Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
5
download

Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT về quy định quản lý các loài thuỷ sinh vật ngoại lai tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 53/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH QU N LÝ CÁC LOÀI THU SINH V T NGO I LAI T I VI T NAM Căn c Lu t Th y s n năm 2003; Căn c Lu t a d ng sinh h c năm 2008; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP, ngày 3/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 59/2005/N -CP ngày 04/5/2005 v i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh th y s n và Ngh nh s 14/2009/N -CP ngày 13/02/2009 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 59/2005/N -CP; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành thông tư quy nh qu n lý các loài th y sinh v t ngo i lai t i Vi t Nam như sau: Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh v vi c qu n lý các loài thu sinh v t ư c di nh p t nư c ngoài vào lãnh th Vi t Nam v i m c ích ch nh ho c không ch nh, ã phát tán trong môi trư ng t nhiên ho c ang ư c nuôi trong môi trư ng có ki m soát (sau ây g i là thu sinh v t ngo i lai). 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng liên quan n qu n lý th y sinh v t ngo i lai t i Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Th y sinh v t ngo i lai là loài th y sinh v t ư c di nh p t nư c ngoài vào lãnh th Vi t Nam.
  2. 2. Th y sinh v t ngo i lai xâm h i là loài th y sinh v t ngo i lai l n chi m nơi sinh s ng ho c gây h i i v i các loài sinh v t b n a, làm m t cân b ng sinh thái t i nơi chúng xu t hi n và phát tri n. 3. Th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i là loài th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ l n chi m nơi sinh s ng ho c có nguy cơ gây h i i v i các loài sinh v t b n a, làm m t cân b ng sinh thái t i nơi chúng xu t hi n và phát tri n. 4. Lưu gi là ho t ng ưa thu sinh v t ngo i lai v m t a i m c th chăm sóc, nuôi dư ng. 5. Cơ quan qu n lý chuyên ngành v th y s n a phương là Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ho c Chi c c Nuôi tr ng th y s n ( i v i t nh không thành l p Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n) ho c Chi c c th y s n ( i v i t nh, thành ph không có hai chi c c nói trên). 6. Ch s h u th y sinh v t ngo i lai là t ch c, cá nhân có quy n chi m h u, s d ng và nh o t loài th y sinh v t ngoai lai (g i t t là ch s h u). Chương II. QU N LÝ TH Y SINH V T NGO I LAI i u 3. i u tra và l p danh m c th y sinh v t ngo i lai 1. Cơ quan qu n lý chuyên ngành th y s n a phương i u tra và l p danh m c th y sinh v t ngo i lai trên a bàn, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn S Nông nghi p và phát tri n nông thôn trình U ban nhân t nh/thành ph tr c thu c Trung ương và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n ch trì ph i h p v i cơ quan qu n lý chuyên ngành th y s n a phương và các cơ quan có liên quan t ch c i u tra, xác nh v m c xâm h i c a loài th y sinh v t ngo i lai; trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành danh m c loài th y sinh v t ngo i lai không xâm h i, danh m c loài th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i và danh m c loài th y sinh v t ngo i lai xâm h i. i u 4. Ti p nh n th y sinh v t ngo i lai 1. Ch s h u ph i thông báo và giao l i th y sinh v t ngo i lai do mình s h u cho cơ quan qu n lý chuyên ngành v th y s n a phương khi không còn nhu c u s h u. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo c a ch s h u, cơ quan qu n lý chuyên ngành v th y s n a phương hoàn thi n các th t c chuy n giao th y sinh v t ngo i lai cho các ơn v ti p nh n trên a bàn t nh ho c báo cáo C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n n u trên a bàn t nh không có ơn v ti p nh n C c ch nh ơn v ti p nh n. 3. Các ơn v ti p nh n g m: Các Trung tâm Thu s n t nh có i u ki n lưu gi , Trung tâm gi ng th y s n Qu c gia thu c các Vi n nghiên c u nuôi tr ng th y s n I, II, III và Vi n nghiên c u H i s n ho c các cơ s có i u ki n ti p nh n do cơ quan qu n lý chuyên ngành th y s n a phương quy t nh.
  3. i u 5. X lý i v i trư ng h p th y sinh v t ngo i lai ch t, nhi m b nh 1. Trách nhi m c a ch s h u: Trong th i gian 01 (m t) ngày k t khi thu sinh v t ngo i lai b ch t b t thư ng ho c ư c ngư i ch u trách nhi m v thú y thu s n a phương xác nh b nhi m b nh, ch s h u ph i báo cáo b ng phương ti n thông tin nhanh nh t n cơ quan qu n lý chuyên ngành. 2. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương: a) Ngay sau khi nh n ư c thông báo c a ch s h u, ph i h p v i cơ quan thú y th y s n c a a phương ki m tra hi n trư ng, l p biên b n làm rõ nguyên nhân ch t, nhi m b nh c a th y sinh v t ngo i lai; b) T ch c tiêu h y th y sinh v t ngo i lai b ch t, nhi m b nh theo hư ng d n c a Chi c c Thú y. Kinh phí tiêu h y do ch s h u chi tr . c) Báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các ơn v h u quan; ng th i g i báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n) v k t qu x lý th y sinh v t ngo i lai b ch t, nhi m b nh. i u 6. Qu n lý loài th y sinh v t ngo i lai không xâm h i 1. Ch s h u ph i cung c p thông tin v loài th y sinh v t ngo i lai do mình s h u khi cơ quan qu n lý chuyên ngành th y s n yêu c u. 2. Ch s h u có trách nhi m thông báo cho cơ quan qu n lý chuyên ngành v th y s n a phương khi phát sinh quy n s h u i v i loài th y sinh v t ngo i lai dư i m i hình th c (t ng, cho, do khách quan em l i). Chương III. QU N LÝ LOÀI TH Y SINH V T NGO I LAI CÓ NGUY CƠ XÂM H I. i u 7. Trách nhi m c a ch s h u trong vi c qu n lý loài th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i 1. Ti n hành ăng ký lưu gi theo quy nh t i i u 8 Thông tư này. 2. Cung c p thông tin v th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i do mình s h u khi cơ quan qu n lý chuyên ngành th y s n yêu c u và ph i thông báo ngay cho cơ quan qu n lý th y s n a phương v nh ng d u hi u b t thư ng c a loài th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i. 3. L p h sơ theo dõi bi n ng c a th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i do mình s h u, qu n lý. 4. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ, t xu t, hàng năm cho cơ quan qu n lý chuyên ngành. N i dung báo cáo: hi n tr ng phát tri n, tác ng n a d ng sinh h c và các loài b n a (sinh s n, phát tri n, c nh tranh th c ăn, t n công các loài b n a, b b nh, ch t, các s c khác).
  4. 5. Ch p hành s giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 6. Nghiêm c m ch s h u t ý phóng sinh th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i ra môi trư ng t nhiên, khu b o t n và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hành vi này. i u 8. Th t c ăng ký lưu gi thu sinh v t ngo i lai 1. H sơ ăng ký lưu gi g m có: a) ơn ngh ăng ký lưu gi (theo m u t i Ph l c 1) c a Thông tư này; b) B n mô t quy trình công ngh nuôi, gi i pháp khoanh vùng qu n lý và h th ng b o v tránh thoát ra ngoài thu v c t nhiên. 2. Trình t c p Gi y ch ng nh n lưu gi th y sinh v t ngo i lai: a) ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n lưu gi loài thu sinh v t ngo i lai: Cơ quan qu n lý chuyên ngành ti p nh n h sơ ăng ký lưu gi như quy nh t i kho n 1 i u 8 c a Thông tư này, c p Gi y ch ng nh n lưu gi th y sinh v t ngo i lai cho ch s h u sau khi có k t lu n và ki n ngh c p gi y ch ng nh n này c a H i ng thNm nh. b) Thành l p H i ng thNm nh: Cơ quan qu n lý chuyên ngành ti p nh n h sơ ăng ký lưu gi c a ch s h u th y sinh v t ngo i lai có trách nhi m thành l p H i ng thNm nh. Thành ph n h i ng thNm nh g m: i di n cơ quan qu n lý chuyên ngành làm Ch t ch, i di n c a Chi c c Thú y, S Tài nguyên và Môi trư ng, Thanh tra chuyên ngành th y s n và cơ quan có liên quan v gi ng th y s n (Trung tâm gi ng th y s n c p t nh ho c Trung tâm Qu c gia gi ng th y s n...) là thành viên. Nhi m v c a H i ng thNm nh: Xem xét h sơ ăng ký lưu gi c a ch s h u; ki m tra cơ s lưu gi , l p biên b n thNm nh, ki n ngh c p gi y ch ng nh n lưu gi cho ch s h u có các i u ki n theo quy nh t i Thông tư này. c) Th i gian thNm nh: Trong th i gian 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y h sơ theo kho n 1 i u này, H i ng thNm nh ph i hoàn thành biên b n thNm nh. d) Th i gian c p Gi y ch ng nh n lưu gi cho ch s h u: Trong th i gian 05 ngày làm vi c k t khi hoàn thành biên b n thNm nh, cơ quan qu n lý chuyên ngành ph i c p gi y ch ng nh n mi n phí lưu gi cho ch s h u (Ph l c 2), n u không c p ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. i u 9. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý chuyên ngành v th y s n 1. Khoanh vùng qu n lý
  5. a) Cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương có trách nhi m khoanh vùng, theo dõi, thu th p thông tin v th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i ang lưu gi t i a phương. Ph i h p v i cơ quan có thNm quy n và các cơ quan h u quan i u tra, ánh giá nguy cơ xâm h i i v i a d ng sinh h c t i a phương xu t bi n pháp phòng ng a, qu n lý phù h p. b) Trên cơ s xu t c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương, C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ph i h p v i cơ quan khoa h c có liên quan t ch c i u tra, nghiên c u, xác nh tác ng c a th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i lên a d ng sinh h c và ngu n l i th y s n, trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn gi i pháp qu n lý. 2. Nh ng loài th y sinh v t ngo i lai thu c danh m c có nguy cơ xâm h i ph i ư c ăng ký lưu gi theo quy nh t i i u 8 c a Thông tư này Chương IV. QU N LÝ LOÀI TH Y SINH V T NGO I LAI XÂM H I i u 10. Cô l p, tiêu di t s phát tán c a th y sinh v t ngo i lai xâm h i Áp d ng bi n pháp cô l p, tiêu di t i v i các loài th y sinh v t ngo i lai thu c danh m c th y sinh v t ngo i lai xâm h i và danh m c th y sinh v t ngo i lai có nguy cơ xâm h i sau khi có căn c xác nh là loài xâm h i. i u 11. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý 1. Cơ quan qu n lý chuyên ngành v th y s n a phương i u tra, thu th p thông tin v loài th y sinh v t ngo i lai xâm h i báo cáo cơ quan có thNm quy n. y ban Nhân dân t nh ch trì ph i h p v i cơ quan h u quan i u tra, xác nh khu v c phân b , l p k ho ch cô l p và quy t nh tiêu di t th y sinh v t ngo i lai xâm h i t i a phương. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Cung c p danh m c th y sinh v t ngo i lai xâm h i cho cơ quan h i quan và các cơ quan có thNm quy n t i c a khNu ngăn ch n không cho th y sinh v t ngo i lai di nh p vào Vi t Nam. Quy t nh gi i pháp cô l p, tiêu di t loài th y sinh v t ngo i lai xâm h i phát tán và lây lan trên ph m vi 2 t nh tr lên. i u 12. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân T ch c, cá nhân phát hi n loài th y sinh v t ngo i lai xâm h i ph i thông báo ngay v i chính quy n cơ s nơi g n nh t. Sau khi nh n ư c thông báo, chính quy n cơ s ph i k p th i báo cáo v i cơ quan c p trên tr c ti p ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương có bi n pháp ki m soát, x lý. Chương V.
  6. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c 1. C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n có trách nhi m: a. T ch c ki m tra, giám sát và hư ng d n, ch o các a phương th c hi n n i dung Thông tư này. b. T ng h p, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v tình hình qu n lý th y sinh v t ngo i lai trên ph m vi toàn qu c. 2. Cơ quan qu n lý chuyên ngành v th y s n a phương: a. T ch c theo dõi, giám sát nh kỳ hàng năm v s phát tán c a th y sinh v t ngo i lai; c bi t là th y sinh v t ngo i lai xâm h i có m t trên a bàn. Xây d ng báo cáo t ng h p g i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n trư c ngày 31/12 hàng năm; b. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan tuyên truy n v các th y sinh v t ngo i lai xâm h i và bi n pháp khoanh vùng qu n lý, cô l p, tiêu di t chúng. 3. Trách nhi m c a H i quan và các cơ quan có thNm quy n t i c a khNu: Cơ quan H i quan và các cơ quan có thNm quy n t i c a khNu có trách nhi m cung c p thông tin v các loài th y sinh v t ngo i lai ư c di nh p vào Vi t Nam khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý chuyên ngành v th y s n. i u 14. Ngu n kinh phí th c hi n vi c qu n lý th y sinh v t ngo i lai 1. Ngu n kinh phí th c hi n vi c qu n lý th y sinh v t ngo i lai ư c trích t ngu n ngân sách s nghi p môi trư ng (Thông tư s 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 c a liên B Tài chính – B Tài nguyên Môi trư ng v hư ng d n vi c qu n lý kinh phí s nghi p môi trư ng). B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn m b o kinh phí ho t ng cho C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n trong công tác ki m tra, giám sát, ch o, hư ng d n th c hi n qu n lý th y sinh v t ngo i lai; kinh phí d phòng cho vi c ánh giá tác ng a d ng sinh h c và ngu n l i th y s n, bao vây tiêu di t th y sinh v t ngo i lai xâm h i phát tán t i các th y v c trong ph m vi c nư c. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương m b o ngân sách cho các ho t ng qu n lý các loài th y sinh v t ngo i lai t i a phương. 2. Kinh phí v n chuy n và lưu gi loài th y sinh v t ngo i lai do ch s h u giao cho cơ quan qu n lý nhà nư c, ơn v ti p nh n s chi tr . 3. Khuy n khích tài tr v tài chính và k thu t c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia qu n lý th y sinh v t ngo i lai.
  7. i u 15. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 2009. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn vư ng m c, các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, quy t nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Lãnh o B ; - Các B TNMT, Tài chính, Tư pháp; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Website Chính ph ; - Các C c, V , Thanh tra B ; - Các ơn v tr c thu c B ; Vũ Văn Tám - Các S NN&PTNT; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp ( ki m tra); - Công báo; - Webste B NN&PTNT; - Lưu: VT, KTBVNL. CÁC PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s : 53/2009/TT-BNN, ngày 21 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) PH L C I. M U ƠN NGHN ĂNG KÝ LƯU GI LOÀI TH Y SINH V T NGO I LAI:……. TÊN CH S H U C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : ......., ngày….. tháng …. năm 200… ƠN NGHN ĂNG KÝ LƯU GI Kính g i: .. . Chi c c .....(chuyên ngành Thu s n a phương, trư ng h p a phương nào không có Chi c c Thu s n thì g i S NN & PTNT) H và tên ngư i ngh : (Trư ng h p là t ch c thì tên ngư i i di n)
  8. S CMND: ngày c p: nơi c p: H khNu thư ng trú: Ch hi n t i: Tên t ch c: a ch : ngh cơ quan xem xét, c p gi y ch ng nh n lưu gi loài thu sinh v t ngo i lai v i chi ti t sau: S chíp i n t Ngu n g c (Ghi rõ Tên loài và S cá th , (s h sơ), n u là ngu n g c t âu, th i TT tên khoa kh i lư ng Ghi chú loài thu c công gian nào, ư c nuôi theo h c (ư c tính) ư c QT Quy t nh nào) 1 2 … ….. M c ích s h u: (nuôi kinh doanh, cho sinh s n, gi i trí, buôn bán....) Mô t cơ s h t ng c a tr i nuôi: ( a i m, di n tích, quy mô tr i nuôi, bi n pháp cách ly i v i loài b n a, i u ki n v an toàn, phòng ng a b nh d ch, v sinh môi trư ng…) H sơ g i kèm theo bao g m: … Tôi xin cam oan ch u trách nhi m m b o duy trì m i i u ki n lưu gi loài …………và tuân th theo các quy nh c a Nhà nư c. Ngư i làm ơn (ký, ghi rõ h tên); óng d u i v i t ch c PH L C II M U GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LOÀI TH Y SINH V T NGO I LAI:….. S NÔNG NGHI P VÀ PTNT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T CHI C C THU S N NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------------
  9. GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU GI S : …… CHI C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I THU S N/CHI C C THU S N (S NÔNG NGHI P VÀ PTNT) T NH … CH NG NH N Ch s h u: (tên tr i nuôi, t ch c, cá nhân, h gia ình) a ch : H và tên ngư i i di n: Gi y ch ng minh nhân dân s : ngày c p: nơi c p: Gi y phép ăng ký kinh doanh s … do … c p ngày … tháng … năm … Mã s : (do cơ quan c p gi y ch ng nh n ghi theo dõi) ư c ăng ký s h u thu sinh v t ngo i lai như sau: TT Tên loài và (tên khoa h c) S lư ng khi ăng ký Ghi chú 1 2 … ….. C p t i,....................ngày ......tháng .......năm.... Th trư ng ơn v (ký, óng d u và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản