Thông tư số 55/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
5
download

Thông tư số 55/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 55/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng vụ đường thủy nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 55/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 55/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 101/2008/TT-BTC NGÀY 11/11/2008 HƯ NG D N CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ, L PHÍ ÁP D NG T I C NG V Ư NG TH Y N I NA. Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; B Tài chính hư ng d n b sung Thông tư s 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí áp d ng t i C ng v ư ng th y n i a như sau: i u 1. B sung Kho n 2 M c II c a Thông tư s 101/2008/TT-BTC như sau: “2. Phí, l phí áp d ng t i C ng v u ng th y n i a là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c. Cơ quan thu phí, l phí ư c trích l i ti n phí, l phí thu ư c trang tr i chi phí cho ho t ng c a C ng v theo quy nh t i kho n 3 m c này theo t l như sau: - i v i cơ quan thu phí, l phí là C ng v ư ng th y n i a khu v c II và khu v c IV: ư c trích l i toàn b (100%) s ti n phí, l phí thu ư c. - i v i cơ quan thu phí, l phí là C ng v ư ng th y n i a khu v c I và khu v c III, các C ng v ư ng thu n i a do a phương qu n lý: ư c trích l i 95% (chín mươi lăm ph n trăm) trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p ngân sách nhà nư c và th c hi n n p 5% (năm ph n trăm) s ti n phí, l phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Các c ng v ư ng th y n i a do a phương qu n lý ư c trích l i 95% (chín mươi lăm ph n trăm) trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c k t ngày Thông tư s 101/2008/TT-BTC có hi u l c thi hành” i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Các quy nh khác t i Thông tư s 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 c a B Tài chính hư ng
  2. d n ch thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí áp d ng t i C ng v ư ng th y n i a v n gi nguyên hi u l c thi hành. i u 3. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí áp d ng t i C ng v ư ng th y n i a và các cơ quan liên quan có trách nhi m th c hi n úng quy nh t i Thông tư này. i u 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v C ng v ư ng th y n i a ho c các cơ quan có liên quan ph n nh v B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , Hoàng Anh Tu n cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu VT, CST (CST 3).
Đồng bộ tài khoản