Thông tư số 59/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư số 59/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 59/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 59/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 59/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N V NIÊM Y T C PHI U VÀ TRÁI PHI U TRÊN THN TRƯ NG CH NG KHOÁN T P TRUNG Thi hành Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán (g i t t là Ngh nh 144), B Tài chính hư ng d n v niêm y t c phi u và trái phi u trên th trư ng ch ng khoán t p trung như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này quy nh vi c c p phép niêm y t c phi u và trái phi u doanh nghi p trên th trư ng ch ng khoán t p trung trên lãnh th nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. Vi c ăng ký niêm y t trái phi u Chính ph , trái phi u chính quy n a phương do Trung tâm giao d ch ch ng khoán th c hi n trên cơ s ngh c a t ch c phát hành. 2. Vi c niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán ư c th c hi n theo t ng lo i c phi u, trái phi u ã phát hành; M i lo i có th bao g m m t ph n ư c t do chuy n như ng và m t ph n b h n ch chuy n như ng theo qui nh c a pháp lu t ho c t ch c phát hành. II. QUY NNH C TH 1. i u ki n niêm y t c phi u và trái phi u 1.1. i u ki n niêm y t c phi u: 1.1.1. Là công ty c ph n có v n i u l ã góp t i th i i m xin c p phép niêm y t t i thi u t 05 t ng tr lên, tính theo giá tr s sách; 1.1.2. Có tình hình tài chính lành m nh, trong ó không có các kho n n ph i tr quá h n trên 01 năm; hoàn thành các nghĩa v tài chính v i Nhà nư c và ngư i lao ng trong công ty. i v i t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng, tình hình tài chính ư c ánh giá theo các quy nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành; 1.1.3. Có l i nhu n sau thu trong 02 năm liên t c li n trư c năm xin phép niêm y t là s dương, ng th i không có l lu k tính n th i i m xin c p phép niêm y t;
 2. 1.1.4. i v i doanh nghi p th c hi n chuy n i thành công ty c ph n, th i gian 02 năm liên t c có lãi li n trư c năm xin phép niêm y t là bao g m c th i gian trư c khi chuy n i; 1.1.5. i v i doanh nghi p Nhà nư c c ph n hoá và niêm y t ngay trên th trư ng ch ng khoán trong v ng 01 năm sau khi th c hi n chuy n i, ho t ng kinh doanh c a năm li n trư c năm xin phép ph i có lãi; 1.1.6. Các c ông là thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát c a công ty ph i cam k t n m gi ít nh t 50% s c phi u do mình s h u trong th i gian 03 năm, k t ngày niêm y t, không tính s c phi u thu c s h u Nhà nư c do các cá nhân trên i di n n m gi . Qui nh này không áp d ng i v i các công ty ã niêm y t theo các qui nh trư c ây; 1.1.7. T i thi u 20% v n c ph n c a công ty do ít nh t 50 c ông ngoài t ch c phát hành n m gi . i v i công ty có v n c ph n t 100 t ng tr lên thì t l này t i thi u là 15% v n c ph n. 1.2. i u ki n niêm y t trái phi u: 1.2.1. Là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p nhà nư c có v n i u l ã góp t i th i i m xin c p phép niêm y t t i thi u t 10 t ng tr lên, tính theo giá tr s sách; 1.2.2. Ho t ng s n xu t kinh doanh có lãi hai năm liên t c li n trư c năm xin phép niêm y t. i v i doanh nghi p th c hi n chuy n i sang ho t ng theo hình th c công ty c ph n, th i gian trên bao g m c th i gian trư c khi chuy n i; 1.2.3. Có tình hình tài chính lành m nh, trong ó không có các kho n n ph i tr quá h n trên 01 năm; hoàn thành các nghĩa v tài chính v i Nhà nư c. i v i t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng, tình hình tài chính ư c ánh giá theo các quy nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành; 1.2.4. Có ít nh t 50 ngư i s h u trái phi u. 2. H sơ xin c p phép niêm y t 2.1. H sơ xin c p phép niêm y t c phi u g m có: 2.1.1. ơn xin c p phép niêm y t ư c l p theo m u t i Ph l c s 01 kèm theo Thông tư này; 2.1.2. Quy t nh c a ih i ng c ông thông qua vi c niêm y t c phi u; 2.1.3. S theo dõi c ông c a t ch c xin niêm y t ư c l p trong v ng 01 tháng trư c th i i m n p h sơ xin niêm y t; 2.1.4. B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, k c các gi y ch ng nh n ăng ký thay i kinh doanh;
 3. 2.1.5. i u l công ty có n i dung phù h p v i qui nh c a pháp lu t; 2.1.6. B n cáo b ch ư c l p theo m u t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này và ph i áp ng các yêu c u sau ây: - Có y các thông tin c n thi t, trung th c, rõ ràng nh m giúp cho ngư i u tư và công ty ch ng khoán có th ánh giá úng v tình hình tài chính, tình hình ho t ng kinh doanh và tri n v ng c a t ch c xin niêm y t; - Các s li u tài chính trong B n cáo b ch ph i phù h p v i các s li u c a Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong h sơ xin phép niêm y t; - Có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr , Trư ng Ban Ki m soát, Giám c (T ng giám c), K toán trư ng c a t ch c xin niêm y t. Trư ng h p i di n ký thay c n có gi y u quy n. 2.1.7. Danh sách và sơ y u lý l ch thành viên H i ng qu n tr , Ban giám c và Ban Ki m soát l p theo m u t i Ph l c s 03 kèm theo Thông tư này; 2.1.8. Cam k t c a thành viên H i ng qu n tr , Ban giám c, Ban ki m soát n m gi trong v ng 03 năm, k t ngày niêm y t, ít nh t 50% s c phi u do mình s h u, không tính s c phi u thu c s h u Nhà nư c do các cá nhân trên i di n n m gi ; 2.1.9. Các báo cáo tài chính 02 năm liên t c li n trư c năm xin phép niêm y t c n áp ng các yêu c u sau ây: - Tuân th ch k toán hi n hành c a Nhà nư c; - Các báo cáo tài chính năm c n có xác nh n c a t ch c ki m toán c l p ư c ch p thu n; ý ki n ki m toán i v i các báo cáo tài chính ph i th hi n ch p nh n toàn b ho c ch p nh n có ngo i tr . Trư ng h p ý ki n ki m toán là ch p nh n có ngo i tr , thì các kho n m c ngo i tr không ư c vư t quá 10% v n ch s h u c a t ch c xin niêm y t; - Trư ng h p kho ng th i gian k t ngày k t thúc niên c a báo cáo tài chính g n nh t n th i i m g i h sơ xin niêm y t lên U ban Ch ng khoán Nhà nư c vư t quá 90 ngày, thì t ch c xin niêm y t c n l p các báo cáo tài chính b sung n tháng ho c quý g n nh t; - Trư ng h p có nh ng bi n ng b t thư ng sau th i i m k t thúc niên c a báo cáo tài chính g n nh t, t ch c xin niêm y t l p báo cáo tài chính b sung n tháng ho c quý g n nh t; - Báo cáo tài chính n u là b n sao c n m b o tính h p l theo quy nh c a pháp lu t; 2.1.10. H p ng tư v n l p h sơ xin phép niêm y t gi a công ty ch ng khoán tư v n và t ch c xin phép niêm y t. 2.2. H sơ xin c p phép niêm y t trái phi u g m có:
 4. 2.2.1. Các tài li u qui nh t i các i m 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.9 và 2.1.10 trên ây; 2.2.2. Quy t nh thông qua vi c niêm y t trái phi u c a H i ng qu n tr ho c c a i h i c ông trong trư ng h p niêm y t trái phi u chuy n i ( i v i công ty c ph n), c a H i ng thành viên ( i v i công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên), ho c Ch s h u v n ( i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên) ho c c a c p có thNm quy n ( i v i doanh nghi p nhà nư c); 2.2.3. S theo dõi ch s h u trái phi u c a t ch c xin niêm y t ư c l p trong v ng 01 tháng trư c th i i m n p h sơ xin niêm y t; 2.2.4. Cam k t th c hi n nghĩa v c a t ch c xin niêm y t i v i ngư i u tư, bao g m các i u ki n thanh toán, t l n trên v n ch s h u, i u ki n chuy n i (trư ng h p niêm y t trái phi u chuy n i) và các i u ki n khác; 2.2.5. Gi y ch p thu n b o lãnh thanh toán ho c Biên b n xác nh giá tr tài s n m b o kèm tài li u h p l ch ng minh quy n s h u h p pháp và h p ng b o hi m (n u có) i v i các tài s n ó trong trư ng h p niêm y t trái phi u có m b o. 2.3. i v i các t ch c xin niêm y t trong v ng 01 năm sau khi phát hành ra công chúng theo các qui nh c a Ngh nh 144, h sơ xin c p phép niêm y t c phi u g m các tài li u qui nh t i các i m 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 và 2.1.8 trên ây, h sơ xin niêm y t trái phi u g m các tài li u qui nh t i các i m 2.1.1, 2.2.2 và 2.2.3 trên ây, n u các tài li u khác không có gì thay i k t khi n p h sơ ăng ký phát hành. 2.4. i v i các t ch c ã niêm y t c phi u ho c trái phi u trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán, h sơ xin phép niêm y t trái phi u g m các tài li u quy nh t i các i m 2.1.1, 2.2.2 và 2.2.3 trên ây; i v i các t ch c ã niêm y t trái phi u trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán, mu n niêm y t