Thông tư số 56/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
32
lượt xem
1
download

Thông tư số 56/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 56/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý tài chính thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với Công ty, Nhà máy đường do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 56/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 56/2004/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2004HƯ NG D N X LÝ TÀI CHÍNH TH C HI N T CH C L I S N XU T VÀ CHUY N IS H U I V I CÁC CÔNG TY, NHÀ MÁY Ư NG Căn c Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 4/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c l i s n su t và th c hi n m t s gi i pháp x lý khó khăn i v i các nhà máy và công ty ư ng; Quy t nh s 49/2004/Q -TTg ngày 30/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung i u 5 Quy t nh s 28/2004/Q -TTg nêu trên; B Tài chính hư ng d n v x lý tài chính th c hi n t ch c l i s n xu t và chuy n i s h u i v i các Công ty, Nhà máy ư ng như sau: M c 1: QUI NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng: Thông tư này ư c áp d ng x lý t n t i v tài chính và các kho n n , t ch c l i s n xu t i v i các doanh nghi p s n xu t ư ng g p khó khăn trong kinh doanh ho c b thua l . 2. i tư ng và nguyên t c áp d ng bi n pháp h tr , x lý tài chính: 2.1. i tư ng áp d ng thông tư này bao g m các công ty, nhà máy ư ng (sau ây g i là doanh nghi p s n xu t ư ng) thu c ph l c kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 4/3/2004 c a Th tư ng Chính ph . 2.2. Các bi n pháp h tr , x lý tài chính n th i i m 31/12/2003 cho doanh nghi p thu c nhóm 1 và nhóm 2 ph l c kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 4/3/2004 c a Th tư ng Chính ph không vư t quá s l phát sinh lu k n 31/12/2003 c a doanh nghi p. 2.3. Các doanh nghi p thu c nhóm 2 ph l c kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q - TTg ngày 4/3/2004 c a Th tư ng Chính ph , sau khi ã áp d ng các gi i pháp h tr , x lý tài chính mà phương án tài chính cơ c u l i c a doanh nghi p không i u ki n th c hi n c ph n hoá, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p thì th c hi n gi i th ho c phá s n doanh nghi p theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. M c 2:
 2. QUI NNH C TH A- X LÝ H TR TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHI P THU C NHÓM 1 PH L C KÈM THEO QUY T NNH S 28/2004/Q -TTG NGÀY 04/3/2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH : 1. Xoá n kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c: 1.1. Các doanh nghi p s n xu t ư ng n p thu giá tr gia tăng (GTGT) theo phương pháp kh u tr thu g p khó khăn trong s n xu t kinh doanh d n n b l , ư c xoá n kho n n p ngân sách Nhà nư c v thu GTGT phát sinh t năm 2001-2003 i v i s n phNm ư ng và các ph phNm, ph li u thu h i t s n xu t ư ng bán ra. S ti n ư c xoá n tương ng v i s còn n ngân sách Nhà nư c n ngày 31/12/2003. 1.2. H sơ xét xoá n ngân sách: Doanh nghi p thu c i tư ng ư c xoá n ngân sách v thu GTGT ph i l p h sơ g i t i C c thu t nh, thành ph nơi doanh nghi p óng tr s chính, h sơ g m: + Văn b n ngh xoá n ngân sách c a doanh nghi p, nêu rõ lý do l , s ngh xoá n . + Quy t toán thu các năm t 2001-2003, trong ó nêu rõ s thu GTGT n ng lu k n ngày 31/12/2003. + Báo cáo tài chính c a doanh nghi p các năm t 2001 - 2003. 1.3. Trình t và thNm quy n gi i quy t: C c thu ti p nh n h sơ c a doanh nghi p, ch u trách nhi m ki m tra h sơ, xác minh tính chính xác s n ngân sách v thu GTGT, có công văn ngh c th v vi c x lý n ngân sách c a doanh nghi p và g i toàn b h sơ v T ng c c Thu thNm nh trình B Tài chính ra quy t nh xoá n cho doanh nghi p. 2. i u ch nh lãi su t cho vay và c p bù chênh l ch lãi su t: Theo qui nh t i i m b kho n 1 i u 3 Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph ; i v i các Nhà máy là công ty c ph n vay v n tín d ng u tư xây d ng Nhà máy ho c Nhà máy thu c doanh nghi p Nhà nư c vay v n c a các t ch c tín d ng trong nư c góp v n pháp nh trong các liên doanh s n xu t ch bi n ư ng ngoài vi c xoá n kho n n p ngân sách nêu trên còn ư c áp d ng m c lãi su t hi n hành c a tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c k t ngày 1/1/2004 i v i các kho n vay trong nư c (Qu H tr phát tri n, các Ngân hàng thương m i) có m c lãi su t khác nhau trong t ng th i kỳ, có s dư n ngày 31/12/2003. Ngân sách Nhà nư c c p bù kho n chênh l ch gi a lãi su t thương m i v i lãi su t ư c i u ch nh cho các t ch c tín d ng cho vay. Trình t th c hi n i u ch nh lãi su t cho các doanh nghi p này và c p bù chênh l ch lãi su t cho các t ch c tín d ng, th c hi n theo qui nh t i i m 1 ph n B c a Thông tư này.
 3. B- X LÝ H TR TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHI P THU C NHÓM 2 PH L C KÈM THEO QUY T NNH S 28/2004/Q -TTG NGÀY 04/3/2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH : 1. i u ch nh lãi su t cho vay và c p bù chênh l ch lãi su t: 1.1. i u ch nh lãi su t cho vay: Các doanh nghi p s n xu t ư ng có vay v n c a Qu H tr phát tri n, các Ngân hàng thương m i nh p khNu thi t b , u tư xây d ng Nhà máy ư ng và vùng nguyên li u mía, có m c lãi su t khác nhau trong t ng th i kỳ, có s dư n ngày 31/12/2003, ư c i u ch nh theo m c lãi su t hi n hành c a tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c k t ngày 1/1/2004 là 5,4%/năm. 1.1.1. Các kho n v n vay ư c i u ch nh theo lãi su t tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c k t ngày 1/1/2004 là 5,4%/năm g m s dư n vay n ngày 31/12/2003 c a các ngu n cho vay sau: - Ngu n v n cho vay tín d ng u tư theo k ho ch c a Nhà nư c. - Ngu n huy ng cho vay thương m i b ng n i t (k c kho n vay nh n n b t bu c phát sinh sau ngày 1/1/2004), cho vay b ng ngo i t c a Ngân hàng thương m i. - Ngu n v n h tr phát tri n c a Chính ph (ODA) cho các doanh nghi p s n xu t ư ng vay (k c ngo i t t ngu n v n ODA mà B Tài chính cho các Ngân hàng thương m i vay các Ngân hàng thương m i cho các Nhà máy ư ng vay l i). 1.1.2. T giá qui i s dư n vay ngo i t n ngày 31/12/2003 sang Vi t Nam ng: - i v i ngo i t do các Ngân hàng thương m i cho vay (k c ngo i t t ngu n v n ODA mà B Tài chính cho các Ngân hàng thương m i vay các Ngân hàng thương m i cho các Nhà máy ư ng vay l i), ư c qui i sang Vi t Nam ng theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m 31/12/2003. - i v i ngo i t t ngu n v n ODA cho vay thông qua Qu H tr phát tri n và ngo i t do Qu tích lu B Tài chính b o lãnh cho vay, ư c qui i sang Vi t Nam ng theo t giá h ch toán do B Tài chính công b t i th i i m 31/12/2003. 1.1.3. Th c hi n i u ch nh lãi su t vay và th i h n cho vay: - Căn c Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph cho phép doanh nghi p s n xu t ư ng ư c áp d ng m c lãi su t hi n hành c a tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; h p ng vay, h p ng b o lãnh vay và hư ng d n t i Thông tư này; các t ch c cho vay và doanh nghi p s n xu t ư ng ti n hành l p biên b n i chi u xác nh n s dư n vay n ngày 31/12/2003 và th c hi n ký k t h p ng vay v n theo lãi su t tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c là 5,4%/năm, k t ngày 1/1/2004.
 4. - Các kho n vay b ng ngo i t n u chuy n thành n i t theo t giá qui i t i Thông tư này và áp d ng lãi su t cho vay là 5,4%/năm mà s ti n lãi vay ph i tr cao hơn so v i s ti n lãi vay tr b ng ngo i t tính theo t giá qui i nêu trên, thì sau khi chuy n các kho n vay b ng ngo i t thành n i t , doanh nghi p s n xu t ư ng ư c áp d ng lãi su t cho vay b ng ngo i t trong h p ng cho vay ngo i t ã ký trư c ngày 1/1/2004. - Trư ng h p sau th i i m ngày 1/1/2004 lãi su t cho vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c có thay i, B Tài chính căn c tình hình th c t , hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p s n xu t ư ng trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh i u ch nh lãi su t vay cho doanh nghi p. - Th i h n cho vay i v i các kho n vay có s dư n ngày 31/12/2003 sau khi ã i u ch nh theo lãi su t tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c t i a là 15 năm k t ngày 1/1/2004. Trư ng h p kho n cho vay có th i h n vay còn l i theo h p ng vay v n ã ký trư c ngày 1/1/2004 trên 15 năm thì th i h n cho vay ư c th c hi n theo th i h n trong h p ng ã ký trư c ngày 1/1/2004. - Biên b n i chi u xác nh n s dư n vay n ngày 31/12/2003 và h p ng vay v n sau khi i u ch nh theo lãi su t tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c gi a doanh nghi p s n xu t ư ng và t ch c cho vay, các doanh nghi p s n xu t ư ng g i B Tài chính ng th i g i B qu n lý ngành, T ng công ty i v i doanh nghi p thu c Trung ương qu n lý; S Tài chính và U ban nhân dân t nh, thành ph iv i doanh nghi p thu c a phương qu n lý theo dõi qu n lý. - Các Ngân hàng thương m i, Qu H tr phát tri n t ng h p toàn b h p ng tín d ng cho các doanh nghi p s n xu t ư ng vay và g i B Tài chính làm cơ s tính c p bù lãi su t hàng năm. 1.2. C p bù chênh l ch lãi su t: 1.2.1. i tư ng c p bù là: các t ch c tín d ng cho vay trong nư c (Ngân hàng thương m i, Qu H tr phát tri n) có ký k t h p ng cho doanh nghi p Nhà nư c, công ty c ph n vay v n góp v n pháp nh trong các doanh nghi p s n xu t ư ng ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài và cho các doanh nghi p s n xu t ư ng thu c nhóm 2 ph l c kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph vay nh p khNu thi t b , u tư xây d ng Nhà máy ư ng và vùng nguyên li u mía. 1.2.2. Ph m vi c p bù chênh l ch lãi su t là: toàn b s n vay ph i tr k t th i i m i u ch nh lãi su t ngày 31/12/2003 và các năm sau theo ti n tr n trong h p ng vay c a các ngu n v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c, ngu n v n ODA (k c ngu n v n ODA mà B Tài chính cho các Ngân hàng thương m i vay các Ngân hàng thương m i cho các Nhà máy ư ng vay l i) và ngu n v n cho vay thương m i. 1.2.3. M c c p bù là kho n chênh l ch gi a lãi su t vay thương m i v i lãi su t cho vay hi n hành c a tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c.
 5. 1.2.4. Th c hi n c p bù chênh l ch lãi su t: Ngân sách Nhà nư c c p bù kho n chênh l ch lãi su t cho vay cho các t ch c tín d ng k t th i i m i u ch nh lãi su t ngày 31/12/2003: - i v i Qu H tr phát tri n: vi c c p bù chênh l ch lãi su t th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 43/2000/TT-BTC ngày 23/5/2000 c a B Tài chính hư ng d n c p bù chênh l ch lãi su t cho vay tín d ng u tư c a Nhà nư c. - i v i Ngân hàng thương m i: vi c c p bù chênh l ch lãi su t, th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 53/2000/TT-BTC ngày 6/6/2000 c a B Tài chính hư ng d n c p bù chênh l ch lãi su t do th c hi n nhi m v cho vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và Thông tư s 02/2001/TT-BTC ngày 5/1/2001 c a B Tài chính b sung, s a i Thông tư s 53/2000/TT-BTC ngày 6/6/2000 c a B Tài chính nêu trên. 2. Xoá n lãi ti n vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh: 2.1. Các doanh nghi p s n xu t ư ng g p khó khăn v tài chính, kinh doanh thua l ư c xoá n lãi ti n vay i v i các kho n vay trong nư c bao g m: vay b ng n i t , vay b ng ngo i t và các kho n n phí b o lãnh, phí tái b o lãnh i v i các kho n vay nư c ngoài (b ng ngo i t , vay nh p khNu thi t b tr ch m) do các t ch c trong nư c b o lãnh mà doanh nghi p s n xu t ư ng còn n các t ch c cho vay, b o lãnh vay tính n th i i m ngày 31/12/2003. T ch c trong nư c cho các doanh nghi p s n xu t ư ng vay v n và b o lãnh vay là các Ngân hàng thương m i, Qu H tr phát tri n, Qu tích lu B Tài chính. 2.2. H sơ x lý xóa n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh: Căn c Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph , cho phép xoá n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh cho các doanh nghi p s n xu t ư ng; Các t ch c cho vay trong nư c và doanh nghi p ti n hành l p biên b n i chi u xác nh n các kho n n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh mà doanh nghi p s n xu t ư ng còn n các t ch c trong nư c cho vay n th i i m 31/12/2003. Doanh nghi p thu c i tư ng ư c xóa n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh l p h sơ g i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, ng th i g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng công ty i v i doanh nghi p thu c T ng công ty; U ban nhân dân t nh, thành ph và S Tài chính t nh, thành ph i v i doanh nghi p thu c a phương qu n lý. H sơ g m: + Văn b n ngh xoá n lãi vay phí b o lãnh, phí tái b o lãnh c a doanh nghi p, nêu rõ s n lãi vay c a các kho n vay trong nư c (b ng n i t , ngo i t ), phí b o lãnh, phí tái b o lãnh c a kho n vay nư c ngoài (b ng ngo i t , vay nh p khNu thi t b tr ch m), s ngh xoá n , s l lu k n ngày 31/12/2003, trong ó l do lãi vay phí b o lãnh, phí tái b o lãnh. +H p ng vay, h p ng b o lãnh vay, gi y nh n n . + Biên b n i chi u xác nh n n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh gi a doanh nghi p s n xu t ư ng v i t ch c trong nư c cho vay, b o lãnh vay.
 6. + Báo cáo tài chính c a doanh nghi p th i i m 31/12/2003. 2.3. Th c hi n x lý, h ch toán xoá n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh mà doanh nghi p s n xu t ư ng còn n các t ch c trong nư c cho vay n th i i m 31/12/2003: Sau khi ti p nh n h sơ c a doanh nghi p, B Tài chính xem xét ki m tra h sơ, xác nh s lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh xoá n cho doanh nghi p thu c Trung ương qu n lý. S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét ki m tra h sơ, xác nh s lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh ư c xoá n c a doanh nghi p thu c a phương qu n lý và thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p và t ch c cho vay. Thông báo xoá n c a S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho các doanh nghi p thu c a phương qu n lý ng th i g i B Tài chính theo dõi qu n lý. Căn c văn b n thông báo xoá n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh c a cơ quan tài chính: - Các t ch c tín d ng h ch toán gi m thu nh p b ng úng s ã xoá n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh. Trư ng h p kho n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh ã h ch toán gi m thu nh p thì ti n hành xu t toán kh i tài kho n ngo i b ng. - B Tài chính th c hi n h ch toán gi m n ph i thu v lãi vay, phí b o lãnh cho doanh nghi p s n xu t ư ng do Qu tích lu B Tài chính tr c ti p b o lãnh cho vay. - Doanh nghi p s n xu t ư ng căn c văn b n thông báo xoá n lãi vay, phí b o lãnh, phí tái b o lãnh c a cơ quan tài chính h ch toán gi m n ph i tr gi m l tương ng v i s lãi vay phí b o lãnh, phí tái b o lãnh ư c xoá n . 3. Xoá n kho n ph i n p ngân sách Nhà nư c: - Các doanh nghi p s n xu t ư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu g p khó khăn trong s n xu t kinh doanh d n n b l , ư c xoá n kho n n p ngân sách Nhà nư c v thu GTGT phát sinh t năm 2001-2003 i v i s n phNm ư ng và s n phNm có s d ng ph phNm, ph li u thu h i t s n xu t ư ng. S ti n ư c xoá n tương ng v i s còn n ngân sách Nhà nư c n ngày 31/12/2003. - Th t c, trình t và h sơ xoá n ngân sách theo hư ng d n t i i m 1 ph n A c a Thông tư này. 4. C p bù chênh l ch t giá ngo i t : 4.1. Các doanh nghi p s n xu t ư ng vay ngo i t c a các t ch c tín d ng trong nư c và vay ngo i t nư c ngoài (k c vay nh p khNu thi t b s n xu t ư ng theo hình th c ch m tr ) u tư xây d ng nhà máy ư ng và vùng nguyên li u theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, phát sinh chênh l ch t giá ngo i t d n n l , ư c ngân sách Nhà nư c c p bù toàn b kho n chênh l ch t giá phát sinh nhưng chưa ư c x lý n ngày 31/12/2003.
 7. 4.2. Xác nh m c chênh l ch t giá ngo i t c p bù là: Chênh l ch t giá phát sinh tăng c a ngo i t vay nh p khNu thi t b (k c vay nh p khNu thi t b tr ch m) và ngo i t do doanh nghi p t mua tr n bao g m c ngo i t tr n g c và lãi, theo t giá th c t do Ngân hàng cho vay công b t i th i i m nh p thi t b so v i th i i m tr n theo h p ng vay n ã ký k t v i nư c ngoài ho c v i t ch c tín d ng, t ch c b o lãnh vay. 4.3. H sơ x lý c p bù chênh l ch t giá: Doanh nghi p thu c i tư ng ư c c p bù chênh l ch t giá ngo i t l p h sơ g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng công ty i v i doanh nghi p thu c T ng công ty; U ban nhân dân t nh, thành ph và S Tài chính t nh, thành ph i v i doanh nghi p thu c a phương qu n lý. H sơ g m: + Văn b n ngh c p bù chênh l ch t giá c a doanh nghi p, nêu rõ s ngo i t do các t ch c b o lãnh vay tr thay doanh nghi p, s ngo i t do doanh nghi p t tr , s l lu k n 31/12/2003 trong ó l do t giá, s chênh l ch t giá ngo i t ngh c p bù . + Quy t nh u tư d án và văn b n ch p thu n nh p khNu thi t b c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. + Quy t nh phê duy t quy t toán d án u tư Nhà máy ư ng; vùng nguyên li u c a c p có thNm quy n. + Các h p ng vay có liên quan n nh p khNu thi t b , gi y nh n n , b o lãnh vay. + B ng kê chênh l ch t giá sau khi ư c i chi u và xác nh n gi a các Ngân hàng cho vay trong nư c i v i kho n vay ngo i t trong nư c ho c c a t ch c nh n b o lãnh vay v i doanh nghi p. + Báo cáo tài chính c a doanh nghi p th i i m 31/12/2003. 4.4. Trình t và thNm quy n gi i quy t: Các cơ quan ti p nh n h sơ c a doanh nghi p có trách nhi m ki m tra h sơ, xác nh s li u chênh l ch t giá, có công văn ngh c th vi c x lý c p bù chênh l ch t giá c a doanh nghi p và g i toàn b h sơ v B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) thNm nh trình B Tài chính c p bù chênh l ch t giá cho doanh nghi p. 5. Cho vay thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n ã hoàn thành: 5.1. i v i kh i lư ng xây d ng cơ b n thu c d án u tư Nhà máy ư ng ã hoàn thành ư c c p có thNm quy n phê duy t quy t toán d án u tư theo úng qui nh hi n hành c a Nhà nư c, nhưng chưa ư c vay v n thanh toán cho các nhà th u thì:
 8. - Qu H tr phát tri n ti p t c cho vay i v i các d án Nhà máy ư ng trư c ây ã vay v n u tư t Qu H tr phát tri n thanh toán cho các Nhà th u. - Ngân hàng thương m i ti p t c cho vay i v i các d án Nhà máy ư ng trư c ây ã vay v n u tư t Ngân hàng thương m i thanh toán cho các Nhà th u. - Lãi su t và th i h n cho vay v n th c hi n theo qui nh t i i m 1 ph n B c a Thông tư này. 5.2. i u ki n ti p t c cho vay i v i doanh nghi p có d án u tư Nhà máy ư ng: - Quy t toán d án u tư d án Nhà máy ư ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng qui nh hi n hành c a Nhà nư c. - Văn b n xác nh h ng m c d án và giá tr kh i lư ng ã hoàn thành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ( i v i d án u tư Nhà máy ư ng thu c T ng công ty), c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i i v i d án u tư Nhà máy ư ng thu c a phương qu n lý), n m trong quy t toán d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng qui nh hi n hành, nhưng chưa ư c vay v n thanh toán cho các nhà th u. - H sơ xác nh kh i lư ng hoàn thành thanh toán theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. C- X LÝ TÀI CHÍNH VÀ GI I QUY T CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LAO NG CÁC DOANH NGHI P THU C NHÓM 3 PH L C KÈM THEO QUY T NNH S 28/2004/Q -TTG NGÀY 04/3/2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH : 1. i v i Nhà máy ph i di chuy n n a i m m i: 1.1. i v i các doanh nghi p Nhà nư c s n xu t ư ng ph i di chuy n n a i m m i, vi c di chuy n m b o nguyên t c không hình thành doanh nghi p m i. D án u tư di chuy n nhà máy ph i trên cơ s phương án tài chính cơ c u l i v i các bi n pháp h tr x lý tài chính theo qui nh t i Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 4/3/2004 c a Th tư ng Chính ph , sau khi di chuy n có hi u qu . 1.2. Căn c nguyên t c nêu trên doanh nghi p l p d án u tư di chuy n báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 2. i v i doanh nghi p s n xu t ư ng b thua l ph i d ng s n xu t th c hi n các bi n pháp x lý tài chính và chính sách cho ngư i lao ng như sau: 2.1. i v i doanh nghi p sau khi d ng s n xu t ư ng, không có kh năng duy trì ho t ng kinh doanh ho c vi c duy trì doanh nghi p là không c n thi t theo qui ho ch, s p x p, t ch c l i doanh nghi p c a các B ngành, a phương, T ng công ty thì th c hi n gi i th doanh nghi p. Trình t , th t c, x lý tài chính khi gi i th doanh nghi p theo qui nh t i Thông tư s 66/2002/TT-BTC ngày 6/8/2002 c a B Tài chính.
