Thông tư số 55/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư số 55/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 55/2001/TT-BTC về việc quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư xây dựng do Bộ Tài Chính ban hành, để bổ sung, sửa đổi Thông tư số 110/2000/TT-BTC ngày 14/11/2000 hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 55/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 55/2001/TT-BTC NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2001 B SUNG, S A I THÔNG TƯ S 110/2000/TT-BTC NGÀY 14/11/2000 HƯ NG D N QU N LÝ VÀ S D NG V N C A DOANH NGHI P NHÀ NƯ C DÀNH CHO U TƯ VÀ XÂY D NG Nh m th c hi n t t công tác qu n lý v n u tư, B Tài chính ã ban hành Thông tư s 110/2000/TT-BTC ngày 14/11/2000 hư ng d n qu n lý và s d ng v n c a doanh nghi p nhà nư c dành cho u tư và xây d ng. Sau m t th i gian th c hi n, theo ngh c a m t s doanh nghi p công ích và áp ng yêu c u qu n lý, B Tài chính hư ng d n s a i b sung như sau: 1. S a i, b sung g ch u dòng th tư, m c 3.2, kho n 3- thNm quy n quy t nh u tư và th c hi n u tư i v i các d án s d ng v n u tư phát tri n c a DNNN, ph n II - quy nh c th như sau: - i v i các d án u tư thu c nhóm B c a các DNNN ho t ng trong lĩnh v c công ích do các B , ngành ho c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p thì cơ quan quy t nh thành l p DN quy t nh u tư. Trư ng h p các DNNN ho t ng trong lĩnh v c công ích do Th tư ng Chính ph ra quy t nh thành l p thì cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên tr c ti p có thNm quy n (ho c chuyên ngành) quy t nh u tư. 2. B sung m t s i m vào m c 3.2 kho n 3 ph n II - Quy nh c th như sau: Các d án u tư nhóm C do doanh nghi p quy t nh u tư. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản