vư t khung. Vì v y, n u có ngư i v a có ph c p thâm niên c bi t ho c thâm niên vư t khung v a có ph c p thâm niên làm vi c t i Lào ho c Cam-pu-chia theo Quy t nh s 278-CT thì ư c tính t t c t l ph n trăm ph c p thâm niên làm vi c t i Lào ho c Căm-pu-chia ã ư c hư ng (c n ghi rõ vào h sơ là ph c p thâm niên K, C theo Quy t nh s 278-CT) và ư c tính ph c p thâm niên ngh c bi t ho c thâm niên vư t khung theo cách tính ã hư ng d n trong văn b n s 1-TBXH ngày 15-1-1986 c a B Thương binh và xã h i (cũ). 2. Th i gian công tác t i Lào ho c Cam-pu-chia c a các i tư ng ư c áp d ng Quy t nh s 278-CT ư c tính ưu ãi là c m i năm công tác (năm theo l ch) quy i thành 1 năm 6 tháng hư ng ch hưu, m t s c lao ng, ph c viên và tr c p vì m t ngư i nuôi dư ng. K t ngày 1 tháng 10 năm 1986 tr i (ngày Quy t nh s 278-CT có hi u l c thi hành) nh ng ngư i công tác t i Lào ho c Cam-pu-chia u ư c c ng các th i kỳ công tác nư c B n tính quy i. Trư ng h p nh ng ngư i có th i gian v nư c không quá 6 tháng r i l i ti p t c sang Lào ho c Cam-pu-chia công tác thì th i gian v nư c cũng ư c c ng l i tính quy i. N u th i gian trong nư c quá 6 tháng thì th i gian trong nư c không ư c c ng l i tính quy i theo quy nh trên. Nh ng ngư i có th i gian công tác t i Lào ho c Cam-pu-chia nhưng ã v nư c trư c ngày 1-10-1986, r i ngh vi c thì không áp d ng cách tính quy i th i gian công tác như trên. 3. T t c các i tư ng ư c áp d ng Quy t nh s 278-CT n u b thương (ho c m au, tai n n d n n b thương) ho c b ch t (do chi n u, do m au, do tai n n) trong khi làm nhi m v trên t B n, ã t rõ tinh th n ph n u hoàn thành t t nhi m v , có ý th c t ch c k lu t thì ư c xét xác nh n là li t sĩ, thương binh ho c ư c hư ng chính sách như thương binh. Th t c l p h sơ và ti n hành gi i quy t vi c xác nh n li t sĩ, thương binh ho c ư c hư ng chính sách như thương binh th c hi n theo các quy nh hi n hành.
  3. i v i quân nhân ho c công nhân viên ch c có th i gian công tác t i Lào ho c Cam- pu-chia nhưng không thu c i tư ng ư c áp d ng Quy t nh s 278-CT thì th c hi n các ch , chính sách v thương binh xã h i theo các quy nh ang còn hi u l c. Trong quá trình th c hi n ch chính sách theo hư ng d n trong Thông tư này n u g p vư ng m c ngh các B , các ngành, các a phương ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và xã h i nghiên c u gi i quy t. Tr n Hi u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản