Thông tư Số: 5120 /QĐ-UBND

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
74
lượt xem
5
download

Thông tư Số: 5120 /QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 5120 /QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: 5120 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 759/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, như sau: 1. Vị trí và chức năng: Sở Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. Sở Nội vụ chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: a) Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở. Giám đốc là người đúng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
  2. 2 Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc đi vắng, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Nội vụ ban hành, theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật. b) Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: * Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: - Văn phòng; - Thanh tra; - Phòng Tổ chức - Biên chế; - Phòng Cán bộ, công chức; - Phòng Cải cách hành chính; - Phòng Xây dựng chính quyền; - Phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ. * Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước: - Ban Tôn giáo; - Ban Thi đua - Khen thưởng. * Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: - Trung tâm Lưu trữ. Căn cứ vào tình hình cụ thể công tác quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc thành lập các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Sở theo quy định của pháp luật. c) Biên chế: Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định biên chế của Sở. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định. Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nội vụ thành phố:
  3. 3 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở theo nguyên tắc: Bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác, phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của cơ quan, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân; - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện và phường, xã. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Nội vụ; - TT. Thành uỷ; - TT. HĐND TP; - Lưu: VP UBND TP, Sở Nội vụ.
  4. 4
Đồng bộ tài khoản