c phi u sau khi áp ng i u ki n theo Ngh nh 144, thì h sơ xin c p phép niêm y t c phi u g m các tài li u quy nh các i m 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 và 2.1.10 trên ây. 2.5. Các doanh nghi p nhà nư c, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các công ty trách nhi m h u h n th c hi n chuy n i sang ho t ng theo hình th c công ty c ph n k t h p v i vi c ra niêm y t, có th n p h sơ xin niêm y t c phi u ng th i v i quá trình c ph n hoá. H sơ xin niêm y t theo quy nh t i i m 2.1 trên ây, trong ó: - Tài li u quy nh t i i m 2.1.2 ư c thay b ng quy t nh c ph n hoá ra niêm y t c a c p có thNm quy n i v i doanh nghi p nhà nư c, ho c c a H i ng qu n tr , H i ng thành viên, i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, công ty trách nhi m h u h n; - Tài li u quy nh t i i m 2.1.9 i v i doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá có th ư c thay b ng Quy t nh xác nh giá tr doanh nghi p c a c p có thNm quy n (n u như trong quá trình xác nh giá tr doanh nghi p có s tham gia c a t ch c ki m toán); i v i các lo i hình doanh nghi p khác k t h p chuy n i sang ho t ng theo hình th c công ty c ph n k t h p v i vi c ra niêm y t, ít nh t Báo cáo tài chính
 5. c a năm li n k trư c năm xin phép ph i ư c xác nh n b i t ch c ki m toán ư c ch p thu n; - Tài li u qui nh t i i m 2.1.10 s ư c mi n i v i các doanh nghi p ã có t ch c tư v n trong quá trình th c hi n chuy n i; - Các tài li u quy nh t i các i m 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 và 2.1.8 có th ư c g i sau khi k t thúc vi c chuy n i sang ho t ng theo hình th c công ty c ph n. 2.6. i v i các t ch c có c phi u, trái phi u b hu b niêm y t theo qui nh t i các Kho n 1 và 3, i u 29 Ngh nh 144, mu n niêm y t l i theo quy nh t i i u 30 Ngh nh 144 trong v ng 06 tháng sau khi b hu b niêm y t, thì h sơ xin niêm y t l i ư c mi n tài li u qui nh t i i m 2.1.10, ng th i h sơ xin niêm y t l i c phi u ư c mi n các tài li u qui nh t i các i m 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, h sơ xin niêm y t l i trái phi u ư c mi n các tài li u qui nh t i các i m 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.4, 2.2.5, n u các tài li u ó không có gì thay i k t ngày b hu b niêm y t. 2.7. H sơ xin c p phép niêm y t ư c l p thành 02 b (01 b g c và 01 b sao y b n chính) g i cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c. Vi c s a i, b sung h sơ ư c ti n hành khi t ch c xin niêm y t th y c n s a i, b sung ho c U ban Ch ng khoán Nhà nư c yêu c u s a i, b sung. B n s a i, b sung ph i có ch ký c a nh ng ngư i ã ký trong h sơ xin niêm y t g i cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c ho c c a nh ng ngư i có cùng ch c danh v i nh ng ngư i nói trên. Trư ng h p do U ban Ch ng khoán Nhà nư c yêu c u, t ch c xin niêm y t ph i th c hi n vi c s a i, b sung theo úng th t c, th i gian do U ban Ch ng khoán Nhà nư c quy nh. 3. Thay i niêm y t 3.1. Trư ng h p t ch c niêm y t ã ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n ăng ký phát hành thêm c phi u, trong th i h n 10 ngày làm vi c sau khi k t thúc t phát hành thêm, t ch c niêm y t làm th t c niêm y t b sung c phi u theo các qui nh c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. 3.2. T ch c niêm y t mu n tách, g p c phi u báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c v các n i dung liên quan n vi c tách, g p c phi u trư c khi th c hi n vi c tách, g p. Trên cơ s ch p thu n ăng ký niêm y t l i c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c, t ch c niêm y t làm th t c niêm y t l i theo các qui nh c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán trong th i h n 05 ngày làm vi c sau khi hoàn t t vi c tách, g p. 3.3. T ch c niêm y t th c hi n vi c tách ho c sáp nh p nhưng không thay i pháp nhân niêm y t ph i làm th t c ăng ký niêm y t l i v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c. 4. Ch p thu n ho c t ch i c p phép niêm y t 4.1. Trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban Ch ng khoán Nhà nư c xem xét c p ho c t ch i c p gi y phép niêm y t. Trư ng h p t ch i c p gi y phép, U ban Ch ng khoán Nhà nư c có văn b n gi i thích lý do.
