Thông tư số 55/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư số 55/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 55/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 55/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ---------- ------------- S : 55/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 55/2004/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2005 Th c hi n Ch th s 18/2004/CT-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2005; B Tài chính hư ng d n công tác ánh giá tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2004 và xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2005 như sau: A- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004: Nh m hoàn thành và hoàn thành vư t m c nhi m v NSNN ã ư c Qu c h i quy t nh, các B , cơ quan trung ương và các a phương căn c vào m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách năm 2004 ã ư c Th tư ng Chính ph giao, phát huy nh ng k t qu quan tr ng ã t ư c c a 6 tháng u năm, trong 6 tháng cu i năm 2004 t p trung th c hi n y các gi i pháp theo Ngh quy t s 17/2003/QH11 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 c a Qu c h i, Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP ngày 12/01/2004 c a Chính ph v m t s gi i pháp ch y u c n t p trung ch o, i u hành th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2004, Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c. Ph n u hoàn thành vư t m c toàn di n các ch tiêu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2004. Cùng v i vi c t ch c th c hi n nhi m v NSNN năm 2004, các B , cơ quan trung ương, U ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương chú tr ng ch o công tác quy t toán và ki m tra phê duy t quy t toán ngân sách năm 2003 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; th c hi n x lý k p th i nh ng t n t i, sai ph m ã ư c cơ quan ki m toán, thanh tra, ki m tra tài chính phát hi n; ng th i t ch c ánh giá tình hình th c hi n ngân sách năm 2004 làm cơ s l p d toán ngân sách năm 2005. I- ánh giá tình hình th c hi n thu NSNN năm 2004 làm cơ s l p d toán thu NSNN năm 2005: 1- T p trung ch o th c hi n nhi m v thu ngân sách nhà nư c ã ư c giao, ph n u hoàn thành vư t m c t i thi u 5% nhi m v thu năm 2004 ã ư c giao. T p trung th c hi n t t các bi n pháp ch y u sau:
 2. - T p trung ch o t ch c th c hi n các lu t thu m i ư c s a i, b sung. Th c hi n tuyên truy n ph bi n n t ng doanh nghi p thu c i tư ng qu n lý nh ng n i dung b sung, s a i c a các lu t thu ; phát hi n nh ng vư ng m c phát sinh có hư ng d n, gi i quy t k p th i theo úng quy nh c a lu t và các văn b n hư ng d n. - N m ch c k p th i tình hình s n xu t kinh doanh, phân tích y nh ng nhân t nh hư ng làm tăng, gi m thu ngân sách trên t ng a bàn có bi n pháp ch o sát v i th c t . - T ch c ph i h p ch t ch gi a các ngành, các c p các l c lư ng trên a bàn th c hi n ki m tra ch ng buôn l u, tr n thu , ch ng gian l n thương m i, ch ng u cơ nâng giá,... trong ó t p trung a bàn, ơn v tr ng i m có ngu n thu l n. Chú tr ng công tác phân công, phân c p qu n lý thu phù h p v i tình hình th c t c a t ng a bàn. -Th c hi n thu , k p th i các kho n thu , phí, l phí, các kho n thu t t ai và thu khác vào ngân sách theo úng quy nh; tăng cư ng các bi n pháp ch ng n ng thu , x lý nghiêm minh các trư ng h p chi m d ng ho c gi l i ngu n thu ph i n p ngân sách nhà nư c, không phát sinh n ng m i trái ch quy nh. - Ph i h p v i cơ quan a chính, qu n lý ô th và các cơ quan khác có liên quan t ch c th c hi n u giá quy n s d ng t, thuê t theo k ho ch, quy ho ch ư c duy t, úng ch qu n lý v thu ngân sách theo quy nh c a pháp lu t m b o thu úng, , k p th i ngu n thu ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t, ti n thuê t, l phí trư c b nhà t. .- Tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n ch hóa ơn ch ng t theo hư ng d n t i Thông tư s 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 c a B Tài chính v th c hi n ch qu n lý, s d ng hóa ơn, nh m ngăn ch n, x lý k p th i các trư ng h p vi ph m trong quá trình s d ng hóa ơn ch ng t , h n ch nh ng sai sót trong quá trình s d ng - T ch c công tác thanh tra, ki m tra phát hi n, x lý k p th i và nghiêm minh m i hành vi gian l n v thu , ch ng th t thu ngân sách, m b o công b ng v nghĩa v thu và t o môi trư ng kinh doanh lành m nh gi a các doanh nghi p. - i v i công tác thu thu t ho t ng xu t nh p khNu: + T ng h p y , k p th i s n ng thu , phân lo i n theo các nguyên nhân có gi i pháp thu ngân sách k p th i; kiên quy t th c hi n cư ng ch i v i nh ng doanh nghi p chây ỳ c tình chi m d ng kho n ph i n p ngân sách; ph i h p cơ quan n i chính i u tra x lý nghiêm theo pháp lu t i v i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v thu n p NSNN. + T ch c công tác ph i h p gi a các l c lư ng t p trung ki m tra, ki m soát ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i, chú tr ng khâu ki m tra sau thông quan. + Nâng cao trách nhi m, t p trung gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh, th c hi n ki m tra giám sát ch ng các hành vi sách nhi u gây khó khăn cho doanh nghi p t o thu n l i cho ho t ng xu t nh p khNu.
