Thông tư số 61/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư số 61/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 61/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 61/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 61/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C Đ I V I G O B O QU N KÍN Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chu n k thu t qu c gia v d tr nhà nư c đ i v i g o b o qu n kín. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 6 tháng, k t ngày ký ban hành và thay th Quy ph m b o qu n g o d tr qu c gia ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài chính. Đi u 3. C c trư ng C c D tr qu c gia, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan đ n vi c qu n lý, nh p, xu t và b o qu n g o d tr nhà nư c có trách nhi m t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có v n đ vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, s a đ i, b sung./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Các cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Vi n KSNDTC; - Tòa án NDTC; - Ki m toán NN; - Công báo; Ph m S Danh - C c KTVB (B Tư pháp); - Các DTQG khu v c; - Các đơn v thu c B ; - Website Chính ph ; - Website B TC; - Lưu: VT, C c DTQG.
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 06: 2009/BTC QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C Đ I V I G O B O QU N KÍN National technical regulation on state reserve of sealed preservation rice HÀ N I - 2009
  3. L i nói đ u QCVN 06: 2009/BTC do Ban so n th o Quy chu n k thu t qu c gia v d tr nhà nư c đ i v i g o b o qu n kín biên so n, C c D tr qu c gia trình duy t và đư c ban hành kèm theo Thông tư s 61/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính. QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR QU C GIA Đ I V I G O B O QU N KÍN National technical regulation on national reserve of sealed preservation rice 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh các yêu c u k thu t, ki m tra, giao nh n, v n chuy n, b o qu n và công tác qu n lý đ i v i g o d tr qu c gia đư c b o qu n kín. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n b o qu n g o d tr qu c gia. 1.3. Gi i thích t ng Trong quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. G o d tr qu c gia G o tr ng có m c xát k đư c quy đ nh theo TCVN 5643: 1999 G o - Thu t ng và đ nh nghĩa. 1.3.2. Lô g o G m toàn b các bao g o ch t x p thành kh i trong ngăn/ô kho b o qu n. 1.3.3. G o b o qu n kín Lô g o đư c b c kín trong túi nh a Polyvinylclorua (PVC) k t h p m t trong các phương th c dư i đây nh m gi m t i thi u n ng đ khí oxy trong lô g o, đ m b o h n ch t i đa quá trình ôxy hóa làm suy gi m ch t lư ng g o và các ho t đ ng s ng c a côn trùng, vi sinh v t: - N p b sung khí cacbonic (CO2) ho c khí nitơ (N2), - B o qu n trong đi u ki n áp su t th p. 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. G o d tr qu c gia - G o d tr qu c gia đưa vào b o qu n ph i đ m b o t i thi u các yêu c u sau: +Đ m h t không l n hơn 14%. + Đ bóng theo 10 TCN 590: 2004 Ngũ c c và đ u đ - G o xát - Đánh giá ch t lư ng c m quan cơm b ng phương pháp cho đi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. (*) - Các yêu c u khác áp d ng theo TCVN 5644: 1999 G o tr ng - Yêu c u k thu t. 2.2. Yêu c u v nhà kho - Là lo i kho kín; có tư ng bao; mái che ch ng n ng, mưa, gió, bão. - N n kho cao ráo, m t n n kho ph ng nh n, ch u t i tr ng t i thi u 3 t n/m2; tư ng và n n kho không b ngưng t m. - Không b th m d t, đ m b o thoáng, mát đ ng th i có th ch đ ng h n ch đư c nh hư ng b t l i c a môi trư ng (nhi t đ xu ng th p đ t ng t, gió l nh lùa vào kho và ánh n ng m t tr i chi u tr c ti p vào trong kho). - Đ m b o ngăn ng a đ ng v t gây h i và côn trùng, vi sinh v t h i lây nhi m. 2.3. Bao bì đóng gói 3
  4. G o d tr nhà nư c đư c đóng t nh 50 kg/bao. Bao ch a g o đư c d t t lo i s i Polypropylen (PP) tr ng, m i, b n ch c, khô s ch (không m c, không nhi m sâu, m t, hóa ch t, không có mùi l ). Kh i lư ng m t v bao (120 ± 10) g. 2.4. Khí CO2 và khí N2 dùng trong b o qu n g o - Khí CO2: Lo i CO2 hoá l ng đư c ch a trong các chai kim lo i ch u áp l c đ m b o yêu c u k thu t quy đ nh theo TCVN 5778: 1994 Cacbon đioxit dùng cho th c ph m. Khí và l ng. - Khí N2: Lo i N2 k thu t có hàm lư ng khí N2 cao nh t quy đ nh theo TCVN 3286-79 Nitơ k thu t. Yêu c u k thu t. 2.5. V t tư - Thi t b - D ng c 2.5.1. Túi PVC Túi b c kín lô g o đư c gia công t màng PVC bao g m t m ph và t m sàn. Màng PVC có đ dày (0,5 ± 0,03) mm; đ m b o trong su t, không có l i k thu t. Các t m màng PVC đư c g n k t v i nhau (b ng keo dán PVC ho c nhi t) đ m b o đ kín trong quá trình b o qu n. 2.5.2. Palet Palet ph i khô, s ch và đư c x lý sát trùng trư c khi kê x p g o; ch u t i tr ng t i thi u 3000 kg/m2; đ m b o không gây xư c, rách túi PVC. 2.5.3. Thi t b , ph ki n hút, n p khí và xác đ nh đ kín khí - Thi t b hút khí có công su t đ m b o hút đư c không khí trong lô hàng đ t áp su t âm t i thi u là 1000 Pa (Pascan). - Áp k (Manometer) đ m b o đo đư c áp su t trong lô g o v i m c sai s cho phép ± 2 %. - Vòi d n khí là m t ng nh a d o đư ng kính t 0,5 cm đ n 1 cm. M t đ u g n vào đ nh lô g o, đ u còn l i chân lô đ g n vào áp k khi đo áp l c trong lô g o và đ l y m u khí khi ki m tra n ng đ . - ng d n khí n p vào lô g o là m t ng cao su ho c nh a d o ch u áp l c đư ng kính kho ng 3 cm đ d n khí t bình ch a vào trong lô g o. (*) Tiêu chu n ngành này đang đư c xem xét chuy n đ i thành TCVN tương ng. 2.5.4. B ph n gia nhi t Khi b o qu n g o theo phương th c n p khí CO2 c n b trí thêm b ph n gia nhi t g n vào đo n gi a ng d n khí CO2 và s d ng trong trư ng h p c n n p nhanh khí CO2 vào lô g o (t c đ n p t 2 kg/phút đ n 2,5 kg/phút) nh m ngăn ng a, h n ch hi n tư ng t o tuy t b t kín gây t c, v ng d n khí. 2.5.5. Thi t b đo n ng đ khí M i phương th c b o qu n g o khác nhau, c n có thi t b đo chuyên d ng v i m c sai s cho phép ± 2 %. 3. PHƯƠNG PHÁP TH 3.1. L y m u M u đư c l y đ xác đ nh các ch tiêu ch t lư ng g o theo TCVN 5451: 2008 Ngũ c c - L y m u d ng h t. 3.2. Phương pháp th 3.2.1. Phương pháp th các ch tiêu ch t lư ng g o Theo TCVN 1643: 1992 G o - Phương pháp th . 3.2.2. Th đ kín c a lô g o - G n áp k kín khít vào vòi d n khí và ti n hành hút khí. - Khi đ chênh l ch m c nư c trên áp k đ t 100 mm (tương đương v i áp su t âm 1000 Pa) khoá van c a hút khí đ ng th i t t máy. Ch áp k n đ nh trong 5 phút, theo dõi kho ng th i gian c t nư c gi m xu ng còn 1/2. N u đ t m c t 40 phút tr lên thì lô g o đư c coi là đ m b o đ kín, dư i m c 40 phút thì c n ti n hành các bi n pháp ki m tra x lý. Vi c th đ kín c n l p l i 3 l n. 4
  5. - Ki m tra, x lý màng b th ng, h : Đ dò tìm các đi m th ng, h gây l t khí c n ch n th i đi m yên tĩnh, hút khí t i m c 1000 Pa, t p trung l ng nghe ho c có th dùng các thi t b khuy ch đ i âm thanh thông thư ng đ ki m tra phát hi n, x lý. Trong trư ng h p th i ti t khô hanh, đ m tương đ i nh hơn 65 % có th dùng máy hút khí bơm không khí bên ngoài vào lô g o cho t i khi t m ph căng ph ng đ ki m tra phát hi n các đi m th ng, h gây l t khí. 4. TH T C GIAO NH N VÀ B O QU N G O 4.1. V n chuy n Trư c khi x p g o lên các phương ti n chuy n t i ho c đưa g o xu ng kê x p vào kho ph i chu n b đ y đ phương ti n, d ng c hư ng d n cho ngư i lao đ ng, b o đ m an toàn ngư i và hàng hoá. Các phương ti n v n chuy n g o ph i s ch s và đ m b o che mưa, n ng. Không đ g o chung v i hoá ch t và các lo i hàng hóa khác d gây b n làm nh hư ng đ n ch t lư ng g o. 4.2. Quy trình ki m tra khi giao nh n nh p kho 4.2.1. Ki m tra h sơ Lô g o chuy n đ n nh p kho ph i có kèm theo Gi y xác nh n đ m b o đ tiêu chu n ch t lư ng nh p kho theo quy đ nh do t ch c, đơn v có th m quy n c p ho c đơn v nh n g o tr c ti p ki m tra theo th a thu n và đư c C c D tr qu c gia cho phép. 4.2.2. Ki m tra s n ph m khi giao nh n 4.2.2.1. Ki m tra s lư ng G o ph i đư c qua cân 100 % ho c cân theo hình th c giám đ nh theo th a thu n c a các bên. T ng s g o giao nh n đúng v i s lư ng trong h p đ ng đã ký. 4.2.2.2. Ki m tra ch t lư ng G o nh p kho ph i b o các ch tiêu ch t lư ng theo quy đ nh t i kho n 2.1 m c 2 c a Quy chu n này. 4.3. B o qu n 4.3.1. Các phương th c b o qu n 4.3.1.1. B o qu n g o theo phương th c n p khí CO2 - N ng đ CO2 trong lô g o sau khi n p c n đ t 65 % tr lên tương đương kh i lư ng CO2 t 1,8 kg CO2/t n g o đ n 2 kg CO2/t n g o. - Quá trình thâm nh p c a CO2 vào các bao g o di n ra trong th i gian kho ng 15 ngày. N ng đ CO2 vào th i đi m này thư ng m c 40 % và có xu hư ng gi m d n trong quá trình b o qu n. M c đ gi m khí CO2 ph thu c ph n l n đ kín c a lô g o. N ng đ CO2 trong lô g o sau 6 tháng b o qu n m c không nh hơn 15 %. - Khi n ng đ CO2 gi m xu ng dư i 15 %, căn c k ho ch xu t kho tính toán b sung lư ng CO2 c n n p phù h p. Trư ng h p th i gian lưu kho còn t 3 tháng tr lên c n n p đ đ m b o n ng đ CO2 không nh hơn 25 %. 4.3.1.2. B o qu n g o theo phương th c n p khí N2 - N ng đ N2 trong lô g o sau khi n p c n đ t 95 % tr lên tương đương kh i lư ng N2 t 0,7 kg N2/t n g o đ n 0,8 kg N2/t n g o. Thông thư ng n ng đ N2 trong lô g o sau 7 tháng b o qu n m c không nh hơn 90 %; n ng đ N2 trong lô g o gi m nhanh hay ch m tùy thu c ch y u vào đ kín c a lô g o. Khi n ng đ N2 gi m xu ng dư i 90 % c n n p b sung đ đ m b o m c không nh hơn 95 %. 4.3.1.3. B o qu n g o theo phương th c áp su t th p Đ áp d ng phương th c b o qu n g o trong đi u ki n áp su t th p c n ch n các lô g o đ m b o đ kín t t (sau m i l n hút khí tr ng thái chênh l ch c t nư c trên áp k gi đư c ít nh t 24 gi ). - Sau khi lô g o đư c ki m tra, đ m b o đ kín, ti n hành hút khí 3 ngày m t l n. M c hút khí đ t tương đương đ chênh l ch c t nư c trên áp k là 100 mm. T tháng b o qu n th tư tr đi, ti n hành hút khí 7 ngày m t l n. 5
  6. - Thư ng xuyên theo dõi ghi chép di n bi n áp su t trên áp k . Trư ng h p c t nư c trên áp k tr l i v trí cân b ng trư c 24 gi c n ki m tra dò tìm và kh c ph c đ tìm ch h , rò khí. - Ch hút khí vào th i đi m th i ti t khô ráo (đ m tương đ i c a không khí nh hơn 80 % trong mùa mưa m). - Theo dõi và ghi chép di n bi n nhi t đ , đ m trong lô g o và bên ngoài môi trư ng hàng tu n, hàng tháng. 4.3.2. Th lô hàng M i lô hàng x p trong kho có đính m t nhãn và t i thi u ph i có các n i dung sau: - Đ a đi m b o qu n: T ng kho, vùng kho, tên lô; - Lo i g o, d ng hình h t, t l t m; - Kh i lư ng g o toàn b , s lư ng bao; - Th i gian nh p: + B t đ u nh p, + Ngày nh p đ y lô; - Phương th c b o qu n. 4.3.3. B o qu n đ nh kỳ 4.3.3.1. Ki m tra hàng ngày - Ki m tra v sinh trong và ngoài kho, phát hi n các đi m kho b d t, th m m vào lô g o đ có bi n pháp kh c ph c. - Ki m tra phát hi n các di n bi n b t thư ng v m c đ căng ph ng c a màng ph lô g o. Xác đ nh nguyên nhân màng b th ng, rò r khí và có gi i pháp kh c ph c k p th i. - Quan sát di n bi n tình tr ng và m c đ đ ng sương (n u có). Đ xu t, th c hi n gi i pháp kh c ph c s c . 4.3.3.2. Ki m tra đ nh kỳ - N ng đ khí trong lô g o: M i tháng ki m tra m t l n, theo dõi di n bi n c a n ng đ khí có trong lô g o đ có bi n pháp x lý khi c n thi t. - Ch t lư ng g o: Hàng quý l y m u đưa v D tr qu c gia khu v c ki m tra các ch tiêu: C m quan, đ m, h t vàng, tình tr ng men m c... 4.3.3.3. Ki m tra b t thư ng Ki m tra tình hình ch t lư ng, công tác b o qu n khi có s c x y ra ho c theo yêu c u c a cơ quan qu n lý c p trên. 4.4. Xu t hàng 4.4.1. Khi có l nh xu t hàng, th kho ph i chu n b đ s sách, h sơ, ch ng t c a lô hàng. 4.4.2. T ch c l y m u, ki m tra các ch tiêu ch t lư ng, báo cáo th c tr ng lô hàng v i th trư ng đơn v . 4.4.3. Xu t hàng theo nguyên t c: Trong m t lô xu t theo t ng hàng bao t trên xu ng dư i, t ngoài vào trong, xu t g n t ng lô hàng. Trư ng h p lô g o bu c ph i xu t thành nhi u đ t ph i có phương án b o qu n phù h p, ch m t m ph đ lô g o thông thoáng trư c khi xu t kho 2 gi . 4.4.4. Khi xu t hàng xong ph i hoàn ch nh các th t c, ch ng t giao nh n theo đúng quy đ nh. 4.5. Ch đ ghi chép s sách theo dõi hàng hóa 4.5.1. L p th kho Th kho đư c đ trong h p tài li u, trong kho hàng. M i lô g o đư c l p m t th kho ghi rõ đ y đ các n i dung: Lo i g o, d ng hình h t, t l t m, vùng kho, ngăn kho, kh i lư ng g o toàn b , s lư ng bao, ngày tháng và s lư ng g o nh p, xu t... và đ ch ký, con d u đáp ng th t c hành chính và ch đ k toán quy đ nh hi n hành. 4.5.2. S b o qu n 6
  7. Dùng ghi l i các di n bi n c a lô g o qua k t qu ki m tra hàng ngày, đ nh kỳ và đ t xu t; nguyên nhân, nh ng bi n pháp đã th c hi n đ x lý kh c ph c các s c (n u có); nh ng ki n ngh đ xu t (n u có). S ph i đóng d u giáp lai, ghi đ các n i dung theo m u, có đ các thành ph n ký tên và đóng d u đơn v . 5. QU N LÝ CH T LƯ NG 5.1. G o trong quá trình b o qu n ph i thư ng xuyên ki m tra và đ nh kỳ 3 tháng m t l n l y m u xác đ nh, đ i chi u các ch tiêu ch t lư ng theo quy đ nh. 5.2. Trư ng h p lô g o có bi u hi n xu ng c p, các ch tiêu ch t lư ng: T l h t vàng, m t đ sâu m t s ng vư t quá quy đ nh cho phép, g o b m c, lên men ho c kh i lư ng hao h t vư t quá m c cho phép thì đơn v qu n lý tr c ti p ph i x lý k p th i theo quy đ nh hi n hành. 5.3. Th i gian lưu kho G o d tr nhà nư c đư c b o qu n kín có th i gian lưu kho 12 tháng. Trong trư ng h p lô g o đ m b o đ kín t t (theo 4.3.1.3) ho c n ng đ khí thư ng xuyên đ m b o m c l n hơn 15 % đ i v i khí CO2; l n hơn 90 % đ i v i khí N2 trong su t th i gian b o qu n mà không c n b sung khí thì trong trư ng h p c n thi t có th kéo dài th i gian lưu kho đ n 18 tháng song ph i thư ng xuyên ki m tra di n bi n ch t lư ng lô g o. 6. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 6.1. T ch c, cá nhân cung c p g o d tr nhà nư c ph i công b g o có ch t lư ng phù h p v i quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này, ph i có s n các tiêu chu n áp d ng đ thông tin cho các cơ quan qu n lý có liên quan khi c n thi t, ph i đ m b o đi u ki n kinh doanh theo các quy đ nh hi n hành. 6.2. Cơ quan ch c năng ki m tra theo các quy đ nh hi n hành đ i v i vi c tuân th Quy chu n này. 7. T CH C TH C HI N 7.1. C c D tr qu c gia có trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy chu n này. 7.2. Trong trư ng h p các tiêu chu n, hư ng d n quy đ nh t i Quy chu n này có s thay đ i, b sung ho c đư c thay th thì th c hi n theo quy đ nh t i văn b n m i./. PH L C I. HƯ NG D N K THU T CÔNG NGH B O QU N KÍN G O D TR NHÀ NƯ C 1. Sơ đ Công ngh b o qu n kín g o d tr nhà nư c 7
  8. 2. Hư ng d n k thu t 2.1. Chu n b kho - Kho b o qu n g o ph i đ m b o các yêu c u quy đ nh t i kho n 2.2 m c 2 c a Quy chu n này. - Toàn b trong, ngoài ngăn, ô kho; palet kê lót (n u có) ph i đư c v sinh s ch s và x lý sát trùng trư c khi nh p g o. 2.2. Chu n b v t tư, thi t b , d ng c T t c v t tư, thi t b , d ng c c n đư c chu n b , ki m tra k trư c lúc nh p g o. Riêng khí N2, CO2 đ m b o cung c p đ s lư ng sau khi các lô g o hoàn t t vi c ki m tra đ kín khí. 2.3. Tr i t m sàn và x p palet - Ki m tra k m t n n và các m i dán c a t m sàn. - Tr i ph ng t m sàn theo v trí lô g o đã xác đ nh. - X p palet (trư ng h p n n kho m th p). Palet đư c x p ch c ch n lên t m sàn cách đ u các c nh t m sàn t 25 cm đ n 30 cm. Yêu c u khi x p, đi u ch nh palet ph i nh tay, không đư c rê, kéo làm xư c, rách màng. Trong lúc chưa dán kín lô g o, ph n màng n n xung quanh palet c n cu n l i tránh b d m đ p và b i b n. 2.4. Ch t x p bao g o - Các bao g o c n đư c x p ngay ng n, th ng hàng đ m t lô không b l i lõm lư n sóng. L p bao đ u tiên x p nhô ra ngoài c nh palet t 5 cm đ n 10 cm (không đ các c nh palet c a vào màng khi hút khí). Các hàng bao phía trên x p thu d n vào sao cho đ nh lô t o v i chân lô theo phương th ng đ ng m t góc t 30 đ n 50 . Các đ u mi ng bao không đ quay ra phía ngoài lô. - Không x p g i các đ u bao lên nhau nh m t o ra các khe h đ khí n p vào nhanh chóng phân b đ u trong toàn lô. 8
  9. - Trong cùng m t l p các bao đư c x p đan khóa vào nhau (xem hình v ). Toàn b lô g o khi x p xong đ m b o v ng ch c không b nghiêng, đ trong quá trình b o qu n. - G o đư c x p thành lô, m i lô có kh i lư ng t 100 t n đ n 150 t n tuỳ theo kích thư c, lo i hình kho. Chi u cao lô g o x p không l n hơn 20 hàng bao, đ m b o cách tr n kho không nh hơn 1,5 m. Lô g o cách tư ng không nh hơn 0,5 m, các lô cách nhau không nh hơn 0,8 m. Trư ng h p không s d ng palet, các bao g o thu c l p sát n n x p cách nhau t 3 cm đ n 5 cm đ đ m b o đ thông thoáng. L p th nh t (l p l ) L p th hai (l p ch n) 2.5. Ph và dán kín lô 2.5.1. Ph lô - Sau khi g o đư c ch t x p đ kh i lư ng quy đ nh, ti n hành ch nh s a l p bao trên đ nh lô; v sinh quét s ch g o b rơi vãi, b i, rác trong ph m vi lô. - Thao tác nh nhàng trùm t m ph lô theo đúng v trí các c nh lô g o và đi u ch nh đ t m ph dàn đ u các m t lô g o. 2.5.2. Dán kín - Vi c dán kín lô có th th c hi n t gi a lô v 2 góc ho c ngư c l i. - Đi u ch nh đ t m ph ti p xúc kh p v i ri m t m sàn. - M i dán đ m b o kín và ch c (n u dán b ng keo thì v t dán r ng kho ng 5 cm). - K thu t dán gi ng như khi dán t m sàn. Chú ý khi dán ph i đi u ch nh đ t m ph phân b đ u trên t m sàn và x lý đ m i dán 4 góc không b bong do màng ph b d n. Keo dán c n quét đ u kh p m i dán. Ch n lo i keo có kh năng bám dính t t, không t n d ng keo đã quá h n dùng. - Ki m tra: Sau khi lô g o đã đư c dán kín toàn b c n ki m tra l i toàn b m i dán, chú ý ki m tra k 4 góc lô. Nh ng v trí chưa đ m b o ph i x lý gia c ngay. - L p đ t ng hút n p khí: Đ t chính gi a lô phía c a kho cách n n kho t 10 cm đ n 30 cm, đư c t o b i m t ng nh a c ng đư ng kính kho ng 3 cm xuyên qua t m ph . Ph n ng ngoài lô g o dài t 30 cm đ n 40 cm, có m t van khoá khí cách mi ng ng t 10 cm đ n 15 cm. Ph n ng còn l i n m trong lô g o đư c khoan 4 hàng l so le d c theo ng, đư ng kính l khoan 0,5 cm, kho ng cách gi a 2 l trong cùng hàng kho ng 10 cm đ giúp cho vi c hút khí nhanh và khi n p khí s phân b đ u. Ph n màng PVC ti p xúc v i ng ph i đ m b o kín, không b bong trong su t th i gian b o qu n. 2.6. Hút khí tăng cư ng Dù áp d ng phương th c b o qu n nào, lô g o sau khi th đ kín đ m b o đ t yêu c u cũng c n th c hi n vi c hút không khí trong lô g o ra ngoài kho ng 5 l n đ n 7 l n (ch n th i đi m khô ráo trong ngày hút khí t i m c cho phép, ti p t c hút sau khi c t nư c c a áp k v m c cân b ng và khi m c nư c trên áp k tr l i thăng b ng cho hút ti p) nh m gi m đ m và n đ nh nhi t đ trong lô g o. 2.7. N p khí 2.7.1. N p khí CO2 - Ngay trư c khi n p khí ph i hút không khí trong lô g o cho t i khi đ chênh l ch m c nư c trên áp k đ t 100 mm. - Bình ch a khí đư c đ ch c ch n trên giá, không đ v bình t a vào lô g o. Bình ch a CO2 khi n p c n đ d c đ u th p hơn đáy. - Tháo áp k ra kh i ng gel nh a và nút kín ng gel khi n p khí. 9
  10. - N i ng d n khí vào c a n p khí và bình ch a khí. Các đi m n i ph i ch c ch n đ m b o kín khí. - Thao tác n p: N p liên t c, t t khí CO2 vào lô g o. Khi c n n p nhanh ph i s d ng b ph n gia nhi t. Trư ng h p màng ph ph ng căng thì t m d ng n p khí, ch CO2 th m vào lô g o m i n p ti p. Chú ý n p h t lư ng khí c n n p trong th i gian ng n nh t. - Ki m tra l i toàn b xung quanh lô g o đ phát hi n các đi m rò, r khí. - Đo và ghi l i n ng đ CO2 sau khi k t thúc đ t n p. N ng đ CO2 đư c đo đ nh lô qua vòi d n khí. 2.7.2. N p khí N2 - Thao tác n p khí N2 gi ng như n p khí CO2 (không c n gia nhi t). - Ki m tra l i toàn b xung quanh lô g o phát hi n các đi m rò, r khí. - Đo và ghi l i n ng đ khí N2 sau khi k t thúc đ t n p khí. N ng đ khí N2 đư c đo t i c a hút, n p khí. II. CÁC Đ C TÍNH C A CACBON ĐIOXIT (CO2) VÀ NH HƯ NG C A NÓ 1. CO2 là d ng khí không màu, không mùi, đi u ki n 20 0C và áp su t 760 mm thu ngân có kh i lư ng riêng là 1839 kg/m3, CO2 không cháy n . 2. nh hư ng c a n ng đ CO2 - Trong không khí, n ng đ CO2 thư ng m c kho ng 0,03 %. - N ng đ gi i h n cho phép c a CO2 trong không khí nơi làm vi c là 9,2 g/m3 (0,5 % th tích). - N ng đ CO2 t 2 % đ n 5 % có c m giác ng t th tăng lên đáng k . - N ng đ CO2 t 5 % đ n 10 % b t đ u khó th . - kho ng 10 % ch có th ch u đ ng trong vài phút. - N ng đ CO2 là 25 % d n đ n t vong trong vài gi . 3. CO2 l ng khi h áp su t t i áp su t khí quy n chuy n thành khí và tuy t nhi t đ âm 78,5 0C d gây thương t n cho da và niêm m c m t. 4. CO2 tác đ ng x u đ n đ ng v t vì nó n ng hơn không khí 1,5 l n và d tích t n n (nh ng nơi thông gió không t t) làm gi m n ng đ oxy và ng t th . Nói chung làm vi c trong đi u ki n n ng đ CO2 cao, s c kho s ph c h i tr l i bình thư ng sau khi làm vi c và không nh hư ng v lâu dài. Trong đi u ki n nơi làm vi c thoáng, thông khí t t thì không th có n ng đ CO2 m c l n hơn 5 %. Tuy v y khi n p CO2 và giai đo n b o qu n ban đ u c n lưu ý nhi u hơn đ b o đ m th t an toàn. 10
Đồng bộ tài khoản