 9. 2.2. i v i doanh nghi p sau khi d ng s n xu t ư ng v n còn duy trì các ho t ng kinh doanh khác ư c B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho phép chuy n i, b sung ngành ngh kinh doanh và th c hi n chuy n i s h u doanh nghi p theo phương án t ng th s p x p i m i doanh nghi p ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, th c hi n bi n pháp x lý như sau: 2.2.1. V x lý tài chính: - Th c hi n thanh lý, như ng bán tài s n theo qui ch qu n lý tài chính hi n hành i v i doanh nghi p Nhà nư c ho c thông qua Công ty mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p thu h i v n cho Nhà nư c. - V n vay u tư s n xu t ư ng: Các kho n vay ngân hàng u tư s n xu t ư ng c a doanh nghi p còn t n ng, doanh nghi p l p h sơ và th c hi n x lý theo hư ng d n t i Thông tư s 74/2002/TT-BTC ngày 9/9/2002 c a B Tài chính hư ng d n vi c ánh giá l i kho n n t n ng không có tài s n m b o c a Ngân hàng thương m i Nhà nư c theo Quy t nh s 149/2001/Q -TTg ngày 5/10/2001 Th tư ng Chính ph . - Doanh nghi p d ng s n xu t ư ng v n còn duy trì các ho t ng kinh doanh khác và th c hi n chuy n i s h u doanh nghi p ư c lo i tr giá tr tài s n thanh lý, kho n n vay u tư s n xu t ư ng còn t n ng nêu trên khi xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n chuy n i s h u. - V x lý l , n ph i thu khó òi phát sinh trư c th i i m d ng s n xu t: Khi xác nh giá tr doanh nghi p chuy n i s h u, các kho n l , n ph i thu khó òi phát sinh trư c th i i m d ng s n xu t ư ng quá l n, sau khi ã ư c x lý theo qui nh tài chính hi n hành v chuy n i doanh nghi p mà giá tr v n Nhà nư c t i doanh nghi p không th c hi n phương án chuy n i s h u ư c c p có thNm quy n phê duy t. Căn c h sơ xác nh giá tr doanh nghi p và phương án chuy n i s h u doanh nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t, tuỳ theo t ng trư ng h p c th i v i nh ng doanh nghi p xét th y có th chuy n i s h u ư c, thì B Tài chính c p phát t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p bù p l , n ph i thu khó òi cho doanh nghi p, s ti n bù p ư c h ch toán thu c giá tr v n Nhà nư c t i doanh nghi p. 2.2.2. X lý chính sách cho ngư i lao ng c a doanh nghi p do ph i d ng s n xu t ư ng: - Sau khi d ng s n xu t ư ng, trong th i gian th c hi n cơ c u l i tài chính và l p phương án chuy n i s h u doanh nghi p, i v i ngư i lao ng dôi dư c a doanh nghi p do ph i d ng s n xu t ư ng ư c áp d ng cơ ch h tr i v i lao ng dôi dư theo Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/4/2002 c a Chính ph . S lao ng ã ư c gi i quy t ch lao ng dôi dư do ph i d ng s n xu t ư ng nêu trên s không ư c tính trong danh sách lao ng c a doanh nghi p khi doanh nghi p xây d ng phương án s p x p l i lao ng th c hi n chuy n i s h u và không ư c tham gia hư ng quy n l i như mua c ph n ưu ãi, c ph n ưu ãi tr ch m i v i ngư i nghèo, khi th c hi n c ph n hoá doanh nghi p.
