Thông tư số 58-NV/CB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư số 58-NV/CB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 58-NV/CB về việc hướng dẫn thi hành chế độ định kỳ hàng năm nhận xét cán bộ, nhân viên do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 58-NV/CB

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ******* c l p – T do – H nh phúc S : 58-NV/CB ******* Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 1960 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH CH , NNH KỲ HÀNG NĂM NH N XÉT CÁN B , NHÂN VIÊN Kính g i: Các ông B trư ng các B , Các ông Th trư ng các cơ quan ngang B và các cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , y ban hành chính các khu, thành ph và t nh, Theo quy t nh c a H i ngh Thư ng v c a H i ng Chính ph ngày 20/7/1960, Th tư ng Chính ph ã ra thông tư s 244-TTg ngày 19/10/1960 v ch nh kỳ hàng năm nh n xét cán b , nhân viên trong các cơ quan Nhà nư c. Căn c vào n i dung thông tư trên, B tôi xin nêu nh ng i m c th vi c thi hành như sau: I. Ý NGHĨA VÀ M C ÍCH, YÊU C U C A CH NNH KỲ HÀNG NĂM NH N XÉT CÁN B , NHÂN VIÊN T ngày hòa bình l p l i n nay, do c i m tình hình c a nư c ta và do nhu c u c a nhi m v Cách m ng trong th i kỳ quá ti n lên ch nghĩa xã h i, i ngũ cán b trong các cơ quan Nhà nư c phát tri n r t nhanh và bao g m nhi u thành ph n. Trong th i gian qua, vi c giáo d c và b i dư ng cán b và nhân viên ã ư c chú ý, nhưng v m t nh n xét có tích cách nh kỳ i v i t ng ngư i thì chưa quy nh thành ch . Nhi u cán b , nhân viên trư c ây ã ư c nh n xét trong các l p ch nh hu n; nhưng do yêu c u lúc b y gi , vi c nh n xét có ph n thiên v khuy t i m và t ó n nay ã có nhi u s bi n i trong hàng ngũ cán b : có nh ng ngư i ã ti n b , ã s a ch a ư c nhi u khuy t i m, l p ư c nhi u thành tích, ng th i cùng có m t s ít ch m ti n b ho c ph m nh ng sai l m m i; nhưng h sơ thì v n mang nh ng nh n xét cũ, không th hi n ư c nh ng chuy n bi n m i c a cán b , nhân viên. Tình tr ng trên ây làm cho vi c qu n lý cán b , nhân viên g p khó khăn, và do ó vi c giáo d c, s d ng, b t… còn thi u ph n chu áo.V phía cán b , nhân viên, tình tr ng trên cũng làm cho anh ch em không có d p t ki m i m th y úng m c ưu i m cũng như khuy t i m c a mình, và th trư ng cơ quan nh n xét v mình.
  2. Tình hình ã qua cũng như công tác qu n lý cán b s p n òi h i ph i t ch nh kỳ hàng năm nh n xét cán b , nhân viên. V m c ích, yêu c u thì như thông tư Th tư ng Chính ph ã nêu: a) i v i cán b , nhân viên: Làm cho m i ngư i, sau m i năm công tác, có d p t ki m i m và ư c th trư ng cơ quan nh n xét v mình. Nh ó mà th y ư c ưu i m phát huy và khuy t i m ra s c s a ch a. b) i v i cơ quan qu n lý cán b , nhân viên: Làm cho th trư ng và cơ quan qu n lý cán b , nhân viên, thông qua vi c ki m i m, nh n xét t ng ngư i mà n m sát ư c cán b , nhân viên th c hi n vi c giáo d c, b i dư ng, s d ng, b trí… cho sát h p. Hai yêu c u trên ây u có m t m c ích chung là t o cho cán b , nhân viên có i u ki n ti n b không ng ng v các m t: chính tr , nghi p v , văn hóa, thái công tác, và l l i làm vi c, ng th i phát huy ư c kh năng c a m i ngư i làm cho hi u su t công tác ngày càng tăng. II. N I DUNG NH N XÉT N i dung ch y u và n i dung c th , thông tư c a Th tư ng Chính ph ã nêu rõ; khi ti n hành c n chú ý nh ng i m sau ây: 1. C n phân bi t ch nh kỳ hàng năm nh n xét cán b , nhân viên v i các l p ch nh hu n, v i các cu c ki m i m thư ng xuyên trong các t ng, t Công oàn. Nh n xét cán b , nhân viên nh kỳ hàng năm ch y u là xoáy vào công tác, r i n h c t p và các m t khác thu c v ý th c t ch c, v u tranh n i b , v tác phong, sinh ho t, v.v… Trong nh n xét c n nêu c ưu i m và khuy t i m m t cách úng m c bao g m: o c và năng l c công tác c a cán b , nhân viên. Qua vi c ki m i m v công tác, v sinh ho t… ngư i nào vi ph m sai l m n ng và rõ v l p trư ng tư tư ng thì ph i ki m i m và nh n xét. 2. i v i t ng lo i cán b , nhân viên ph i căn c vào cương v và tính ch t công tác c a m i ngư i mà v n d ng n i dung nh n xét cho sát h p. Ví d : a) i v i cán b lãnh o, thì chú ý nh n xét v các m t: - Trình lý lu n và nh n th c ư ng l i, chính sách. - Năng l c v n d ng ư ng l i, chính sách, xu t ch trương; - Trình t ch c và lãnh o th c hi n; trình t ng h p và rút kinh nghi m; vi c hoàn thành chương trình, k ho ch và k t qu công tác; - Phương th c lãnh o và tác phong lãnh o: nhìn bao quát, n m tr ng tâm; dân ch , t p th , l ng nghe ý ki n qu n chúng,v.v…
  3. Qua nh ng ph n ki m i m trên, cán b lãnh o có th lên nh ng ưu i m và nh ng sai l m v quan i m, l p trư ng c a mình. b) i v i cán b nghiên c u thì chú ý nh n xét các v các m t: - Trình nh n th c ch trương, chính sách, năng l c th c hi n ch trương, chính sách ó và vi c xu t ý ki n gi i quy t; - Trình t ng h p, th o th c các văn b n; - Tinh th n trách nhi m, ý th c i sâu vào nghi p v , tác phong công tác… c) i v i cán b chuyên môn, k thu t thì chú ý nh n xét các v các m t: - Tinh th n trách nhi m; - Tinh th n em chuyên môn, k thu t ph c v cho nhi m v chính tr ; - Ý th c c i ti n k thu t, phát huy sáng ki n, tinh th n ti p thu khoa h c, k thu t tiên ti n và nh ng sáng ki n c a qu n chúng; - S ti n b trong công tác, v.v… d) i v i các nhân viên: Văn thư, hành chính, qu n tr , lao công… thì ch y u là ki m i m các m t: - Tinh th n trách nhi m trong công tác hàng ngày (có làm ư c chu áo và có hoàn thành công vi c ã giao cho không? Có ý th c lo l ng thư ng xuyên n công tác không? G p vi c t xu t có ph c v m t cách t nguy n không?). - Ý th c b o v c a công và ch ng tham ô, lãng phí; - Tinh th n c i ti n l l i làm vi c (nêu k t qu c th ); - Tinh th n an tâm công tác. Trên ây là m t ví d xoáy quanh công tác còn các m t khác như h c t p, ý th c t ch c, tinh th n t phê bình, phê bình, tác phong sinh ho t, v.v… thì tùy t ng ngư i, n u có nh ng ưu, khuy t i m rõ v m t nào thì ki m i m, nh n xét, không nh t thi t v n nào cũng nêu lên. III. PHƯƠNG PHÁP TI N HÀNH. Sau khi th c hi n có th ti n hành theo nh ng bư c sau ây: Bư c 1. Ph bi n ch trương, m c ích yêu c u và n i dung, th l c a ch nh kỳ hàng năm nh n xét cán b , nhân viên. Vi c ph bi n ph i làm sâu, r ng và chu áo cho t t c cán b , nhân viên thông su t ch trương c a ng và Chính ph , làm cho ai n y u n m ch c ư c ý nghĩa,
  4. m c ích và n i dung c a ch nh kỳ hàng năm nh n xét cán b , nhân viên. Do ó m i ngư i t th y c n làm và ph i làm úng, làm t t, có l i cho t ch c, có l i cho b n thân. N i dung ph bi n thì căn c vào thông tư c a Th tư ng Chính ph và d a theo thông tư hư ng d n này mà phát tri n nh ng i m chính (ý nghĩa, m c ích yêu c u và n i dung nh n xét). Trong khi ph bi n c n k t h p v i tình hình cán b c a cơ quan, c a ngành và c a a phương mình. Trư c h t nên ph bi n trong cán b lãnh o (t Trư ng, Phó phòng tr lên, ph i h p v i Ban ch p hành ng b và Công oàn cơ quan. i v i y ban hành chính khu, thành ph , t nh thì ph bi n trong y ban, các Giám c, các Trư ng ty và Ch t ch y ban hành chính huy n, khu ph ,v.v…). Sau khi ph bi n, nên th i gi trao i th ng nh t v m c ích, yêu c u, n i dung, th l nh n xét và phương pháp th c hi n; c n d ki n nh ng khó khăn tr ng i và trao i k ho ch ti n hành th ng nh t trong các cơ quan. Khi cán b lãnh o ã thông su t r i thì ph bi n cho toàn th cán b , nhân viên trong cơ quan theo như n i dung ã ph bi n trong cán b lãnh o. Sau ó, nên m t ho c hai bu i anh ch em th o lu n, n m v ng m c ích yêu c u, n i dung nh n xét và nh t là th y rõ ư c trách nhi m c a m i ngư i trong vi c nh n xét. Bư c th 2. Cá nhân chu n b b n t nh n xét: M i ngư i t ki m i m v công tác, v h c t p và các m t khác theo trình t th i gian; n u rõ ưu i m và khuy t i m, sau cùng ph i ph i có nh n xét chung, nói lên ưu i m và khuy t i m chính trong c năm. Vi c quy lên l p trư ng, tư tư ng cũng tùy tính ch t sai l m hay thành tích c a m i ngư i, nhưng ph i rõ ràng, không nên suy di n; thông thư ng là có ưu i m, khuy t i m gì thì c nêu ưu i m, khuy t i m ó. i v i t ng lo i cán b , nhân viên thì d a vào n i dung nh n xét c a thông tư Th tư ng Chính ph và theo n i dung hư ng d n c a thông tư này mà ph bi n cho anh ch em vi t. B n t nh n xét nên th ng nh t v các m c ghi, và v kh gi y (xem b n m u kèm theo). Th i gian vi t b n t nh n xét: t 1 n 2 bu i. C n chú ý: - Vi c chuNn b ph i làm chu áo, không nên l i vào ý ki n c a t mà ch y u là do cá nhân thành khNn và trung th c t ki m i m. - Cán b ph trách tr c ti p c n g i ý giúp cho nh ng anh ch em lúng túng v cách vi t, không nh h t công vi c c a mình ã làm.
  5. - Nh ng ngư i văn hóa kém thì có th ghi ý ki n r i ưa ra trình bày, nhưng c n ph i suy nghĩ k và chuNn b t nh n xét trư c. - Khi vi t ph i xoay quanh công tác, nhưng c n làm n i nh ng công tác chính, không nên dàn u (vi c nào cũng nêu lên). - Khi nh n xét không nên n ng v khuy t i m, nh v ưu i m ho c ngư c l i, và cũng không nên có thiên hư ng th y có nhi u ưu i m r i c tìm ra khuy t i m nêu cho cân i mà c n nêu cho úng m c, úng s th c. Bư c th 3. T p th thông qua và th trư ng ghi ý ki n nh n xét vào b n nh n xét cá nhân. 1. ưa ra h i ngh t p th thông qua: Thành ph n c a nh ng cu c h p này c n theo úng như quy nh trong thông tư c a Th tư ng Chính ph ( i m 3- ph n III: Th l nh n xét). Ch t ch các cu c h i ngh này quy nh như sau: a) i v i cán b , nhân viên và Trư ng, Phó phòng thì do Trư ng ho c Phó phòng (n u không có Trư ng, Phó phòng thì ng chí T trư ng ng ho c Công oàn) làm Ch t ch. b) i v i cán b lãnh o c p V , C c… tr lên thì do các ng chí ph trách ó thay phiên nhau làm Ch t ch. Cách làm c th : cá nhân trình bày b n t nh n xét; t p th xác nh n và b sung, ch t ch k t lu n ý ki n c a h i ngh (nêu nh ng i m chính v nh ng ph n xác nh n và b sung); cá nhân phát bi u ý ki n ti p thu. C n chú ý: - Vi c t p th thông qua c n theo úng phương châm: g n nh , th n tr ng, không c u toàn. Nhưng c n nh n rõ: ây là m t cu c u tranh tư tư ng nh m giúp nhau ti n b , c ng c oàn k t mà ph c v t t công tác cách m ng. Do ó, ngư i nói ph i có trách nhi m, ngư i nghe ph i suy nghĩ ti p thu úng m c; không nên làm qua loa, sơ sài thông qua cho nhanh chóng, nhưng ph i h t s c tránh bi n vi c nh n xét thành m t cu c ki m th o gay g t, truy ép, gây m t không khí n ng n . - Khi xác nh n và b sung, nên hư ng vào nh ng i m chính c a m i ngư i, không nên i tràn lan vào nh ng i m v n v t, như th ngư i ư c nh n xét m i th y ư c nh ng ưu i m và khuy t i m ch y u c a mình. - C n ch n ngư i nào làm tương i rõ ràng thông qua trư c; sau ó rút kinh nghi m và ti p t c. - Cán b , nhân viên và cán b ph trách phòng, n u c n góp ý ki n cho cán b lãnh o c p trên, thì có th ưa nh ng ý ki n y cho các ng chí i tham d h i ngh nh n xét cán b c p trên trình bày. Ngư i góp ý ki n ph i có trách nhi m và c n nêu rõ ý ki n c a mình.
  6. - Th i gian thông qua i v i m i ngư i không nên quá dài (kho ng 30 n 45 phút). - M i ngư i làm 2 b n nh n xét (1 b n g i n b ph n qu n lý h sơ cán b , nhân viên; 1 b n cá nhân gi ). 2. Th trư ng cơ quan ghi ý ki n nh n xét: ây là m t v n quan tr ng mà trong thông tư c a Th tư ng Chính ph có lưu ý: “Th trư ng có trách nhi m chính trong vi c ghi ý ki n nh n xét vào b n nh n xét c a cán b , nhân viên. Do ó Th trư ng cũng như ngư i ư c y quy n ph i h t s c th n tr ng; ph i th t khách quan; trư c khi nh n xét c n ph i tranh th ý ki n c a Ban ch p hành ng b và Ban Ch p hành Công oàn cơ quan ”. Khó khăn trong v n này là ý ki n c a Th trư ng có tính ch t k t lu n, nó òi h i ph i chính xác, úng m c; nhưng lâu nay vi c theo dõi n m sát t ng ngư i thì chưa có k ho ch, nhi u Th trư ng chưa hi u rõ ư c h t cán b , nhân viên. Vì v y c n ph i k t h p th t ch t ch v i Ban ch p hành ng b , Công oàn cơ quan và cán b ph trách tr c ti p c a cán b , nhân viên. Cán b ph trách tr c ti p nên chuNn b ý ki n giúp th trư ng. Th trư ng ho c ngư i ư c y quy n d a vào ó b sung và tranh th ý ki n các ng chí trong Ban Ch p hành ng b và Công oàn cơ quan. V n i dung nh n xét thì th trư ng ch nên nh n m nh vào nh ng ưu i m và khuy t i m ch y u. Trư c khi chính th c ghi vào b n nh n xét, Th trư ng nên ưa b n nháp cho ngư i ư c nh n xét xem trư c tranh th s nh t trí. G p trư ng h p không nh t trí gi a ngư i ư c nh n xét và Th trư ng thì hai bên nên g p nhau (có ng chí ph trách tr c ti p, các ng chí i di n Ban Ch p hành ng b và Công oàn d ) phân tích thêm i n th ng nh t; n u ã phân tích n cùng mà ngư i ư c nh n xét không nh t trí v i Th trư ng và các ng chí i di n Ban Ch p hành ng b và Công oàn cơ quan thì ngư i ư c nh n xét có th yêu c u ghi ý ki n c a mình. (V lãnh o thì nên c g ng làm cho s nh n xét c a th trư ng nh t trí v i ngư i ư c nh n xét). Sau khi th trư ng ghi nh n xét, các b n nh n xét s ưa v cho t ng ngư i ghi l i ý ki n nh n xét c a th trư ng vào b n riêng c a mình và sau ó t p trung g i n b ph n qu n lý h sơ lưu tr . Nh ng cán b ư c th trư ng cơ quan y quy n ghi nh n xét c n t p h p tình hình và báo cáo nh ng ưu, khuy t i m chính c a nh ng ngư i ã ư c nh n xét cho th trư ng cơ quan bi t. ( ng chí V trư ng ho c ng chí Trư ng phòng t ch c – cán b nên tham d nh ng cu c ph n nh này n m tình hình và giúp th trư ng t ng k t). * * * T ng k t vi c nh n xét, phát huy ưu i m, thành tích và ra phương hư ng s a ch a:
  7. Sau khi ti n hành nh n xét, cơ quan c n t ng k t, ánh giá k t qu và rút kinh nghi m. Khi t ng k t, c n ra phương hư ng s a ch a nh ng khuy t i m cán b , nhân viên d a vào ó mà ra k ho ch c th kh c ph c khuy t i m và như c i m c a mình. (Chú ý: T ng k t nh n xét cán b , nhân viên nên ph i h p v i t ng k t thi ua hàng năm kh i m t nhi u th i gi ). IV. M Y V N C N CHÚ Ý 1. Trong m i cơ quan và m i a phương, c n ch n m t ơn v làm thí i m rút kinh nghi m r i ti n hành toàn b . ơn v làm thí i m nên ch n ơn v nào i di n ư c nhi u m t (có nhi u lo i cán b , tính ch t công vi c có ph n ph c t p…). 2. Nên ti n hành sau khi t ng k t công tác hàng năm. Vì có t ng k t công tác hàng năm, cán b nhân viên m i d a theo s nh n xét, ánh giá k t qu công tác chung c a cơ quan mà liên h vi t b n t nh n xét. Trư ng h p cơ quan chưa t ng k t k p hàng năm, thì t ng Phòng, t ng V , C c… cũng ph i có cơ s vi t b n t nh n xét. 3. T ng k t công tác, nh n xét cán b , bình b u thi ua là ba vi c quan h ch t ch v i nhau. Kinh nghi m c a m t vài cơ quan ã làm trong năm qua thì ti p sau nh n xét cán b , nhân viên là bình b u thi ua và sau ó, t ng k t chung hai ph n này thì vi c ti n hành ư c thu n l i và ăn kh p v i nhau. V th i gian thì nên làm vào kho ng gi a tháng 12 n tháng giêng năm sau, không nên kéo dài. 4. V i tư ng nh n xét thì yêu c u làm t t c , nhưng năm nay là năm nhi u cơ quan m i th c hi n l n u mà công vi c n cu i năm l i nhi u, kinh nghi m chưa có, nên ch y u là làm t cán s , và cán b k thu t trung c p tr lên, còn nhân viên hành chính, nghi p v thì ã làm ư c chưa ho c làm n ph m vi nào là tùy i u ki n c a m i cơ quan. Nhưng i v i anh em nào năm nay chưa làm ư c thì c n làm cho anh ch em ó thông c m. 5. Vi c y nhi m cho ngư i ph trách chính các ơn v tr c thu c ghi ý ki n nh n xét vào b n nh n xét c a cán b nhân viên, do B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B và cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph quy t nh, sau khi trao i ý ki n v i i di n Ban Ch p hành ng b và Ban Ch p hành Công oàn cơ quan. Quy t nh này c n ph bi n cho cán b , nhân viên trong cơ quan bi t. Vi c y quy n, nguyên t c chung là theo th l quy nh trong thông tư c a Th tư ng Chính ph ( i u 4-m c III), nhưng c bi t i v i nh ng cơ quan (trung ương cũng như a phương) có nhi u ơn v riêng l ho c cán b nhân viên quá ông thì tùy s phân c p qu n lý c a n i b cơ quan, có th y quy n cho cán b ph trách chính c a ơn v ó nh n xét s nhân viên và s cán b chuyên môn k thu t sơ c p (tr s cán s và cán b chuyên môn, k thu t trung c p tr lên, vì s này do th trư ng, ho c V trư ng nh n xét). Nhưng trư c khi y quy n, các cơ quan nên trao i v i y ban hành chính cùng c p (n u là cơ quan a phương) và B N i v (n u là cơ quan trung ương).
  8. 6. Trong quá trình ti n hành c n ph i h p ch t ch v i Ban Ch p hành ng b , Công oàn và oàn Thanh niên lao ng cơ quan. Ph i chú tr ng lãnh o tư tư ng, ph i cao ý th c t giác và tinh th n trách nhi m; c n làm cho m i ngư i, sau khi nh n xét, u th y th a mái, ph n kh i, ng th i làm cho s oàn k t n i b ư c c ng c thêm. 7. Không ư c ti t l n i dung nh n xét c a cán b , nhân viên, nh t là v khuy t i m c a m i ngư i. i u này xem như m t nguyên t c trong ch nh n xét cán b , nhân viên. 8. Các B các ngành và y ban hành chính các c p tùy tình hình th c t c a B , c a ngành và c a a phương mình mà d a vào thông tư Th tư ng Chính ph và thông tư hư ng d n này, có k ho ch c th hư ng d n ti n hành. Nhưng vi c ch o c n ph i ch t ch , k p th i u n n n nh ng l ch l c. * * * Th c hi n t t ch nh kỳ nh n xét cán b , nhân viên s giúp th trư ng và cơ quan n m sát ư c cán b , nhân viên, ng th i s làm cho cán b , nhân viên ph n kh i, tin tư ng và ti n b , và do ó s Ny m nh ư c công tác. Vì v y, c n có s quan tâm úng m c c a các ơn v th trư ng và các c p lãnh o. Sau khi ti n hành nh n xét, yêu c u các B , các cơ quan trung ương và y ban hành chính các khu, thành ph , t nh báo cáo cho B tôi bi t k t qu (chú ý nêu nh ng ưu i m, khuy t i m, nh ng khó khăn, nh ng kinh nghi m và nh ng ngh b sung…). Mong các B , các cơ quan Trung ương và y ban hành chính các c p lưu ý. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Lê T t c M U B N NH N XÉT CÁN B , NHÂN VIÊN (1) Năm: …………… H và tên: ………………………………………………………………………………….. Ch c v : ……………………………………………………………………………………
  9. Nh ng vi c ã giao (ho c ph trách) trong năm: …………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …… T ki m i m và nh n xét: 1. Công tác: ………………………………………………………………………………... 2. H c t p: ………………………………………………………………………………..... 3. Các m t khác: ………………………………………………………………………….... T nh n xét chung (nêu lên nh ng ưu i m và khuy t i m chính): …………………… ………………………………………………………………………………………… …… Ngày… tháng … năm 196… Ký tên: ………………………….. Ý ki n c a h i ngh nh n xét: ……………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………… …… Ngày… tháng … năm 196… TM. H i ngh nh n xét (2) Ch t ch h i ngh Ký tên: ………………………….. Ý ki n ti p thu c a ngư i ư c nh n xét: ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……
  10. Ký tên: ………………………….. Nh n xét c a Th trư ng cơ quan ( ho c ngư i ư c y quy n): ………………………… ………………………………………………………………………………………… …… Ngày… tháng … năm 196… Th trư ng (3) Ký tên: ………………………….. GHI CHÚ: (1) Kh gi y nên th ng nh t theo kh c a b n lý l ch B N i v d vi c lưu tr . (2) Vi t rõ tên, h và ch c v . (3) Vi t rõ tên, h và ch c v - N u ngư i ư c y quy n thì ghi: Th a y quy n c a B trư ng ho c c a ch nhi m; T ng giám c, v.v… Ngư i ư c y quy n ph i vi t rõ tên h và ch c v .
Đồng bộ tài khoản