Thông tư số 54-TC/TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
4
download

Thông tư số 54-TC/TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 54-TC/TCCB về việc hướng dẫn về nội dung công tác quản lý công sản của Sở tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 54-TC/TCCB

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54-TC/TCCB Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 1995 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 54 TC/TCCB NGÀY 14/7/1995 HƯ NG D N V N I DUNG CÔNG TÁC QU N LÝ CÔNG S N C A S TÀI CHÍNH-V T GIÁ T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B và Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 347 TC/Q /TCCB ngày 26/4/1995 c a B trư ng B Tài chính ban hành i u l t ch c và ho t ng c a C c Q an lý công s n tr c thu c B ; và Thông tư s 03 - TC/TT/TCCB ngày 04/1/1995 c a B Tài chính hư ng d n v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a S Tài chính - V t giá. S Tài chính - V t giá các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) có cơ s qui nh ch c năng, nhi m v c a phòng Qu n lý công s n; B Tài chính hư ng d n c th m t s n i dung công tác qu n lý công s n c a S như sau: I - NH NG NHI M V CHUNG V QU N LÝ CÔNG S N: 1/ Nghiên c u, xu t các bi n pháp, các qui nh v tài chính nh m qu n lý và s d ng có hi u qu tài nguyên - công s n thu c ph m vi a phương qu n lý theo úng ch , chính sách, tiêu chuNn, nh m c do Nhà nư c qui nh; 2/ Hư ng d n các cơ quan hành chính s nghi p thu c t nh th c hi n các ch qu n lý tài s n thu c s h u Nhà nư c và ch qu n lý Tài chính i v i tài nguyên Qu c gia bao g m c tài nguyên ã thăm dò, xác nh tr lư ng chưa ưa vào khai thác. 3/ Hư ng d n và t ch c th c hi n công tác th ng kê, t ng h p, phân tích tình hình qu n lý, s d ng tài s n Nhà nư c và tài nguyên qu c gia do t nh qu n lý ho c ư c u quy n qu n lý; th c hi n ch báo cáo nh kỳ và không nh kỳ theo yêu c u c a Ch t ch UBND t nh và B trư ng B Tài chính; 4/ T ch c ki m tra vi c qu n lý, s d ng và khai thác tài nguyên - công s n c a các cơ quan hành chính s nghi p (HCSN) và các t ch c kinh t , ki n ngh v i c p có thNm quy n v các bi n pháp x lý nh m m b o th c hi n úng các qui nh c a Nhà nư c. 5/ Tham gia v i các ngành ch c năng c a a phương thu h i các tài s n, tài nguyên thu c s h u Nhà nư c trong các cơ quan HCSN và các t ch c kinh t , th c hi n
  2. vi c i u chuy n tài s n, tài nguyên theo Quy t nh c a Ch t ch UBND t nh ho c B trư ng B Tài chính; 6/ Qu n lý và lưu tr các h sơ, tài li u, s li u có liên quan n vi c qu n lý tài s n công và qu n lý tài chính i v i tài nguyên. II - NH NG NHI M V C TH V QU N LÝ CÔNG S N: 1/ i v i tài s n công trong các cơ quan HCSN c a a phương thu c ngu n Ngân sách Nhà nư c u tư trang b ho c có ngu n g c Ngân sách, S Tài chính - V t giá có nhi m v : a - L p s sách theo dõi, qu n lý toàn b tài s n c a các cơ quan HCSN do a phương qu n lý và các tài s n c a các cơ quan HCSN khác ư c Trung ương u quy n theo úng danh m c do B Tài chính qui nh; b - ThNm nh k ho ch chi mua s m, s a ch a tài s n cho các ơn v HCSN c a a phương hàng năm, trình H ND và UBND phê duy t úng tiêu chuNn, nh m c, ch , chính sách Nhà nư c quy nh; c - Tham gia các H i ng ch n th u ho c u th u trong vi c mua s m tài s n và H i ng thanh lý tài s n cho các cơ quan HCSN thu c a phương qu n lý; d - Qu n lý và th c hi n vi c i u chuy n tài s n t nơi th a sang nơi thi u, t ch c vi c mua bán u gía tài s n hư h ng, không c n dùng trong các ơn v HCSN thu c a phương qu n lý theo quy t nh c a UBND c p t nh. 2/ i v i tài s n thu c k t c u h t ng, bao g m: ư ng xá, c u c ng, b n c ng, ê i u, các công trình văn hoá, giáo d c.... thu c a phương qu n lý, S Tài chính - V t gía có nhi m v : a - Th ng kê, t ng h p tài s n thu c k t c u h t ng c a a phương theo quy nh c a B Tài chính; b - Tham gia v i các ngành có liên quan v qui ho ch, k ho ch u tư xây d ng h th ng cơ s h t ng c a a phương; c - ThNm nh và tham gia ý ki n vào k ho ch chi xây d ng, duy tu, b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên và tôn t o các tài s n thu c k t c u h t ng hàng năm năm trình H ND và UBND phê duy t và tham gia nghi m thu công trình ã hoàn thành do a phương qu n lý. 3/ i v i tài s n t ch thu, t ch biên, v ng ch và tài s n t m thu, t m giư, S Tài chính - V t giá có nhi m v : a - T ch c vi c ti p nh n và qu n lý theo ch c năng i v i tài s n t ch thu, t ch biên, tài s n v ng ch , tài s n t m thu, t m gi theo quy t nh c a UBND t nh ho c các cơ quan có thNm quy n;
  3. b - L p h sơ ghi chép, theo dõi tài s n kèm theo h sơ, ch ng t ph n ánh giá tr , hi n tr ng c a nh ng tài s n nói trên; c - Nghiên c u, xu t, trình UBND t nh và các cơ quan có thNm quy n v các bi n pháp x lý; th c hi n vi c hoàn tr , bán ho c cho thuê các tài s n t ch thu, t ch biên, v ng ch , t m thu, t m gi theo quy t nh c a UBND t nh ho c các cơ quan có thNm quy n. 4/ Trong lĩnh v c qu n lý Tài chính i v i tài nguyên Qu c gia, S Tài chính - V t giá có nhi m v : a - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c v tài nguyên qu c gia, l p h sơ qu n lý, theo dõi s lư ng, tr lư ng.... các ngu n tài nguyên ư c Nhà nư c giao cho a phương qu n lý, s d ng; b - ThNm nh và tham gia ý ki n vào k ho ch chi hàng năm cho công tác kh o sát, tìm ki m, thăm dò và b o v các ngu n tài nguyên ư c Nhà nư c giao cho a phương m nh n trình H ND và UBND phê duy t; c - Tham gia v i các cơ quan có liên quan t ch c u th u các ngu n tài nguyên thu c a phương qu n lý cho các t ch c, cá nhân khai thác và thu h i khi h t h n giao th u, ho c theo quy t nh c a UBND t nh ho c các cơ quan có thNm quy n. 5/ Trong lĩnh v c qu n lý t, S Tài chính - V t gía có nhi m v : a - Ph i h p v i S a chính và các ngành có liên quan t ng h p qu t, các lo i t và vi c s d ng t, tình hình c p t, cho thuê t và nh giá các lo i t ư c Nhà nư c giao cho a phương qu n lý; b - ThNm nh và tham gia ý ki n vào k ho ch chi hàng năm cho công tác o c, khoanh vùng và qu n lý t trình UBND và H ND phê duy t. 6/ Trong lĩnh v c qu n lý tài s n vi n trơ, S Tài chính - V t giá có nhi m v : a - M s sách theo dõi nh ng tài s n vi n tr (c hi n v t và giá tr ) c a a phương theo thông báo c a Nhà nư c; và vi n tr c a các t ch c phi Chính ph , cá nhân trong và ngoài nư c tr c ti p trao cho a phương; b - Cùng v i các ngành, cơ quan có liên quan xác nh s lư ng và giá tr các tài s n vi n tr , ghi tăng tài s n cho các ơn v ư c hư ng và ph i h p th c hi n vi c ghi thu, ghi chi cho t ch c ơn v ư c nh n tài s n vi n tr , nh kỳ i chi u v i cơ quan qu n lý vi n tr c a B Tài chính v s tài s n vi n tr c a a phương. 7/ Trong khi th c hi n nhi m v v qu n lý công s n, Gíam c S Tài chính - V t giá ư c quy n: a - Yêu c u các cơ quan hành chính s nghi p trên a bàn t nh ư c giao s d ng, khai thác tài s n, tài nguyên thu c s h u Nhà nư c báo cáo, cung c p y thông tin, tài li u c n thi t v tài s n, tài nguyên
  4. b - Yêu c u các t ch c tr c thu c B Tài chính óng trên a bàn t nh cung c p các tài li u qu n lý Tài chính có liên quan n tài s n và tài nguyên thu c s h u Nhà nư c, ph c v cho nhi m v qu n lý ư c giao. c - D toán kinh phí tri n khai các nhi m v qu n lý công s n ư c giao ngoài nh m c chi hành chính s nghi p trình UBND t nh duy t. III - T CH C QU N LÝ CÔNG S N T I S TÀI CHÍNH: Theo hư ng d n t i Thông tư 03 - TC/TT/TCCB ngày 4/1/1995 c a B Tài chính, S Tài chính có Phòng Qu n lý công s n giúp Giám c S th c hi n các nhi m v v qu n lý công s n t i a phương. S Tài chính - V t giá căn c c i m tình hình, nhi m v c th v qu n lý tài nguyên - công s n t i a phương xác nh biên ch qu n lý công s n, ngh UBND t nh b sung biên ch cho S l p Phòng qu n lý công s n, kh năng th c hi n nhi m v ư c giao. Nguy n Sinh Hùng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản