Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
87
lượt xem
4
download

Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 60/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 12/2006/N -CP NGÀY 23/01/2006 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THƯƠNG M I V HO T NG MUA BÁN HÀNG HOÁ QU C T VÀ CÁC I LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ C NH HÀNG HOÁ V I NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P VÀ TH Y S N Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t ng i lý, mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 32/2006/N -CP ngày 30/3/2006 c a Chính ph v qu n lý th c v t r ng, ng v t r ng nguy c p, quý, hi m; Căn c Ngh nh s 82/2006/N -CP ngày 10/8/2006 c a Chính ph v qu n lý ho t ng xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u, nh p n i t bi n, quá c nh, nuôi sinh s n, nuôi sinh trư ng và tr ng c y nhân t o các loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này qui nh trình t , th t c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p, lâm nghi p và th y s n g m: a. Xu t khNu g , s n phNm g t r ng t nhiên trong nư c; c i, than làm t g ho c c i có ngu n g c t g r ng t nhiên trong nư c; b. Xu t khNu, nh p khNu ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m; c. Xu t khNu, nh p khNu gi ng cây tr ng; d. Xu t khNu, nh p khNu gi ng v t nuôi;
 2. . Xu t, nh p khNu thu s n s ng, th y s n làm gi ng; e. Nh p khNu thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, v c xin, ch phNm sinh h c, vi sinh v t và hoá ch t dùng cho ng v t và th y s n; g. Nh p khNu thu c b o v th c v t (BVTV), nguyên li u thu c BVTV và sinh v t s ng trong lĩnh v c BVTV; h. Nh p khNu th c ăn chăn nuôi (TACN) và nguyên li u TACN; th c ăn th y s n (TATS) và nguyên li u TATS; i. Nh p khNu phân bón và các ch phNm phân bón; k. Xu t khNu, nh p khNu ngu n gen cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t ph c v nghiên c u, trao i khoa h c, k thu t. i u 2. Nguyên t c th c hi n các qui nh v ki m d ch ng v t, th c v t, ki m tra i v i hàng hóa nh p kh u 1. Hàng hoá nh p khNu thu c di n ki m d ch ng v t, th y s n, s n phNm ng v t, s n phNm th y s n, trư c khi thông quan, ph i th c hi n quy nh t i các quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn/B Th y s n (cũ) ban hành Danh m c i tư ng ki m d ch ng v t, ki m d ch th y s n, s n phNm ng v t, s n phNm th y s n; Danh m c ng v t; Danh m c th y s n, s n phNm ng v t, s n phNm th y s n thu c di n ph i ki m d ch và Quy trình, th t c ki m d ch ng v t, ki m d ch th y s n, s n phNm ng v t, s n phNm th y s n, ki m tra v sinh thú y. 2. Hàng hóa nh p khNu trong Danh m c v t th thu c di n ki m d ch th c v t trư c khi thông quan ph i th c hi n quy nh t i các quy t nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c công b Danh m c v t th thu c di n ki m d ch th c v t c a Vi t Nam, Danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam, Danh m c v t th thu c di n ki m d ch th c v t ph i phân tích nguy cơ d ch h i trư c khi nh p khNu vào Vi t Nam, ban hành quy nh v các th t c ki m tra v t th và l p h sơ ki m d ch th c v t. 3. Trư ng h p c a khNu chưa có cơ quan ki m d ch ng, th c v t thì hàng hoá ư c thông quan theo cơ ch ăng ký trư c, ki m tra sau. Cơ quan ki m d ch có th ki m d ch cùng lúc Cơ quan h i quan ki m tra hàng hoá ho c ki m d ch sau khi hàng hoá ã hoàn thành th t c h i quan theo th i gian và a i m ư c xác nh trong gi y ăng ký ki m d ch. 4. Vi c ki m tra ch t lư ng thu c BVTV và nguyên li u thu c BVTV th c hi n theo hình th c ăng ký trư c và ki m tra ch t lư ng sau khi thông quan. Chương II QUY NNH C TH i u 3. Xu t kh u g và s n ph m g ; c i, than làm t g ho c c i có ngu n g c t g r ng t nhiên trong nư c.
 3. 1. C m xu t khNu g , s n phNm g r ng t nhiên trong nư c (tr nh ng trư ng h p qui nh t i các kho n 2 và 3 i u này), g m: a. G tròn các lo i. b. G x các lo i. c. S n phNm làm t g thu c di n nguy c p, quý, hi m thu c nhóm IA (tr g là tang v t x lý t ch thu theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c) quy nh t i Ngh nh s 32/2006/N -CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý th c v t r ng, ng v t r ng nguy c p, quý, hi m; s n phNm làm t g quy nh t i Ph l c I c a Công ư c v buôn bán qu c t các lo i ng v t, th c v t hoang dã nguy c p (Công ư c CITES). 2. Xu t khNu s n phNm g theo i u ki n ho c theo gi y phép: a. S n phNm làm t g thu c loài nguy c p, quý, hi m nhóm IA là tang v t x lý t ch thu theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và nhóm IIA quy nh t i Ngh nh s 32/2006/N -CP ngày 30/3/2006 v qu n lý th c v t r ng, ng v t r ng nguy c p, quý, hi m ch ư c phép xu t khNu d ng s n phNm m c hoàn ch nh. Khi xu t khNu, thương nhân ch c n kê khai v i cơ quan H i quan y s lư ng, ch ng lo i, không ph i xu t trình ngu n g c g và không ph i xin phép. S n phNm m c hoàn ch nh (bao g m c g m ngh , g cao c p) là các s n phNm g ư c l p ráp hoàn ch nh theo công d ng c a lo i s n phNm ho c các chi ti t tháo r i c a s n phNm hoàn ch nh, khi l p ráp có th s d ng ư c ngay theo công d ng c a s n phNm ó; ư c s n xu t b ng phương pháp th công ho c máy, ho c th công k t h p máy; ư c hoàn thi n b ng các công ngh bào, c, ch m, tr , kh c, kh m, ti n, trang trí b m t (sơn mài, m kim lo i màu, ph sơn b m t). b. S n phNm làm t g quy nh t i Ph l c II c a Công ư c CITES, khi xu t khNu ph i có gi y phép CITES do Cơ quan thNm quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p. 3. ư c xu t khNu các lo i c i, than có ngu n g c h p pháp t g r ng t nhiên trong nư c. Khi xu t khNu thương nhân ch c n kê khai v i cơ quan H i quan y s lư ng, ch ng lo i, không c n ph i xu t trình ngu n g c. i u 4. Xu t kh u, nh p kh u ng v t, th c v t (tr g và s n ph m g quy nh t i Kho n 1 i u 3) hoang dã nguy c p, quý, hi m 1. C m xu t khNu vì m c ích thương m i ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m khai thác t r ng t nhiên (tr nh ng trư ng h p qui nh t i kho n 2 i u này): a. ng v t r ng nguy c p, quý, hi m thu c nhóm IB và IIB, th c v t r ng thu c nhóm IA t i Ngh nh s 32/2006/N -CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý th c v t r ng, ng v t r ng nguy c p, quý, hi m. b. ng v t, th c v t hoang dã quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES;
 4. 2. Xu t khNu ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m ph i có gi y phép c a Cơ quan qu n lý CITES Vi t Nam thu c các trư ng h p sau: a. Xu t khNu không vì m c ích thương m i: ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m ư c quy nh t i kho n 1 i u này ư c xu t khNu ph c v ngo i giao, nghiên c u khoa h c, trao i gi a các vư n ng v t, vư n th c v t, tri n lãm, bi u di n xi c, trao i, trao tr m u v t gi a các Cơ quan thNm quy n qu n lý CITES các nư c. b. Xu t khNu vì m c ích thương m i: - ng v t, th c v t hoang dã, nguy c p, quý, hi m t t nhiên quy nh t i Ph c l c II c a Công ư c CITES. - Th c v t r ng t t nhiên thu c nhóm IIA, quy nh t i Ngh nh s 32/2006/N - CP ngày 30/3/2006 c a Chính ph v qu n lý th c v t r ng, ng v t r ng nguy c p, quý, hi m. - ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m thu c nhóm I, nhóm II c a Ngh nh s 32/2006/N -CP ngày 30/3/2006 c a Chính ph và ng v t, th c v t hoang dã quy nh t i các Ph l c I và II c a Công ư c CITES có ngu n g c nuôi sinh s n, tr ng c y nhân t o m b o các i u ki n theo quy nh t i Ngh nh s 82/2006/N - CP ngày 10/8/2006 c a Chính ph v qu n lý ho t ng xu t khNu, nh p khNu, tái xu t khNu, nh p n i t bi n, quá c nh, nuôi sinh s n, nuôi sinh trư ng và tr ng c y nhân t o các loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m. 3. Nh p khNu ng v t, th c v t hoang dã quy nh t i các Ph l c c a Công ư c CITES ph i ư c Cơ quan qu n lý CITES Vi t Nam c p gi y phép. i u 5. Xu t kh u, nh p kh u gi ng cây tr ng 1. Xu t khNu gi ng cây tr ng: a. C m xu t khNu các lo i gi ng cây tr ng quý hi m n m trong Danh m c gi ng cây tr ng quý hi m c m xu t khNu t i các quy t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. b. i v i các lo i gi ng cây tr ng khác không thu c Danh m c gi ng cây tr ng quý hi m c m xu t khNu nêu trên, khi xu t khNu, thương nhân ch ph i làm th t c t i Cơ quan H i quan. 2. Nh p khNu gi ng cây tr ng: a. i v i gi ng cây tr ng có tên trong Danh m c gi ng cây tr ng ư c phép s n xu t, kinh doanh t i các quy t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, khi nh p khNu, thương nhân ch ph i làm th t c v i cơ quan H i quan, không c n xin phép.
 5. b. Các lo i gi ng cây tr ng ngoài Danh m c trên, khi nh p khNu nghiên c u, kh o nghi m, s n xu t th ho c các trư ng h p c bi t khác ph i ư c C c Tr ng tr t ( i v i gi ng cây nông nghi p) và C c Lâm nghi p ( i v i gi ng cây lâm nghi p) thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p phép. Căn c vào k t qu kh o nghi m, s n xu t th , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s công nh n gi ng m i, sau ó b sung vào Danh m c gi ng cây tr ng ư c phép s n xu t, kinh doanh. Sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c Tr ng tr t và C c Lâm nghi p có văn b n xác nh n là gi ng cây tr ng ã kh o nghi m và ư c phép s n xu t, kinh doanh, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c gi ng cây tr ng ư c phép s n xu t, kinh doanh, không c n xin phép. i u 6. Xu t kh u, nh p kh u gi ng v t nuôi 1. Xu t khNu gi ng v t nuôi: a. C m xu t khNu các lo i gi ng v t nuôi quý hi m n m trong Danh m c gi ng v t nuôi qúy hi m c m xu t khNu do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. b. i v i các lo i gi ng v t nuôi khác ngoài Danh m c gi ng v t nuôi quý hi m c m xu t khNu, khi xu t khNu, thương nhân ch ph i làm th t c t i Cơ quan H i quan và xu t trình gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t n u nư c nh p khNu ho c ch hàng có yêu c u. 2. Nh p khNu gi ng v t nuôi: a. i v i gi ng v t nuôi có tên trong Danh m c gi ng v t nuôi ư c phép s n xu t, kinh doanh t i các quy t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, khi nh p khNu, thương nhân ch ph i làm th t c v i cơ quan H i quan, không c n xin phép. b. Các lo i gi ng v t nuôi ngoài Danh m c trên, khi nh p khNu ph i ư c C c Chăn nuôi thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép kh o nghi m. Sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c Chăn nuôi có văn b n xác nh n là gi ng v t nuôi ã kh o nghi m và ư c phép s n xu t, kinh doanh, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c gi ng v t nuôi ư c phép s n xu t, kinh doanh, không c n xin phép. Căn c vào k t qu kh o nghi m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s b sung vào Danh m c gi ng v t nuôi ư c ư c phép s n xu t, kinh doanh. c. Nh p khNu phôi, tinh d ch gia súc, môi trư ng pha ch tinh, tr ng gi ng gia súc và tr ng gi ng gia c m ph i có gi y phép c a C c Chăn nuôi thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 7. Nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y
 6. 1. i v i các lo i thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, ch phNm sinh h c, hoá ch t dùng trong thú y có tên trong Danh m c thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam t i các quy t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, khi nh p khNu thương nhân ch ph i làm th t c t i cơ quan H i quan, không c n xin phép. Riêng i v i các lo i v c xin và vi sinh v t ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a C c Thú y thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. i v i nh p khNu các lo i thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ngoài Danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, khi nh p khNu kh o nghi m ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a C c Thú y. Sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c Thú y có văn b n xác nh n là thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ã kh o nghi m có ch t lư ng phù h p v i các qui nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, không c n xin phép. Căn c vào k t qu kh o nghi m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s b sung vào Danh m c thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam. 3. Nh p khNu thu c và v c xin thú y trong trư ng h p có d ch b nh khNn c p: Khi có d ch b nh khNn c p, vi c nh p khNu thu c và v c xin thú y chưa có trong Danh m c thu c và v c xin thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh. i u 8. Nh p kh u thu c BVTV, nguyên li u thu c BVTV và sinh v t s ng trong lĩnh v c BVTV 1. i v i các lo i thu c BVTV và nguyên li u thu c BVTV trong Danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng t i Vi t Nam t i các quy t nh do B trư ng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, khi nh p khNu, thương nhân ch ph i làm th t c t i cơ quan H i quan, không c n xin phép. 2. i v i các lo i thu c BVTV và nguyên li u thu c BVTV trong Danh m c thu c BVTV h n ch s d ng t i Vi t Nam t i các quy t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, khi nh p khNu ph i có gi y phép c a C c B o v th c v t thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. i v i các lo i thu c BVTV và nguyên li u thu c BVTV ngoài Danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng t i Vi t Nam, khi nh p khNu ph i có gi y phép c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do C c B o v th c v t c p. Sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c B o v th c v t có văn b n xác nh n là thu c BVTV và nguyên li u thu c BVTV ã kh o nghi m có ch t lư ng phù h p v i
 7. các qui nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng t i Vi t Nam, không c n xin phép. 4. C m nh p khNu các lo i thu c và nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t trong Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng t i Vi t Nam t i các quy t nh do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. Trong m t s trư ng h p có th ư c phép nh p khNu ch t chuNn thu c b o v th c v t trong danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng ph c v cho công tác ki m tra dư lư ng và thu c b o v th c v t nh p l u nhưng ph i có gi y phép c a C c B o v th c v t c p. 5. i v i các lo i sinh v t s ng trong lĩnh v c B o v th c v t nh p khNu l n u th nghi m th c hi n theo Quy t nh s 34/2007/Q -BNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 v vi c công b danh m c v t th thu c di n ki m d ch th c v t ph i phân tích nguy cơ d ch h i trư c khi nh p khNu vào Vi t Nam, Quy t nh s 48/2007/Q - BNN ngày 29 tháng 5 năm 2007 ban hành Quy nh v th t c c p gi y phép ki m d ch th c v t nh p khNu i v i các v t th ph i phân tích nguy cơ d ch h i trư c khi nh p khNu vào Vi t Nam. 6. Thương nhân nh p khNu thu c thành phNm, nguyên li u thu c b o v th c v t ngoài Danh m c ư c phép s d ng gia công, óng gói t i Vi t Nam nh m m c ích tái xu t theo h p ng ã ký v i nư c ngoài ph i có gi y phép nh p khNu c a C c B o v th c v t thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và ph i ch u s ki m tra vi c tái xu t ó c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 9. Nh p kh u th c ăn chăn nuôi và nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi 1. Các lo i TACN, nguyên li u s n xu t TACN có tên trong Danh m c TACN, nguyên li u TACN ư c nh p khNu vào Vi t Nam t i các quy t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, khi nh p khNu, thương nhân ch ph i làm th t c v i cơ quan H i quan, không c n xin phép. 2. i v i các lo i TACN, nguyên li u TACN, ngoài Danh m c nêu t i kho n 1 i u này, khi nh p khNu phân tích, kh o nghi m ph i có gi y phép c a C c Chăn nuôi. Sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c Chăn nuôi có văn b n xác nh n là m t hàng TACN, nguyên li u TACN ã kh o nghi m có ch t lư ng phù h p v i các qui nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c TACN, nguyên li u TACN ư c nh p khNu vào Vi t Nam, không c n xin phép. Căn c k t qu phân tích, kh o nghi m, C c Chăn nuôi s trình B quy t nh b sung vào Danh m c TACN, nguyên li u TACN ư c nh p khNu vào Vi t Nam. 3. Thương nhân nh p khNu TACN, nguyên li u TACN ngoài Danh m c TACN, nguyên li u TACN ư c nh p khNu vào Vi t Nam s n xu t, gia công, san bao óng gói t i Vi t Nam nh m m c ích tái xu t theo h p ng ã ăng ký v i nư c ngoài ph i có gi y phép c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do C c Chăn nuôi c p và ch u s ki m tra vi c tái xu t ó c a các cơ quan có thNm quy n. i u 10. Nh p kh u phân bón
 8. 1. i v i các lo i phân bón có trong Danh m c phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng t i Vi t Nam t i các quy t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, khi nh p khNu, thương nhân ch ph i làm th t c t i Cơ quan H i quan. 2. Nh ng lo i phân bón ngoài các Danh m c nêu trên, khi nh p khNu nghiên c u, kh o nghi m ho c các trư ng h p c bi t khác ph i ư c C c Tr ng tr t thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép. Sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c Tr ng tr t có văn b n xác nh n là m t hàng phân bón ã kh o nghi m có ch t lư ng phù h p v i các qui nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng t i Vi t Nam, không c n xin phép. Căn c vào k t qu kh o nghi m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s công nh n phân bón m i và b sung vào Danh m c phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng t i Vi t Nam. i u 11. Xu t kh u, nh p kh u ngu n gen cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t ph c v nghiên c u, trao i khoa h c, k thu t T t c v t th là ngu n gen cây tr ng quý hi m, v t nuôi, vi sinh v t, ch phNm sinh h c m i dùng trong nông nghi p ph c v cho m c ích nghiên c u, th nghi m, trao i khoa h c k thu t, khi xu t khNu, nh p khNu ph i ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép. i u 12. Xu t kh u, nh p kh u hàng hóa chuyên ngành th y s n 1. Xu t khNu các loài th y s n nguy c p, quý, hi m: a. C m xu t khNu các loài th y s n có tên trong Danh m c t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này (tr trư ng h p qui nh t i i m b kho n này). b. Các loài thu s n có tên trong Danh m c t i Ph l c 1 ch ư c xu t khNu trong m t s trư ng h p th c hi n i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. Khi xu t khNu ph i ư c Văn phòng CITES Vi t Nam c p gi y phép i v i loài th y s n thu c ph l c c a Công ư c CITES ho c C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n c p phép i v i các loài th y s n không thu c ph l c c a Công ư c CITES. c. Các loài th y s n thu c Ph l c 2 kèm theo Thông tư này ch ư c xu t khNu khi áp ng các i u ki n nêu t i Ph l c 2. Thương nhân tr c ti p làm th t c xu t khNu v i cơ quan H i quan, không c n xin phép. 2. Nh p khNu gi ng th y s n: - i v i gi ng th y s n có tên trong Danh m c gi ng th y s n ư c phép s n xu t, kinh doanh t i các quy t nh do B trư ng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c các quy t nh c a B trư ng B Th y s n (cũ) ban hành, khi nh p khNu, thương nhân ch ph i làm th t c v i cơ quan H i quan, không c n xin phép.
 9. - Các lo i gi ng th y s n ngoài Danh m c trên, ch ư c nh p khNu kh o nghi m và ph i ư c C c Nuôi tr ng th y s n thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép. Sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c Nuôi tr ng th y s n có văn b n xác nh n là gi ng th y s n ã kh o nghi m có ch t lư ng phù h p v i các qui nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c gi ng th y s n ư c phép s n xu t, kinh doanh, không c n xin phép. Căn c vào k t qu kh o nghi m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s b sung vào Danh m c gi ng th y s n ư c ư c phép s n xu t, kinh doanh. 3. Nh p khNu th c ăn th y s n: Th c ăn th y s n, nguyên li u s n xu t th c ăn th y s n áp ng các i u ki n nêu t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này, thương nhân tr c ti p làm th t c nh p khNu v i H i quan c a khNu, không c n xin phép. 4. Nh p khNu thu c thú y th y s n v c xin, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y th y s n và hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n: a. i v i các lo i thu c thú y th y s n ch phNm sinh h c, hoá ch t dùng trong thú y th y s n có tên trong Danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam t i các quy t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, khi nh p khNu thương nhân ch ph i làm th t c t i cơ quan H i quan, không c n xin phép. i v i các lo i v c xin và vi sinh v t khi nh p khNu ph i có ý ki n c a C c Thú y thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i v i các lo i hoá ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n, nguyên li u s n xu t thu c thú y th y s n trong Danh m c t i Ph l c 4 kèm theo Thông tư này, n u áp ng các i u ki n nêu t i Ph l c 4, thương nhân tr c ti p làm th t c nh p khNu v i H i quan c a khNu, không c n ph i xin phép. b. i v i các lo i thu c thú y th y s n, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y th y s n và hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n ngoài Danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, khi nh p khNu ph i có gi y phép c a C c Thú y. c. i v i thu c thú y th y s n ch phNm sinh h c, hoá ch t dùng trong thú y th y s n và hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n nh p khNu kh o nghi m, sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c Thú y có văn b n xác nh n là m t hàng ã kh o nghi m có ch t lư ng phù h p v i các qui nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c thu c thú y th y s n, nguyên li u làm thu c thú y th y s n, ch phNm sinh h c, hoá ch t dùng trong thú y th y s n và hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, không c n xin phép. Căn c vào k t qu kh o nghi m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s b sung vào Danh m c thu c thú y th y s n, nguyên li u làm thu c thú y th y s n, ch phNm
 10. sinh h c, hoá ch t dùng trong thú y th y s n và hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n ư c phép lưu hành t i Vi t Nam. 5. Nh p khNu ch phNm sinh h c, vi sinh v t và enzyme dùng trong x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n: a. i v i ch phNm sinh h c, vi sinh v t và enzyme dùng trong x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n có tên trong Danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn/B Th y s n (cũ) ban hành, khi nh p khNu thương nhân tr c ti p làm th t c thông quan t i cơ quan H i quan, không c n xin phép. b. i v i ch phNm sinh h c, vi sinh v t và enzyme dùng trong x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n có tên trong Ph l c 4, Ph l c 5 k m theo Thông tư này và Danh m c nh p khNu có i u ki n do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn/B Th y s n (cũ) ban hành, khi áp ng các i u ki n qui nh t i các ph l c này Thương nhân tr c ti p làm th t c thông quan t i cơ quan H i quan, không c n xin phép. c. i v i ch phNm sinh h c, vi sinh v t và enzyme dùng trong x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n ngoài Danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam và Danh m c nh p khNu có i u ki n t i Ph l c 4 và Ph l c 5 kèm theo Thông tư này, khi nh p khNu ph i có gi y phép nh p khNu c a C c Nuôi tr ng th y s n. d. i v i ch phNm sinh h c, vi sinh v t và enzyme dùng trong x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n nh p khNu kh o nghi m, sau khi có k t qu kh o nghi m và ư c C c Nuôi tr ng th y s n có văn b n xác nh n là s n phNm ã kh o nghi m có ch t lư ng phù h p v i các qui nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thương nhân ư c phép nh p khNu m t hàng này trong th i gian ch b sung vào Danh m c ch phNm sinh h c, vi sinh v t và enzyme dùng trong x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, không c n xin phép. Căn c vào k t qu kh o nghi m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s công nh n ch phNm sinh h c, vi sinh v t và enzyme dùng trong x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n m i và b sung vào Danh m c ch phNm sinh h c, vi sinh v t và enzyme dùng trong x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n ư c phép lưu hành t i Vi t Nam. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 13. T ch c th c hi n 1. Cơ quan qu n lý chuyên ngành ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao nhi m v ti p nh n và gi i quy t h sơ, c p gi y phép xu t khNu, nh p khNu và gi y phép kh o nghi m theo các a ch sau:
 11. a. C c Lâm nghi p (S 2 Ng c Hà- Qu n Ba ình-Hà N i): Các trư ng h p thu c i u 3 (tr i m b kho n 2) c a Chương II. b. C c Ki m lâm (S 2 Ng c Hà- Qu n Ba ình-Hà N i): Các trư ng h p thu c i m b kho n 2 i u 3 và i u 4 Chương II. c. C c Tr ng tr t, (S 2 Ng c Hà- Qu n Ba ình-Hà N i): Các trư ng h p thu c i u 5, i u 10 và i u 11 Chương II. d. C c Chăn nuôi (S 2 Ng c Hà- Qu n Ba ình-Hà N i): Các trư ng h p thu c i u 6 và i u 9 Chương II. . C c Thú y (S 15 ngõ 78 ư ng Gi i Phóng-Phư ng Phương Mai, Qu n ng a, Hà N i): Các trư ng h p thu c i u 7, i m a, i m b và i m c c a kho n 4 i u 12 Chương II. e. C c B o v th c v t (149 H c Di-Qu n ng a-Hà N i): Các trư ng h p thu c i u 8 Chương II. g. C c Nuôi tr ng th y s n (s 10 Nguy n Công Hoan -Ba ình -Hà N i): Các trư ng h p thu c kho n 2, i m b và i m c kho n 5 i u 12 Chương II. h. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n (s 10 Nguy n Công Hoan, Ba ình, Hà N i): Các trư ng h p thu c i m b kho n 1 i u 12 Chương II. 2. M u h sơ, th t c xin c p phép nh p khNu: Theo m u h sơ và th t c xin c p phép nh p khNu do các cơ quan qu n lý chuyên ngành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 3. Th i h n gi i quy t h sơ: trong th i gian 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , các cơ quan ti p nh n h sơ quy nh t i (kho n 1 i u 13) M c 1 Chương này ph i có văn b n tr l i. 4. Các cơ quan qu n lý chuyên ngành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo Kho n 1 i u 13 Chương III có trách nhi m hư ng d n h sơ, th t c xin c p phép xu t, nh p khNu và ph i h p v i T ng c c H i quan áp mã s HS i v i hàng hóa chuyên ngành nông nghi p, th y s n ư c phân công t i Thông tư này. 5. Khi ban hành m i, s a i ho c b sung các Danh m c hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p ư c quy nh t i Thông tư này, các C c ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao nhi m v qu n lý chuyên ngành có trách nhi m thông báo cho H i quan và các cơ quan liên quan. 6. Thương nhân ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a n i dung khai báo khi xu t khNu, nh p khNu và th c hi n các quy nh hi n hành c a nhà nư c v tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá. i u 14. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký.
 12. 2. Thông tư này thay th các văn b n sau: - Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c th c hi n Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các i lý, mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài. - Thông tư 101/2007/TT-BNN ngày 10/12/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i, b sung m t s n i dung c a Thông tư 32/2006/TT- BNN ngày 08/5/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c th c hi n Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các i lý, mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài. - Thông tư s 40/2008/TT-BNN ngày 03/3/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i, b sung Thông tư 101/2007/TT-BNN ngày 10 tháng 12 năm 2007 c a B NN&PTNT v vi c s a i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 32/2006/TT-BNN ngày 08 tháng 5 năm 2006 c a B NN&PTNT “Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các i lý, mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài”. - Quy t nh s 15/2006/Q -BTS ngày 08/9/2006 c a B trư ng B Th y s n ban hành Quy ch qu n lý nh p khNu, xu t khNu hàng hóa chuyên ngành th y s n. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i s a i, b sung./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng; - VP TW ng và các Ban c a ng; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Cao c Phát - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - UBND, S NN&PTNT các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Nông nghi p & PTNT; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B NN&PTNT; - Lưu: VT; CB (VT, TMHùng) PH L C 1
 13. DANH M C CÁC LOÀI THU S N C M XU T KH U (ban hành kèm theo Thông tư s 60 /2009/TT-BNNPTNT ngày 16./ 9 / 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TT Tên ti ng Vi t Tên khoa h c 1 Trai ng c Pinctada maxima 2 Cá Cháy Macrura reevessii 3 Cá còm Notopterus chitala 4 Cá Anh vũ Semilabeo notabilis 5 Cá Hô Catlocarpio siamensis 6 Cá Chìa vôi sông Crinidens sarissophorus 7 Cá Cóc Tam o Paramesotriton deloustali 8 Cá Chình mun Anguilla bicolor 9 Cá Tra d u Pangasianodon gigas 10 Cá ông sư Neophocaena phocaenoides 11 Cá heo vây tr ng Lipotes vexillifer 12 Cá Heo Delphinidae spp 13 Cá Voi Balaenoptera spp 14 Cá Trà sóc Probarbus jullieni 15 Cá R ng Scleropages formosus 16 Bò Bi n/cá ông sư Dugong dugon 17 Rùa bi n Cheloniidae spp 18 Cá s u nư c ng t Crocodylus siamensis 19 Cá s u nư c m n Crocodylus porosus 20 B san hô c ng Stolonifera 21 B san hô xanh Helioporacea 22 B san hô en Antipatharia 23 B san hô á Scleractinia PH L C 2: DANH M C NH NG LOÀI THU S N XU T KH U CÓ I U KI N (ban hành kèm theo Thông tư s 60 /2009/TT-BNNPTNT ngày 16./ 9 / 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TT Tên Vi t Nam Tên khoa h c i u ki n
 14. 1 Tôm hùm: a. Tôm hùm ma Panulirus penicillatus 200 mm tr lên b. Tôm hùm á P.homarus 175 mm tr lên c. Tôm hùm P.longipes 160 mm tr lên d. Tôm hùm lông p. stimpsoni 160 mm tr lên e. Tôm hùm bông p. ornatus 230 mm tr lên g. Tôm hùm xanh P. versicolor 167 mm tr lên h. Tôm hùm xám P.poliphagus 200 mm tr lên 2 Các loài Cá mú (song) Epinephelus spp. 500 g/con tr lên 3 Cá Cam (cá cam s c Seriola nigrofasciata 200 mm tr lên en) 4 Cá măng bi n Chanos chanos 500 g/con tr lên 5 Cá ng a Hyppocampus spp. CITES (*) 6 Cá ba sa Pangasius bocourti Không còn s ng 7 Cá tra Pangasianodon hypophthalmus Không còn s ng 8 Cá Chình nh n Anguilla borneensis ư c nuôi 9 Cá Chình Nh t Anguilla japonica ư c nuôi 10 Cá chình hoa Anguilla marmorata ư c nuôi 11 ch ng Rana rugulosa ư c nuôi 12 ch sáu ngón Châu Á Euphlyctis hexadactylus CITES (*) (Rana hexadactyla) 13 ch n Hoplobatrachus tigerinus CITES (*) (Ranna tigerina) 14 Rùa sông Dermatemydidae CITES (*) 15 Rùa h p Cuora spp CITES (*) 16 Vích Chelonia mydas CITES (*) 17 Cua bi n Scylla serrata 200g/con tr lên Ghi chú: (*) Các loài thu s n n m trong Ph l c c a công ư c CITES khi xu t khNu ph i áp ng các i u ki n sau: - Có ngu n g c nuôi sinh s n t th h F1 t i các tr i nuôi sinh s n. - Tr i nuôi sinh s n ph i ư c cơ quan thNm quy n qu n lý CITES Vi t Nam u quy n ch ng nh n.
 15. - Xác nh n ngu n g c nuôi (theo i u ki n c a CITES) do Chi c c b o v ngu n l i thu s n th c hi n PH L C 3: DANH M C TH C ĂN, NGUYÊN LI U S N XU T TH C ĂN CHO NG V T DƯ I NƯ C VÀ LƯ NG CƯ (BAO G M C CÁ C NH) NH P KH U CÓ I U KI N (ban hành kèm theo Thông tư s 60 /2009/TT-BNNPTNT ngày 16 / 9 / 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) T t c các m t hàng n m trong Danh m c này khi nh p khNu ph i áp ng các i u ki n sau: - B n g c ho c b n sao h p pháp gi y phép c a cơ quan thNm quy n nư c s n xu t cho phép s n xu t, lưu hành (ch áp d ng i v i hàng hóa nêu t i m c B). - B n g c ho c b n sao h p pháp Phi u báo k t qu phân tích ch t lư ng s n phNm c a lô hàng (nh p, xu t) do Phòng ki m nghi m c l p (trong nư c ho c nư c ngoài) xác nh n v ch t lư ng áp ng yêu c u nêu trong tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm ã công b và không ch a các hóa ch t, kháng sinh, ch t kích thích sinh trư ng c m s d ng. TT Tên hàng i u ki n b sung 1 Th c ăn công nghi p (bao g m c Artemia, áp ng Tiêu chuNn Ngành( n t o khô các lo i) 31/12/2007), Qui chuNn k thu t (t 1/1/2008) c a B Thu s n (cũ) 2 Nguyên li u ã qua ch bi n dùng s n xu t th c ăn dùng cho các loài ng v t dư i nư c và lư ng cư 3 Ch t b sung vào th c ăn 3.1 Các lo i vitamin áp ng Tiêu chuNn Ngành( n 31/12/2007), Qui chuNn k thu t 3.2 Các lo i axít amin (t 1/1/2008) c a B Thu s n (cũ) 3.3 Các lo i khoáng ch t 3.4 Ch phNm sinh h c (Danh m c các gi ng, áp ng Tiêu chuNn Ngành( n loài vi sinh v t và enzyme kèm theo) 31/12/2007), Qui chuNn k thu t (t 1/1/2008) c a B Thu s n (cũ) PH L C 4: THU C, HOÁ CH T, CH PH M SINH H C, NGUYÊN LI U S N XU T THU C VÀ HOÁ CH T DÙNG TRONG NUÔI TR NG THU S N NH P KH U CÓ I U KI N
 16. (ban hành kèm theo Thông tư s 60 ./2009/TT-BNNPTNT ngày 16 / 9 / 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) T t c các m t hàng n m trong Danh m c này khi nh p khNu ph i áp ng các i u ki n sau: - B n g c ho c b n sao h p pháp gi y phép c a cơ quan thNm quy n nư c s n xu t cho phép s n xu t, lưu hành (ch áp d ng i v i hàng hóa nêu t i m c B). - B n g c ho c b n sao h p pháp Phi u báo k t qu phân tích ch t lư ng s n phNm c a lô hàng (nh p, xu t) do Phòng ki m nghi m c l p (trong nư c ho c nư c ngoài) xác nh n v ch t lư ng áp ng yêu c u nêu trong tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm ã công b và không ch a các hóa ch t, kháng sinh, ch t kích thích sinh trư ng c m s d ng. TT Tên hàng i u ki n b sung 1 Hoá ch t: 1.1 Zeolite: SiO2 ≥ 70% 1.2 Dolomite: CaMg(CO3)2 ≥ 80% 1.3 B t á vôi: CaCO3 ≥ 90% 1.4 Calcium Hypochlorite: Ca(OCl)2 ≥ 65% 1.5 BKC: Benzalkonium Chloride hay alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride ≥ 50% 1.6 Các h p ch t Iodine: N ng Iodine ≥ 10% 1.7 Protectol GDA: Glutaraldehyde ≥ 50% 1.8 Trifluralin: Trifluoro - 2,6- Dinitro - NN- Dipropyl-2 - Toluidine > 44 % 2 Ch t di t cá t p: Cây bã trà (Tea seed Saponin ≥ 12%, ch d n m b o an meal) toàn cho ngư i s d ng 3 Nguyên li u s n xu t thu c thú y Có ngành ngh s n xu t thu c thú y thu s n thu s n ho c có H p ng bán cho nhà s n xu t có ngành ngh s n xu t thu c thú y thu s n PH L C 5: DANH M C CÁC GI NG, LOÀI VI SINH V T VÀ ENZYME NH P KH U CÓ I U KI N (ban hành kèm theo Thông tư s 60 ./2009/TT-BNNPTNT ngày 16 / 9 / 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
 17. T t c các m t hàng n m trong Danh m c này khi nh p khNu ph i áp ng các i u ki n sau: - B n g c ho c b n sao h p pháp gi y phép c a cơ quan thNm quy n nư c s n xu t cho phép s n xu t, lưu hành (ch áp d ng i v i hàng hóa nêu t i m c B). - B n g c ho c b n sao h p pháp Phi u báo k t qu phân tích ch t lư ng s n phNm c a lô hàng (nh p, xu t) do Phòng ki m nghi m c l p (trong nư c ho c nư c ngoài) xác nh n v ch t lư ng áp ng yêu c u nêu trong tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm ã công b và không ch a các hóa ch t, kháng sinh, ch t kích thích sinh trư ng c m s d ng. TT Tên các gi ng, loài vi sinh v t và Enzyme Vi sinh v t 01 - Nitrosomonas sp 02 - Nitrobacter sp 03 - Bacillus laterrosporus 04 - Bacillus licheniformis 05 - Bacillus subtilis 06 - Bacillus thuringiensis 07 - Bacillus megaterium 08 - Bacillus criculans 09 - Bacillus polymyxa 10 - Bacillus amyloliquefaciens 11 - Bacillus mesentericus 12 - Bacillus pumilus 13 - Bacilus laevolacticus 14 - Bacillus stearothermophilus 15 - Bacillus cereus 16 - Bacillus azotoformans 17 - Bacillus aminovorans
 18. 18 - Bacillus coagulans 19 - Bacillus pantothenticus 20 - Lactobacillus lactis 21 - Lactobacillus acidophilus 22 - Lactobacillus bifidobacterium 23 - Lactobacillus helveticus 24 - Lactobacillus plantarum 25 - Lactobacillus sporogenes 26 - Pediococcus acidilactici 27 - Pediococcus pentosaceus 28 - Candida utilis 30 - Bacteroides ruminicola 31 - Bacteroides succinogenes 32 - Cellulomonas 33 - Enterobacter 34 - Clostridium butyricum 35 - Rhodopseudomonas 36 - Rhodococcus sp. 37 - Rhodobacter sp. 38 - Saccharomyces cerevisiae 39 - Pseudomonas putida 40 - Pseudomonas syringae 41 - Pseudomonas stuzeri 42 - Pseudomonas aeruginosa 43 - Aspergillus niger
 19. 44 - Aspergillus oryzae 45 - Streptococcus faecium 46 - Acetobacillus spp 47 - Alcaligenes sp. 48 - Pichia farinosa 49 - Dekkera bruxellensis 50 - Paracoccus denitrificans 51 - Thiobacillus versutus Enzyme 01 - Protease 02 - Lipase 03 - Amylase 04 - Hemicellulase 05 - Pectinase 06 - Cellulase 07 - Alpha galactosidase 08 - Xylanase 09 - Isomerase 10 - Catalase 11 - Esterase 12 - Hydrolase 13 - Oxidoreductase 14 - Beta glucannase
Đồng bộ tài khoản