Thông tư số 6167-CQTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư số 6167-CQTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 6167-CQTT về việc tổ chức các thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 6167-CQTT

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 6167-CQTT Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 1957 THÔNG TƯ V VI C T CH C CÁC TH TR N B N IV Kính g i: - U.B.H.C.Khu T tr Vi t B c, - Khu T tr Thái Mèo, - Khu 3, Khu 4, Khu T ng n, Khu H ng Qu ng - an Cán s Lào – Hà – Yên, - B.H.C. t nh B c Ninh, B c Giang, Phú Th , Vĩnh Phúc, H i Ninh Trong Thông tư s 03-TT/TC ngày 27-02-1953 c a B v vi c t ch c chính quy n các th xã, th tr n có quy nh: “Th tr n ph n nhi u là các huy n l hay các nơi có ch ông úc, u m i các ư ng giao thông hay các lu ng thương m i quan tr ng, mà tình hình kinh t có tri n v ng n nh, nhân dân có ý mu n nh cư, chi u dài không quá ba cây s , dân s không quá 2.000 ngư i”. Quy nh này thích h p v i hoàn c nh trư c ây; nhưng t khi hòa bình l p l i, và căn c vào tình hình th c t hi n nay, c n ư c b khuy t. Hơn n a, nay mai các th tr n s t ch c b u c H i ng nhân dân và y ban Hành chính th tr n, n u không quy nh rõ nơi nào t thành th tr n, s sinh ra nhi u khó khăn nh hư ng không l i cho công tác t ch c và lãnh o sau này. I. - TH NÀO LÀ M T THN TR N Th tr n là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa c a m t huy n, v t ch c là m t ơn v hành chính cơ s tr c thu c huy n (ho c châu). V chính tr : có các cơ quan lãnh o và chuyên môn c a huy n óng. Nhân dân là ngư i a phương và các nơi khác t p h p l i, g n h u h t là cán h phí nông nghi p. V kinh t : ho t ng ch y u v thương nghi p và th công nghi p. Thư ng có ch , có b n ôtô, nhà ga, công trư ng, xí nghi p… ư ng i lo i buôn bán thu n l i. V văn hóa: có trư ng h c c a Huy n – Có nhà thông tin…
  2. V dân s : có t 1.000 ngư i tr lên, theo tính ch t nh cư, riêng i v i mi n núi vì nhân dân thưa, nên dân s có th ít hơn, nhưng cũng t trên 500 ngư i. Các c i m k trên thư ng là c i m c a huy n l , do ó huy n l thư ng tiêu chuNn t ch c thành th tr n; tr trư ng h p trư c là huy n l nay không ph i là huy n l n a. N u nơi nào ã là huy n l , có i u ki n kinh t chính tr như k trên, nhưng tiêu chuNn dân s chưa , m i x p x 1.000 ngày ( mi n xuôi), ho c x p x 500 ngư i ( mi n núi) song có chi u hư ng dân nơi khác v n ti p t c n làm ăn sinh s ng t i a phương thì v n có th t ch c thành th tr n ư c. Ngoài ra, n u có nh ng nơi nào tuy không ph i là huy n l (vì không có các cơ quan c a huy n óng) nhưng cũng có các i u ki n kinh t , chính tr , văn hóa như k trên, có nh hư ng g n n toàn huy n, tình hình òi h i ph i có huy n (ho c châu) tr c ti p lãnh o thì cũng t ch c thành th tr n. II. – PHÂN BI T GI A THN TR N VÀ XÓM PH C n phân bi t th tr n v i xóm phó là hai trư ng h p d nh m l n. Xóm ph : Nh ng a i m trên m t ư ng giao thông, ho c xung quanh m t công trư ng, m t xí nghi p, v.v… có t p trung m t s h buôn bán, làm ngh th công, m c a hi u nh , nhưng ho t ng kinh t , thương nghi p và th công nghi p chưa phát tri n, dân s còn ít (trên dư i vài trăm ngư i) chưa ph i là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa c a m t huy n (ho c có anh hư ng g n n toàn huy n) thì t ch c thành nh ng xóm ph tr c thu c xã. T ch c c a xóm ph d a theo t ch c c a các xóm nông thôn, và tùy tình hình th c t , mà có thêm, b t ư c sát. Nh ng xóm ph nào, trư c ây chưa thu c vào xã nào, ho c nay m i l p nên, s căn c vào tình hình a dư, kinh t , chính tr c a các nơi ó, th y sát nh p vào xã nào có nhi u thu n l i hơn thì sát nh p vào xã y (các trư ng h p này do y ban Hành chính huy n nghiên c u ngh , y ban Hành chính t nh xét duy t). III. – TH T C THÀNH L P VÀ S A I CÁC THN TR N Vi c t ch c các th tr n m i, và s a i th tr n (k c s a i v a gi i) do y ban Hành chính t nh ngh , y ban Hành chính khu xét duy t ra quy t ngh r i báo cáo B N i v . Trong trư ng h p khó khăn, c n trao i trư c v i B . * * * B yêu c u các y ban Hành chính a phương nghiên c u Thông tư này hư ng d n vi c l p các th tr n. Sau khi ã có s xác nh l i, yêu c u các y ban bán cáo g p cho B rõ s th tr n t ng t nh (tên, và dân s c a t ng th tr n; n u th tr n nào có thành ph n dân t c khác nhau, thì dân s s phân bi t ra t ng thành ph n). K.T. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG
  3. Tô Quang u
Đồng bộ tài khoản