 6. 4.2. i v i các t ch c xin niêm y t như qui nh t i i m 2.3 và 2.4 trên ây, U ban ch ng khoán Nhà nư c xem xét c p ho c t ch i c p gi y phép trong v ng 15 ngày sau khi nh n ư c h sơ y . 4.3. Trư ng h p c n s a i, b sung h sơ xin phép niêm y t, trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ xin phép niêm y t, U ban Ch ng khoán Nhà nư c có văn b n yêu c u t ch c xin niêm y t s a i h sơ xin niêm y t; th i h n nh n h sơ ư c tính t ngày U ban Ch ng khoán Nhà nư c nh n ư c b n s a i, b sung. 4.4. T ch c xin phép niêm y t n p y l phí c p gi y phép theo quy nh c a pháp lu t trư c khi nh n gi y phép niêm y t. 5. Hu b niêm y t và niêm y t l i 5.1. Trư ng h p hu b niêm y t theo Kho n 3, i u 29 Ngh nh 144, t ch c niêm y t ph i có ơn xin h y b niêm y t g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c, kèm theo Quy t nh thông qua vi c hu b niêm y t c phi u ho c trái phi u chuy n i c a i h i ng c ông ho c Quy t nh thông qua vi c hu b niêm y t trái phi u c a H i ng qu n tr ( i v i công ty c ph n), Quy t nh thông qua vi c hu b niêm y t trái phi u c a H i ng thành viên ( i v i công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên), c a Ch s h u v n ( i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên), văn b n ch p thu n c a c p có thNm quy n ( i v i doanh nghi p nhà nư c). Quy t nh c a i h i ng c ông v vi c hu b niêm y t c phi u ph i ư c ít nh t 65% s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n. T ch c niêm y t ph i hoàn thành m i nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t trư c khi ti n hành th t c hu b niêm y t v i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. 5.2. Các trư ng h p hu b niêm y t c phi u, trái phi u, bao g m: 5.2.1. Ch ng khoán không còn áp ng ư c các i u ki n niêm y t trong th i h n quy nh: 5.2.1.1. T ch c niêm y t ng ng ho c b ng ng các ho t ng s n xu t, kinh doanh chính t 01 năm tr lên ho c b thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép ho t ng trong lĩnh v c chuyên ngành; 5.2.1.2. Ý ki n ki m toán i v i báo cáo tài chính c a t ch c niêm y t trong 02 năm li n th hi n không ch p nh n ho c t ch i cho ý ki n; 5.2.1.3. C phi u không có giao d ch t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán trong v ng 01 năm; 5.2.1.4. K t qu s n xu t, kinh doanh có s âm trong 03 năm liên t c và t ng s l lu k vư t quá v n ch s h u trong báo cáo tài chính t i th i i m g n nh t; 5.2.1.5. S ngư i n m gi c phi u ngoài t ch c phát hành gi m xu ng dư i 50 ngư i trong 12 tháng liên t c. 5.2.2. T ch c niêm y t ch m d t s t n t i do sáp nh p, h p nh t, chia, gi i th ho c phá s n.
 7. 5.2.3. T ch c niêm y t n p ơn xin hu b niêm y t và ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. 5.2.4. Các trư ng h p khác sau ây: 5.2.4.1. T ch c xin niêm y t không ti n hành các th t c niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán trong th i h n t i a là 03 tháng k t ngày ư c c p phép niêm y t; 5.2.4.2. T ch c niêm y t c tình ho c thư ng xuyên vi ph m quy nh v công b thông tin; 5.2.4.3. T ch c niêm y t không n p báo cáo tài chính năm trong 02 năm liên t c. 5.2.4.4. Th i h n thanh toán còn l i c a trái phi u niêm y t ít hơn 02 tháng; ho c trái phi u niêm y t ư c t ch c phát hành mua l i toàn b trư c th i gian áo h n; 5.2.4.5. U ban Ch ng khoán Nhà nư c xét th y c n thi t ph i hu b niêm y t b o v quy n l i c a các nhà u tư. 5.3. C phi u và trái phi u b hu b niêm y t khi áp ng các i u ki n quy nh t i các i u 20 và 21 Ngh nh 144, thì ư c xem xét niêm y t l i theo các th t c qui nh t i các i m 2 và 4 trên ây. 6. Ch báo cáo và công b thông tin Vi c báo cáo và công b thông tin c a t ch c niêm y t ư c th c hi n theo qui nh t i chương VI, Ngh nh 144 và Thông tư hư ng d n v ch công b thông tin do B Tài chính ban hành. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) t ch c niêm y t, Công ty ch ng khoán và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t ch c cá nhân có liên quan ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
 8. PH L C S 01(A): M U NY_01A (Ban hành kèm theo Thông tư s 59/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n v niêm y t c phi u và trái phi u trên th trư ng ch ng khoán t p trung) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P PHÉP NIÊM Y T C PHI U C PHI U:.... (tên c phi u) Kính g i: U ban Ch ng khoán Nhà nư c I. Gi i thi u v t ch c xin niêm y t: 1. Tên t ch c xin niêm y t ( y ): 2. Tên giao d ch: 3. V n i u l : 4. a ch tr s chính: 5. i n tho i: Fax: 6. Nơi m tài kho n: S hi u tài kho n: 7. Căn c pháp lý ho t ng kinh doanh - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ... ngày... tháng... năm... - Ngành ngh kinh doanh ch y u: Mã s : - S n phNm/d ch v chính: - T ng m c v n kinh doanh: 8. Cơ c u v n c ph n (th i i m...): STT Danh m c 1000 % S lư ng Cơ c u c ông ng c ông T Cá ch c nhân V n c ph n: -C ông sáng l p:
 9. -C ông l n: - C phi u quĩ: Trong ó: - V n nhà nư c: - V n nư c ngoài: 9. Giá tr v n c ph n do các thành viên H QT, BG , BKS cam k t n m gi trong 03 năm sau khi ư c niêm y t: - T l :... % - Th i h n n m gi : t năm... n năm.... 10. T l n (ng n h n và dài h n) trên v n c ph n (tính n...): 11. Tình hình ho t ng kinh doanh trong 02 năm g n nh t: ơn v tính: 1000 ng TT Danh m c X-1 X 1 T ng doanh thu 2 Thu 3 Kh u hao cơ b n 4 L i nhu n sau thu II. C phi u xin phép niêm y t: Phát hành theo Gi y ch ng nh n ăng ký phát hành s ..., ngày.... tháng... năm .... do....... c p. 1. Tên c phi u: 2. Lo i c phi u: 3. M nh giá c phi u: ng 4. S lư ng c phi u xin niêm y t: c phi u 5. T l c ph n do c ông ngoài t ch c xin niêm y t n m gi :
 10. - T l :...% - S lư ng c ông:.... ngư i 6. C phi u do ngư i nư c ngoài n m gi : - S lư ng:.... c phi u - T l :..... % III. Các bên liên quan: (T ch c tư v n, ki m toán...) IV. Cam k t c a t ch c xin niêm y t: Chúng tôi xin m b o r ng nh ng s li u trong h sơ này là y và úng s th t, không ph i là s li u gi ho c thi u có th làm cho ngư i mua c phi u ch u thi t h i. Chúng tôi cam k t: - Nghiên c u y và th c hi n nghiêm ch nh các văn b n pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. - Không có b t kỳ tuyên b chính th c nào v vi c niêm y t ch ng khoán trên các phương ti n thông tin i chúng trư c khi ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p gi y phép niêm y t. - Ch u m i hình th c x lý n u vi ph m các cam k t nêu trên. V. H sơ kèm theo: 1. B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 2. i u l công ty; 3. Quy t nh c a i h i c ông ch p thu n vi c niêm y t c phi u; ho c Quy t nh c ph n hoá ó ra niêm y t ( i v i các DN c ph n hoá k t h p v i ra niêm y t); 4. B n cáo b ch; 5. Danh sách và sơ y u lý l ch c a t ng thành viên H QT, BG , BKS; 6. Các báo cáo tài chính 2 năm... (X-1 và X) có xác nh n c a ki m toán; ho c Quy t nh xác nh giá tr doanh nghi p ( i v i DNNN c ph n hoá k t h p v i ra niêm y t); 7. S theo dõi c ông; 8. Cam k t n m gi c phi u c a H QT, BG và BKS;
 11. 9. H p ng tư v n v i công ty ch ng khoán; (Các tài li u khác n u có). ..., ngày... tháng... năm... (tên t ch c niêm y t) TM. H I NG QU N TRN CH TNCH H I NG QU N TRN (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C S 01(B): M U NY_ 01B (Ban hành kèm theo Thông tư s 59 /2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n v niêm y t c phi u và trái phi u trên th trư ng ch ng khoán t p trung) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P PHÉP NIÊM Y T TRÁI PHI U TRÁI PHI U:.... (tên trái phi u) Kính g i: U ban Ch ng khoán Nhà nư c I. Gi i thi u v t ch c xin niêm y t: 1. Tên t ch c xin niêm y t ( y ): 2. Tên giao d ch: 3. V n i u l : 4. a ch tr s chính: 5. i n tho i: Fax: 6. Nơi m tài kho n: S hi u tài kho n: 7. Căn c pháp lý ho t ng kinh doanh - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ..., ngày... tháng... năm... - Ngành ngh kinh doanh ch y u: Mã s : - S n phNm/d ch v chính: - T ng m c v n kinh doanh (th i i m...): - Tình hình kinh doanh trong 02 năm g n nh t:
 12. ơn v : 1000 ng TT Ch tiêu X-1 X 1 T ng doanh thu 2 Thu 3 L i nhu n sau thu 4 V n c ph n 5 T su t l i nhu n sau thu /v n c ph n 6 N ph i tr 7 N ph i thu 8 T l n /v n c ph n II. M c ích phát hành trái phi u: III. Trái phi u xin phép niêm y t: Phát hành theo Gi y ch ng nh n ăng ký phát hành s ..., ngày... tháng.... năm... do.......... c p. 1. Tên trái phi u: 2. Lo i trái phi u: 3. Th i h n trái phi u:... năm 4. Kỳ h n tr lãi: 5. Lãi su t:.... %/năm 6. M nh giá trái phi u: ............ ng 7. S lư ng trái phi u ã phát hành: 8. Tài s n m b o (n u có): - T ng giá tr c a tài s n m b o: .............. ng - Giá tr tài s n ư c b o hi m: ................... ng - T l trái phi u ư c m b o: ............. % (t ng giá tr tài s n m b o trên t ng giá tr trái phi u) 9. Phương th c thanh toán lãi và g c trái phi u: IV. Các bên liên quan
 13. (T ch c tư v n, ki m toán, i di n ngư i s h u trái phi u...) V. Cam k t: Chúng tôi xin m b o r ng nh ng s li u trên ây là y và úng s th c, không ph i là s li u gi ho c thi u có th làm cho ngư i mua trái phi u b thi t h i. Chúng tôi cam k t: - Nghiên c u y và th c hi n nghiêm ch nh các văn b n pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. - Không có b t kỳ tuyên b chính th c nào v vi c niêm y t ch ng khoán trên các phương ti n thông tin i chúng trư c khi ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p gi y phép niêm y t. - Thanh toán lãi và g c theo úng th i h n trái phi u. - Ch u m i hình th c x lý n u vi ph m các cam k t nêu trên. VI. H sơ kèm theo: 1. B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 2. i u l công ty; 3. Quy t nh ch p thu n vi c niêm y t trái phi u c a H QT/H TV/Ch s h u v n/Cơ quan qu n lý chuyên ngành; 4. B n cáo b ch; 5. Danh sách và sơ y u lý l ch c a t ng thành viên H QT, BG , BKS; 6. Các báo cáo tài chính 2 năm... (X-1 và X) có xác nh n c a ki m toán; 7. Cam k t th c hi n nghĩa v c a t ch c phát hành i v i ngư i u tư; 8. H p ng v i i di n ngư i s h u trái phi u; 9. B n li t kê tài s n m b o, h p ng b o hi m (n u có) và tài li u ch ng minh quy n s h u (trư ng h p niêm y t trái phi u có b o m); 10. Biên b n xác nh giá tr tài s n m b o ho c gi y ch p thu n b o lãnh thanh toán (trư ng h p niêm y t trái phi u có b o m); 11. S theo dõi ch s h u trái phi u; 12. H p ng tư v n v i công ty ch ng khoán; 13. Các tài li u khác n u có.
 14. ..., ngày... tháng... năm... (tên t ch c niêm y t) TM. H I NG QU N TRN CH TNCH H I NG QU N TRN (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C S 02: M U NY_02 (Ban hành kèm theo Thông tư s 59/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n v niêm y t c phi u và trái phi u trên th trư ng ch ng khoán t p trung) (trang bìa) U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C C P PHÉP NIÊM Y T CH NG KHOÁN CH CÓ NGHĨA LÀ VI C NIÊM Y T CH NG KHOÁN Ã TH C HI N THEO CÁC QUY NNH C A PHÁP LU T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý M B O GIÁ TRN C A CH NG KHOÁN. M I TUYÊN B TRÁI V I I U NÀY LÀ B T H P PHÁP. B N CÁO B CH (ho c B N CÁO B CH TÓM T T) CÔNG TY: ABC (Gi y ch ng nh n KKD s .... do.... c p ngày... tháng... năm....) NIÊM Y T C PHI U (TRÁI PHI U) TRÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN... (Gi y phép niêm y t s :..../GPNY do Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ngày.... tháng..... năm.....) B n cáo b ch này và tài li u b sung s ư c cung c p t i:................... Ph trách công b thông tin: H tên............................. S i n tho i:................ i v i BCB tóm t t thêm dòng ch in m như sau: Ghi chú: nh ng thông tin trong B n cáo b ch này ch là nh ng thông tin tóm t t, mu n bi t thông tin chi ti t, xin tham kh o B n cáo b ch y ư c cung c p t i ................ (trang bìa) CÔNG TY: ABC (Gi y ch ng nh n KKD s .... do.... c p ngày... tháng... năm....)
 15. NIÊM Y T C PHI U (TRÁI PHI U)TRÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN... Tên c phi u/trái phi u: Th i gian áo h n ( i v i trái phi u): Lãi su t ( i v i trái phi u): M nh giá: Giá niêm y t: T ng s lư ng niêm y t: T ng giá tr niêm y t: T CH C KI M TOÁN: CÔNG TY:.......... (ghi rõ a ch tr s chính, s i n tho i, s fax giao d ch) .............. T CH C TƯ V N: CÔNG TY:.......... (ghi rõ a ch tr s chính, s i n tho i, s fax giao d ch) .............. (trang bìa) M CL C Trang Nh ng ngư i ch u trách nhi m chính i v i n i dung B n cáo b ch Các khái ni m Tình hình và c i m c a t ch c niêm y t Ch ng khoán niêm y t Các i tác liên quan t i vi c niêm y t Các nhân t r i ro nh hư ng n giá c ch ng khoán niêm y t Ph l c N I DUNG B N CÁO B CH
 16. I. NH NG NGƯ I CHNU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CH 1. T ch c niêm y t Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : Ch t ch H i ng qu n tr Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : Giám c (T ng giám c) Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : K toán trư ng Chúng tôi m b o r ng các thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là phù h p v i th c t mà chúng tôi ư c bi t, ho c ã i u tra, thu th p m t cách h p lý. 2. T ch c tư v n i di n theo pháp lu t: Ông/Bà:........................................................ Ch c v :............................................................................................... B n cáo b ch này là m t ph n c a h sơ xin phép niêm y t do (tên t ch c tư v n) tham gia l p trên cơ s h p ng tư v n v i (tên t ch c niêm y t). Chúng tôi m b o r ng vi c phân tích, ánh giá và l a ch n ngôn t trên B n cáo b ch này ã ư c th c hi n m t cách h p lý và cNn tr ng d a trên cơ s các thông tin và s li u do (tên t ch c niêm y t) cung c p. II. CÁC KHÁI NI M (Nh ng t , nhóm t vi t t t ho c khó hi u, ho c có th gây hi u l m ư c th hi n trong b n cáo b ch c n ph i nh nghĩa) III. TÌNH HÌNH VÀ C I MC AT CH C NIÊM Y T 1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n 2. Cơ c u t ch c công ty (và cơ c u trong t p oàn n u có) (th hi n b ng sơ và kèm theo di n gi i) 3. Cơ c u b máy qu n lý c a công ty (th hi n b ng sơ và kèm theo di n gi i) 4. Danh sách c ông (tên, a ch ) n m gi t trên 5% v n c ph n c a công ty; Danh sách c ông sáng l p và t l c ph n n m gi (n u các qui nh v h n ch chuy n như ng còn hi u l c); 5. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c xin niêm y t, nh ng công ty mà t ch c xin niêm y t ang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i, nh ng công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i i v i t ch c xin niêm y t; 6. Ho t ng kinh doanh
 17. 6.1. i v i t ch c không ph i là t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: 6.1.1. S n lư ng s n phNm/giá tr d ch v qua các năm (t l t ng lo i s n phNm/d ch v trong doanh thu, l i nhu n) 6.1.2. Nguyên v t li u - Ngu n nguyên v t li u; -S n nh c a các ngu n cung c p này; - nh hư ng c a giá c nguyên v t li u t i doanh thu, l i nhu n. 6.1.3. Chi phí s n xu t (cao hay th p, có tính c nh tranh hay không?) 6.1.4. Trình công ngh 6.1.5. Tình hình nghiên c u và phát tri n s n phNm m i (n u có) 6.1.6. Tình hình ki m tra ch t lư ng s n phNm/d ch v - H th ng qu n lý ch t lư ng ang áp d ng; - B ph n ki m tra ch t lư ng c a công ty. 6.1.7. Ho t ng Marketing 6.1.8. Nhãn hi u thương m i, ăng ký phát minh sáng ch và b n quy n 6.1.9. Các h p ng l n ang ư c th c hi n ho c ã ư c ký k t (nêu tên, tr giá, th i gian th c hi n, s n phNm, i tác trong h p ng) 6.2. i v i t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: 6.2.1. Ngành ngh kinh doanh chính c a công ty: - Ch ng lo i và ch t lư ng s n phNm/d ch v ; - Huy ng v n (Cơ c u, t tr ng ngu n v n huy ng trong nư c, ngoài nư c c a t ch c phát hành trong 2-3 năm g n nh t) - Ho t ng tín d ng (Hi u qu , t l an toàn v n, t ng dư n cho vay, t l n khó òi, r i ro lãi su t, phân lo i... trong 2-3 năm g n nh t) - Ho t ng kinh doanh ngo i t và thanh toán (Tình hình ho t ng kinh doanh ngo i t và thanh toán, các d ch v thanh toán trong nư c và thanh toán qu c t trong 2-3 năm g n nh t) - Ho t ng ngân hàng i lý (n u có)
 18. 6.2.2. Qu n lý r i ro và b o toàn v n; 6.2.3. Th trư ng ho t ng - M ng lư i chi nhánh - M ng lư i khách hàng và các lo i d ch v cho khách hàng - Th ph n và kh năng c nh tranh 6.2.4. Các d án phát tri n ho t ng kinh doanh ang th c hi n. 7. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong 2 năm g n nh t 7.1. Tóm t t m t s ch tiêu v ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong 2 năm g n nh t - K t qu ho t ng kinh doanh Ch tiêu Năm Năm % tăng gi m X-1 X * i v i t ch c không ph i là t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: T ng giá tr tài s n Doanh thu thu n L i nhu n t ho t ng kinh doanh L i nhu n khác L i nhu n trư c thu L i nhu n sau thu T l l i nhu n tr c t c * i v i t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: T ng giá tr tài s n Doanh thu Thu và các kho n ph i n p L i nhu n trư c thu L i nhu n sau thu - Các ch tiêu khác (tùy theo c i m riêng c a ngành, c a công ty làm rõ k t qu ho t ng kinh doanh trong hai năm g n nh t) 7.2. Nh ng nhân t nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong năm báo cáo (Nêu rõ nh ng nhân t tác ng chính n tình hình kinh doanh c a công ty trong năm báo cáo. Trư ng h p tình hình kinh doanh c a công ty gi m sút, c n gi i trình rõ nguyên nhân) 8. V th c a công ty so v i các doanh nghi p khác trong cùng ngành - V th c a công ty trong ngành;
 19. - Tri n v ng phát tri n c a ngành; - ánh giá v s phù h p nh hư ng phát tri n c a công ty v i nh hư ng c a ngành, chính sách c a Nhà nư c, và xu th chung trên th gi i. 9. Chính sách i v i ngư i lao ng - S lư ng ngư i lao ng trong công ty - Chính sách ào t o, lương thư ng, tr c p, . . . 10. Chính sách c t c (nêu rõ t l c t c trong hai năm g n nh t và các chính sách liên quan n vi c tr c t c) 11. Tình hình ho t ng tài chính 11.1. i v i các t ch c không ph i là t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: 11.1.1 Các ch tiêu cơ b n (trong năm g n nh t) - Trích kh u hao TSC : (theo úng ch quy nh? có thay i gì trong chính sách kh u hao?) - M c lương bình quân: (so v i m c lương bình quân c a các doanh nghi p khác cùng ngành trong cùng a bàn?) - Thanh toán các kho n n n h n: (có thanh toán úng h n và y các kho n n không?) - Các kho n ph i n p theo lu t nh: (có th c hi n theo lu t nh?) - Trích l p các qu theo lu t nh: (có úng theo i u l và lu t nh?) - T ng dư n vay: (ghi rõ n quá h n, t ng dư n b o lãnh (n u có), quá h n ng n h n hay trung h n và dài h n, nguyên nhân d n n n quá h n, kh năng thu h i) - Tình hình công n hi n nay: (t ng s n ph i thu, t ng s n ph i tr ) 11.1.2 Các ch tiêu tài chính ch y u (tuỳ theo t ng ngành) Các ch tiêu Năm X - Năm X Ghi chú 1 1. Ch tiêu v kh năng thanh toán + H s thanh toán ng n h n: TSL /N ng n h n + H s thanh toán nhanh: TSL - Hàng t n kho N ng n h n
 20. 2. Ch tiêu v cơ c u v n + H s N /T ng tài s n + H s N /V n ch s h u 3. Ch tiêu v năng l c ho t ng + Vòng quay hàng t n kho: Giá v n hàng bán Hàng t n kho b.quân + Doanh thu thu n/T ng tài s n 4. Ch tiêu v kh năng sinh l i + H s L i nhu n sau thu /Doanh thu thu n + H s L i nhu n sau thu /V n ch s h u + H s L i nhu n sau thu /T ng tài s n + H s L i nhu n t ho t ng kinh doanh/Doanh thu thu n ......... 11.2. i v i t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: Ch tiêu Năm X- Năm X Ghi chú 1 1. Quy mô v n -V n i ul - T ng tài s n có - T l an toàn v n 2. K t qu ho t ng kinh doanh - Doanh s huy ng ti n g i - Doanh s cho vay - Doanh s thu n - N quá h n - N khó òi - H s s d ng v n - T l n b o lãnh quá h n/T ng s dư b o lãnh - T l n quá h n/T ng dư n - T l n khó òi/T ng dư n 3. Kh năng thanh kho n - Kh năng thanh toán ngay - Kh năng thanh toán chung
Đồng bộ tài khoản