 10. - H sơ, th t c, trình t x lý gi i quy t ch lao ng dôi dư theo Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/ 4/ 2002 c a Chính ph cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p do d ng s n xu t ư ng, th c hi n theo văn b n hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c. D- H TR U TƯ PHÁT TRI N VÙNG NGUYÊN LI U: Các doanh nghi p s n xu t ư ng có d án u tư phát tri n vùng nguyên li u ư c c p có thNm quy n phê duy t, ho c h sơ, báo cáo nghiên c u kh thi d án phát tri n vùng nguyên li u ư c c p có thNm quy n ngh , th c hi n các bi n pháp h tr như sau: 1. D án u tư phát tri n vùng nguyên li u c a doanh nghi p ư c Qu H tr phát tri n cho vay thì Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m thNm nh d án u tư, phương án tài chính, phương án tr n v n vay và quy t nh cho vay trong ph m vi t ng m c v n tín d ng u tư phát tri n ư c Chính ph giao hàng năm. Tru ng h p doanh nghi p s n xu t ư ng vay v n c a các Ngân hàng thương m i th c hi n d án u tư phát tri n vùng nguyên li u ư c Qu H tr phát tri n h tr lãi su t sau u tư theo qui nh hi n hành. 2. Ngân sách trung ương h tr nh p khNu và nhân gi ng m i, xây d ng h ch a nư c, công trình thu l i u m i (kênh c p 1 và c p 2) và giao thông trong vùng nguyên li u. 3. Ngân sách a phương h tr u tư h t ng ngoài Nhà máy và ngoài vùng nguyên li u. Các a phương c n huy ng óng ngu n góp c a ngư i dân trong vùng d án tham gia u tư phát tri n vùng mía. 4. Căn c nhu c u chi u tư d án phát tri n vùng nguyên li u, doanh nghi p s n xu t ư ng báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân t nh, thành ph b trí cân i ngu n v n và xác nh s ti n h tr cho d án theo n i dung qui nh t i i m 2 và 3 ph n D nêu trên, t ng h p trong d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm làm căn c th c hi n. M c 3: T CH C TH C HI N 1. Căn c hư ng d n x lý v n tài chính th c hi n chuy n i s h u i v i doanh nghi p Nhà nư c và bi n pháp x lý tài chính cho doanh nghi p s n xu t ư ng theo hư ng d n t i Thông tư này, các doanh nghi p s n xu t ư ng thu c nhóm 2 ph l c kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph , th c hi n ki m kê toàn b tài s n thu c quy n qu n lý và s d ng c a doanh nghi p, xác nh giá tr doanh nghi p chuy n i và l a ch n hình th c chuy n i: c ph n hoá, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p, xây d ng phương án chuy n i doanh nghi p trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Sau khi phương án chuy n i doanh nghi p s n xu t ư ng thu c nhóm 2 ph l c kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph ư c c p có thNm quy n phê duy t và căn c k t qu ki m toán th c tr ng tình hình
 11. u tư và tài chính c a doanh nghi p c a Ki m toán Nhà nư c theo Quy t nh s 49/2004/Q -TTg ngày 30/3/2004 c a Th tư ng Chính ph ; B Tài chính và các cơ quan có liên quan th c hi n các bi n pháp h tr , x tài chính theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này cho doanh nghi p. 3. Các doanh nghi p thu c nhóm 2 và 3 ph l c kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q - TTg ngày 4/3/2004 c a Th tư ng Chính ph ch th c hi n các bi n pháp x lý tài chính khi có báo cáo k t qu ki m toán th c tr ng u tư và tài chính doanh nghi p c a Ki m toán Nhà nư c theo Quy t nh s 49/2004/Q -TTg ngày 30/3/2004 c a Th tư ng Chính ph . 4. Vi c x lý l i v i các doanh nghi p s n xu t ư ng trong quá trình chuy n i s h u, qui nh t i i m m c 2 i u 3 Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph , B Tài chính có Thông hư ng d n riêng doanh nghi p th c hi n. 5. B Tài chính ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các Nhà máy ư ng ph i h p v i các t ch c cho vay, b o lãnh vay tri n khai th c hi n các n i dung nêu trên. 6. H i ng qu n tr các T ng công ty Nhà nư c có trách nhi m ph i h p, tham gia, hư ng d n, ki m tra các doanh nghi p thành viên trong quá trình tri n khai th c hi n x lý tài chính và t ch c l i s n xu t chuy n i s h u theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04/3/2004 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. 7. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các B , a phương, doanh nghi p ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản