Thông tư số 58/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư số 58/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 58/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về Thành viên và Giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 58/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 58/2004/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N V THÀNH VIÊN VÀ GIAO DNCH CH NG KHOÁN Thi hành Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán (Ngh nh s 144/2003/N -CP), B Tài chính hư ng d n v Thành viên và Giao d ch ch ng khoán như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này qui nh v thành viên c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán (TTGDCK) ho c S giao d ch ch ng khoán (SGDCK) và giao d ch ch ng khoán trên th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung. 2. Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 2.1. Thành viên TTGDCK ho c SGDCK (sau ây g i t t là thành viên) là công ty ch ng khoán ư c TTGDCK ho c SGDCK ch p thu n giao d ch ch ng khoán qua h th ng giao d ch c a TTGDCK ho c SGDCK. 2.2 H th ng giao d ch là h th ng máy tính dùng cho ho t ng giao d ch t i TTGDCK ho c SGDCK. 2.3. H th ng chuy n l nh là h th ng th c hi n vi c chuy n các l nh giao d ch t thành viên n TTGDCK ho c SGDCK. 2.4. Biên dao ng giá là gi i h n dao ng giá ch ng khoán quy nh trong ngày giao d ch ư c tính theo t l ph n trăm (%) so v i giá tham chi u. 2.5. Giá th c hi n là giá ch ng khoán ư c xác nh t k t qu kh p l nh. 2.6. Giá m c a là giá th c hi n t i l n kh p l nh u tiên trong ngày giao d ch. 2.7. Giá óng c a là giá th c hi n t i l n kh p l nh cu i cùng trong ngày giao d ch. Trong trư ng h p không có giá th c hi n trong ngày giao d ch, giá óng c a ư c xác nh là giá óng c a c a ngày giao d ch g n nh t. 2.8. Giá tham chi u là m c giá làm cơ s cho vi c tính gi i h n dao ng giá ch ng khoán trong ngày giao d ch.
 2. 2.9. L nh gi i h n là l nh mua ho c bán ch ng khoán do ngư i u tư ưa ra cho ngư i môi gi i th c hi n theo m c giá ch nh ho c t t hơn. 2.10. L nh giao d ch t i m c giá kh p l nh (vi t t t là ATO) là l nh mua ho c bán ch ng khoán nhưng không ghi m c giá, do ngư i u tư ưa ra cho ngư i môi gi i th c hi n theo m c giá kh p l nh. 2.11. Tr m u cu i là các thi t b u vào và u ra dùng nh n ho c chuy n thông tin. II. THÀNH VIÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HO C S GIAO DNCH CH NG KHOÁN 1. i u ki n làm thành viên c a TTGDCK ho c SGDCK i u ki n công ty ch ng khoán làm thành viên c a TTGDCK ho c SGDCK bao g m: 1.1. ư c UBCKNN c p Gi y phép kinh doanh ch ng khoán ho t ng nghi p v môi gi i ho c t doanh ch ng khoán. 1.2. Có h th ng nh n l nh, chuy n l nh và các tr m u cu i m b o kh năng k t n i v i h th ng giao d ch c a TTGDCK ho c SGDCK. 2. ăng ký làm thành viên 2.1. H sơ ăng ký làm thành viên bao g m: 2.1.1. ơn ăng ký làm thành viên (theo M u TV.GD-01 kèm theo Thông tư này); 2.1.2. B n sao h p l Gi y phép kinh doanh ch ng khoán; 2.1.3. B n sao h p l ch ng ch hành ngh kinh doanh ch ng khoán c a các nhân viên kinh doanh ư c c làm i di n giao d ch t i TTGDCK ho c SGDCK; 2.1.4. Qui trình nghi p v các ho t ng v giao d ch ch ng khoán c a thành viên. 2.2. Trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l và hoàn t t các th t c cho ho t ng giao d ch, TTGDCK ho c SGDCK có văn b n ch p thu n ăng ký thành viên c a công ty ch ng khoán. Trư ng h p không ch p thu n, TTGDCK ho c SGDCK ph i có văn b n nêu rõ lý do. 3. Quy n h n c a thành viên 3.1. ư c giao d ch ch ng khoán t i TTGDCK ho c SGDCK. 3.2. ư c s d ng h th ng thi t b , cơ s h t ng và các d ch v do TTGDCK ho c SGDCK cung c p.
 3. 3.3. Thu các lo i phí cung c p d ch v ph c v cho giao d ch ch ng khoán c a khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 3.4. ngh TTGDCK ho c SGDCK làm trung gian hoà gi i khi có tranh ch p liên quan n ho t ng kinh doanh ch ng khoán. 3.5. ư c rút kh i tư cách thành viên sau khi có s ch p thu n c a TTGDCK ho c SGDCK. 4. Nghĩa v c a thành viên 4.1. Tuân th quy nh v thành viên c a TTGDCK ho c SGDCK. 4.2. Ch u s ki m tra, giám sát c a TTGDCK ho c SGDCK và UBCKNN. 4.3. N p các lo i phí cho TTGDCK ho c SGDCK theo qui nh c a pháp lu t. 4.4. N p cho TTGDCK ho c SGDCK, Trung tâm lưu ký các kho n óng góp l p Qu h tr thanh toán theo quy nh c a pháp lu t. 4.5. Tuân th các qui nh v báo cáo và công b thông tin c a thành viên theo qui nh t i Thông tư hư ng d n v Công b thông tin trên th trư ng ch ng khoán. 4.6. Báo cáo TTGDCK ho c SGDCK: 4.6.1. Tình hình ho t ng và tài chính hàng năm, quý c a công ty theo quy nh c a pháp lu t; 4.6.2. Báo cáo tình hình ho t ng kinh doanh hàng tháng theo qui nh t i Quy ch v T ch c và ho t ng c a Công ty ch ng khoán; Báo cáo giao d ch ch ng khoán hàng tháng (theo M u TV.GD-02 kèm theo Thông tư này) trong th i h n 05 ngày u c a tháng ti p theo; 4.6.3. Các thông tin liên quan n ho t ng c a thành viên khi có yêu c u c a UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK trong trư ng h p c n thi t. 5. Ch m d t tư cách thành viên Thành viên b ch m d t tư cách thành viên trong các trư ng h p sau ây: 5.1. Không áp ng ư c các i u ki n qui nh t i Kho n 1 M c II Thông tư này. 5.2. B thu h i Gi y phép kinh doanh ch ng khoán theo qui nh t i Kho n 2 i u 71 Ngh nh s 144/2003/N -CP. 5.3. Vi ph m nghiêm tr ng và có h th ng qui nh v thành viên c a TTGDCK ho c SGDCK. 5.4. T nguy n rút kh i tư cách thành viên và ư c TTGDCK ho c SGDCK ch p thu n.
 4. 6. i di n giao d ch c a thành viên 6.1. i di n giao d ch c a thành viên t i TTGDCK ho c SGDCK là nhân viên kinh doanh do thành viên c , ư c TTGDCK ho c SGDCK c p th i di n giao d ch. Th i di n giao d ch có giá tr 02 năm và ư c c p l i theo ngh c a thành viên. 6.2. Ho t ng c a i di n giao d ch ph i tuân th các quy nh c a TTGDCK ho c SGDCK v i di n giao d ch. Thành viên ch u trách nhi m v vi c th c hi n nhi m v c a i di n giao d ch t i TTGDCK ho c SGDCK. 6.3. Th i di n giao d ch b thu h i trong các trư ng h p sau: 6.3.1. Thành viên yêu c u TTGDCK ho c SGDCK thu h i th i di n giao d ch. 6.3.2. i di n giao d ch b thu h i ch ng ch hành ngh kinh doanh ch ng khoán. 6.3.3. i di n giao d ch vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a TTGDCK ho c SGDCK v i di n giao d ch. 6.4. Th i di n giao d ch ch ư c c p l i sau 06 tháng k t ngày b thu h i. 7. Giao d ch ch ng khoán c a thành viên 7.1. Thành viên ph i th c hi n giao d ch ch ng khoán niêm y t cho khách hàng và giao d ch t doanh thông qua h th ng giao d ch t i TTGDCK ho c SGDCK tr trư ng h p mua c phi u lô l c a khách hàng theo danh sách c ông ã ăng ký v i TTGDCK ho c SGDCK. 7.2. Thành viên ph i ký h p ng b ng văn b n khi m tài kho n giao d ch ch ng khoán cho khách hàng theo qui nh t i Quy ch v T ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán. 7.3. Thành viên tr c ti p nh n l nh giao d ch ch ng khoán c a khách hàng b ng phi u l nh (theo M u TV.GD-03 kèm theo Thông tư này) t i tr s chính, chi nhánh, phòng giao d ch, i lý nh n l nh. Trư ng h p thành viên nh n l nh giao d ch ch ng khoán thông qua các phương ti n i n tho i, fax, telex, m ng Internet, thành viên yêu c u khách hàng g i phi u l nh trong ngày giao d ch. Phi u l nh do khách hàng l p ph i ư c lưu tr t i a i m nh n l nh. 7.4. Thành viên ph i ki m tra ký qu giao d ch trên tài kho n c a khách hàng theo quy nh t i Kho n 8 M c III Thông tư này trư c khi nh p l nh giao d ch ch ng khoán vào h th ng giao d ch. 7.5. Thành viên l p và lưu gi s nh n l nh giao d ch (theo M u TV.GD-04 kèm theo Thông tư này) trong ngày giao d ch bao g m các n i dung sau: 7.5.1. L nh giao d ch ch ng khoán nh n trong ngày; 7.5.2. L nh giao d ch ư c th c hi n và không ư c th c hi n trong ngày.
 5. 7.6. Thành viên g i thông báo cho khách hàng b ng văn b n xác nh n k t qu th c hi n l nh giao d ch ch ng khoán c a khách hàng ngay trong ngày th c hi n giao d ch. Văn b n xác nh n k t qu th c hi n l nh ư c l p thành 02 b n chính, 01 b n g i cho khách hàng, 01 b n lưu t i tr s c a thành viên. Trư ng h p thành viên s d ng hình th c xác nh n k t qu giao d ch khác thì ph i ư c nêu rõ trong h p ng m tài kho n giao d ch ch ng khoán v i khách hàng. 7.7. Thành viên ph i lưu gi , b o m t tài kho n và h sơ giao d ch ch ng khoán c a khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 7.8. Hàng tháng ho c theo yêu c u c a khách hàng, thành viên ph i g i cho t ng khách hàng b n Sao kê tài kho n ti n và ch ng khoán (theo M u TV.GD-05 kèm theo Thông tư này) trong th i h n 05 ngày u c a tháng ti p theo ho c sau 05 ngày k t ngày có yêu c u. 7.9. Thành viên có nghĩa v cung c p nh ng thông tin c n thi t liên quan n tài kho n c a khách hàng nh m m c ích qu n lý, giám sát, thanh tra theo yêu c u c a TTGDCK ho c SGDCK, UBCKNN và cơ quan nhà nư c có thNm quy n. III. GIAO DNCH CH NG KHOÁN 1. Th i gian giao d ch 1.1. TTGDCK ho c SGDCK t ch c giao d ch ch ng khoán t th Hai n th Sáu hàng tu n, tr các ngày ngh theo quy nh trong B lu t Lao ng. Ch t ch UBCKNN quy t nh thay i ngày giao d ch trong trư ng h p c n thi t. 1.2. TTGDCK ho c SGDCK qui nh c th v th i gian giao d ch (phiên giao d ch; gi giao d ch; th i gian kh p l nh) sau khi có s ch p thu n c a Ch t ch UBCKNN. 1.3. TTGDCK ho c SGDCK có th quy t nh thay i gi giao d ch trong các trư ng h p sau: 1.3.1. Các giao d ch không th th c hi n ư c như thư ng l do h th ng giao d ch có s c ; 1.3.2. Khi có m t n a (1/2) s thành viên TTGDCK ho c SGDCK tr lên b s c v h th ng chuy n l nh giao d ch; 1.3.3. Các trư ng h p b t kh kháng như thiên tai, h a ho n hay các s c khách quan khác. Khi x y ra các s ki n nêu trên, TTGDCK ho c SGDCK s ng ng vi c nh n l nh giao d ch. Ho t ng giao d ch ư c ti p t c ngay sau khi h th ng giao d ch ho c h th ng chuy n l nh c a thành viên ư c ph c h i. Trư ng h p không th ph c h i thì phiên giao d ch ư c coi là k t thúc vào l n kh p l nh trư c ó.
 6. 1.4. Khi x y ra các s ki n nêu t i i m 1.3 Kho n này, TTGDCK ho c SGDCK căn c vào tình hình c th quy t nh và thông báo thay i th i gian giao d ch. 2. Phương th c giao d ch 2.1. TTGDCK ho c SGDCK t ch c giao d ch ch ng khoán thông qua h th ng giao d ch theo 2 phương th c: 2.1.1. Phương th c kh p l nh là phương th c giao d ch ư c h th ng giao d ch th c hi n trên cơ s kh p các l nh mua và l nh bán ch ng khoán c a khách hàng theo nguyên t c xác nh giá th c hi n như sau: a. Là m c giá th c hi n t ư c kh i lư ng giao d ch l n nh t; b. N u có nhi u m c giá tho mãn Ti t a nêu trên thì m c giá trùng ho c g n v i giá th c hi n c a l n kh p l nh g n nh t s ư c ch n; c. N u v n có nhi u m c giá th a mãn Ti t b nêu trên thì m c giá cao hơn s ư c ch n. 2.1.2. Phương th c tho thu n là phương th c giao d ch trong ó các thành viên t tho thu n v i nhau v các i u ki n giao d ch. 2.2. UBCKNN qui nh c th vi c áp d ng các phương th c giao d ch iv im i lo i ch ng khoán trong t ng th i kỳ. 3. L nh giao d ch 3.1. L nh giao d ch theo phương th c kh p l nh bao g m l nh gi i h n và l nh giao d ch t i m c giá kh p l nh do i di n giao d ch c a thành viên nh p vào h th ng giao d ch t i TTGDCK ho c SGDCK. 3.2. Trong th i gian giao d ch, i di n giao d ch ư c phép s a l nh khi nh p sai l nh giao d ch c a khách hàng, nhưng ph i xu t trình l nh g c và ư c TTGDCK ho c SGDCK ch p thu n. Vi c s a l nh giao d ch ch có hi u l c khi l nh g c chưa ư c th c hi n ho c ph n còn l i c a l nh g c chưa ư c th c hi n. 3.3. L nh nh p vào h th ng giao d ch không ư c phép hu b trong cùng t kh p l nh nhưng ư c phép h y ph n còn l i c a l nh g c ho c l nh g c chưa ư c th c hi n l n kh p l nh trư c. 3.4. L nh gi i h n nh p vào h th ng có hi u l c n khi k t thúc ngày giao d ch. 3.5. L nh giao d ch t i m c giá kh p l nh nh p vào h th ng ch có hi u l c trong t ng t kh p l nh. 4. N i dung c a l nh giao d ch 4.1. L nh gi i h n nh p vào h th ng giao d ch theo phương th c kh p l nh bao g m các n i dung sau:
 7. 4.1.1. L nh mua, l nh bán; 4.1.2. Mã ch ng khoán; 4.1.3. S lư ng; 4.1.4. Giá; 4.1.5. S hi u tài kho n giao d ch c a ngư i u tư; 4.1.6. Ký hi u l nh giao d ch theo quy nh c a TTGDCK ho c SGDCK. 4.2. L nh giao d ch t i m c giá kh p l nh nh p vào h th ng giao d ch có n i dung như l nh gi i h n, nhưng không ghi m c giá mà ghi là ATO. 5. ơn v giao d ch và y t giá 5.1. ơn v giao d ch lô ch n theo phương th c giao d ch kh p l nh do Ch t ch UBCKNN quy nh. 5.2. Không qui nh ơn v giao d ch i v i phương th c giao d ch tho thu n. 5.3. ơn v y t giá ư c quy nh như sau: 5.3.1. Giao d ch theo phương th c kh p l nh: M c giá ơn v y t giá Ê 49.900 100 ng 50.000 - 99.500 500 ng ³ 100.000 1.000 ng 5.3.2. Không qui nh ơn v y t giá i v i phương th c giao d ch tho thu n. 6. Biên dao ng giá 6.1. Ch t ch UBCKNN quy nh v biên dao ng giá giao d ch c phi u, ch ng ch qu u tư trong ngày giao d ch. 6.2. Biên dao ng giá không áp d ng i v i giao d ch trái phi u. 6.3. Gi i h n dao ng giá ch ng khoán ư c xác nh như sau: Giá t i a = Giá tham chi u + (Giá tham chi u x biên dao ng giá) Giá t i thi u = Giá tham chi u - (Giá tham chi u x biên dao ng giá) 7. Giá tham chi u
 8. 7.1. Giá tham chi u c a c phi u, ch ng ch qu u tư ang giao d ch là giá óng c a c a ngày giao d ch g n nh t. 7.2. Trư ng h p c phi u, ch ng ch qu u tư m i ư c niêm y t, trong ngày giao d ch u tiên TTGDCK ho c SGDCK ch nh n l nh gi i h n, không áp d ng biên dao ng giá và ch kh p l nh m t l n. N u trong l n kh p l nh u tiên không có giá kh p l nh thì ư c phép nh n l nh ti p trong t kh p l nh ti p theo. M c giá c a l n kh p l nh này s làm giá tham chi u cho ngày giao d ch k ti p. Biên dao ng giá ư c áp d ng t ngày giao d ch k ti p. 7.3. Trư ng h p ch ng khoán b t m ng ng giao d ch trên 30 ngày khi ư c giao d ch tr l i thì giá tham chi u ư c xác nh tương t quy nh t i i m 7.2 Kho n này. 7.4. Trư ng h p giao d ch ch ng khoán không ư c hư ng c t c và các quy n kèm theo, giá tham chi u t i ngày không hư ng quy n ư c xác nh theo nguyên t c l y giá óng c a c a ngày giao d ch g n nh t i u ch nh theo giá tr c t c ư c nh n ho c giá tr c a các quy n kèm theo. 7.5. Trư ng h p tách ho c g p c phi u, giá tham chi u t i ngày giao d ch tr l i ư c xác nh theo nguyên t c l y giá óng c a c a ngày giao d ch trư c ngày tách, g p i u ch nh theo t l tách, g p c phi u. 7.6. Trong m t s trư ng h p c n thi t, UBCKNN có th áp d ng phương pháp xác nh giá tham chi u khác. 8. Ký qu giao d ch Khi t l nh bán ch ng khoán, khách hàng ph i có s lư ng ch ng khoán t bán trên tài kho n ch ng khoán m t i thành viên. Khi t l nh mua ch ng khoán, s dư tài kho n b ng ti n c a khách hàng m t i thành viên ph i áp ng các i u ki n v t l ký qu giao d ch do Ch t ch UBCKNN qui nh. 9. Nguyên t c kh p l nh giao d ch 9.1. Ưu tiên v giá: 9.1.1. L nh mua có m c giá cao hơn ư c ưu tiên th c hi n trư c; 9.1.2. L nh bán có m c giá th p hơn ư c ưu tiên th c hi n trư c; 9.2. Ưu tiên v th i gian: trư ng h p các l nh mua, l nh bán có cùng m c giá thì l nh giao d ch nh p trư c vào h th ng giao d ch ư c ưu tiên th c hi n trư c. 10. Xác nh n k t qu giao d ch 10.1. Trung tâm xác nh n k t qu giao d ch kh p l nh ch ng khoán t i các thành viên thông qua màn hình c a i di n giao d ch t i TTGDCK ho c SGDCK. N i dung k t qu giao d ch bao g m: 10.1.1. S hi u l nh giao d ch;
 9. 10.1.2. S hi u xác nh n giao d ch; 10.1.3. Mã ch ng khoán; 10.1.4. Giá th c hi n; 10.1.5. S lư ng mua ho c bán; 10.1.6. Th i gian giao d ch ư c th c hi n; 10.1.7. L nh mua ho c bán; 10.1.8. Ký hi u c a l nh; 10.1.9. S hi u tài kho n c a khách hàng; 10.1.10. S hi u i di n giao d ch c a thành viên; 10.2. Thành viên thông báo k t qu giao d ch cho các khách hàng. 11. Giao d ch c phi u, ch ng ch qu u tư lô l n 11.1. ơn v giao d ch c phi u, ch ng ch qu u tư lô l n do Ch t ch UBCKNN quy nh. 11.2. Giao d ch c phi u, ch ng ch qu u tư lô l n th c hi n theo phương th c th a thu n. Quy trình giao d ch tho thu n do TTGDCK ho c SGDCK quy nh. K t qu giao d ch th a thu n ư c hi n th trên màn hình c a i di n giao d ch t i TTGDCK ho c SGDCK, bao g m các n i dung sau: 11.2.1. Mã ch ng khoán; 11.2.2. S hi u xác nh n giao d ch th a thu n; 11.2.3. Giá; 11.2.4. Kh i lư ng; 11.2.5. Bên mua (ho c bên bán); 11.2.6. Tr ng thái giao d ch; 11.2.7. Th i gian hoàn t t giao d ch trên h th ng; 11.2.8. Ký hi u thành viên bên mua và bên bán và i di n giao d ch nh p l nh; 11.2.9. S hi u tài kho n c a nhà u tư bên mua (ho c bên bán); 11.2.10. Ký hi u l nh giao d ch bên mua và bên bán.
 10. 12. Giao d ch c phi u, ch ng ch qu u tư lô l 12.1. Khi có yêu c u c a khách hàng, công ty ch ng khoán thành viên ch ư c phép th c hi n mua l i c phi u, ch ng ch qu u tư lô l c a ngư i u tư. 12.2. ơn v giao d ch c phi u, ch ng ch qu u tư lô l do Ch t ch UBCKNN qui nh. 12.3. Giao d ch c phi u, ch ng ch qu u tư lô l ư c th c hi n tr c ti p gi a ngư i u tư v i công ty ch ng khoán thành viên theo nguyên t c tho thu n v giá, nhưng không vư t quá biên dao ng giá do Ch t ch UBCKNN qui nh so v i giá th c hi n g n nh t c a c phi u ó trên TTGDCK ho c SGDCK. 12.4. Hàng tháng, hay theo yêu c u c a TTGDCK ho c SGDCK thành viên có trách nhi m báo cáo k t qu giao d ch lô l v i TTGDCK ho c SGDCK. 13. Giao d ch ch ng khoán c a ngư i u tư 13.1. Nhà u tư không ư c phép ng th i t l nh mua và bán i v i m t lo i c phi u, ch ng ch qu u tư trong cùng m t ngày giao d ch. 13.2. Nhà u tư ch ư c có m t tài kho n giao d ch ch ng khoán và ch ư cm t i m t công ty ch ng khoán duy nh t. 13.3. Trư ng h p nhà u tư m tài kho n lưu ký ch ng khoán t i t ch c lưu ký là ngân hàng thương m i ư c UBCKNN c p phép ho t ng lưu ký thì ph i t l nh giao d ch ch ng khoán qua công ty ch ng khoán và thanh toán giao d ch t i t ch c lưu ký nơi khách hàng lưu ký ch ng khoán. 13.4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, các t ch c tín d ng và các t ch c ư c phép tham gia u th u, i lý phát hành, b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph m tài kho n lưu ký trái phi u t i TTGDCK ho c SGDCK ph i t l nh giao d ch trái phi u Chính ph qua công ty ch ng khoán. 14. Giao d ch c phi u c a các c ông n i b 14.1. Thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, K toán trư ng, thành viên Ban Ki m soát c a t ch c niêm y t và ngư i có liên quan có ý nh giao d ch c phi u c a chính công ty niêm y t ph i báo cáo b ng văn b n cho TTGDCK ho c SGDCK ít nh t 10 ngày làm vi c trư c ngày th c hi n giao d ch. N i dung báo cáo theo qui nh t i M u TV.GD-06 kèm theo Thông tư này. 14.2. Trong vòng 03 ngày k t khi giao d ch ư c hoàn t t, ngư i th c hi n giao d ch nêu t i i m 14.1 Kho n này ph i báo cáo b ng văn b n cho TTGDCK ho c SGDCK và thông báo cho t ch c niêm y t: - K t qu giao d ch; - T l n m gi c phi u hi n t i;
 11. - Thay i t l n m gi . 15. Giao d ch c phi u qu 15.1. T ch c niêm y t mu n mua l i c phi u c a chính mình ho c bán c phi u qu ph i làm ơn xin phép và ư c s ch p thu n c a UBCKNN. N i dung xin phép ph i nêu rõ: m c ích mua l i và bán c phi u qu , kh i lư ng, ngu n v n th c hi n, công ty ch ng khoán ư c y thác giao d ch, phương th c giao d ch, s hi u tài kho n giao d ch t i công ty ch ng khoán ư c u thác, th i gian th c hi n giao d ch. T ch c niêm y t không ư c phép th c hi n giao d ch c phi u qu vào ngày th c hi n quy t nh c a H i ng qu n tr v vi c phát hành c phi u tăng v n, ho c tách, g p c phi u. 15.2. T ch c niêm y t ư c mua l i không quá 30% t ng v n c ph n và ph i m b o kh năng thanh toán n và các nghĩa v khác theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p. Trong m i ngày giao d ch, t ch c niêm y t ch ư c phép t l nh mua l i c phi u hay bán c phi u qu v i kh i lư ng t i thi u b ng 3% và kh i lư ng t i a b ng 5% t ng kh i lư ng xin phép trong ơn. Trư ng h p c bi t, t ch c niêm y t mu n giao d ch v i kh i lư ng vư t quá 5% kh i lư ng xin phép trong ơn ho c th c hi n giao d ch lô l n theo phương th c th a thu n ph i ư c s ch p thu n c a TTGDCK ho c SGDCK. 15.3. Giá t mua l i c phi u c a t ch c niêm y t trong ngày giao d ch không l n hơn giá tham chi u c ng ba ơn v y t giá. Giá t bán c phi u qu trong ngày giao d ch không ư c nh hơn giá tham chi u tr ba ơn v y t giá. 15.4. T ch c niêm y t mua l i cùng m t lúc s lư ng c phi u qu t 25% tr lên v n c ph n, ph i th c hi n thông qua phương th c chào mua công khai theo quy nh t i Kho n 18 M c III Thông tư này. 15.5. T ch c niêm y t có nghĩa v th c hi n h t kh i lư ng giao d ch c phi u qu ã ăng ký trong vòng 90 ngày k t ngày ư c UBCKNN ch p thu n. 15.6. T ch c niêm y t không ư c phép th c hi n bán l i c phi u qu trong vòng 06 tháng k t l n mua l i g n nh t. 16. Giao d ch c phi u c a c ông l n 16.1. T ch c, cá nhân n m gi ho c cùng v i ngư i có liên quan n m gi t i 5%, 10%, 15%, 20% v n c ph n c a m t t ch c niêm y t và m i khi có giao d ch làm tăng, gi m các m c trên ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK và thông báo cho t ch c niêm y t trong vòng 03 ngày làm vi c, k t ngày giao d ch t, vư t quá ho c gi m dư i các t l s h u trên. N i dung báo cáo theo qui nh t i M u TV.GD-07 kèm theo Thông tư này. 16.2. T ch c, cá nhân n m gi ho c cùng ngư i có liên quan n m gi vư t các t l nêu trên mà không th c hi n báo cáo v i UBCKNN và TTGDCK ho c SGDCK, n u b phát hi n s bu c ph i bán ph n vư t ó trong vòng 30 ngày. 17. Giao d ch thâu tóm t ch c niêm y t
 12. 17.1. T ch c, cá nhân ho c cùng ngư i có liên quan có ý nh n m gi t i 25% v n c ph n ho c ang n m gi t 25% v n c ph n tr lên c a m t t ch c niêm y t, m i khi có ý nh giao d ch làm thay i t l n m gi c a mình ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK và thông báo cho t ch c niêm y t trong vòng 03 ngày trư c ngày th c hi n giao d ch. N i dung báo cáo theo qui nh t i M u TV.GD-08 kèm theo Thông tư này. 17.2. Trong vòng 03 ngày k t khi giao d ch ư c hoàn t t, ngư i thâu tóm ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK và thông báo cho t ch c niêm y t: - K t qu giao d ch; - T l n m gi c phi u hi n t i; - Thay i t l n m gi . 17.3. Khi ngư i thâu tóm n m gi trên 80% v n c ph n ( i v i công ty có v n c ph n dư i 100 t ng Vi t nam) ho c trên 85% v n c ph n ( i v i công ty có v n c ph n trên 100 t ng Vi t nam) c a 01 t ch c niêm y t ho c s c ông ngoài t ch c niêm y t không t t 50 c ông tr lên thì c phi u ó s b hu b niêm y t. 17.4. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày t các t l n m gi , s lư ng c ông t i i m 17.3 Kho n này ngư i thâu tóm có quy n chào mua s c phi u c a các c ông còn l i ho c các c ông còn l i ư c quy n chào bán c phi u cho ngư i thâu tóm và ngư i thâu tóm có nghĩa v ph i mua s c phi u ó theo phương th c chào mua công khai qui nh t i Kho n 18 M c III Thông tư này. 17.5. T ch c, cá nhân ho c cùng ngư i có liên quan có ý nh mua cùng m t lúc v i kh i lư ng t 25% tr lên v n c ph n c a m t t ch c niêm y t ph i ng th i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK và thông báo cho t ch c niêm y t và th c hi n giao d ch thông qua phương th c chào mua công khai theo qui nh t i Kho n 18 M c III Thông tư này. 18. Giao d ch chào mua công khai 18.1. Báo cáo chào mua công khai c a ngư i thâu tóm theo qui nh t i M u TV.GD- 09 kèm theo Thông tư này. 18.2. Trong vòng 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo c a ngư i thâu tóm, t ch c niêm y t b thâu tóm ph i ưa ra các ý ki n c a mình i v i hành vi mua thâu tóm, báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN và thông báo n toàn th c ông ý ki n c a mình i v i vi c mua thâu tóm này. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c các báo cáo y và h p l c a ngư i thâu tóm, n u có ý ki n khác thì UBCKNN ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 18.3. Sau 10 ngày làm vi c, k t ngày báo cáo, n u UBCKNN không có ý ki n khác, ngư i thâu tóm ph i công b chào mua công khai trên 03 s liên ti p c a 01 t báo
 13. trung ương và 01 t báo a phương nơi t ch c niêm y t b thâu tóm óng tr s chính ho c trên phương ti n công b thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK. Thông tin chào mua công khai ph i bao g m rõ các n i dung ã báo cáo v i UBCKNN t i i m 18.1 Kho n này. 18.4. Sau khi công b công khai, ngư i thâu tóm không ư c thay iý nh thâu tóm ã công b , tr trư ng h p: 18.4.1. Trong th i h n chào mua công khai, t ng s lư ng c phi u ăng ký bán nh hơn kh i lư ng ăng ký mua d ki n, ngư i thâu tóm có th báo cáo UBCKNN ngh hu b t mua thâu tóm và khi ư c ch p thu n ph i thông báo công khai theo qui nh t i i m 18.3 Kho n này; 18.4.2. Trư ng h p b t kh kháng, ngư i thâu tóm báo cáo UBCKNN và ư c ch p thu n rút l i ngh mua thâu tóm. 18.5. Th i h n chào mua công khai không dư i 30 ngày và không quá 60 ngày. Trong th i gian chào mua công khai: 18.5.1. T ch c niêm y t b thâu tóm không ư c phép phát hành thêm c phi u ho c th c hi n vi c tách, g p c phi u, ngo i tr trư ng h p có Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c vi c này trư c th i i m ngư i thâu tóm g i báo cáo chào mua công khai t i UBCKNN. 18.5.2. Ngư i thâu tóm không ư c phép th c hi n b t kỳ giao d ch nào khác iv i c phi u d ki n mua thâu tóm trên TTGDCK ho c SGDCK. 18.6. Trư ng h p ngư i thâu tóm có tho thu n b ng văn b n v i thành viên H i ng qu n tr và c ông l n c a t ch c niêm y t d ki n thâu tóm thì ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN và thông báo công khai theo qui nh t i i m 18.3 Kho n này. 18.7. Trư c khi th c hi n chào mua công khai ngư i thâu tóm ph i ký qu 100% s ti n b ng giá th c hi n chào mua nhân v i s lư ng ăng ký mua. 18.8. Giá chào mua công khai không ư c th p hơn giá óng c a c a c phi u d ki n mua thâu tóm trên TTGDCK ho c SGDCK trư c ngày chào mua và ư c áp d ng cho m i c ông ăng ký chào bán. 18.9. Trư c th i h n k t thúc t chào mua công khai 10 ngày làm vi c, c ông có quy n hu b ăng ký chào bán c a mình. 18.10. Trong vòng 07 ngày làm vi c trư c khi k t thúc th i h n chào mua công khai, ngư i thâu tóm có th tăng giá chào mua và ph i thông báo công khai theo qui nh t i i m 18.3 Kho n này. 18.11. C phi u c a c ông ăng ký bán ư c chuy n t tài kho n giao d ch ch ng khoán c a c ông vào tài kho n phong to ch ng khoán c a thành viên lưu ký m t i TTGDCK ho c SGDCK và ch ư c phép gi i to khi c ông hu b ăng ký chào bán.
 14. 18.12. Trư ng h p ngư i thâu tóm ăng ký chào mua dư i 80% v n c ph n ( i v i công ty có v n c ph n dư i 100 t ng Vi t nam) ho c dư i 85% v n c ph n ( i v i công ty có v n c ph n trên 100 t ng Vi t nam) c a t ch c niêm y t d ki n thâu tóm, n u s lư ng c phi u ăng ký bán c a các c ông vư t quá s lư ng ăng ký chào mua thì ngư i thâu tóm có th mua h t s lư ng ăng ký bán ho c th c hi n mua theo t l phân b . Trư ng h p ngư i thâu tóm ăng ký chào mua t 80% tr lên v n c ph n ( i v i công ty có v n c ph n dư i 100 t ng Vi t nam) ho c t 85% tr lên v n c ph n ( i v i công ty có v n c ph n trên 100 t ng Vi t nam) c a t ch c niêm y t d ki n thâu tóm và h t th i h n chào mua công khai s lư ng ăng ký bán c a các c ông vư t quá s lư ng ăng ký chào mua thì ngư i thâu tóm có nghĩa v ph i mua h t s lư ng ã ăng ký bán. 18.13. Trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi k t thúc th i h n chào mua công khai, công ty ch ng khoán ư c u thác ph i th c hi n chuy n giao ti n và ch ng khoán cho c ông bán ch ng khoán và ngư i thâu tóm qua h th ng thanh toán ti n và ch ng khoán c a TTGDCK ho c SGDCK và Ngân hàng ch nh thanh toán. 18.14. Sau 05 ngày làm vi c k t ngày k t thúc vi c mua thâu tóm, ngư i thâu tóm ph i báo cáo b ng văn b n cho UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK và công b k t qu mua thâu tóm theo qui nh t i i m 18.3 Kho n này. N i dung báo cáo g m: - Tên, a ch ngư i thâu tóm; - Tên c a t ch c niêm y t b thâu tóm; - S lư ng và t l n m gi so v i t ng v n c ph n c a t ch c b thâu tóm. 18.15. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày t các t l n m gi , s lư ng c ông t i i m 17.3 Kho n 17 M c III Thông tư này: 18.15.1. Các c ông còn l i ư c quy n chào bán c phi u cho ngư i thâu tóm và ngư i thâu tóm có nghĩa v ph i mua ti p s c phi u ó theo các i u ki n chào mua công khai ã công b ; ho c 18.15.2. Ngư i thâu tóm có quy n chào mua ti p s c phi u c a các c ông còn l i theo các i u ki n chào mua công khai ã công b . 18.16. Ngư i thâu tóm không ư c phép bán c phi u ã mua trong vòng 06 tháng k t khi k t thúc vi c mua thâu tóm. 19. Giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài 19.1. Nhà u tư nư c ngoài mu n m tài kho n giao d ch ch ng khoán ph i làm th t c c p mã s giao d ch ch ng khoán v i TTGDCK ho c SGDCK thông qua thành viên lưu ký.
 15. H sơ xin c p mã s giao d ch ch ng khoán bao g m: 19.1.1. ơn ăng ký mã s giao d ch ch ng khoán do thành viên lưu ký l p (theo M u TV.GD-10 kèm theo Thông tư này). 19.1.2. ơn ăng ký mã s giao d ch ch ng khoán do khách hàng l p (theo M u TV.GD-11 kèm theo Thông tư này). 19.1.3. Phi u thông tin v cá nhân (theo M u TV.GD-12 kèm theo Thông tư này); Phi u thông tin v t ch c u tư nư c ngoài (theo M u TV.GD-13 kèm theo Thông tư này) và ngư i ư c u quy n (theo M u TV.GD-14 kèm theo Thông tư này) có xác nh n c a cơ quan công ch ng ho c cơ quan có thNm quy n nư c s t i. 19.1.4. B n sao gi y phép thành l p ư c công ch ng ho c xác nh n sao y b n chính c a cơ quan có thNm quy n nư c s t i và gi y phép thành l p t ch c ho c chi nhánh t i Vi t nam (n u có) ư c công ch ng, có xác nh n sao y b n chính c a cơ quan có thNm quy n Vi t nam. 19.1.5. Văn b n ch nh ngư i i di n h p pháp c a t ch c u tư nư c ngoài (theo M u TV.GD-15 kèm theo Thông tư này) có xác nh n c a t ch c u tư nư c ngoài và cơ quan có thNm quy n. 19.2. Trư ng h p t ch c u tư nư c ngoài là Qu u tư, h sơ kèm theo g m các tài li u: B n sao i u l qu ho c Biên b n ghi nh ho t ng c a qu , i u l công ty qu n lý qu (n u có), Báo cáo tài chính trong 02 năm liên t c g n nh t, Tóm lư c m c tiêu và ho t ng t i Vi t nam. 19.3. H sơ, tài li u qui nh t i Ti t 19.1.4 i m 19.1 và i m 19.2 n u b ng ti ng nư c ngoài, nhà u tư ph i d ch sang Ti ng Vi t và có xác nh n n i dung b n d ch c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n Vi t nam. 19.4. H th ng giao d ch ki m soát và công b kh i lư ng c phi u nhà u tư nư c ngoài ư c phép mua theo nguyên t c: 19.4.1. Kh i lư ng c phi u mua c a nhà u tư nư c ngoài ư c tr vào kh i lư ng ư c phép mua ngay sau khi l nh mua ư c th c hi n; kh i lư ng c phi u bán c a nhà u tư nư c ngoài ư c c ng vào kh i lư ng c phi u ư c phép mua ngay sau khi k t thúc vi c thanh toán giao d ch. 19.4.2. L nh mua ho c m t ph n l nh mua c phi u c a nhà u tư nư c ngoài chưa ư c th c hi n s t ng b hu n u kh i lư ng c phi u ư c phép mua ã h t và l nh mua ư c nh p ti p vào h th ng giao d ch s không ư c ch p nh n. 20. S a l i sau giao d ch Sau khi k t thúc giao d ch, n u thành viên phát hi n l i giao d ch do nh m l n, sai sót (v lo i l nh mua ho c bán, mã ch ng khoán, giá, kh i lư ng, tài kho n) trong quá trình nh n l nh, chuy n, nh p l nh vào h th ng giao d ch thành viên ph i báo cáo TTGDCK ho c SGDCK v l i giao d ch và ch u trách nhi m gi i quy t v i khách
 16. hàng v l i giao d ch c a mình. TTGDCK ho c SGDCK quy nh c th trình t s a l i sau giao d ch c a thành viên. 21. Ch ng khoán b ki m soát, t m ng ng giao d ch 21.1. Khi ch ng khoán thu c di n b ki m soát theo qui nh t i Kho n 1 i u 32 Ngh nh s 144/2003/N -CP, TTGDCK ho c SGDCK có ký hi u c nh báo và yêu c u t ch c niêm y t công b thông tin. 21.2. TTGDCK ho c SGDCK có th quy t nh t m ng ng giao d ch i v i 01 lo i ch ng khoán và yêu c u t ch c niêm y t công b thông tin khi x y ra các s ki n nêu t i Kho n 2 i u 32 Ngh nh s 144/2003/N -CP . 21.3. Ch ng khoán t m ng ng giao d ch s ư c TTGDCK ho c SGDCK cho phép giao d ch tr l i sau khi t ch c niêm y t ã hoàn t t công vi c ho c kh c ph c ư c các thi u sót ho c công b thông tin y . 22. Ký hi u giao d ch TTGDCK ho c SGDCK quy nh các ký hi u trên b ng hi n th i n t và công b trên các phương ti n thông tin c a TTGDCK ho c SGDCK v các trư ng h p qui nh t i i m 7.3, i m 7.4, i m 7.5 Kho n 7 M c III và i m 21.1, i m 21.2, i m 21.3, Kho n 21 M c III Thông tư này. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, UBCKNN, TTGDCK ho c SGDCK, các t ch c tham gia th trư ng ch ng khoán và các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n Thông tư này. 2. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) M U TV.GD-01 (Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n v Thành viên và Giao d ch ch ng khoán)
 17. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng.... năm...... ƠN ĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN Kính g i: Giám c Trung tâm Giao d ch ch ng khoán Chúng tôi, công ty ch ng khoán: Tên giao d ch c a công ty: Tên ti ng Anh: .............................................................................................. Tên vi t t t: ................................................................................................... ư c thành l p theo gi y phép thành l p s ... ngày ... do ....................... c p, gi y phép kinh doanh ch ng khoán s ... ngày... do U ban ch ng khoán Nhà nư c c p, có nguy n v ng ăng ký làm thành viên Trung tâm giao d ch ch ng khoán... Chúng tôi xin cung c p các thông tin v công ty như sau: I. Các thông tin chung: 1. a ch liên h : 1.1. Tr s chính: - a ch : - i n tho i: - Fax: - Email, Web Site (n u có): 1.2. Các chi nhánh, phòng giao d ch, i lý (n u có): - Chi nhánh 1: Tên; a ch ; i n tho i; Fax. - Chi nhánh 2: Tên; a ch ; i n tho i; Fax. 2. V n i u l : 3. C ông (thành viên góp v n): 3.1. T ng s c ông (thành viên):
 18. 3.2. Danh sách các c ông s h u t 5% v n c ph n tr lên c a công ty (n u là công ty c ph n) 4. Thi t b máy tính ph c v giao d ch: 4.1. S lư ng máy: 4.2. Lo i máy: 4.3. Ph n m m s d ng: 4.4. S lư ng nhân viên máy tính: II. Nhân s : 1. Danh sách thành viên H i ng Qu n tr : 2. Danh sách Ban Giám c: 3. Sơ t ch c: (các phòng ban) 4. S lư ng nhân viên: 5. Danh sách các nhân viên kinh doanh: Chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s xác th c c a nh ng thông tin trên ây. T ng giám c/Giám c i u hành Ch t ch H i ng Qu n tr (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M U TV.GD-02 (Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n v Thành viên và Giao d ch ch ng khoán) Công ty ch ng khoán ...... BÁO CÁO GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀNG THÁNG Tháng.... năm 200.... T ngày:....... n ngày:......... TT Th i gian S tài Mua Bán kho n S Giá Giá tr S Giá Giá tr lư ng lư ng
 19. (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5) (7) (8) (9)=(7)x(8) I. Môi gi i 1. CK 01 Ngày/tháng Ngày/tháng --- --- --- --- T ng 01 2. CK 02 Ngày/tháng Ngày/tháng T ng 02 --- --- --- --- T ng c ng --- --- --- --- T ng giá tr II. T doanh 1. CK 01 Ngày/tháng Ngày/tháng --- --- --- --- T ng 01 2. CK 02 Ngày/tháng Ngày/tháng T ng 02 --- --- --- --- T ng c ng --- --- --- --- T ng giá tr T ng c ng I + II T ng giá tr I + II ., ngày . tháng . năm . Ngư i l p Trư ng phòng giao d ch T ng giám c/Giám c (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M U TV.GD-03
 20. (Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n v Thành viên và Giao d ch ch ng khoán) Công ty ch ng khoán ... Chi nhánh: ... Phi u l nh mua ch ng khoán Tên ch tài kho n: S CMT/S H chi u: Tên ngư i ư c u quy n: S CMT/S H chi u: S tài kho n: Mã CK S lư ng Giá S hi u l nh Th i gian nh n l nh (1) (2) (3) (4) (5) Ngày.... tháng.... năm..... Trư ng phòng giao d ch Nhân viên nh n l nh Khách hàng (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) * Khách hàng không ph i i n vào m c (4), (5) Công ty ch ng khoán ... Chi nhánh: ... Phi u l nh bán ch ng khoán Tên ch tài kho n: S CMT/S H chi u: Tên ngư i ư c u quy n: S CMT/S H chi u: S tài kho n: Mã CK S lư ng Giá S hi u l nh Th i gian nh n l nh (1) (2) (3) (4) (5) Ngày.... tháng.... năm..... Trư ng phòng giao d ch Nhân viên nh n l nh Khách hàng (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) * Khách hàng không ph i i n vào m c (4), (5)
Đồng bộ tài khoản