Thông tư số 61/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư số 61/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 61/2000/TT-BTC về một số vấn đề tài chính do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 về một số vấn đề tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 61/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 61/2000/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N B SUNG THÔNG TƯ S 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC- XD NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1999 V M T S V N TÀI CHÍNH Căn c vào Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; Căn c vào Quy t nh s 197/1999/Q -TTg ngày 30/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao; Căn c vào Thông tư liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 c a B K ho ch và u tư, U ban dân t c và mi n núi, B Tài chính và B Xây d ng v vi c hư ng d n cơ ch qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; Sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, U ban dân t c và mi n núi, B Xây d ng; B Tài chính hư ng d n b sung m t s v n v tài chính t i Thông tư liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 v vi c hư ng d n cơ ch qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa như sau: 1. Vi c qu n lý u tư xây d ng các công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa và trung tâm c m xã theo k ho ch năm 2000 ti p t c th c hi n theo các quy nh t i Thông tư liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH/UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 c a B K ho ch và u tư, U ban dân t c và mi n núi, B Tài chính và B Xây d ng. 2. Ngoài ra, b sung thêm m t s n i dung sau: 2.1 Các chi phí l p báo cáo u tư, thi t k , l p d toán, thNm nh, giám sát thi công c a Ban qu n lý d án huy n, xã; thNm nh quy t toán và nghi m thu công trình; chi n bù t ai, b i thư ng thi t h i hoa màu, gi i phóng m t b ng, chi phí lán tr i (n u có) ư c tính và thanh toán trong d toán c a công trình. 2.2 Chi cho công tác quy ho ch xây d ng k t c u h t ng c a xã ư c cân i và chi trong d toán chi s nghi p hàng năm c a ngân sách a phương; kinh phí qu n lý chương trình và ho t ng c a Ban ch o Chương trình c a các c p chính quy n a phương ư c cân i và chi trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm c a ngân sách a phương. U ban nhân dân t nh ch u trách nhi m phân b và m b o kinh phí cho t ng c p (t nh, huy n, xã).
  2. 2.3 Các ngu n v n c a trung ương h tr u tư xây d ng các công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi, vùng sâu, vùng xa và trung tâm c m xã theo k ho ch năm 2000 ư c c p phát b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương; ng th i B Tài chính có công văn thông báo cho U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương bi t t ng m c v n ã chuy n v t ng t cho a phương. Căn c vào quy t nh phân b v n trên t ng a bàn huy n c a U ban nhân dân các t nh, thành ph và m c v n ã ư c cơ quan tài chính c p trên chuy n v ; cơ quan tài chính các c p a phương có trách nhi m chuy n k p th i, y v n sang h th ng Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án, công trình. H th ng Kho b c nhà nư c có trách nhi m thanh toán v n cho kh i lư ng ã th c hi n c a d án, công trình k p th i, úng ch quy nh. U ban nhân dân t nh ch u trách nhi m ch o các cơ quan trên a bàn m b o v n y , k p th i cho các d án. Nh ng quy nh t i Thông tư liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH/UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 c a B K ho ch và u tư, U ban dân t c và mi n núi, B Tài chính và B Xây d ng không phù h p v i nh ng quy nh t i i m 2 nêu trên không còn hi u l c thi hành. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2000. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản