Thông tư số 57/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư số 57/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 57/2002/tt-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 57/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2002/TT-BTC Hà N i ngày 28 tháng 6 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 57/2002/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2002 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH CHO D ÁN GI M NGHÈO CÁC T NH MI N NÚI PHÍA B C Căn c : Hi p nh vay v n s 3572 gi a CHXHCN Vi t Nam và Hi p h i phát tri n qu c t ( IDA) cho d án "Gi m nghèo các t nh mi n núi phía B c" ký ngày 6/11/2001; Hi p nh vi n tr c a DFID s TF 050050 ngày 27/12/2001 ký k t gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t nam và B Phát tri n Qu c t Anh. Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph qui nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph quy nh v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và S d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng; Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 5/5/2000 b sung m t s i m c a Ngh nh s 52/1999/N -CP. Quy t nh s 612/TTg ngày 21/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Báo cáo nghiên c u ti n kh thi D án "Gi m nghèo các t nh mi n núi Phía B c" Thông tư liên t ch 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 liên B K ho ch và u tư UB dân t c và mi n núi - Tài chính - Xây d ng hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c chương trình 135. Sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính cho d án Gi m nghèo các t nh mi n núi Phía B c như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Gi i thích t ng : Các khái ni m, thu t ng s d ng trong thông tư này có cùng ý nghĩa như trong Hi p nh vay v n và ư c hi u như sau: * Các T ch c Tài chính Qu c t tài tr cho D án là Hi p h i Phát tri n Qu c t (vi t t t là IDA) và B Phát tri n Qu c t Anh (vi t t t là DFID). * D án là D án Gi m nghèo các t nh Mi n núi phía B c vay v n c a IDA và ư c ng tài tr v n vi n tr không hoàn l i c a DFID ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 612/Q -TTg ngày 21/5/2001. * Cơ quan qu n lý chung d án là B K ho ch và u tư.
 2. * Cơ quan th c hi n u tư: UBND các t nh Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th và B c Giang (dư i ây ư c g i là các t nh thưc hi n d án) * Ban Qu n lý D án Trung ương (vi t t t là Ban QLDA Trung Ương ) là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a B K ho ch và u tư có quy n h n và trách nhi m quy nh trong quy t nh thành l p. * Ban Qu n lý D án T nh (vi t t t là Ban QLDA T nh) là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a U ban Nhân dân các t nh th c hi n d án có trách nhi m và quy n h n ư c quy nh trong các quy t nh thành l p. * Ban Qu n lý D án Huy n và Ban phát tri n xã là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a UBND các t nh th c hi n d án trên cơ s hư ng d n c a B K ho ch và u tư và UBND các t nh D án, có quy n h n và trách nhi m ư c quy nh trong các quy t nh thành l p. * Ngân hàng Ph c v D án ( vi t t t là ngân hàng ph c v ) là Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (NH NN & PTNT) theo quy t nh s 179/Q - NHNN ngày 12/3/2002 c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Nguyên t c qu n lý: - D án ư c tài tr b ng các ngu n v n sau: V n vay IDA, v n vi n tr không hoàn l i c a B Phát tri n Qu c t Anh (DFID) và v n i ng trong nư c. - Ngu n v n vay c a IDA và vi n tr không hoàn l i c a Anh (DFID) cho D án là ngu n thu vay n và vi n tr nư c ngoài c a Chính ph Vi t Nam, vì v y toàn b ti n vay và vi n tr ph i ư c h ch toán y vào Ngân sách Nhà nư c. B Tài chính qu n lý, theo dõi vi c th c hi n kho n vay và tr n cho IDA khi n h n, theo các i u kho n do Hi p nh vay quy nh và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Vi t Nam. - D án gi m nghèo các t nh mi n núi phía b c mang tính c thù là u tư cho vùng c bi t khó khăn ( vùng 3) xây d ng cơ s h t ng, ch y u là các công trình nh phân tán, và tăng cư ng năng l c qu n lý, ư c qu n lý theo ch hi n hành v qu n lý u tư xây d ng cơ b n và các chính sách c a nhà nư c v xoá ói gi m nghèo. Vi c s d ng ngu n v n IDA và vi n tr DFID cho D án ư c th c hi n dư i hình th c Nhà nư c c p phát t ngân sách theo quy nh t i Quy t nh s 612/Q -TTg ngày 21/5/2001 c a Th tư ng Chính ph . - Phương th c h ch toán ngân sách: hàng quý B Tài chính làm th t c ghi thu ngân sách nhà nư c ngu n v n vay IDA cho d án gi m nghèo các t nh mi n núi phía b c và ghi chi ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương th c hi n d án các t nh và ghi chi cho B K ho ch và u tư th c hi n d án c p trung ương. - B K ho ch và u tư và UBND các t nh th c hi n d án có trách nhi m ch o s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ã ư c duy t, phù h p v i các i u ki n ã cam k t trong Hi p nh và các quy nh hi n hành c a Vi t Nam.
 3. - Ban QLDA Trung ương ch u trách nhi m qu n lý vi c rút v n ngoài nư c (ngu n v n c a IDA và v n vi n tr c a DFID) và thanh toán chi tiêu cho các ho t ng c a Ban Qu n lý D án Trung ương th c hi n ph n d án c a Ban QLDA Trung ương. - Các Ban QLDA T nh ch u trách nhi m qu n lý vi c rút v n ngoài nư c (ngu n v n IDA) cho ho t ng d án c a t nh. Các Ban QLDA T nh và Huy n ch u trách nhi m qu n lý, chi tiêu thanh toán cho các ho t ng c a d án t nh và huy n theo k ho ch và phân công trong d án, cung c p y và k p th i các tài li u, ch ng t liên quan n chi tiêu c a D án thu c ph m vi t nh, huy n mình cho Ban QLDA Trung ương - Ngu n v n i ng cho ho t ng d án t i 6 t nh do U ban Nhân dân t nh b trí t ngân sách a phương ho c huy ng t các ngu n h p l khác. V n i ng Trung ương do B K ho ch và u tư t ng h p theo k ho ch hàng năm. - Kho B c Nhà nư c (C p Trung Ương, c p T nh và c p Huy n) nơi c p v n cho d án có trách nhi m th c hi n vi c qu n lý tài chính, ki m tra , xác nh n toàn b kh i lư ng th c hi n và c p phát v n i ng tr c ti p cho D án. - Ngân hàng ph c v d án, th c hi n các th t c rút v n t IDA và DFID và thanh toán theo yêu c u c a các Ban qu n lý D án Trung ương và t nh khi có ý ki n ng ý c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n, Ngân hàng ph c v ư c hư ng phí d ch v theo bi u phí phù h p v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua ngân hàng. Các kho n phí d ch v trên ư c tính trong t ng m c u tư c a D án. - Thành ph n Ngân sách phát tri n xã c a D án s ư c t ch c th c hi n b t u năm th hai c a D án và áp d ng v i nh ng xã có năng l c theo m t tiêu chí l a ch n s ư c th ng nh t gi a B k ho ch và u tư, B Tài chính và U ban Nhân dân các t nh th c hi n d án. Vi c qu n lý tài chính cho thành ph n Ngân sách phát tri n xã s ư c quy nh m t văn b n riêng. II. QUY NNH C TH 1. L p k ho ch v n u tư c a d án Ban QLDA Trung Ương và Ban QLDA t nh có trách nhi m l p và trình duy t k ho ch v n u tư c a D án t các ngu n v n IDA , DFID và v n i ng trong nư c theo ch qui nh hi n hành. - Hàng năm, căn c vào ch l p, trình và xét duy t d toán ngân sách nhà nư c, Ban QLDA T nh l p k ho ch v n u tư cho d án c a t nh t các ngu n v n IDA và v n i ng trong nư c (bao g m c chi tiêu cho ho t ng c a Ban QLDA t nh, các ban QLDA huy n và các Ban phát tri n xã) trình UBND t nh và t ng h p chung trong ngân sách c a T nh hàng năm. K ho ch này cũng ư c g i cho B K ho ch và u tư ( Ban QLDATƯ) có căn c t ng h p k ho ch chung c a D án ) - Ban QLDA Trung ương l p k ho ch v n u tư t ngu n v n IDA, DFID và v n i ng c a D án do Ban QLDA Trung ương th c hi n cho năm k ho ch và trình B K ho ch và u tư t ng h p vào k ho ch v n u tư c a B , ng th i Ban
 4. QLDA Trung ương có trách nhi m t ng h p k ho ch chung c a D án trình Chính ph phê duy t. - Căn c vào k ho ch v n u tư ư c Chính ph giao, B K ho ch và u tư phân b k ho ch v n u tư cho Ban QLDA Trung ương chi ti t theo ngu n v n: v n vay IDA, v n DFID và v n i ng, ng th i g i b n phân b k ho ch v n ó cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i, V u tư, Kho b c Nhà nư c Trung ương). Trên cơ s thông báo k ho ch v n c a B Tài chính (V u tư), Kho B c nhà nư c Trung ương th c hi n ki m soát chi thanh toán v n cho d án. U ban Nhân dân 6 t nh th c hi n d án phân b k ho ch v n u tư cho 6 Ban QLDA T nh, các ban QLDA Huy n, và các Ban phát tri n xã chi ti t theo ngu n v n: V n vay IDA và v n i ng trong nư c, ng th i g i b n phân b k ho ch v n ó cho Kho b c Nhà nư c t nh và huy n th c hi n ki m soát thanh toán cho d án. 2. M tài kho n: (a). Ban qu n lý DATƯ và 6 Ban QLDA các t nh m các tài kho n sau: - Ban Qu n lý D án Trung ương m : (1) m t Tài kho n c bi t b ng ngo i t t i h th ng c a Ngân hàng ph c v ti p nh n v n t ngu n v n vay c a IDA; (2) m t Tài kho n c bi t b ng ngo i t t i Ngân hàng ph c v ti p nh n ngu n vi n tr không hoàn l i c a B phát tri n Qu c t Anh (DFID); (3) m t Tài kho n c p phát v n i ng b ng VN t i Kho b c Nhà nư c Trung ương chi các n i dung ư c quy nh trong d án ã ư c phê duy t. - M i Ban Qu n lý D án t nh m : (1) m t Tài kho n c bi t b ng ngo i t t i Ngân hàng ph c v t i T nh ti p nh n v n t ngu n v n vay c a IDA (sau ây g i chung là Tài kho n c bi t c p 1 chi tiêu cho các ho t ng c a D án thu c ph n trách nhi m c a T nh; (2) m t Tài kho n c p phát v n i ng b ng ng Vi t Nam t i Kho b c Nhà nư c t nh t ngu n v n i ng thu c Ngân sách a phương c a T nh b trí cho d án. (b). Các Ban Qu n lý D án huy n m các tài kho n sau: - M t tài kho n c bi t c p huy n (tài kho n c bi t c p 2) b ng ti n ng Vi t Nam t i Ngân hàng ph c v huy n ti p nh n v n t tài kho n c bi t c a t nh. - M t Tài kho n c p phát v n i ng b ng ng Vi t Nam t i Kho b c Nhà nư c Huy n ti p nh n v n i ng c p phát cho d án. (c). Các Ban Phát tri n xã m tài kho n sau: - M t Tài kho n c p phát v n i ng b ng ng Vi t Nam t i Kho b c Nhà nư c Huy n ti p nh n v n i ng c p phát cho ho t ng c a Ban Phát tri n xã. 3. nh m c và ơn giá thanh toán - Đơn giá và đ nh m c thanh toán b ng ngu n v n vi n tr DFID đư c th a thu n gi a phía nhà tài tr và B K ho ch và Đ u tư và phù h p v i Thông tư 70 /2001/TT/BTC ngày 24/8/2001 hư ng d n ch đ qu n lý tài chính Nhà nư c đ i v i ngu n vi n tr không hoàn l i.
 5. - ơn giá và nh m c chi tiêu b ng ngu n v n vay IDA và v n i ng áp d ng cho d án ư c th c hi n theo Quy t nh c a B trư ng B Tài chính s 112/2001/Q - BTC ngày 9/11/2001 v vi c ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n v n H tr Phát tri n Chính th c (ODA) vay n , và các ơn giá mua s m và u tư XDCB hi n hành c a t ng t nh. - Chi phí ho t ng cho Ban Phát tri n xã ư c th c hi n b ng ngu n v n i ng c a D án các t nh theo nh m c chi do U ban Nhân dân t nh quy nh sau khi th ng nh t ý ki n v i Ban QLDA Trung ương. 4. T giá T giá thanh toán và h ch toán cho các kho n chi tiêu t tài kho n c bi t c p 1 ư c áp d ng t giá mua vào c a ngân hàng ph c v t i th i i m thanh toán. i v i tài kho n c bi t c p 2, Ban QLDA T nh s d ng t giá mua vào c a ngân hàng ph c v t i th i i m chuy n v n vào tài kho n c bi t c p 2 cho huy n và t giá này s ư c s d ng khi b sung v n vào tài kho n c bi t cho s ti n t m ng ó. 5. Rút v n và c p phát v n D án (a). C p phát v n i ng: - Kho b c nhà nư c Trung ương c p phát ph n v n i ng cho Ban Qu n lý D án Trung ương, Kho b c Nhà nư c T nh c p phát ph n v n i ng cho Ban Qu n lý D án T nh, Kho b c nhà nư c huy n c p phát ph n v n i ng cho Ban qu n lý d án Huy n và Ban phát tri n xã theo k ho ch năm ư c giao và theo các quy nh hi n hành v qu n lý v n ngân sách nhà nư c. - V n i ng s ư c c p phát theo úng t l óng góp v n cho t ng h ng m c công vi c c a d án theo Hi p nh vay và các tài li u D án. Trình t và th t c thanh toán c th th c hi n theo quy nh trong nư c hi n hành. (b). Qu n lý ngu n v n vi n tr DFID cho các ho t đ ng c a D án đư c Ban Qu n lý D án Trung ương th c hi n phù h p v i Hi p đ nh vi n tr s TF 050050 đã đư c ký k t ngày 27/12/2001. Quy trình qu n lý ngu n v n vi n tr DFID th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư 70 /2001/TT/BTC ngày 24/8/2001 hư ng d n ch đ qu n lý tài chính Nhà nư c đ i v i ngu n vi n tr không hoàn l i. Vi c rút v n t ngu n v n vi n tr không hoàn l i DFID đư c th c hi n theo đúng quy trình, th t c rút v n quy đ nh t i Thông tư liên t ch Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c s 81/1998/TTLT/BTC-NHNN ngày 17/6/1998 và Quy t đ nh s 96/2000/QĐ/BTC ngày 12/6/2000 c a B trư ng B Tài chính. (c). Rút v n và c p phát v n vay IDA - Vi c rút v n t ngu n v n vay IDA thanh toán cho các ho t ng c a d án theo các hình th c Thanh toán Tr c ti p, Hình th c thư cam k t th c hi n theo úng quy trình, th t c rút v n quy nh t i Thông tư liên t ch Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c s 81/1998/TTLT/BTC-NHNN ngày 17/6/1998 và Quy t nh s 96/2000/Q /BTC ngày 12/6/2000 c a B trư ng B Tài chính. Ngoài ra các hình th c rút v n khác quy nh như sau:
 6. (i) Rút v n v tài kho n c bi t c a Ban QLDA Trung ương - Rút v n l n u v tài kho n c bi t c a Ban QLDA Trung ương: Căn c h n m c tài kho n ã quy nh trong hi p nh vay và Hi p nh vi n tr , và d ki n chi tiêu th i gian t i, Ban QLDA Trung ương g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i): * Công văn ngh rút v n, ơn rút v n. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có ý ki n b ng văn b n g i Ban QLDA Trung ương và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, ngân hàng ph c v cùng Ban QLDA Trung ương ký vào ơn rút v n g i nhà tài tr IDA. - Rút v n b sung tài kho n c bi t c a Ban QLDA Trung ương Ban QLDA Trung ương g i 1 b tài li u cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i). H sơ bao g m: * Công văn ngh rút v n b sung Tài kho n c bi t c a Ban QLDA trung ương * B n sao kê chi tiêu do Ban QLDA Trung ương l p th hi n rõ các kho n ã chi t Tài kho n c bi t c p trung ương và b n sao phi u giá thanh toán kh i lư ng hoàn thành ho c b ng kê thanh toán và gi y ngh t m ng có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c trung ương * Báo cáo i chi u tài kho n c bi t do Ban QLDA trung ương l p (Account Reconciliation Statement) * Sao kê tài kho n c bi t c a Ngân hàng NN & PTNT TW Trong vòng 5 ngày làm vi c B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s có ý ki n g i Ban QLDA trung ương và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, ngân hàng ph c v cùng Ban QLDA Trung ương ký ơn rút v n g i IDA. IDA xem xét, ch p nh n s chuy n ti n b sung vào Tài kho n c bi t ( Xem sơ s 1) (ii) Rút v n v tài kho n c bi t c a Ban QLDA T nh. - Rút v n l n u v tài kho n c bi t c a Ban QLDA T nh: Căn c h n m c tài kho n ã quy nh trong hi p nh vay, và d ki n chi tiêu th i gian t i Ban QLDA t nh g i Ban qu n lý d án Trung ương, B Tài chính (V Tài chính i ngo i): * Công văn ngh rút v n, ơn rút v n. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có ý ki n b ng văn b n g i Ban QLDA t nh, Ban QLDA
 7. Trung ương và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, ngân hàng ph c v cùng Ban QLDA t nh ký vào ơn rút v n g i nhà tài tr IDA - Rút v n b sung tài kho n c bi t c a Ban QLDA T nh (V n IDA): Ban QLDA T nh g i 1 b tài li u cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và 1 b tài li u cho Ban QLDA Trung ương. H sơ bao g m như sau: * Công văn ngh rút v n b sung Tài kho n c bi t g i B Tài chính và Ban QLDA Trung ương. * B n sao kê chi tiêu do Ban QLDA T nh l p th hi n rõ các kho n ã chi t Tài kho n c bi t c p t nh và b n sao phi u giá thanh toán kh i lư ng hoàn thành ho c b ng kê thanh toán và gi y ngh t m ng có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh * Sao kê tài kho n c bi t c p 1 c a ngân hàng ph c v t i T nh; * Báo cáo i chi u tài kho n c bi t do Ban QLDA t nh l p (Account Reconciliation Statement) * Sao kê c a tài kho n c bi t c p 2 c a ngân hàng ph c v * Sao kê chi tiêu do Ban QLDA Huy n l p th hi n rõ các kho n chi tiêu t tài kho n c bi t c p 2 và b n sao phi u giá thanh toán kh i lư ng hoàn thành ho c b ng kê thanh toán ho c gi y ngh t m ng có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c Huy n Kho n ti n chuy n cho tài kho n c bi t c p 2 ư c b sung v n t IDA trên cơ s các kho n chi tiêu th c t ã chi ra t tài kho n c bi t c p 2 này. Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y h sơ h p l Ban QLDA Trung ương có xác nh n g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i).Trong vòng 5 ngày làm vi c B Tài chính, sau khi nh n ư c xác nh n c a Ban QLDA Trung ương s có ý ki n ch p nh n rút v n g i Ban QLDA T nh và Ban QLDA Trung ương và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, ngân hàng ph c v cùng Ban QLDA T nh ký ơn rút v n g i IDA. IDA xem xét, ch p nh n s chuy n ti n b sung vào Tài kho n c bi t ( Xem sơ s 2) (iii) Thanh toán t tài kho n c bi t c p 1 theo ngh c a Ban QLDA Trung ương và các ban QLDA c p t nh . Vi c thanh toán t tài kho n c bi t s ư c th c hi n như sau: i v i hình th c ki m tra trư c, Ban QLDA Trung ương và các ban QLDA t nh g i h sơ ch ng t theo quy nh hi n hành cho Kho b c Nhà nư c Trung ương và cho Kho b c Nhà nư c t nh tương ng. Trong vòng 5 ngày làm vi c, Kho b c Nhà nư c Trung ương và Kho b c Nhà nư c t nh ki m tra, xác nh n giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành i u ki n thanh toán và thanh toán ph n v n i ng cho nhà th u. Căn c vào ý ki n ng ý c a Kho b c Nhà nư c Trung ương và kho b c nhà nư c t nh, Ban Qu n lý D án trung ương và các ban qu n lý t nh làm th t c v i Ngân hàng
 8. ph c v thanh toán t Tài kho n c bi t cho nhà th u ho c ngư i hư ng l i. (Xem sơ s 3 và 4) i v i hình th c ki m soát sau th c hi n theo cách: Trong vòng 5 ngày, sau khi các kho n thanh toán t Tài kho n c bi t ư c th c hi n, Ban QLDA Trung ương các ban QLDA c p t nh ph i ư c g i n Kho b c Nhà nư c Trung ương và Kho b c nhà nư c t nh h sơ ch ng t thanh toán làm th t c ki m tra sau. M i kho n thanh toán t Tài kho n c bi t u ph i tuân th theo úng t l v n nư c ngoài/v n trong nư c quy nh t i Ph l c 1, Hi p nh tín d ng phát tri n. H sơ xin thanh toán t tài kho n c bi t g m có: * Quy t nh phê duy t k t qu u th u c a c p có thNm quy n *H p ng kinh t ký v i các nhà cung c p và nhà th u và Quy t nh phê duy t h p ng. * D toán chi tiêu thư ng xuyên cho ho t ng c a Ban QLDA Trung ương ho c các Ban QLDA t nh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. * B o lãnh th c hi n h p ng ( trong trư ng h p t m ng h p ng) * Biên b n nghi m thu, bàn giao và thanh lý h p ng ( N u thanh toán l n cu i) * Hoá ơn tài chính h p l v mua s m hàng hoá. * Các tài li u, ch ng t c n thi t khác theo quy nh hi n hành trong nư c v thanh toán cho ho t ng u tư xây d ng cơ b n. (iv) Thanh toán t Tài kho n c bi t c p 2 theo ngh c a Ban Qu n lý D án Huy n (Xem sơ s 5): Ban QLDA T nh trích t Tài kho n c bi t c p 1 ngu n v n IDA c a D án t i Ngân hàng ph c v kho n t m ng l n u vào Tài kho n c bi t c p 2 ngu n v n IDA c a Ban QLDA huy n m t i Ngân hàng ph c v huy n v i m c b ng 30% giá tr h p ng xây l p. i v i các h p ng khác ( hàng hoá, tư v n...) vi c chuy n v n ư c th c hi n theo quy nh trong h p ng. - Thanh toán t tài kho n c bi t c p 2 Hình th c ki m soát i v i chi tiêu theo ngh c a Ban Qu n lý D án huy n là hình th c ki m soát trư c. Khi có nhu c u chi tiêu t Tài kho n c bi t c p 2 thanh toán tr cho nhà th u xây l p, ngư i cung c p hàng hoá, d ch v , Ban Qu n lý D án huy n g i các ch ng t và tài li u liên quan t i Kho b c Nhà nư c huy n, bao g m: * Các h p ng ã có hi u l c theo quy nh hi n hành.
 9. * Sao kê t ng h p các yêu c u thanh toán t m ng/thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a các công trình h ng m c t i huy n và xã. * Các tài li u, ch ng t c n thi t khác theo quy nh hi n hành trong nư c v thanh toán cho ho t ng u tư xây d ng cơ b n. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c b h sơ y , Kho b c nhà nư c huy n ki m tra ch ng t và xác nh n giá tr kh i lư ng/công vi c hoàn thành i u ki n thanh toán trên Phi u giá thanh toán ho c B ng kê thanh toán, ng th i thanh toán ph n v n i ng. Xác nh n c a Kho b c Nhà nư c huy n ph i ghi rõ t ng giá tr ư c thanh toán, chi ti t theo ngu n v n vay và ngu n v n i ng trong nư c. Phi u giá thanh toán ã ư c Kho b c nhà nư c huy n xác nh n là cơ s Ngân hàng Nông nghi p và PTNT chi nhánh t i huy n gi i ngân ph n v n IDA t Tài kho n c bi t c p huy n c a D án thanh toán theo yêu c u c a Ban qu n lý d án huy n. (v) B sung các tài kho n c bi t c p 2 ngu n v n IDA Khi các h p ng xây l p t 50% giá tr h p ng ã ký và ã ư c t m ng ban u, Ban QLDA huy n l p h sơ xin b sung Tài kho n c bi t c p 2 g i Ban QLDA T nh. H sơ bao g m: * Công văn g i Ban Qu n lý D án T nh ngh ư c ng b sung tài kho n c bi t c p 2 c a huy n v i s ti n b ng 35% giá tr c a các h p ng ã ký k t * B n sao phi u giá thanh toán kh i lư ng hoàn thành ho c b ng kê thanh toán ho c gi y ngh t m ng có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c Huy n t ư c 50% giá tr h p ng ã ký k t. * Sao kê các kho n chi tiêu t tài kho n c bi t c p 2 c a huy n * Biên b n nghi m thu kh i lư ng các h ng m c, công trình hoàn thành có ch ký c a các bên liên quan. * Sao kê tài kho n c bi t c p 2 c a Ngân hàng ph c v huy n Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c b h sơ y , Ban QLDA t nh ki m tra và làm th t c chuy n ti n t Tài kho n c bi t c a BQLDA t nh b sung cho Tài kho n c bi t c p 2 c a huy n v i s ti n b ng 35% giá tr h p ng và theo ngh thanh toán. Vi c b sung tài kho n c bi t c p 2 c a huy n l n ti p theo s căn c vào Biên b n nghi m thu toàn b 100% h ng m c các công vi c theo h p ng. Ban QLDA Huy n l p h sơ xin b sung v n vào tài kho n c bi t c p 2 bao g m các h sơ ã nêu trên ngh ng ti p 35% giá tr h p ng. Lãi tài kho n c bi t c p 1 và 2 ph i ư c tách riêng hàng tháng và chuy n tr ngân sách nhà nư c sau khi tr phí ngân hàng theo quy nh hi n hành.
 10. 7. Báo cáo, ki m tra, ki m toán, quy t toán a. Ch báo cáo - Hàng tháng ngân hàng ph c v có trách nhi m g i báo cáo sao kê tài kho n c bi t c p 1 cho B Tài chính (V TC N và Kho b c Nhà nư c), Ban QLDA trung ương và Ban QLDA t nh làm căn c h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c. - Hàng quý, và hàng năm và khi hoàn thành d án, Ban QLDA Trung ương có trách nhi m t ng h p tình hình chi tiêu c a D án, báo cáo B K ho ch và u tư và B Tài chính (V u tư, Kho b c Nhà nư c Trung ương, V Tài chính i ngo i) tình hình th c hi n D án, nêu rõ tình hình rút, s d ng v n IDA và v n i ng hàng quý, và hàng năm và báo cáo k toán năm c a d án. - Hàng quý, hàng năm Ban Qu n lý D án T nh l p báo cáo quý, báo cáo nămtình hình th c hi n ti u d án, tình hình s d ng v n IDA, v n i ng và làm báo cáo k toán năm, báo cáo quy t toán hoàn thành d án g i UBND t nh, B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ban Qu n lý D án Trung ương. b. K toán và qu n lý tài s n - Các ban qu n lý d án có trách nhi m ph n ánh y và k p th i các kho n h ch toán chi tiêu trên ch ng t , s sách k toán theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; Pháp l nh k toán th ng kê; ch h ch toán k toán hi n hành c a nhà nư c và nhà tài tr . - Vi c qu n lý s d ng tài s n, trang thi t b c a d án ph i tuân th các quy nh hi n hành c a nhà nư c. Sau khi k t thúc d án ph i ti n hành bàn giao tài s n phù h p v i các quy nh quy nh t i Ngh nh s 14/1998/N /CP ngày 6/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n nhà nư c và thông tư 42/TC-QLCS ngày 31/7/1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c ti p nh n và bàn giao tài s n gi a các cơ quan hành chính s nghi p, t ch c kinh t theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. c. Ki m toán - Hàng năm các Tài kho n c bi t, tài kho n c a Ban QLDA Trung ương và các Ban QLDA T nh, s sách, ch ng t , h sơ k toán c a D án ph i ư c công ty ki m toán c l p ki m toán phù h p v i quy nh c a Vi t Nam và IDA. - Vi c l a ch n công ty ki m toán th c hi n theo phương th c u th u l a ch n d ch v tư v n theo quy nh hi n hành. K t qu l a ch n ph i ư c B Tài chính và IDA ch p thu n. - Ban QLDA Trung Ương ký h p ng v i công ty ki m toán c l p ã trúng th u th c hi n ki m toán cho toàn b D án. - Báo cáo ki m toán ph i ư c g i n B Tài chính (V Tài chính i ngo i, V u tư, Kho b c Nhà nư c Trung ương), B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Quan h Qu c t ) và Ngân hàng Th gi i.
 11. d. Ki m tra - nh kỳ và t xu t, B Tài chính, B K ho ch và u tư s ki m tra tình hình th c hi n d án và vi c s d ng v n. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng quy nh, B Tài chính s ình ch chuy n v n và x lý vi ph m theo quy nh hi n hành. e. Quy t toán Báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm và báo cáo quy t toán u tư c a D án th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư và Thông tư 70 /2001/TT/BTC ngày 24/8/2001 hư ng d n ch qu n lý tài chính Nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i. Các ban QLDA t nh th c hi n báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm và quy t toán k t thúc d án ph n d án do t nh th c hi n. Ban QLDA Trung ương có trách nhi m t ng h p các báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm và quy t toán u tư khi d án k t thúc. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan c n ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) Sơ s 1: Rút v n v tài kho n c bi t c a Ban QLDA Trung ương B Tài chính Ki m tra và phê duy t h sơ rút v n B Tài chính ki m tra, phê duy t và thông báo cho Ngân hàng NN & PTNt TW ng g i cho Ban QLDA Trungương Ban QLDA trung ương g i h sơ rút v n t i B Tài chính
 12. NH NN & PTNT TW ký ơn rút v n g i IDA World Bank Chuy n ti n v ngân hàng NN & PTNT TW Ban QLDA Trung ương - ChuNn b h sơ rút v n Sơ s 2: Th t c rút v n v Tài kho n c bi t c a Ban QLDA T nh Ban QLDA Trung ương -ch p thu n h sơ rút v n B Tài chính - Phê duy t h sơ rút v n Ngân hàng NN & PTNT t nh ký ơn rút v n g i IDA B Tài chính ki m tra h sơ rút v n, phê duy t và thông báo cho Ngân hàng NN & PTNT T nh, Ban QLDA T nh và Ban QLDA Trung ương * Ban QLDA Trung ương ki m tra h sơ rút v n, xác nh n và chuy n t i B tài chính * Ban QLDA T nh n p h sơ rút v n lên CPMU và B Tài chính IDA chuy n ti n vê tài kho n c bi t c a t nh. Ban QLDA T nh ChuNn b h sơ rút v n
 13. Sơ s 3: Rút v n thanh toán t tài kho n c bi t c a Ban QLDA Trung ương NH NN & PTNT TW - th c hi n thanh toán v n IDA KBNN TW - ki m soát và xác nh n kh i lư ng hoàn thành và chuy n v n i ng cho nhà th u NHÀ TH U - th c hi n h p ng và ngh thanh toán. BAN QLDA TRUNG ƯƠNG - ki m tra, ch p thu n và g i h sơ cho KBNN TW Sơ s 4: Rút v n thanh toán t tài kho n c bi t c a Ban QLDA T nh KBNN T NH - ki m soát, xác nh n kh i lư ng hoàn thành và chuy n v n i ng cho nhà th u NH NN & PTNT T NH - th c hi n thanh toán v n IDA NHÀ TH U - th c hi n h p ng và ngh thanh toán. BAN QLDA T NH - ki m tra, ch p thu n và g i h sơ cho KBNN t nh
Đồng bộ tài khoản