 3. 2- ánh giá tình hình th c hi n thu NSNN năm 2004 làm cơ s xây d ng d toán thu NSNN năm 2005: Căn c vào tình hình th c hi n thu 6 tháng u năm, ánh giá k t qu thu ngân sách c năm 2004 trên cơ s th c hi n các bi n pháp ph n u v i yêu c u th c hi n vư t d toán thu n i a năm 2004 t i thi u 5% so v i nhi m v ư c giao t i Quy t nh s 191/2003/Q -BTC ngày 17/11/2003 c a B trư ng B Tài chính; t p trung phân tích ánh giá m t s n i dung ch y u sau: - Xác nh rõ s ti n thu t n ng năm 2003 chuy n sang, s ã thu ư c trong năm 2004, và s d ki n chuy n sang thu trong năm 2005 theo quy nh; s thu giá tr gia tăng ph i hoàn phát sinh trong năm 2004; s ã hoàn cho các doanh nghi p trong năm 2004; d ki n s ph i hoàn c a năm 2004 chuy n sang năm 2005 theo ch quy nh. - Phân tích các nguyên nhân tác ng n k t qu th c hi n nhi m v thu ngân sách năm 2004: Tình hình th c hi n các ch tiêu v s n lư ng s n phNm ch y u, s n xu t và tiêu th , giá thành, giá bán; nh hư ng c a nh ng bi n ng tăng, gi m giá trong năm;... - Phân tích ánh giá nh hư ng c a ch , chính sách b sung, s a i ch thu i v i ngu n thu trên a bàn. Chú ý phân tích k nh hư ng c a vi c s a i b sung 3 Lu t thu m i: Thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t và thu thu nh p doanh nghi p (s a i). 2.1- i v i khu v c doanh nghi p nhà nư c: - nh kỳ t ch c t ng h p, phân tích ánh giá k t qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. Ti n hành ánh giá tình hình qu n lý, s d ng v n, tài s n, công n ; bi n ng tăng gi m v nguyên giá tài s n c nh, các năng l c s n xu t m i tăng thêm, s lư ng lao ng, ti n lương, doanh thu, chi phí s n xu t, các nh m c kinh t k thu t, tình hình s n xu t và tiêu th s n phNm ch y u, l i nhu n th c hi n và các kho n n p ngân sách (năm 2003 chuy n qua, phát sinh năm 2004, th c n p năm 2004 và d ki n k t chuy n sang năm 2005). Nh ng khó khăn và thu n l i trong năm 2004 và kh năng phát tri n trong năm 2005. - T ng h p k t qu th c hi n vi c s p x p, i m i, c ph n hoá và nâng cao hi u qu c a các doanh nghi p nhà nư c theo Ngh quy t Trung ương 9 (khoá IX). ánh giá nh ng nh hư ng tác ng c a công tác này n tình hình s n xu t kinh doanh và thu n p NSNN trên a bàn. 2.2- i v i khu v c công thương nghi p và d ch v ngoài qu c doanh: i v i khu v c này c n ánh giá theo hai lo i i tư ng: doanh nghi p và h s n xu t kinh doanh - Thư ng xuyên c p nh t, t ng h p s lư ng doanh nghi p ăng ký thành l p m i theo Lu t doanh nghi p; chú ý ki m tra i v i doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh nhưng không kê khai n p thu ; t ch c qu n lý thu thu y i v i các doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, ã ăng ký mã s thu theo úng k t qu s n xu t kinh
 4. doanh và các quy nh c a các lu t thu , ch thu ngân sách; s doanh nghi p ã gi i th , phá s n ho c ch m d t ho t ng. - T ng h p y s h s n xu t kinh doanh m i tăng thêm và s h ngh kinh doanh trên a bàn. S i tư ng năm 2004 n p thu theo phương pháp n nh chuy n sang n p thu theo phương pháp kê khai; s i tư ng n p thu theo phương pháp tr c ti p chuy n sang n p thu theo phương pháp kh u tr ; s h kinh doanh ã th c hi n m s sách k toán. ánh giá tình hình kê khai và n p thu c a các i tư ng n p thu . Bi n pháp ki m soát thu giá tr gia tăng u vào, thu giá tr gia tăng u ra, doanh s , chi phí và thu nh p ch u thu , so sánh v i năm trư c. ánh giá m c th t thu i v i khu v c này, nêu rõ nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. 2.3- i v i khu v c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: - T ng s doanh nghi p ã ư c c p gi y phép, s gi y phép còn hi u l c, h t hi u l c; trong ó: s doanh nghi p ã i vào s n xu t kinh doanh, s doanh nghi p ang xây d ng, s doanh nghi p chưa tri n khai n năm 2004 và kh năng phát tri n năm 2005. S doanh nghi p ang trong th i gian ưu ãi mi n, gi m thu năm 2004, năm 2005 và các năm ti p theo. - T ng s lao ng, t ng qu ti n lương, doanh thu, chi phí và hi u qu s n xu t kinh doanh và các nghĩa v ph i n p ngân sách theo quy nh c a pháp lu t. 2.4- Thu ti n s d ng t: Trên cơ s k ho ch, quy ho ch t ai ư c duy t, ph i h p v i cơ quan a chính, qu n lý ô th , t ch c u giá quy n s d ng t; s thu t u giá quy n s d ng t n p y k p th i vào NSNN, không ư c g i tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c. 2.5- Thu s d ng t nông nghi p: Trên cơ s s b thu s d ng t nông nghi p, nh kỳ c p nh t, b sung nh ng bi n ng tăng gi m v di n tích ch u thu vào s b thu ; ánh giá k t qu th c hi n mi n gi m thu theo quy nh t i Ngh nh s 129/2003/N -CP ngày 03/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Ngh quy t s 15/2003/NQ11 ngày 17/6/2003 c a Qu c h i; vi c qu n lý thu thu các i tư ng không ph i là nông dân có tham gia s n xu t nông nghi p, ơn v và h có di n tích t s n xu t nông nghi p vư t h n i n. 2.6- Thu ti n thuê t: T ng h p di n tích t ã l p b qu n lý thu so v i quĩ t trên a bàn qu n lý. ánh giá tình hình tri n khai thuê t trên a bàn, giá t cho thuê và nh ng ơn v thu c di n n p ti n thuê t. Tình hình n ng ti n thuê t. Xác nh nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. 2.7- Phí và l phí: ánh giá tình hình thu n p phí, l phí c a các t ch c trung ương, t nh, huy n, xã có thu phí, l phí theo quy nh t i Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí. T ng h p y v s thu, s ư c l i và s ph i n p ngân sách nhà nư c. T ch c th c hi n qu n lý ghi thu, ghi chi ngân sách k p th i, y , úng ch quy nh i v i nh ng kho n thu ư c l i ơn v nhưng ph i h ch toán qu n lý qua ngân sách nhà nư c.
 5. 2.8- Thu t ho t ng xu t nh p khNu: - ánh giá tình hình th c hi n kim ng ch xu t khNu, kim ng ch nh p khNu, trong ó: kim ng ch xu t khNu, nh p khNu ch u thu c a t ng lo i hàng hoá, nhóm hàng hoá ch y u. - ánh giá, phân tích nh ng tác ng c a th trư ng, giá c trong và ngoài nư c c a vi c i u ch nh m c thu xu t nh p khNu trong t ng giai o n trong năm,... nh hư ng n k t qu thu ngân sách t ho t ng xu t nh p khNu năm 2004 (nh t là i v i các m t hàng quan tr ng như: xăng d u, phân bón, s t thép, xi măng,...). - Xác nh thu NSNN t n ng năm 2003, s ph i thu năm 2004, s ã thu năm 2004 theo ch . II- ánh giá tình hình th c hi n nhi m v chi ngân sách năm 2004 làm cơ s l p d toán chi NSNN năm 2005: 1- V chi u tư xây d ng cơ b n: ánh giá kh năng th c hi n kh i lư ng và thanh toán i v i toàn b các d án, công trình c a nhi m v năm 2004. Nh ng k t qu t ư c và t n t i c n ti p t c x lý v vi c th c hi n ch trương b v n t p trung, tránh phân tán; t ng h p và ánh giá k t qu c a vi c s d ng v n thu c d toán năm 2004 thanh toán n XDCB theo ch quy nh; ánh giá k t qu công tác th c hi n nh ng quy nh v qu n lý v n u tư XDCB; hi u qu u tư, hi u qu nh ng d án ã hoàn thành trong năm; ánh giá th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, giao thông nông thôn, h t ng thu s n, h t ng làng ngh ; chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c t ngu n NSNN, công trái giáo d c. Trong ó c n phân tích rõ nguyên nhân và xu t các gi i pháp kh c ph c. Các B , cơ quan trung ương và các a phương ư c giao nhi m v u tư các d án t ngu n trái phi u Chính ph ánh giá k t qu th c hi n nh ng d án ã ư c giao v n năm 2004. i v i chi u tư cơ s h t ng t ngu n thu ti n s d ng t, ánh giá kh năng th c hi n nhi m v thu ti n s d ng t; trên cơ s ó ánh giá kh năng th c hi n nhi m v chi u tư h t ng t ngu n thu này, s chưa th c hi n c n chuy n ngu n sang năm 2005 th c hi n. Các B , cơ quan trung ương và các a phương t ng h p báo cáo tình hình th c hi n Ch th 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c và Ch th s 03/2003/CT-TTg ngày 7/3/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý các kho n n c a ngân sách xã. 2- i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng: Trên cơ s d toán kinh phí ã ư c giao và ti n th c hi n, cơ quan ch qu n chương trình m c tiêu qu c gia, d án và các a phương ánh giá kh i lư ng th c hi n c năm 2004 chi ti t t ng chương trình, d án; tình hình qu n lý, i u hành và k t qu th c hi n các chương trình m c tiêu theo quy nh t i Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v chương trình 135; Quy t nh s 661/Q -
 6. TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. 3- i v i nhi m v chi thư ng xuyên: Căn c vào d toán ngân sách ư c giao và ti n th c hi n các nhi m v ánh giá k t qu s d ng ngân sách trong vi c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i c a B , cơ quan trung ương, a phương và ơn v theo t ng ch tiêu nhi m v ư c nhà nư c giao. Trong ó t p trung ánh giá tình hình th c hi n các chương trình, d án l n, các nhi m v quan tr ng c a t ng ngành, lĩnh v c, như: chương trình gi ng; xúc ti n thương m i; nhi m v qu n lý a chính; th c hi n nhi m v i m i chương trình giáo d c ph thông - i m i sách giáo khoa, ph c p giáo d c trung h c cơ s , th c hi n chính sách giáo d c i v i mi n núi, vùng sâu, ào t o cán b khoa h c k thu t nư c ngoài; th c hi n chính sách khám ch a b nh mi n phí cho ngư i nghèo; tài khoa h c c p nhà nư c,... Phân tích cơ c u chi thư ng xuyên theo các nhóm m c, m c: chi ti n lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n chi trích theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn); chi nghi p v thư ng xuyên; chi t xu t ho c không thư ng xuyên (mua s m, s a ch a,...). Báo cáo tình hình chi mua s m ô tô, trang b s d ng i n tho i, chi thuê, mua tr s làm vi c, chi h i ngh , ti p khách. ánh giá k t qu th c hi n Ngh nh 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính i v i ơn v s nghi p có thu; khoán chi hành chính theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . ánh giá k t qu t o ngu n làm lương năm 2004 theo quy nh: T ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (không k ti n lương, các kho n có tính ch t lương); t 35-40% ngu n thu ư c l i theo ch ; t ngu n tăng thu (50% i v i ngân sách a phương);... 4- i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ngoài các yêu c u nêu trên, căn c vào kh năng thu t ch c th c hi n chi ngân sách; báo cáo phân tích rõ ngu n tăng thu năm 2003 chuy n sang năm 2004 th c hi n c i cách ti n lương; ngu n ph n u tăng thu ngân sách so v i d toán năm 2004 Th tư ng Chính ph giao và dành t i thi u 50% s tăng thu NS P (không bao g m s thu t ngu n thu ti n s d ng t) th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 và g i u cho ngân sách năm 2005 theo úng quy nh t i Ngh quy t s 17/2003/QH11 ngày 04/11/2003 c a Qu c h i khoá XI kỳ h p th tư v d toán ngân sách nhà nư c năm 2004. Ch ng s d ng s tăng thu còn l i t p trung cho nh ng nhi m v chi quan tr ng, ưu tiên thanh toán các kho n n : n XDCB, n c a ngân sách xã theo Ch th 29/2003/CT- TTg ngày 23/12/2003 và Ch th s 03/2003/CT-TTg ngày 7/3/2003 c a Th tư ng Chính ph ; x lý kh c ph c h u qu h n hán, cháy r ng, thiên tai khác; không b sung cho nh ng nhi m v chưa c p thi t, h n ch chi mua s m trang thi t b chưa th c s c n thi t. B- XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2005: I- M c tiêu, yêu c u i v i công tác xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2005: 1- M c tiêu:
 7. - D toán ngân sách nhà nư c năm 2005 góp ph n th c hi n t t nh t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh, qu c phòng năm 2005 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 c a Nhà nư c, c a t ng B , ngành, a phương. - D toán ngân sách nhà nư c năm 2005 xây d ng trên cơ s th c hi n chính sách ng viên h p lý, khuy n khích doanh nghi p tích t phát tri n m r ng s n xu t kinh doanh, m b o môi trư ng kinh doanh n nh, thu n l i, bình ng thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, ph n u t m c tăng trư ng kinh t (GDP) t 8 - 8,5%. Ti p t c th c hi n các gi i pháp gi m chi phí s n xu t, tăng s c c nh tranh và hi u qu n n kinh t , n nh kinh t vĩ mô; Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , s p x p, i m i phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; t o ngu n thu n nh, v ng ch c, m b o ngu n l c tài chính Nhà nư c th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng và tăng u tư xã h i, tăng ti m l c tài chính c a t nư c, th c hi n th ng l i nhi m v tài chính - ngân sách giai o n 2001 - 2005, t o à cho bư c phát tri n c a giai o n 2006- 2010. - T p trung b trí ngân sách nh m t o bư c chuy n quan tr ng trong vi c th c hi n nh ng nhi m v chi n lư c c a t nư c: T p trung u tư h t ng kinh t xã h i, các công trình tr ng i m qu c gia, các d án thu c Chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; chú tr ng u tư phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi phía B c, Tây nguyên, ng b ng sông C u long, vùng biên gi i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s ; phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh theo Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII); tăng m c u tư phát tri n lĩnh v c y t , văn hoá,...; tăng cư ng công tác xoá ói gi m nghèo; m b o qu c phòng, an ninh, gi v ng tr t t an toàn xã h i; m b o chính sách, ch i v i t ng ngành, t ng vùng; Ny m nh xã h i hoá lĩnh v c giáo d c- ào t o, y t , văn hoá, th d c th thao,... Th c hi n y cơ ch m i v qu n lý tài chính, qu n lý biên ch , phát tri n nhi m v chuyên môn i v i ơn v s nghi p theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và m r ng khoán kinh phí, khoán biên ch iv i cơ quan hành chính nhà nư c theo quy nh t i Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph ; th c hi n y chính sách t o ngu n c i cách ti n lương. Th c hi n b trí d toán ngân sách m b o ch t ch , ti t ki m, hi u qu ch ng lãng phí. 2- Yêu c u: D toán NSNN năm 2005 xây d ng theo quy nh c a Lu t NSNN, Ngh nh 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph và Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các văn b n khác có liên quan; ng th i chú ý th c hi n m t s n i dung ch y u sau: 2.1- V d toán thu ngân sách nhà nư c: D toán thu NSNN ph i tính úng, tính các kho n thu theo quy nh c a lu t thu và các ch thu hi n hành. Ti p t c tri n khai th c hi n t t các Lu t và Pháp l nh thu ã ư c Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh. Th c hi n chính sách ng viên h p lý, phát huy n i l c c a n n kinh t m b o ngu n l c th c hi n các nhi m v quan tr ng c a t nư c;
 8. D toán thu ph i ư c xây d ng trên cơ s phân tích, d báo các y u t v tăng trư ng kinh t , s bi n ng c a th trư ng, giá c ; th c hi n các bi n pháp khuy n khích s n xu t kinh doanh, m r ng th trư ng, tăng xu t khNu, th c hi n các cam k t theo ti n trình h i nh p kinh t qu c t ; yêu c u tăng cư ng các bi n pháp qu n lý thu, ch ng th t thu, ch ng gian l n thương m i, tr n thu . D toán thu NSNN xây d ng tích c c, v ng ch c, có tính kh thi cao v i m c ng viên ph n u t 21-22% so v i GDP, trong ó thu thu và phí t 20-21% so v i GDP. D toán thu n i a (không k thu t d u thô) tăng t i thi u 12% so m c th c hi n năm 2004. Trên cơ s m c th c hi n năm 2004 yêu c u ph n u tăng t i thi u 5% so v i d toán thu ngân sách Th tư ng Chính ph ã giao. 2.2- V d toán chi ngân sách nhà nư c: T p trung ngân sách th c hi n các nhi m v quan tr ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh, qu c phòng và xoá ói gi m nghèo, trong ó: B trí v n theo ti n th c hi n i v i các công trình tr ng i m qu c gia. Ưu tiên tăng v n u tư th c hi n chính sách phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi B c B , B c Trung B , Tây Nguyên, vùng biên gi i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s , các t nh a bàn r ng, ông dân, h t ng còn y u kém; ưu tiên b trí v n cho các d án thu c chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, các d án nh canh, nh cư, tái nh cư các vùng lòng h c a các công trình thu i n l n; b trí v n i ng cho các d án u tư b ng ngu n v n ODA, b o m v n quy ho ch và chuNn b u tư. Ưu tiên ngân sách và các ngu n tài chính th c hi n nhi m v chuy n d ch cơ c u kinh t và Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn; B trí v n, kinh phí th c hi n Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII) v phát tri n giáo d c - ào t o, khoa h c công ngh , Ngh quy t Trung ương 5 (khoá VIII) v phát tri n văn hoá thông tin. Th c hi n y các bi n pháp t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương nh m t o ng l c th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, thúc Ny c i cách hành chính; th c hi n úng, các bi n pháp sau: Ngân sách nhà nư c, ngân sách các c p chính quy n a phương ngay trong năm 2004 ph i dành t i thi u 50% s tăng thu th c hi n năm 2004 so v i d toán Th tư ng Chính ph giao; ti p t c dành t i thi u 50% s tăng thu (không k kho n thu ti n s d ng t) d toán 2005 so v i d toán 2004; th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên t i thi u 10% (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương). Các ơn v s nghi p có thu s d ng t i thi u 40% (riêng ngành y t t i thi u 35%) ngu n thu ư c l i chi th c hi n i u ch nh ti n lương. Các cơ quan hành chính có ngu n thu theo quy nh s d ng t i thi u 40% s thu ư c l i theo ch (sau khi tr chi phí thu) th c hi n i u ch nh ti n lương. Sau khi th c hi n y các bi n pháp trên mà chưa ngu n th c hi n i u ch nh ti n lương theo quy nh, khi ó NSNN s h tr ph n còn thi u cho các B , cơ quan trung ương và a phương th c hi n.
 9. Ngân sách các c p chính quy n a phương b trí d phòng, ngân sách c p t nh b trí d tr tài chính theo quy nh c a Lu t NSNN ch ng i phó v i thiên tai và x lý nh ng nhi m v c p bách khác phát sinh ngoài d toán. Các B , cơ quan trung ương, các a phương, ơn v d toán các c p xây d ng d toán ph i d ki n y nh ng nhi m v s phát sinh trong năm d toán xây d ng d toán; trên cơ s ó b trí d toán m b o th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng; t p trung t ch c th c hi n d toán năm 2005 m b o nhi m v ư c giao và c nh ng nhi m v m i phát sinh thu c ch c năng, nhi m v ; không x y ra tình tr ng trong t ch c th c hi n l i ngh b sung ngoài d toán. Do d phòng ngân sách trung ương và ngân sách a phương các c p theo quy nh c a Lu t NSNN th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng; vì v y không b sung nh ng nhi m v chi mà các B , cơ quan trung ương và a phương khi phân b ngân sách ư c giao không b trí kinh phí th c hi n. 2.3- Cân i ngân sách nhà nư c: - Thu thu và phí m b o chi thư ng xuyên m c h p lý, ti t ki m và m b o tr các kho n n n h n, b trí kinh phí th c hi n c i cách ti n lương, có tích lu cho u tư phát tri n. - B i chi NSNN m c không l n hơn 5% GDP, phù h p v i kh năng vay trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c, không vay thương m i ngoài nư c bù p b i chi ngân sách nhà nư c. II- Nh ng n i dung ch y u c a công tác l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2005: 1- V xây d ng d toán thu ngân sách nhà nư c: 1.1- D toán thu n i a: Th c hi n xây d ng d toán thu i v i t ng khu v c kinh t , t ng lĩnh v c thu: khu v c kinh t qu c doanh, khu v c có v n u tư nư c ngoài, khu v c ngoài qu c doanh,... Trong t ng khu v c xây d ng theo t ng s c thu ; xây d ng t cơ s i v i t ng cơ s s n xu t kinh doanh. D toán thu trên cơ s các lu t thu , ch thu; ánh giá y k t qu th c hi n năm 2004; yêu c u ph n u năm 2005; b o m thu úng, thu , ch ng th t thu; m b o s ki m tra v d toán thu năm 2005 ã ư c thông báo, t ch c xây d ng và báo cáo d toán thu năm 2005 theo úng bi u m u quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. ng th i năm 2005 chú ý m t s v n sau: - V thu ti n s d ng t: Trên cơ s k ho ch, quy ho ch t ai ư c duy t, th c hi n u giá quy n s d ng t, ho c cho thuê t trên cơ s ch , khung giá... ư c ban hành theo Lu t t ai và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. - Thu t ho t ng x s ki n thi t: Tính và l p d toán theo quy nh t i các Lu t thu và văn b n hư ng d n, Ngh nh, Thông tư có liên quan; ng th i th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 129/2003/TT-BTC ngày 23/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch tài chính i v i thu nh p sau thu c a ho t ng x s ki n thi t.
 10. - Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao: Th c hi n theo Pháp l nh s 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 c a U ban thư ng v Qu c h i; Pháp l nh s 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 c a U ban Thư ng v Qu c h i v s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao và các văn b n hư ng d n. 1.2- Thu t ho t ng xu t nh p khNu: - D báo, tính toán kim ng ch xu t nh p khNu, nh t là nh ng m t hàng thu c i tư ng ch u thu xu t nh p khNu; c n phân tích ánh giá nh ng di n bi n tình hình c a kinh t , th trư ng, giá c th gi i, d báo nh ng nh hư ng n kim ng ch xu t nh p khNu năm 2005 t i Vi t Nam, nh ng tác ng tr c ti p t i ho t ng xu t nh p khNu c a các ngành hàng, m t hàng ch y u; ánh giá và lư ng hoá tác ng c a vi c th c hi n Hi p nh chương trình thu quan ưu ãi có hi u l c chung (CEPT), các hi p nh song phương (BTA), tác ng c a vi c gia nh p T ch c thương m i th gi i (WTO); chính sách ch xu t nh p khNu c a nhà nư c i v i nh ng m t hàng quan tr ng. - Trên cơ s phân tích ánh giá tình hình th c hi n thu năm 2004, xây d ng d toán thu v i yêu c u ph n u th c hi n thu úng, thu , ch ng th t thu, ch ng gian l n thương m i, truy thu k p th i i v i s n ng thu ,... 2- V chi ngân sách nhà nư c: Các B , cơ quan trung ương, a phương và ơn v s d ng ngân sách các c p l p d toán chi ngân sách năm 2005 ph i trong ph m vi s ki m tra ư c thông báo; trên cơ s ch , nh m c chi tiêu, căn c kh i lư ng nhi m v ư c giao, t p trung kinh phí b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng ch y u, tri t ti t ki m ch ng lãng phí. Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2005, t ng lĩnh v c, t ng B , cơ quan trung ương, a phương ph i ti p t c th c hi n ch trương xã h i hoá c a nhà nư c. C th i v i m t s lĩnh v c ch y u như sau: 2.1- i v i chi u tư phát tri n: 2.1.1- Chi u tư XDCB: Xây d ng d toán chi u tư XDCB ph i căn c kh năng ngân sách theo s ki m tra d toán chi u tư XDCB ư c thông báo; b trí ngân sách theo trình t ưu tiên sau: b trí v n theo ti n th c hi n cho nh ng d án tr ng i m có ý nghĩa quan tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001-2005 và các năm sau; ưu tiên cho các d án thu c chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; b trí v n u tư t ngân sách và các ngu n huy ng khác s m th c hi n xong m c tiêu xoá phòng h c 3 ca, phòng h c tranh tre, n a lá; tăng v n u tư th c hi n chính sách phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi B c B , B c Trung B , Tây Nguyên, vùng biên gi i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s , các t nh a bàn r ng, ông dân, h t ng còn y u kém; ti p t c b trí v n th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, thu l i, phát tri n giao thông nông thôn, h t ng thu s n, h t ng làng ngh , h t ng du l ch, h t ng ch ,...
 11. B trí m b o v n i v i các công trình tr ng i m chuy n ti p t năm 2004 chuy n qua, các công trình quan tr ng hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2005; v n i ng cho các d án ODA theo các cam k t; v n chuNn b u tư i v i nh ng d án, công trình chuNn b kh i công trong năm và nh ng năm t i; ch ng b trí d toán ngân sách hoàn tr s v n ã ư c NSNN t m ng ph i hoàn tr năm 2005 theo quy nh. Ch ng b trí trong d toán năm 2005 thanh toán n u tư XDCB thu c ngu n v n ngân sách ã th c hi n t năm 2004 tr v trư c; ng th i b trí d toán và t ch c th c hi n năm 2005 không phát sinh n XDCB m i. i v i công trình nhóm C m b o v n hoàn thành trong th i h n không quá 2 năm; i v i công trình nhóm B m b o v n hoàn thành trong th i h n không quá 4 năm; tránh dàn tr i, kéo dài th i gian u tư không hi u qu . Ch ưa vào d toán chi ngân sách năm 2005 các công trình m i ã hoàn thành th t c u tư XDCB theo quy nh và ư c duy t trư c tháng 9 năm 2004. B trí chi u tư c a a phương t ngu n thu ti n s d ng t năm 2005 và ngu n thu k t chuy n năm 2004 sang năm 2005 (n u có) ph i phù h p ngu n thu này theo úng ch quy nh. Ch d án các d án u tư t ngu n vay v cho vay l i ph i ch ng t thu x p v n i ng cho các d án này phù h p v i n i dung hi p nh ã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c không nh hư ng n ti n th c hi n. 2.1.2- i v i chi h tr s n xu t kinh doanh: - Xây d ng d toán chi h tr i v i s n phNm d ch v công ích ch y u theo quy nh c a pháp lu t. - Xây d ng d toán chi h tr xúc ti n thương m i, phát tri n th trư ng, h tr xu t khNu,...theo nh ng ch quy nh, b o m có tr ng tâm, tr ng i m. 2.1.3- Chi bù chênh l ch lãi su t cho vay tín d ng c a Nhà nư c: Th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c; Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. 2.1.4- i v i chi d tr nhà nư c: căn c vào nhi m v d tr nhà nư c ư c giao, các B , ơn v ư c Nhà nư c giao nhi m v d tr nhà nư c th c hi n ánh giá m c d tr c a B , ngành, ơn v n 31/12/2004; d ki n m c b sung d tr t ng lo i hàng hoá, v t tư và xây d ng d toán tăng chi d tr nhà nư c, chi b o qu n hàng d tr và k ho ch luân phiên i hàng d tr c a B , ngành, ơn v năm 2005 theo Pháp l nh D tr qu c gia s 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 c a U ban Thư ng v Qu c h i và các văn b n hư ng d n. 2.2- i v i chi phát tri n s nghi p giáo d c ào t o, văn hoá thông tin, y t , th d c th thao, m b o xã h i, m b o an ninh qu c phòng và qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th :
 12. - D toán chi s nghi p giáo d c - ào t o, khoa h c công ngh , y t , văn hoá, th d c th thao, m b o an ninh qu c phòng, qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th ... l p căn c vào s ki m tra ư c thông báo, d toán ngân sách năm 2004 ư c c p có thNm quy n giao (không k nh ng kho n chi phát sinh năm 2004, nhưng không phát sinh năm 2005) và ch tiêu chuNn nh m c chi tiêu. T p trung ưu tiên nh ng nhi m v quan tr ng c a ngành, lĩnh v c. - B trí d toán chi s nghi p giáo d c - ào t o, d toán chi s nghi p khoa h c - công ngh (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi ti n lương tăng thêm) theo yêu c u c a Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII). B trí d toán chi s nghi p y t b o m nh ng ch , nh m c, tiêu chuNn chi ã quy nh, b o m kinh phí th c hi n ch khám ch a b nh cho ngư i nghèo, ch khám ch a b nh mi n phí cho tr em dư i 6 tu i. i v i lĩnh v c văn hoá thông tin b trí d toán chi ngân sách tăng tương ng t c tăng trư ng kinh t theo Ngh quy t Trung ương 5 (Khoá VIII). - D toán chi s nghi p kinh t xây d ng căn c kh i lư ng nhi m v ư c c p có thNm quy n giao và ch , nh m c chi ngân sách quy nh; t p trung cho nh ng nhi m v quan tr ng góp ph n thúc Ny tăng trư ng, chuy n d ch cơ c u kinh t . - i v i các ơn v s nghi p có thu xây d ng d toán chi n nh theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph . i v i các nhi m v chi chương trình, tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c - c p B - ngành, chương trình m c tiêu qu c gia, chi th c hi n nhi m v nhà nư c t hàng, v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài và các nhi m v chi quan tr ng khác, các ơn v l p d toán chi ngân sách theo quy nh hi n hành và hư ng d n t i thông tư này, ng th i thuy t minh y các căn c tính toán. - i v i chi tr giá các m t hàng chính sách: + i v i chi tr cư c, tr giá và c p không thu ti n m t s m t hàng chính sách, chi h tr u tư phát tri n các tr m phát thanh, truy n thanh c m dân cư, xã các t nh mi n núi, vùng ng bào dân t c cho các a phương năm 2005 th c hi n n nh theo m c năm 2004 ã ư c ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương; U ban nhân dân c p t nh căn c m c h tr t ngân sách trung ương và ch ng cân i trong d toán ngân sách a phương, trình H i ng nhân dân quy t nh m c tiêu, n i dung, ngân sách th c hi n các nhi m v này năm 2005 phù h p v i tình hình c a a phương. + D toán chi th c hi n chính sách c p không thu ti n m t s lo i báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 1637/Q -TTg ngày 31/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . + D toán chi tr giá xu t b n, tr giá gi gi ng g c,... th c hi n theo ch hi n hành và Thông tư liên t ch B Tài chính - B Nông nghi p và phát tri n nông thôn s 04/2004/TTLT/BTC-NN&PTNT ngày 16/01/2004. Các B , cơ quan trung ương, a phương, ơn v c n tính toán k chi tr giá trên cơ s xác nh s lư ng, giá thành, chi phí v n chuy n, m c tr giá c th cho t ng m t hàng theo ch quy nh. - D toán chi qu n lý hành chính Nhà nư c, ng, oàn th : Xây d ng d toán căn c vào s ki m tra ư c thông báo, d toán ngân sách năm 2004 ã ư c c p có thNm
 13. quy n giao (tr các nhi m v chi s không th c hi n ti p năm 2005, t ng h p nh ng nhi m v chi phát sinh m i năm 2005 cùng thuy t minh y các căn c tính toán). i v i các cơ quan hành chính Nhà nư c th c hi n thí i m vi c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính xây d ng d toán ngân sách theo quy nh t i Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8/02/2002 c a liên B Tài chính - Ban T ch c cán b Chính ph . - i v i nh ng nhi m v chi s d ng t ngu n v n vay n , vi n tr l p d toán chi ti t theo t ng d án và tính toán s v n i ng c a phía Vi t Nam theo cam k t và ch quy nh. - L p d toán chi c a các ơn v hành chính, s nghi p ph i th hi n y các nhi m v chi t ngu n thu phí, l phí và thu khác ư c l i ơn v chi theo ch qui nh. 2.3- i v i chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, d án quan tr ng: - i v i các chương trình m c tiêu qu c gia: Xây d ng d toán ngân sách căn c nhi m v m c tiêu theo quy nh t i Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia. Năm 2005 th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng t i ph m theo quy nh t i văn b n s 6137/VPCP-NC ngày 10/12/2003 c a Văn phòng Chính ph . - D toán chi th c hi n Chương trình 135: Th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư liên t ch s 666/2001/TTLT/BKH- UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c chương trình 135. - D toán chi th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng: Th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, Thông tư s 43/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 và Thông tư s 29/2003/TT-BTC ngày 27/3/2003 c a B Tài chính. - Căn c s d ki n giao d toán ngân sách năm 2005 th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; các B , cơ quan qu n lý chương trình, d án d ki n phân b d toán chi chương trình m c tiêu, d án cho các B , cơ quan trung ương và các a phương. 2.4- B trí ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2005: - i v i các ơn v thu c B , cơ quan trung ương th c hi n: + S d ng ngu n ti t ki m t i thi u 10% chi thư ng xuyên c a các ơn v hành chính, s nghi p (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương); + Các ơn v s nghi p có thu s d ng t i thi u 40% ngu n thu ư c l i (sau khi tr chi phí thu) chi th c hi n i u ch nh ti n lương (riêng ngành y t là 35%).
 14. + Các cơ quan hành chính có ngu n thu theo quy nh s d ng t i thi u 40% s thu ư c l i theo ch (sau khi tr chi phí thu) th c hi n i u ch nh ti n lương. Sau khi ã s d ng các ngu n kinh phí nêu trên mà còn thi u ngu n, ngân sách trung ương s b sung kinh phí cho các B , cơ quan trung ương b o m th c hi n c i cách ti n lương năm 2005 theo ch quy nh. - i v i các a phương, th c hi n c i cách ti n lương theo quy nh nêu t i m c 3 dư i ây. 3- V xây d ng d toán ngân sách a phương: Ngân sách a phương năm 2005 là năm ngân sách trong th i kỳ n nh ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c (s a i), U ban nhân dân các c p ch ng xây d ng d toán ngân sách a phương mình trên cơ s ngu n thu và nhi m v chi ã ư c phân c p n nh; d toán ngân sách các c p a phương năm 2005 ư c xây d ng trên cơ s : ngu n thu ư c xác nh căn c t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu phân chia gi a các c p ngân sách, ngu n thu ngân sách a phương ư c hư ng 100% theo quy nh c a Lu t NSNN (s a i) và s b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i (n u có) ư c n nh theo m c d toán năm 2004 ã ư c Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng nhân dân quy t nh, Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân c p trên giao. Các a phương căn c m c tiêu, nhi m v c a d toán ngân sách nhà nư c năm 2005 nêu trên và nh ng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n; ng th i chú ý m t s v n ch y u sau: - Xây d ng d toán thu NSNN trên a bàn: Trên cơ s d báo tăng trư ng kinh t năm 2005 i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c, các cơ s kinh t và nh ng ngu n thu m i phát sinh trên a bàn a phương, xây d ng d toán thu i v i t ng lĩnh v c, t ng kho n thu theo ch , d toán thu n i a t ngu n thu thu và phí (chưa k ngu n thu giao quy n s d ng t) năm 2005 tăng t i thi u 12% so v i ư c th c hi n năm 2004. - Xây d ng d toán chi ngân sách a phương: Căn c vào ngu n ngân sách a phương ư c hư ng theo quy nh i v i năm ngân sách trong th i kỳ n nh ã ư c hư ng d n phương pháp tính t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính; căn c nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương năm 2005, ch chính sách, nh m c chi hi n hành; xây d ng d toán chi ngân sách c th i v i t ng lĩnh v c v i nhu c u chi h p lý, b o m th t nhi m v ưu tiên và các hư ng d n nêu trên; trong ó: + Ưu tiên kinh phí th c hi n nhi m v xây d ng cơ s h t ng, t p trung u tư nh ng d án, công trình tr ng i m c a a phương; ch ng b trí ngân sách a phương th c hi n m c tiêu xoá phòng h c 3 ca, phòng h c tranh, tre, n a, lá, u tư kiên c hoá kênh mương và ư ng giao thông nông thôn; h t ng làng ngh , du l ch; th c hi n phát tri n gi ng cây tr ng, v t nuôi; chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p; xúc ti n thương m i, m r ng và tìm ki m th trư ng xu t khNu; chú tr ng th c hi n nhi m v xoá ói, gi m nghèo, t o vi c làm, gi i quy t t n n xã h i;...
 15. + B trí v n i ng cho các d án ODA ho c h p ph n d án ODA th c hi n trên a bàn thu c trách nhi m c a a phương theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Ch ng tính toán b trí trong d toán chi XDCB ngu n x lý d t i m các kho n n XDCB, n c a ngân sách xã, m b o lành m nh ngân sách a phương + B trí d toán chi u tư xây d ng cơ b n c a ngân sách a phương tương ng v i s thu t ngu n thu ti n s d ng t u tư các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i. + B trí kinh phí th c hi n các Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII) i v i lĩnh v c giáo d c - ào t o và khoa h c công ngh thu c nhi m v chi ngân sách a phương. + B trí d toán ngân sách c p xã theo úng quy nh, m b o ngu n ngân sách th c hi n i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr xã, phư ng, th tr n; ng th i xây d ng và t ng h p y ngân sách xã vào ngân sách a phương. + B trí ngân sách a phương m b o hoàn tr các kho n a phương huy ng cho u tư n h n ph i tr năm 2005 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. + B trí d phòng ngân sách a phương, b sung qu d tr tài chính theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c, ch ng ng phó v i thiên tai, lũ l t và x lý nh ng nhi m v c p bách a phương. + i v i kinh phí năm 2005 th c hi n các ch chính sách m i ư c ban hành, như: ch chính sách i v i cán b công ch c xã theo quy nh t i Ngh nh 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph ; ch chi ho t ng công tác ng các c p theo Ngh quy t 84-Q /TW ngày 01/10/2003 c a Ban ch p hành Trung ương;... th c hi n tính toán xác nh nhi m v chi c a ngân sách; xác nh kh năng b trí c a ngân sách a phương và d ki n m c ngh h tr t ngân sách trung ương. + Xây d ng d toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, chương trình Bi n ông H i o a phương trên cơ s : m c tiêu, nhi m v c th c a t ng chương trình, d án theo quy nh; k t qu ã th c hi n; ti n , kh năng th c hi n; nhu c u kinh phí năm 2005, kh năng b trí ngân sách a phương và m c ngh h tr b sung t ngân sách trung ương. + i v i các nhi m v : u tư h t ng theo Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30/10/2001, Quy t nh s 186/2001/Q -TTg ngày 07/12/2001, Quy t nh s 120/2003/Q -TTg ngày 11/6/2003 c a Th tư ng Chính ph ; u tư h t ng các khu kinh t c a khNu, h t ng du l ch, h t ng làng ngh , u tư h t ng nuôi trông thu s n, h t ng vùng phân lũ, ch m lũ,... căn c d toán và tình hình th c hi n các chương trình, d án năm 2004, các a phương xây d ng d toán năm 2005, trong ó ch ng b trí, s p x p ngân sách a phương năm 2005 và các ngu n tài chính theo ch quy nh khác cho các nhi m v trên, d ki n m c ngh ngân sách trung ương h tr năm 2005 kèm theo thuy t minh các căn c tính toán.
 16. + Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2005, các a phương b trí các ngu n th c hi n chi c i cách ti n lương theo phương th c: * Ngân sách các c p chính quy n a phương dành t i thi u 50% s tăng thu (không k kho n thu ti n s d ng t) th c hi n năm 2004 so v i d toán Th tư ng Chính ph giao; và dành t i thi u 50% s tăng thu d toán 2005 so v i d toán 2004 (không k s thu t ngu n thu ti n s d ng t). * Th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên t i thi u 10% (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương). * Các ơn v s nghi p có thu s d ng t i thi u 40% ngu n thu ư c l i (sau khi tr chi phí thu) chi th c hi n i u ch nh ti n lương (riêng ngành y t là 35%). * Các cơ quan hành chính có ngu n thu theo quy nh s d ng t i thi u 40% s thu ư c l i (sau khi tr chi phí thu) theo ch th c hi n c i cách ti n lương. Sau khi ã s d ng các ngu n kinh phí nêu trên mà còn thi u ngu n, ngân sách trung ương s b sung kinh phí cho ngân sách các a phương b o m th c hi n c i cách ti n lương năm 2005 theo ch quy nh. C- T CH C TH C HI N: 1- Các B , cơ quan nhà nư c theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, có trách nhi m xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i thu c lĩnh v c ph trách và thông báo k p th i cho B Tài chính, các B , cơ quan trung ương và các a phương trư c ngày 01/7/2004 làm cơ s cho vi c l p d toán ngân sách nhà nư c năm 2005. 2- Các B , cơ quan trung ương qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xác nh nhi m v và xây d ng d toán kinh phí năm 2005 i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng và d ki n m c d toán i v i t ng B , cơ quan trung ương và t ng a phương g i B Tài chính, B K ho ch và u tư trư c 30/7/2004. 3- B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính l p d toán chi u tư phát tri n và phương án phân b chi u tư phát tri n m t s lĩnh v c c a ngân sách trung ương ư c phân công g i B Tài chính trư c ngày 10/9/2004. 4- Các B , cơ quan trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Thông tư này và s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2005 do B Tài chính thông báo: hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách năm 2005 cho các ơn v d toán tr c thu c và ngân sách c p dư i. Các B , cơ quan trung ương và các a phương t ch c công tác xây d ng và t ng h p d toán ngân sách năm 2005 theo úng quy nh c a Lu t NSNN, các văn b n hư ng d n và nh ng n i dung quy nh c a Thông tư này; báo cáo y , n i dung, bi u m u theo quy nh c a Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các bi u m u có liên quan quy nh t i Thông tư này; g i B Tài chính trư c
 17. ngày 20/7/2004 ( i v i các B , cơ quan trung ương) trư c ngày 25/7/2004 ( i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương) 5- B Tài chính t ch c làm vi c th o lu n v d toán ngân sách năm 2005 v i các T ng công ty 91 t kho ng cu i tháng 6 năm 2004, v i các B , cơ quan trung ương t kho ng cu i tháng 7 năm 2004 (l ch làm vi c c th s thông báo sau). i v i các a phương, d toán ngân sách năm 2005 là năm ngân sách trong th i kỳ n nh theo quy nh c a Lu t NSNN, B Tài chính th c hi n làm vi c v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th o lu n v d toán ngân sách năm 2005 khi U ban nhân dân t nh, thành ph yêu c u. Nh ng a phương có yêu c u làm vi c v d toán ngân sách năm 2005, ngh ăng ký l ch làm vi c v i B Tài chính trư c ngày 25/7/2004 b trí (d ki n th i gian làm vi c xong trư c ngày 01/9/2004), b o m th i gian t ng h p, báo cáo Chính ph và các cơ quan c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2005. 6- T ng c c h i quan, T ng c c thu có nhi m v hư ng d n chi ti t Thông tư này cho các ơn v tr c thu c th c hi n xây d ng, t ng h p và báo cáo d toán thu ngân sách nhà nư c thu c lĩnh v c ư c giao. 7- V bi u m u l p và báo cáo d toán ngân sách năm 2005: - i v i các B , cơ quan trung ương t ch c hư ng d n i v i các ơn v tr c thu c l p và báo cáo d toán NSNN; trên cơ s ó t ng h p và báo cáo B Tài chính d toán NSNN năm 2005 theo úng bi u m u và th i gian quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Lu t NSNN và các bi u m u b sung quy nh t i Thông tư này. - i v i các a phương: ngh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương hư ng d n chính quy n a phương c p dư i và các ơn v tr c thu c l p và báo cáo d toán thu, chi ngân sách, trên cơ s ó t ng h p l p d toán ngân sách a phương năm 2005, báo cáo B Tài chính theo các m u bi u và th i gian quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Lu t NSNN và các bi u m u b sung quy nh t i Thông tư này. 8- Thông tư này có hi u l c i v i công tác l p báo cáo d toán ngân sách nhà nư c năm 2005 theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách năm 2005, khi có nh ng chính sách ch m i ban hành, B Tài chính s có thông báo hư ng d n b sung; trong công tác t ch c xây d ng d toán ngân sách năm 2005 n u có nh ng vư ng m c ngh các B , cơ quan trung ương, a phương, T ng công ty 91 ph n ánh v B Tài chính x lý k p th i. Tr n Văn Tá ( ã ký) PH L C
 18. BI U M U B SUNG L P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Thông tư s 55/2004/TT-BTC ngày 10/06/2004 c a B Tài chính) Bi u s 1: Báo cáo t ng h p ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2005 ( i v i các B , cơ quan trung ương) Bi u s 2: Báo cáo ngu n kinh phí th c hi n c i cách ti n lương năm 2005 ( i v i các t nh, thành ph tr c thu c TW) Bi u s 3a: T ng h p nhu c u v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương năm 2005 th c hi n các d án, nhi m v quan tr ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t Bi u s 3b: T ng h p nhu c u v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương năm 2005 th c hi n các chính sách Nhà nư c m i ban hành Bi u s 4: Báo cáo tình hình huy ng cho u tư phát tri n, dư n ngân sách a phương
Đồng bộ tài khoản