Thông tư số 61/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư số 61/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 61/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 61/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 61/2003/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 Th c hi n Ch th s 15/2003/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2004; B Tài chính hư ng d n công tác ánh giá tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2003 và xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 như sau: A. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003: m b o hoàn thành nhi m v NSNN ã ư c Qu c h i quy t nh, các B , cơ quan trung ương và các a phương căn c vào m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách năm 2003 ã ư c Th tư ng Chính ph giao, phát huy nh ng k t qu quan tr ng ã t ư c c a 6 tháng u năm, trong 6 tháng cu i năm 2003 t p trung th c hi n y các gi i pháp ã ra theo Ngh quy t s 09/2002/QH11 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2003 c a Qu c h i, Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 c a Chính ph v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2003. Ph n u hoàn thành vư t m c toàn di n các ch tiêu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, NSNN, t o cơ s xây d ng và th c hi n t t nhi m v k ho ch kinh t - xã h i, tài chính NSNN năm 2004. I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N THU NSNN NĂM 2003 LÀM CƠ S L P D TOÁN THU NSNN NĂM 2004: 1. T ch c th c hi n nhi m v thu NSNN 6 tháng cu i năm 2003: Trên cơ s k t qu t ch c ánh giá tình hình thu NSNN 6 tháng u năm, phân tích rõ các nguyên nhân ch quan, khách quan tăng, gi m thu NSNN ra và th c hi n t t các bi n pháp t ch c thu 6 tháng cu i năm: - Th c hi n thu , k p th i các kho n thu , phí, l phí, các kho n thu t t ai và thu khác vào ngân sách theo úng quy nh c a pháp lu t; tăng cư ng các bi n pháp ch ng n ng thu , x lý nghiêm minh các trư ng h p chi m d ng ho c gi l i ngu n thu ph i n p ngân sách nhà nư c.
 2. - T p trung l c lư ng cán b th c hi n công tác thanh tra, ki m tra các i tư ng n p thu , phát hi n, x lý k p th i m i hành vi gian l n, các vi ph m pháp lu t v thu , tăng cư ng công tác ki m tra xác nh và t ch c thu h i k p th i, y cho NSNN s ti n hoàn thu giá tr gia tăng ã b gian l n. - Ph i h p ch t ch gi a các cơ quan Thu , H i quan, a chính, Qu n lý th trư ng, Ngân hàng thương m i, cơ quan Qu n lý ăng ký kinh doanh, cơ quan ngo i v , cơ quan qu n lý xu t nh p c nh ... trong vi c cung c p y , k p th i các tài li u, thông tin có liên quan n i tư ng n p thu cho cơ quan thu có cơ s ph c v cho công tác qu n lý thu thu t hi u qu cao. - Th c hi n giao t, cho thuê t theo phương th c u giá quy n s d ng t theo Quy t nh s 22/2003/Q -BTC ngày 18/2/2003 c a B trư ng B Tài chính v cơ ch tài chính trong vi c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng, nh m thu úng, y cho ngân sách nhà nư c. - Ph i h p ch t ch v i các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p... và chính quy n a phương các c p, tăng cư ng qu n lý ch t ch các ho t ng văn hóa, ngh thu t và các d ch v văn hoá - xã h i mang tính ch t kinh doanh qu n lý các kho n thu nh p phát sinh, thu thu k p th i t i "g c" úng quy nh c a pháp lu t i v i nh ng kho n thu nh p thu c di n ch u thu c a cá nhân tham gia các hình th c trên, yêu c u các ơn v , t ch c ph i th c hi n úng quy nh kh u tr ti n thu ph i n p n p vào ngân sách nhà nư c trư c khi chi tr thu nh p cho các i tư ng. - Ny m nh vi c tuyên truy n, gi i thích, hư ng d n i tư ng n p thu m it ch c, cá nhân hi u rõ các chính sách thu , các qui nh v tính thu , kê khai thu và n p thu k p th i vào ngân sách nhà nư c theo ch quy nh. - i v i công tác thu thu t ho t ng xu t nh p khNu: + C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng. + Ny nhanh vi c áp d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý xu t nh p khNu và thu thu hàng hoá xu t nh p khNu t i các c a khNu; tăng cư ng công tác ch ng buôn l u, ki m tra sau thông quan và ôn c thu h i nh ng kho n n ng vào NSNN; nâng cao trách nhi m và t p trung gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh t o thu n l i cho ho t ng xu t nh p khNu. 2. ánh giá tình hình th c hi n thu NSNN năm 2003 làm cơ s xây d ng d toán thu NSNN năm 2004: Căn c vào tình hình th c hi n thu 6 tháng u năm, ánh giá k t qu thu năm 2003 trên cơ s th c hi n các bi n pháp ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c d toán ư c giao t i Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24/12/2002 c a B trư ng B Tài chính; trong ó t p trung phân tích m t s n i dung sau: - Xác nh rõ s ti n thu t n ng năm 2002 chuy n sang, s thu phát sinh trong năm, m b o thu , k p th i trong năm 2003, không n ng thu chuy n sang năm 2004 trái ch quy nh. Ki m tra x lý, x ph t i v i nh ng ơn v , cá nhân
 3. t ý chi m d ng các kho n ph i n p NSNN s d ng vào các vi c khác, nghiêm c m vi c chi m d ng ngân sách u tư, th c hi n úng Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 c a Chính ph kiên quy t không x lý ghi thu, ghi chi i v i nh ng kho n thu ph i n p ngân sách. T năm 2003 th trư ng cơ quan thu ph i ch u trách nhi m x lý k p th i, không ơn v s n xu t kinh doanh thu c ph m vi qu n lý chi m d ng kho n thu u tư ho c s d ng vào vi c khác trái ch quy nh. - Phân tích các nguyên nhân tác ng n k t qu th c hi n thu năm 2003: Tình hình th c hi n so v i k ho ch i v i các ch tiêu v s n lư ng s n phNm ch y u, s n xu t và tiêu th , giá thành, giá bán, - Phân tích nh hư ng c a ch , chính sách b sung, s a i i v i ngu n thu trên a bàn. a. i v i khu v c doanh nghi p nhà nư c: - ánh giá, phân tích tình hình th c hi n s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c theo Ch th s 01/2003/CT- TTg ngày 16/1/2003 c a Th tư ng Chính ph . - N m ch c tình hình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p; th c tr ng v n - tài s n, công n , bi n ng tăng gi m v nguyên giá tài s n c nh, các năng l c s n xu t m i tăng thêm - S lư ng lao ng - Ti n lương - Doanh thu - Chi phí s n xu t - Các nh m c kinh t k thu t - Tình hình s n xu t và tiêu th s n phNm ch y u- L i nhu n th c hi n và các kho n n p ngân sách. Nh ng khó khăn và thu n l i trong năm 2003 và kh năng phát tri n trong năm 2004. b. i v i khu v c công thương nghi p và d ch v ngoài qu c doanh: i v i khu v c này c n ánh giá theo hai lo i i tư ng: doanh nghi p ngoài qu c doanh và h cá th s n xu t kinh doanh - Doanh nghi p ngoài qu c doanh: n m ch c s lư ng, quy mô u tư, k t qu , hi u qu s n xu t kinh doanh c a toàn b các doanh nghi p trên a bàn, nh t là nh ng ơn v ư c thành l p m i trong năm theo Lu t doanh nghi p, trong ó s ơn v ã ăng ký mã s thu ; s doanh nghi p ã gi i th , phá s n ho c ch m d t ho t ng. - H s n xu t kinh doanh: S i tư ng năm 2002 n p thu theo phương pháp n nh chuy n sang n p thu theo phương pháp kê khai; s i tư ng n p thu theo phương pháp tr c ti p chuy n sang n p thu theo phương pháp kh u tr . S h kinh doanh ã th c hi n m s sách k toán. ánh giá tình hình kê khai và n p thu c a các i tư ng n p thu ; k t qu th c hi n bi n pháp ki m soát thu giá tr gia tăng u vào, thu giá tr gia tăng u ra, doanh s , chi phí và thu nh p ch u thu , so sánh v i năm trư c. ánh giá m c th t thu i v i khu v c này, phân tích ánh giá rõ nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. c. i v i khu v c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài:
 4. - T ng s doanh nghi p ã ư c c p gi y phép, s còn hi u l c, s gi y phép h t hi u l c; trong ó: s ã i vào s n xu t kinh doanh, s doanh nghi p ang xây d ng, s doanh nghi p chưa tri n khai n năm 2003 và kh năng phát tri n năm 2004. S doanh nghi p ang trong th i gian ưu ãi mi n, gi m thu năm 2004 và các năm ti p theo. - T ng s lao ng, t ng qu ti n lương, doanh thu, chi phí và hi u qu s n xu t kinh doanh. d. i v i thu s d ng t nông nghi p: Trên cơ s s b thu s d ng t nông nghi p ánh giá k t qu khai thác thêm di n tích n h n ch u thu vào s b thu ; vi c th c hi n mi n thu theo Ngh quy t c a Qu c h i khoá XI kỳ h p th 3; vi c qu n lý thu thu các i tư ng không ph i là nông dân có tham gia s n xu t nông nghi p, h t p th và h có di n tích t s n xu t nông nghi p vư t h n i n. e. Thu ti n thuê t: T ng h p di n tích t ã l p b qu n lý thu so v i qu t cho thuê trên a bàn qu n lý. ánh giá tình hình tri n khai qu n lý thu ti n cho thuê t, giá t cho thuê và di n tích thu c di n n p ti n thuê t. Tình hình n ng trên a bàn. Phân tích rõ nguyên nhân và th c hi n k p th i các gi i pháp kh c ph c. g. Phí và l phí: ánh giá tình hình thu n p phí, l phí c a các t ch c Trung ương, t nh, huy n, xã có thu phí, l phí theo Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí: T ng h p ánh giá y v s thu, s ư c phép l i, s n p NSNN. h. i v i thu t ho t ng xu t nh p khNu: - ánh giá tình hình th c hi n kim ng ch xu t khNu, kim ng ch nh p khNu trong ó kim ng ch xu t khNu, nh p khNu ch u thu c a t ng lo i hàng hoá, nhóm hàng hoá ch y u. - ánh giá, phân tích nh ng tác ng c a th trư ng giá c trong và ngoài nư c, chính sách xu t nh p khNu, chính sách thu,... nh hư ng n k t qu thu ngân sách t ho t ng xu t nh p khNu năm 2003. - Xác nh thu NSNN t n ng năm 2002, s ph i thu năm 2003, s ã thu năm 2003, s chuy n sang thu năm 2004 theo ch . II. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 LÀM CƠ S L P D TOÁN CHI NSNN NĂM 2004: 1. V chi u tư xây d ng cơ b n: T p trung ti n hành ánh giá kh năng th c hi n kh i lư ng và thanh toán i v i toàn b các d án, công trình c a nhi m v năm 2003. Nh ng k t qu t ư c và t n t i c n x lý, phân tích nguyên nhân và các gi i pháp kh c ph c. i v i chi xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà, u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn, chi tái t o qu r ng c a ngân sách a phương; trên cơ s s b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương cho a phương theo s thu t các ngu n thu giao quy n s d ng
 5. t, ti n thuê t, ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu t ho t ng x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, ánh giá kh năng th c hi n nhi m v chi XDCB t ngu n v n này cho phù h p. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n và t ng h p báo cáo tình hình th c hi n Ch th s 03/2003/CT-TTg ngày 7/3/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý các kho n n c a ngân sách xã. 2. i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng: Trên cơ s d toán kinh phí ã ư c giao và ti n th c hi n, cơ quan ch qu n chương trình m c tiêu qu c gia, d án và các a phương c n ánh giá kh i lư ng công vi c th c hi n c năm 2003 chi ti t t ng chương trình, d án; tình hình qu n lý, i u hành và k t qu th c hi n các chương trình m c tiêu theo Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v chương trình 135; Quy t nh s 661/Q - TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. 3- i v i các kho n chi thư ng xuyên: Căn c vào d toán ngân sách ư c giao u năm và ti n th c hi n các nhi m v ánh giá kh năng th c hi n c năm, s d ng NSNN và k t qu th c hi n kh i lư ng, ch t lư ng nhi m v kinh t - xã h i c a B , cơ quan trung ương, a phương và ơn v , trong ó t p trung ánh giá tình hình th c hi n các chương trình, d án l n như: chương trình gi ng, xúc ti n thương m i, o c t ai, ào t o cán b khoa h c k thu t nư c ngoài, tài khoa h c c p nhà nư c,... phân tích rõ cơ c u chi thư ng xuyên, chi v ti n lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n chi trích theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...), các kho n chi nghi p v thư ng xuyên và các kho n chi t xu t ho c không có tính ch t thư ng xuyên (mua s m, s a ch a,...). ánh giá và báo cáo tình hình th c hi n chi mua s m ô tô, trang b s d ng i n tho i, chi thuê, mua tr s làm vi c, chi h i ngh , ti p khách. ánh giá tình hình th c hi n Ngh nh 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính i v i ơn v s nghi p có thu, ánh giá k t qu th c hi n khoán chi hành chính theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . ánh giá vi c tri n khai th c hi n c i cách ti n lương 2003: S biên ch tăng, gi m trong năm, s tăng chi th c hi n ch ti n lương m i; k t qu t o ngu n làm lương theo quy nh: T ti t ki m 10% chi thư ng xuyên không k ti n lương, các kho n có tính ch t lương; t 35-40% ngu n thu ư c l i theo ch ; t ngu n 50% tăng thu i v i ngân sách a phương. 4. i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ph i căn c vào kh năng thu t ch c i u hành chi; ph n u tăng thu và dành t i thi u 50% s tăng thu năm 2003 so v i d toán Th tư ng Chính ph giao ph n ngân sách a phương ư c hư ng x lý ti n lương năm 2003 và g i u cho ngân sách năm 2004 theo úng quy nh t i Ngh quy t s 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 c a Qu c h i khoá XI kỳ h p th 2 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2003 và Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15/1/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương. Ch ng s d ng trong ph m vi 50% s tăng thu còn l i b trí tăng chi, trong ó c n t p trung cho nh ng nhi m v chi
 6. quan tr ng; ưu tiên thanh toán các kho n n , nh t là kho n n c a ngân sách xã theo tinh th n Ch th s 03/2003/CT-TTg ngày 7/3/2003 c a Th tư ng Chính ph ; x lý các nhi m v t xu t phát sinh như kh c ph c h u qu h n hán, cháy r ng, thiên tai khác; không b sung cho nh ng nhi m v chưa c p thi t thu c lĩnh v c chi qu n lý hành chính nhà nư c, h n ch chi mua s m, s a ch a nh ng trang thi t b chưa th c s c n thi t. B. XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004: Năm 2004 là năm u th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i khoá XI, kỳ h p th hai thông qua ngày 16/12/2002, ng th i cũng là năm tri n khai th c hi n Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t s a i, b sung m t s i u c a thu tiêu th c bi t, Lu t thu thu nh p doanh nghi p (s a i). Vì v y, yêu c u các c p, các ngành quán tri t y , t p trung ch o và t ch c tri n khai th c hi n úng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các lu t thu nêu trên. I. M C TIÊU, YÊU C U I V I CÔNG TÁC XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004: 1. M c tiêu: - D toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2004 m b o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2004 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 c a Nhà nư c, c a t ng B , ngành, a phương. - D toán thu ngân sách nhà nư c năm 2004 trên cơ s ti p t c th c hi n chính sách ng viên h p lý góp ph n tích c c t o môi trư ng n nh, thu n l i cho s n xu t - kinh doanh nh m thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, ph n u nh p tăng trư ng kinh t không th p hơn 7,5% GDP. Ph n u gi m chi phí s n xu t, tăng s c c nh tranh và hi u qu n n kinh t , n nh kinh t vĩ mô; ti p t c chuy n d ch cơ c u kinh t , s p x p, i m i phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; t o ngu n thu n nh, v ng ch c, th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng góp ph n tăng u tư xã h i, tăng ti m l c tài chính c a t nư c, t o à cho bư c phát tri n c a các năm ti p theo, th c hi n th ng l i nhi m v tài chính - ngân sách giai o n 2001 - 2005. - D toán chi ngân sách nhà nư c t p trung b trí ngân sách th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng c a t nư c: Các công trình tr ng i m qu c gia, các d án thu c Chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, t o cơ ch h tr phát tri n nhanh i v i các vùng kinh t tr ng i m; chú tr ng u tư phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi phía B c, Tây nguyên, ng b ng sông C a long; phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh theo Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII); tăng m c u tư phát tri n lĩnh v c y t , văn hoá, xã h i...trên cơ s m b o th c hi n chính sách, ch i v i t ng ngành, t ng vùng; ng th i Ny m nh xã h i hoá các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao; th c hi n tri t ti t ki m ch ng lãng phí; tăng cư ng công tác xoá ói gi m nghèo, gi i quy t các v n b c xúc c a xã h i; c ng c qu c phòng, an ninh, gi v ng tr t t an toàn xã h i. Th c hi n y cơ ch m i v qu n lý tài chính, qu n lý biên ch , phát tri n nhi m v chuyên môn i v i ơn v s nghi p theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày
 7. 16/01/2002 c a Chính ph và ti p t c m r ng thí i m khoán kinh phí, khoán biên ch i v i cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . Ti p t c th c hi n l trình c i cách ti n lương i v i công ch c viên ch c khu v c nhà nư c; th c hi n Pháp l nh s 11/2003/PL- UBTVQH11 c a U ban Thư ng v Qu c h i ngày 29/4/2003 s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh cán b , công ch c nh t là m b o kinh phí c n thi t khi th c hi n ch i v i cán b công ch c c p xã. 2. Yêu c u: D toán NSNN năm 2004 ph i ư c xây d ng theo úng các quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n thi hành lu t; trong ó t p trung m t s v n ch y u sau: a. V d toán thu ngân sách nhà nư c: Xây d ng d toán thu NSNN trên cơ s tính úng, tính các kho n thu theo quy nh c a lu t thu và các ch thu hi n hành. Tri n khai th c hi n t t 3 Lu t thu m i ư c Qu c h i s a i, b sung. Th c hi n chính sách ng viên h p lý m b o ngu n l c th c hi n các nhi m v quan tr ng c a t nư c; tăng cư ng phát huy n i l c c a các ngành, các a phương, t p trung ngu n l c th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng m i phát sinh; D toán thu ph i ư c xây d ng trên cơ s phân tích, d báo các y u t v tăng trư ng kinh t , th trư ng, giá c , yêu c u ph n u tăng cư ng các bi n pháp qu n lý thu, ch ng th t thu, ch ng gian l n thương m i, tr n thu . D toán thu NSNN xây d ng tích c c, v ng ch c, có tính kh thi cao v i m c ng viên ph n u t 20-21% so v i GDP, trong ó thu thu và phí t 18-19% so v i GDP. D toán thu c a các B , cơ quan trung ương và các a phương (không k thu t d u thô) yêu c u ph i ph n u tăng bình quân trên 10% so m c th c hi n năm 2003; b. V d toán chi ngân sách nhà nư c: T p trung v n, kinh phí th c hi n các nhi m v quan tr ng ph c v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh, qu c phòng và xoá ói gi m nghèo, trong ó: B trí v n ưu tiên cho các công trình tr ng i m qu c gia, các d án thu c chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; b trí v n i ng cho các d án u tư b ng ngu n v n ODA. Ti p t c b trí v n u tư th c hi n chính sách phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi phía B c c bi t khó khăn, các t nh Tây Nguyên, các t nh ng b ng sông C u Long. m b o ngu n l c Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn; Ti p t c b trí ưu tiên v n, kinh phí th c hi n Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII) v phát tri n giáo d c ào t o, khoa h c công ngh , Ngh quy t Trung ương 5 (khoá VIII) v phát tri n văn hoá thông tin.
 8. Th c hi n b trí ngu n ti p t c th c hi n c i cách ti n lương nh m t o ng l c th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, thúc Ny c i cách hành chính: Các B , cơ quan Trung ương, các a phương và ơn v s d ng ngân sách quán tri t y , coi ây là nhi m v quan tr ng c a ơn v , a phương; quán tri t y yêu c u v vi c ch ng t o ngu n c i cách ti n lương trên cơ s th c hi n úng, các bi n pháp: Ngân sách nhà nư c, ngân sách các c p chính quy n a phương ngay trong năm 2003 ph i dành t i thi u 50% s tăng thu th c hi n năm 2003 so v i d toán Th tư ng Chính ph giao; ti p t c dành t i thi u 50% s tăng thu d toán 2004 so v i d toán 2003; th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên t i thi u 10% (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương). Các ơn v s nghi p có thu s d ng t i thi u 40% (riêng ngành y t là 35%) ngu n thu ư c l i chi th c hi n i u ch nh ti n lương. Các cơ quan hành chính có ngu n thu theo quy nh s d ng t i thi u 40% s thu ư c l i theo ch (sau khi tr chi phí thu) th c hi n i u ch nh ti n lương. Ch sau khi th c hi n y các bi n pháp trên mà chưa ngu n th c hi n i u ch nh ti n lương Chính ph s quy nh; khi ó NSNN s h tr các B , cơ quan Trung ương và a phương ph n còn thi u. B trí d phòng, d tr tài chính theo quy nh c a Lu t NSNN ch ng i phó v i thiên tai lũ l t và x lý nh ng nhi m v c p bách khác. c. Cân i ngân sách nhà nư c: - Thu thu và phí ph i m b o chi thư ng xuyên m c h p lý, ti t ki m và m b o tr các kho n n n h n, b trí kinh phí th c hi n c i cách ti n lương, có tích lu cho u tư phát tri n. - B i chi NSNN m c không l n hơn 5% GDP, phù h p v i kh năng vay trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c, không vay thương m i ngoài nư c bù p b i chi ngân sách nhà nư c. II. NH NG N I DUNG CH Y U C A CÔNG TÁC L P D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004: 1. V thu ngân sách nhà nư c: Xây d ng d toán thu NSNN năm 2004 trên cơ s th c hi n úng, y ch chính sách thu, trong ó c n chú ý nh ng ch , chính sách m i ư c ban hành th c hi n t năm 2003; như sau: a. Thu Thu nh p doanh nghi p: Tính và l p d toán theo quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p (s a i) s 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Qu c h i khoá XI kỳ h p th 3 và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. b. Thu Giá tr gia tăng: D toán ư c tính theo quy nh t i Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu giá tr gia tăng s 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Qu c h i khoá XI kỳ h p th 3 và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t thu giá tr gia tăng.
 9. c. Thu Tiêu th c bi t: Tính và l p d toán theo hư ng d n t i Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t s 08/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Qu c h i khoá XI kỳ h p th 3 và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t thu Tiêu th c bi t. d. L phí trư c b : Th c hi n theo Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b , Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/5/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung i u 6 Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 nên trên và hư ng d n t i Thông tư s 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 v l phí trư c b , Thông tư s 55/2003/TT-BTC ngày 4/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 v l phí trư c b . e. Thu môn bài: D toán thu môn bài th c hi n theo Thông tư s 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n b sung, s a i Thông tư s 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 75/2002/N -CP ngày30/8/2002 c a Chính ph v i u ch nh m c thu môn bài. f. Phí và l phí: - Th c hi n theo Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và các thông tư c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng i v i t ng lo i phí và l phí. - i v i phí s d ng ư ng b th c hi n theo Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b . g. Phí xăng d u: Th c hi n theo Thông tư s 70/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 c a B Tài chính hư ng d n b sung, s a i Thông tư s 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 c a B Tài chính v phí xăng d u. h. Thu t ho t ng x s ki n thi t: Tính và l p d toán theo quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p (s a i) s 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu giá tr gia tăng s 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t s 08/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Qu c h i khoá XI kỳ h p th 3 và các văn b n hư ng d n thi hành 3 Lu t thu này. k. Thu t ho t ng xu t nh p khNu:
 10. - D báo, tính toán kim ng ch xu t nh p khNu, nh t là nh ng m t hàng thu c i tư ng ch u thu xu t nh p khNu; c n phân tích ánh giá nh ng di n bi n tình hình c a kinh t , th trư ng, giá c th gi i, d báo nh ng nh hư ng n kim ng ch xu t nh p khNu năm 2004 t i Vi t Nam, nh ng tác ng tr c ti p t i ho t ng xu t nh p khNu c a các ngành hàng ch y u; d báo nh ng tác ng c a vi c tham gia (CEPT, GATT,...); chính sách ch xu t nh p khNu c a nhà nư c i v i nh ng m t hàng quan tr ng. - Trên cơ s phân tích ánh giá tình hình th c hi n thu năm 2003, xây d ng d toán thu v i yêu c u ph n u th c hi n thu úng, thu , thu k p th i, ch ng th t thu, ch ng gian l n thương m i,... 2. V chi ngân sách nhà nư c: Các B , cơ quan trung ương, a phương và ơn v s d ng ngân sách các c p l p d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2004 ph i trong ph m vi s ki m tra ư c thông báo; trên cơ s ch , nh m c chi tiêu, nh m c phân b ngân sách theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , căn c kh i lư ng nhi m v ư c giao, t p trung kinh phí b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng ch y u, tri t ti t ki m ch ng lãng phí. Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2004, t ng lĩnh v c, t ng B , cơ quan trung ương, a phương ph i ti p t c th c hi n ch trương xã h i hoá c a nhà nư c. C th i v i m t s lĩnh v c ch y u như sau: 2.1. i v i chi u tư phát tri n: 2.1.1. Chi u tư XDCB: Xây d ng d toán chi u tư xây d ng cơ b n t p trung ph i quán tri t nh ng yêu c u c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n: m b o u tư có tr ng tâm, tr ng i m, ch ng dàn tr i gây lãng phí th t thoát; b trí ngân sách theo trình t sau: m b o v n i v i các công trình tr ng i m c a nhà nư c c a ngành, a phương có ý nghĩa quan tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001-2005; ưu tiên b trí v n cho các d án thu c chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; b trí v n u tư t ngân sách và các ngu n huy ng khác ti p t c th c hi n m c tiêu xoá phòng h p ca 3, phòng h c tranh tre, n a lá; tăng v n u tư cho phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi phía B c, Tây nguyên, ng b ng sông C u long. Ưu tiên u tư i v i các công trình chuy n ti p có hi u qu t năm 2003 chuy n qua, các công trình s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2004; b trí v n i ng cho các d án ODA theo các cam k t; xác nh rõ nhu c u v n chuNn b u tư i v i nh ng d án, công trình quan tr ng chuNn b kh i công trong năm và nh ng năm t i; i v i s v n ã ư c NSNN t m ng t các năm trư c ph i ch ng b trí d toán ngân sách hoàn tr ; Xác nh c th kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n ã th c hi n trong năm 2003 chưa có ngu n thanh toán ch ng b trí trong d toán năm 2004 không phát sinh tình tr ng n XDCB.
 11. i v i công trình nhóm C ph i xây d ng d toán theo nguyên t c m b o dành v n cho các công trình chuy n ti p; nh ng công trình kh i công m i b trí v n hoàn thành trong th i h n không quá 2 năm. i v i công trình nhóm B m b o v n hoàn thành trong th i h n không quá 4 năm, tránh dàn tr i, kéo dài th i gian u tư không hi u qu . Các công trình ưa vào d toán chi ngân sách năm 2004 ph i có th t c u tư XDCB và ư c duy t trư c tháng 9/2003; b trí căn c kh năng ngân sách theo s ki m tra d toán chi u tư XDCB, không b trí tràn lan vư t quá kh năng c a ngân sách nhà nư c. i v i các d án u tư t ngu n vay v cho vay l i thì ch d án ph i ch ng t thu x p v n i ng cho phù h p v i n i dung hi p nh ã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c không nh hư ng n ti n th c hi n d án. - Vi c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương các a phương xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà , quy ho ch dân cư, u tư cho nông nghi p và nông thôn, trong ó chú tr ng c i t o gi ng v t nuôi, cây tr ng, tái t o qu r ng,... (t các ngu n thu ti n thuê t, thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, m t ph n thu t x s ki n thi t,...). B trí trong cân i ngân sách a phương u tư tr l i t ngu n thu giao quy n s d ng t. Sau khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, B Tài chính s có hư ng d n b sung sau. - Vi c th c hi n cơ ch b trí d toán chi th c hi n các d án v phát tri n h t ng kinh t - xã h i t ngu n thu thu tài nguyên nư c thu i n; chi u tư tr l i cho các khu v c kinh t c a khNu theo Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19/04/2001 c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 2.1.2. i v i chi h tr s n xu t kinh doanh: - Ti p t c t p trung h tr theo ch quy nh i v i s n xu t m t s s n phNm tr ng i m, ngành tr ng i m; th c hi n các gi i pháp t ng bư c m b o v n i u l cho các doanh nghi p nhà nư c. - Chi h tr i v i ho t ng công ích, doanh nghi p công ích theo quy nh t i Thông tư s 06 TC/TCDN ngày 19/12/1997 c a B Tài chính v hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích. - i v i các t nh mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c, các a phương ch ng b trí kinh phí b sung v n cho doanh nghi p nhà nư c ho t ng thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c theo Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03/01/2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c.
 12. 2.1.3. Chi bù chênh l ch lãi su t cho vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c th c hi n theo các quy nh c a Chính ph và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. 2.1.4. i v i chi d tr nhà nư c: căn c vào nhi m v d tr nhà nư c ư c giao, các B , các ngành, T ng công ty có trách nhi m ánh giá xác nh m c d tr c a B , ngành, ơn v n 31/12/2003; d ki n m c b sung d tr t ng lo i hàng hoá, v t tư và xây d ng d toán tăng chi d tr nhà nư c, chi b o qu n hàng hoá và k ho ch luân phiên i m i hàng d tr c a B , ngành, ơn v năm 2004. 2.2. i v i chi tr giá các m t hàng chính sách: - Chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách i v i mi n núi quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v phát tri n thưương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c; Ngh nh s 02/2002/N - CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP và các văn b n hư ng d n chi ti t. - Th c hi n chính sách c p không thu ti n m t s lo i báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi th c hi n theo Quy t nh s 1637/Q -TTg ngày 31/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . - Ti p t c th c hi n ch h tr kinh phí cho các a phương u tư phát tri n các tr m phát thanh, truy n thanh c m dân cư, xã các t nh mi n núi, vùng ng bào dân t c. - Các kho n chi tr giá gi gi ng g c, tr giá xu t b n, tr giá i n nh,... th c hi n theo ch hi n hành. Các B , a phương, ơn v c n tính toán k chi tr giá trên cơ s xác nh s lư ng, giá thành, chi phí v n chuy n, m c tr giá c th cho t ng m t hàng theo úng ch quy nh. 2.3. i v i chi s nghi p và qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th : - i v i NSNN trên ph m vi c nư c, b trí d toán chi s nghi p giáo d c - ào t o, d toán chi s nghi p khoa h c - công ngh (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi ti n lương tăng thêm,...) t m c trên 17,1% và 2% t ng chi NSNN. ng th i i u ch nh cơ c u và chính sách qu n lý chi khoa h c m b o hi u qu , thi t th c c a tài nghiên c u. i v i lĩnh v c văn hoá thông tin b trí chi ngân sách tăng tương ng nh p tăng trư ng kinh t theo Ngh quy t Trung ương 5 (Khoá VIII). - Chi s nghi p kinh t c n t p trung vào nh ng lĩnh v c tr ng tâm, then ch t; t ng ngành, t ng a phương c n có s i u ch nh cơ c u chi b o m yêu c u hi u qu cao góp ph n thúc Ny s nghi p kinh t phát tri n. - i v i các ơn v s nghi p ư c giao quy n t ch tài chính, ư c ch ng b trí kinh phí th c hi n nhi m v , ư c ch ng s d ng biên ch ư c c p có thNm quy n giao theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. Trên cơ s d toán ngân sách năm 2003 ã ư c
 13. giao, năm 2004 cơ b n n nh m c kinh phí này, ư c tăng thêm theo m t t l ph n trăm (%) theo t ng ngành, lĩnh v c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph (không k nh ng kho n chi t xu t phát sinh năm 2003, nhưng không phát sinh năm 2004); i v i các nhi m v chi th c hi n các chương trình, tài nghiên c u khoa h c c p nhà nư c, c p B , ngành, chương trình m c tiêu qu c gia, chi th c hi n nhi m v nhà nư c t hàng, v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài, chi u tư, ơn v l p d toán chi NSNN theo quy nh hi n hành và hư ng d n t i thông tư này. - B trí d toán chi hành chính (qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th ): Xác nh trên cơ s nh m c phân b ngân sách theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; tri t ti t ki m i v i nh ng kho n chi như ti p khách, h i ngh , oàn ra, oàn vào,... Th c hi n m r ng thí i m vi c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8/02/2002 c a liên b Tài chính, Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg. - i v i nh ng nhi m v chi s d ng t ngu n v n vay, vi n tr ph i l p d toán chi ti t theo t ng d án và tính toán s v n i ng c a phía Vi t Nam theo cam k t và ch quy nh. - Trong quá trình tính toán d toán chi c a các ơn v hành chính, s nghi p th c hi n báo cáo y các nhi m v chi t các ngu n thu phí, l phí và thu khác ư c l i ơn v chi theo ch qui nh. 2.4. i v i chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, d án quan tr ng: - i v i các chương trình m c tiêu qu c gia: B trí kinh phí nh m th c hi n các m c tiêu theo Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia. - Chương trình 135: Th c hi n theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư liên t ch s 666/2001/TTLT/BKH-UBNTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c chương trình 135. - D án tr ng m i 5 tri u ha r ng: Th c hi n theo Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, Thông tư s 43/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 c a B Tài chính và Thông tư s 29/2003/TT-BTC ngày 27/3/2003 s a i, b sung Thông tư s 43/2002/TT-BTC. 2.5. B trí ngu n ngân sách th c hi n c i cách ti n lương: - i v i các ơn v thu c B , cơ quan trung ương th c hi n theo phương th c: + S d ng ngu n ti t ki m t i thi u 10% chi thư ng xuyên c a các ơn v hành chính, s nghi p (tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương);
 14. + Các ơn v s nghi p có thu s d ng t i thi u 40% ngu n thu ư c l i (sau khi tr chi phí thu) chi th c hi n i u ch nh ti n lương (riêng ngành y t là 35%). + Các cơ quan hành chính có ngu n thu theo quy nh s d ng t i thi u 40% s thu ư c l i theo ch (sau khi tr chi phí thu) th c hi n i u ch nh ti n lương. - i v i các a phương, th c hi n c i cách ti n lương theo quy nh nêu t i m c 3 dư i ây. 3. V d toán ngân sách a phương: Năm 2004 là năm u th i kỳ n nh ngân sách a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, vì v y các a phương c n bám sát m c tiêu, nhi m v c a NSNN năm 2004 nêu trên, quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t xây d ng d toán ngân sách năm 2004. Ngoài các quy nh hư ng d n v công tác l p d toán ngân sách chung quy nh trên, l p d toán ngân sách a phương còn th c hi n nh ng quy nh ch y u sau: - V xây d ng d toán thu NSNN: Trên cơ s d báo tăng trư ng kinh t năm 2004 i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c, các cơ s kinh t c a t ng a phương và nh ng ngu n thu m i phát sinh trên a bàn tính úng, tính t ng lĩnh v c thu, t ng kho n thu theo ch (d toán thu c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bao g m y c ngu n thu trên a bàn xã, phư ng, th tr n). - V xây d ng d toán chi ngân sách a phương: + Trên cơ s nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, ch chính sách, nh m c chi hi n hành và nh m c phân b ngân sách năm 2004 theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , d ki n nhu c u chi h p lý, c th i v i t ng lĩnh v c chi ngân sách a phương theo quy nh c a Lu t NSNN (d toán chi ngân sách a phương năm 2004 theo t ng lĩnh v c bao g m c nhi m v chi c a ngân sách xã, phư ng, th tr n). + B trí v n i ng cho các d án ODA ho c h p ph n d án ODA th c hi n trên a bàn thu c trách nhi m c a a phương theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . + B trí kinh phí th c hi n các Ngh quy t Trung ương 3, 5 (khoá IX) thu c nhi m v chi ngân sách a phương; trong ó tăng chi cho ngân sách c p xã th c hi n i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr xã, phư ng, th tr n. + T p trung kinh phí th c hi n nhi m v xây d ng cơ s h t ng, ch ng b trí ngân sách a phương th c hi n m c tiêu xoá phòng h c ca 3, phòng h c tranh, tre, n a, lá, u tư kiên c hoá kênh mương và ư ng giao thông nông thôn; h t ng làng ngh , du l ch; th c hi n phát tri n gi ng cây tr ng, v t nuôi; chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p; công tác xúc ti n thương m i, m r ng và tìm ki m th trư ng xu t khNu; chú tr ng th c hi n nhi m v xoá ói, gi m nghèo, t o vi c làm, gi i quy t t n n xã h i;... + B trí ngân sách tr n i v i các kho n n n h n ph i tr , trong ó x lý các kho n n c a ngân sách xã, m b o lành m nh ngân sách a phương.
 15. + B trí d phòng ngân sách a phương theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c, ch ng ng phó v i thiên tai, lũ l t và x lý nh ng nhi m v c p bách a phương. - Vi c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương t các ngu n thu ti n thuê t, thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, m t ph n thu t x s ki n thi t,... và th c hi n cân i trong ngân sách a phương u tư tr l i t ngu n thu giao quy n s d ng t, ư c th c hi n theo quy nh t i i m 2.1.1 m c II ph n B Thông tư này. - Căn c nhi m v chi và ngu n thu ngân sách a phương ư c xác nh như trên, d ki n t l ph n trăm (%) phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương, s b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương (n u có). - Căn c s d ki n giao d toán v nhi m v th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, xây d ng d toán kinh phí th c hi n các nhi m v , d ki n phân b s m th c hi n. - Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2004, các a phương ph i ch ng b trí các ngu n thu c ngân sách a phương th c hi n chi c i cách ti n lương theo phương th c: + Ngân sách các c p chính quy n a phương dành t i thi u 50% s tăng thu th c hi n năm 2003 so v i d toán Th tư ng Chính ph giao; dành t i thi u 50% s tăng thu d toán 2004 so v i d toán 2003; + Th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên t i thi u 10% (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương). + Các ơn v s nghi p có thu s d ng t i thi u 40% ngu n thu ư c l i (sau khi tr chi phí thu) chi th c hi n i u ch nh ti n lương ( riêng ngành y t là 35%). + Các cơ quan hành chính có ngu n thu theo quy nh s d ng t i thi u 40% s thu ư c l i (sau khi tr chi phí thu) theo ch th c hi n i u ch nh ti n lương III. T CH C TH C HI N: 1. Các B , cơ quan nhà nư c theo ch c năng ư c phân công xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i thu c lĩnh v c ph trách và thông báo k p th i cho B Tài chính, các B , cơ quan trung ương và các a phương trư c ngày 15/7/2003 làm cơ s cho vi c l p d toán ngân sách nhà nư c năm 2003. 2. Các B , cơ quan Trung ương qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương, a phương liên quan v nhi m v và d toán kinh phí năm 2004 i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng thu c lĩnh v c ph trách, t ng h p g i B Tài chính, B K ho ch và u tư trư c 15/8/2003.
 16. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính l p d toán chi u tư phát tri n và l p phương án phân b chi u tư phát tri n m t s lĩnh v c ư c phân công g i B Tài chính trư c ngày 15/9/2003. 4. Cùng v i vi c xây d ng d toán ngân sách a phương, U ban nhân dân c p t nh nghiên c u trình H i ng nhân dân cùng c p ch m nh t trong tháng 7/2003 quy t nh vi c phân c p ngân sách (phân c p ngu n thu, nhi m v chi) i v i các c p chính quy n a phương làm cơ s xây d ng d toán ngân sách a phương. ng th i trên cơ s nh m c phân b ngân sách Th tư ng Chính ph quy nh, tình hình th c t a phương và nh ng quy nh v phân c p ngân sách a phương do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh, U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân quy t nh nh m c phân b ngân sách a phương cho phù h p làm cơ s xây d ng d toán ngân sách chính quy n a phương các c p. 5. Các B , cơ quan trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c Thông tư này và s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2004 do B Tài chính thông báo, nh m c phân b ngân sách theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , th c hi n: hư ng d n, thông báo s ki m tra, t ch c th o lu n và t ng h p d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 theo úng quy nh c a Lu t NSNN, các văn b n hư ng d n Lu t c a Chính ph , B Tài chính ã ban hành và nh ng n i dung quy nh c a Thông tư này. 6. B Tài chính s t ch c làm vi c v i các B , cơ quan trung ương, T ng công ty 91, m t s T ng công ty 90 và các a phương th o lu n v d toán ngân sách năm 2004 t kho ng cu i tháng 7/2003 (l ch làm vi c c th s thông báo sau). 7. T ng c c H i quan, T ng c c Thu có nhi m v hư ng d n chi ti t Thông tư này cho các ơn v tr c thu c th c hi n và xây d ng, t ng h p d toán thu ngân sách nhà nư c thu c lĩnh v c ư c giao. 8. V bi u m u l p và báo cáo d toán thu, chi ngân sách năm 2004: - i v i các B , cơ quan trung ương t ch c hư ng d n i v i các ơn v tr c thu c l p và báo cáo d toán NSNN; trên cơ s ó t ng h p và báo cáo B Tài chính d toán NSNN năm 2004 c a B , cơ quan trung ương theo úng bi u m u và th i gian quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Lu t NSNN và các bi u m u b sung cho phù h p yêu c u l p d toán năm 2004 quy nh t i Thông tư này. - i v i các a phương: ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ch ng hư ng d n chính quy n a phương c p dư i l p và báo cáo d toán thu, chi ngân sách, trên cơ s ó t ng h p xây d ng d toán ngân sách a phương và báo cáo B Tài chính theo các m u bi u và th i gian quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Lu t NSNN và các bi u m u b sung cho phù h p yêu c u l p d toán năm 2004 quy nh t i Thông tư này. 9. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách năm 2004 n u có nh ng chính sách ch m i ban hành, B Tài chính s có hư ng d n thông báo b sung khi tri n khai th c hi n, n u có nh ng vư ng m c ngh các B , a phương ph n ánh v B Tài chính x lý k p th i.
 17. Tr n Văn Tá ( ã ký) PH L C BI U M U B SUNG L P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 (Ban hành kèm theo thông tư s 61/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 c a B Tài chính) Bi u s 1: Báo cáo t ng h p ngu n th c hi n ti n lương năm 2004 c a các b , cơ quan trung ương Bi u s 2: Báo cáo ngu n kinh phí th c hi n ch ti n lương m i tăng thêm năm 2004 c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương Bi u s 3: Báo cáo phân c p thu ngân sách gi a các c p chính quy n a phương Bi u s 4: Báo cáo phân c p chi ngân sách gi a các c p chính quy n a phương Bi u s 5: Báo cáo th c hi n nh m c phân b ngân sách, m c thu, chi ngân sách Bi u s 6: Báo cáo tình hình n kh i lư ng XDCB c a các d án, công trình u tư t ngu n v n ngân sách nhà nư c Bi u s 7: Báo cáo tình hình vay, n ngân sách a phương BI U S 1 BÁO CÁO T NG H P NGU N TH C HI N TI N LƯƠNG NĂM 2004 C A CÁC B , CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG STT S Biên Biên ch Qu ti n D D Trong ó: S ti t nghi p ch có m t n lương 2003 ki n s ki n S thu th c ki m ư c 31/12/2003 (tính theo thu s thu s d ng 10% chi giao (ngư i) m c lương năm ư c th c hi n thư ng 2003 t i thi u 290 2004 l i ti n lương xuyên (ngư i) 000 ư c theo m c t o ng/tháng) l i th c lương t i ngu n (1) (tri u theo hi n thi u th c ng) ch ti n 290.000 hi n
 18. (sau lương ng/tháng lương khi tr theo (tri u ng) m i (3) chi quy (tri u phí) nh ng) (tri u (2) ng) (tri u ng) A B 1 2 3 4 5 6 7 T ng s 1 Qu c phòng 2 An ninh 3 c bi t 4 SN ào t o 5 SN y t 6 SN khoa h c, công ngh 7 SN văn hoá, thông tin 8 SN phát thanh, truy n hình 9 SN th d c th thao 10 SN m b o xã h i 11 SN kinh t Ngày... tháng... năm.... Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Ghi chú: (1) Bao g m c các kho n trích theo lương (2) S d ng t i thi u 40% ngu n thu ư c l i cho ơn v s nghi p có thu (riêng ngành y t s d ng t i thi u 35%) (3) Tính theo s ki m tra năm 2004 B Tài chính giao
 19. BI U S 2 T nh, thành ph :.............................. BÁO CÁO NGU N KINH PHÍ TH C HI N TI N LƯƠNG M I TĂNG THÊM NĂM 2004 ơn v : tri u ng STT N i dung S ti n 1 2 3 I T ng ngu n kinh phí th c hi n ch ti n lương m i do ngân sách a phương m b o 2004 1 Ngu n tăng thu ngân sách năm 2003: - Thu ngân sách a phương ư c hư ng Chính ph giao (1) Trong ó: ngu n l i u tư theo Ngh quy t Qu c H i - Thu ngân sách a phương ư c hư ng th c hi n n 31/12/2003 (1) Trong ó: ngu n l i u tư theo Ngh quy t Qu c H i - Dành 50% tăng thu (không k ngu n l i u tư) th c hi n ch ti n lương m i 2 Dành 50% tăng thu (ph n NS P ư c hư ng) d toán năm 2004 so d toán 2003 Chính ph giao 3 10% ti t ki m chi thư ng xuyên (không k ti n lương, các kho n có tính ch t lương) 4 40% s thu l i ơn v theo d toán 2004 (riêng ngành y t là 35%) (2) - S thu l i ơn v th c hi n năm 2003 - S thu l i ơn v giao năm 2004 - S thu 40% ư c tính l i ơn v th c hi n ch ti n lương m i (riêng ngành y t là 35%) + Trong ó s thu ư c huy ng th c hi n i u ch nh ti n lương: . Năm 2003 . Năm 2004 - M c kinh phí dành th c hi n ch ti n lương m i năm 2004 II T ng nhu c u th c hi n ch ti n lương m i (bao g m c các kho n trích theo lương) 1 Kh i hành chính, s nghi p 2 Kh i cán b xã ương ch c 3 Y t xã do xã tr lương 4 Kh i i bi u h i ng nhân dân các c p 5 Kh i cán b xã ngh vi c hư ng tr c p hàng tháng III Ph n thi u ngu n ngân sách Trung ương h tr (II-I)
 20. Ghi chú: 1) Bao g m thu ngân sách a phương ư c hư ng 100% và ph n ư c hư ng theo t l i u ti t i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách a phương 2) không k kho n phí, l phí l i chi phí cho công tác thu theo quy nh; s thu s nghi p bù chi phí theo quy nh Ngày...... tháng..... năm T/M UBND t nh, thành ph Ch t ch
Đồng bộ tài khoản