Thông tư số 63/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư số 63/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/2004/TT-BTC về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 63/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 63/2004/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N M T S I U C A NGHN NNH S 106/2004/N -CP NGÀY 01/4/2004 C A CHÍNH PH V TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C Thi hành Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, B Tài chính hư ng d n tri n khai th c hi n v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i Qu H tr phát tri n, ch u tư c a các d án hư ng chính sách tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và các t ch c tín d ng cho vay các d án ư c Qu h tr phát tri n b o lãnh. 2. Các hình th c tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c bao g m: 2.1. Cho vay u tư, cho các d án vay theo hi p nh c a Chính ph ; 2.2. H tr lãi su t sau u tư; 2.3. B o lãnh tín d ng u tư. Vi c cho các d án vay theo hi p nh c a Chính ph B Tài chính s có hư ng d n th c hi n riêng. 3. M t d án có th ng th i ư c h tr theo các hình th c sau: 3.1. Cho vay u tư m t ph n và h tr lãi su t sau u tư; 3.2. Cho vay u tư m t ph n và b o lãnh tín d ng u tư. T ng m c h tr theo các hình th c trên cho m t d án không quá 85% v n u tư tài s nc nh ư c duy t c a d án. 4. D án vay v n u tư ph i ư c Qu h tr phát tri n thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay trư c khi quy t nh u tư; i v i d án b o lãnh tín d ng u tư, Qu h tr phát tri n ph i thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay trư c khi quy t nh b o lãnh.
 2. 5. Ch u tư ph i s d ng v n vay úng m c ích, tr n g c và lãi vay cho Qu h tr phát tri n theo úng h p ng tín d ng, h p ng b o lãnh, h tr lãi su t sau u tư ã ký v i Qu h tr phát tri n. II. K HO CH TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C 1. K ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c là m t b ph n c a k ho ch u tư phát tri n c a Nhà nư c nh m th c hi n nh ng m c tiêu chi n lư c v phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ. K ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c thông báo hàng năm bao g m các ch tiêu ch y u sau: a) T ng m c tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c bao g m: m c cho vay u tư, d án vay theo hi p nh Chính ph , h tr lãi su t sau u tư và b o lãnh tín d ng u tư. b) Ngu n v n th c hi n t ng m c tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. c) T ng m c c p bù chênh l ch lãi su t c a ngân sách Nhà nư c. 2. Trên cơ s nhu c u v v n gi i ngân cho các d án u tư ã ký k t h p ng tín d ng; các d án d ki n s ký k t h p ng tín d ng trong năm k ho ch; nhu c u v v n h tr lãi su t sau u tư cho các d án ã ký k t h p ng, s ký k t h p ng trong năm k ho ch; nhu c u v n b o lãnh tín d ng trong năm k ho ch; k ho ch thu n cho vay, tr n v n huy ng, Qu h tr phát tri n có trách nhi m l p và báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính v d ki n các k ho ch sau ch m nh t vào ngày 20 tháng 7 năm trư c năm k ho ch: a) K ho ch v t ng m c v n cho vay u tư trong năm; b) K ho ch v v n h tr lãi su t sau u tư; c) K ho ch b o lãnh tín d ng u tư. d) K ho ch tr n các kho n huy ng n h n; ) K ho ch thu n cho vay; e) K ho ch t ng m c c p bù chênh l ch lãi su t t ngân sách nhà nư c; 3. Căn c yêu c u v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và kh năng cân i c a ngân sách Nhà nư c, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c giao cho Qu H tr phát tri n trư c tháng 12 năm trư c năm k ho ch. 4. Căn c vào k ho ch ư c giao, Qu h tr phát tri n b trí t ng m c v n cho vay u tư, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư cho t ng ngành, lĩnh v c có phân theo a bàn các Chi nhánh Qu h tr phát tri n làm căn c tri n khai c p tín d ng cho phù h p v i t ng lo i i tư ng theo quy nh.
 3. 5. Trong ph m vi t ng m c tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c duy t, Qu h tr phát tri n ch ng b trí và i u ch nh k ho ch cho t ng d án thu c các ngành, lĩnh v c, a bàn b o m áp ng nhu c u u tư c a các i tư ng ư c h tr . 6. Trư ng h p nhu c u tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c trong năm vư t m c k ho ch ã thông báo ho c vư t m c k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t, Qu h tr phát tri n báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. III. CHO VAY U TƯ 1. i tư ng cho vay u tư 1.1. i tư ng cho vay u tư là các d án có kh năng thu h i v n tr c ti p thu c danh m c các d án, chương trình do Chính ph quy t nh cho t ng th i kỳ. 1.2. Danh m c chi ti t các d án, chương trình vay v n u tư; th i h n ưu ãi th c hi n theo Quy t nh c a B trư ng B Tài chính v quy nh c th i tư ng vay v n tín ng d u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. i u ki n cho vay u tư i u ki n cho vay u tư th c hi n theo quy nh t i i u 9 Ngh nh 106/2004/N - CP ngày 1/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. M c v n cho vay u tư 3.1. M c v n cho vay i v i t ng d án do Qu h tr phát tri n quy t nh, t i a b ng 70% t ng s v n u tư tài s n c nh ư c duy t c a d án. 3.2. Ph n v n u tư còn l i cu d án, ch u tư ph i s d ng các ngu n v n h p pháp khác như v n ch s h u, v n vay các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t u tư. Các ngu n v n này ph i ư c xác nh c th và b o m tính kh thi c a t ng ngu n v n. 3.3. Qu h tr phát tri n th c hi n gi i ngân theo úng cơ c u ngu n v n ã ư c xác nh trong h p ng tín d ng; ch u tư ph i s d ng v n ch s h u, v n t huy ng tham gia u tư d án theo úng cam k t. 4. Th i h n cho vay 4.1. Th i h n cho vay các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c xác nh trên cơ s kh năng thu h i v n phù h p v i c i m s n xu t kinh oanh c a t ng d án và kh năng tr n c a ch u tư, nhưng t i a không quá 12 năm. 4.2. M t s d án c thù có th i gian thu h i v n dài, m c v n u tư l n ư c xem xét cho vay v i th i h n t i a là 15 năm, g m:
 4. a) D án tr ng r ng t p trung làm nguyên li u cho s n xu t gi y, b t gi y, ván nhân t o g n v i các doanh nghi p ch bi n. b) D án u tư s n xu t máy công c , thép ch t lư ng cao thu c nhóm A theo quy nh. c) Các d án u tư s n xu t phân m, DAP thu c nhóm A theo quy nh. 5. Lãi su t cho vay 5.1. Lãi su t cho vay u tư th c hi n theo quy nh t i Quy t nh c a B trư ng B Tài chính v lãi su t cho vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 5.2. Lãi su t cho vay i v i m t d án ư c xác nh t i th i i m ký h p ng tín d ng l n u và ư c gi nguyên trong su t th i h n vay v n c a d án. 5.3. Lãi su t n quá h n b ng 150% lãi su t cho vay trong h n ghi trong h p ng tín d ng, ư c tính trên s n (g c, lãi) n h n ph i tr theo h p ng tín d ng nhưng chưa tr ư c. 6. B o m ti n vay 6.1. Khi vay v n u tư, các ch u tư ư c dùng tài s n hình thành t v n vay b o m ti n vay. 6.2. Trong th i gian chưa tr h t n , ch u tư không ư c chuy n như ng, bán ho c th ch p, c m c tài s n ó vay v n nơi khác. Khi ch u tư, ơn v vay v n không tr ư c n , ho c gi i th , phá s n, Qu h tr phát tri n ư c x lý tài s n hình thành b ng v n vay như i v i tài s n th ch p theo quy nh c a pháp lu t i v i các t ch c tín d ng thu h i n . 6.3. Trình t và th t c b o m ti n vay, x lý tài s n b o m trong trư ng h p ch u tư không tr ư c n (g c, lãi) th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o m ti n vay, giao d ch b o m, ăng ký giao d ch b o m như i v i các t ch c tín d ng và hư ng d n c a B Tài chính v x lý n tín ng d u tư phát tri n c a Nhà nư c. 7. Tr n vay 7.1. Ch u tư có trách nhi m hoàn tr v n vay (g c, lãi) cho Qu h tr phát tri n theo úng h p ng tín d ng ã ký b ng ngu n thu t d án và các ngu n v n h p pháp c a mình. 7.2. Trong th i gian ân h n, ch u tư chưa ph i tr n g c nhưng ph i tr lãi. 7.3. Sau th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày n h n tr n , ch u tư không tr ư c n vay c a kỳ h n ó và không ư c gia h n n thì s n g c và lãi ph i tr nhưng chưa tr ư c c a kỳ h n ó ư c chuy n sang n quá h n và ch u tư ph i ch u lãi su t quá h n theo quy nh t i i m 5.3 m c II c a Thông tư này. Th i i m
 5. chuy n n quá h n ư c tính t ngày làm vi c th 11 k t ngày n h n tr n ghi trong h p ng tín d ng ho c kh ư c vay v n. 7.4. Sau th i h n 6 tháng k t ngày chuy n n quá h n, sau khi ã áp d ng các bi n pháp thu n mà ch u tư v n không tr ư c n , Qu h tr phát tri n ư c quy n phát m i tài s n m b o ti n vay theo quy nh c a pháp lu t thu h i n . Trư ng h p ch u tư b phá s n ho c gi i th ; ch u tư là doanh nghi p Nhà nư c chuy n i s h u ho c x lý khó khăn v tài chính trong khi chưa tr h t n cho Qu h tr phát tri n ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph i v i các Ngân hàng thương m i và hư ng d n c a B Tài chính v x lý n tín ng d u tư phát tri n. 8. i u ch nh th i h n ân h n, th i h n tr n và m c tr n trong m i kỳ h n (sau ây g i t t là gia h n n ) 8.1. Trư ng h p do nguyên nhân khách quan, ch u tư không tr ư c n theo úng tho thu n ghi trong h p ng tín d ng, ph i có văn b n g i Qu h tr phát tri n ng g i c p quy t nh u tư gi i trình lý do không tr ư c n , ng th i ph i có phương án xu t các bi n pháp c th kh c ph c khó khăn có ngu n tr n . 8.2. C p quy t nh u tư có trách nhi m xem xét ngh c a ch u tư và có ý ki n b ng văn b n g i Qu h tr phát tri n v ngh gia h n n c a ch u tư. 8.3. Qu h tr phát tri n có trách nhi m xem xét và quy t nh vi c gia h n n theo thNm quy n. T ng th i h n gia h n n c a m t d án t i a b ng 1/3 th i h n tr n ã ghi trong h p ng tín d ng ký l n d u tiên, k c th i gian ã ư c gia h n n (n u có). T ng th i h n cho vay và th i h n gia h n n không ư c vư t quá 12 năm cho m i d án và 15 năm i v i d án c thù. Trư ng h p các kho n vay có th i h n cho vay ã t t i a 12 năm (15 năm) theo quy nh, Qu h tr phát tri n ph i báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét gia h n n cho các kho n vay này. 9. R i ro và x lý r i ro 9.1. Các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c b r i ro do nguyên nhân b t kh kháng: thiên tai; ho ho n, tai n n b t ng gây thi t h i tài s n; do Nhà nư c i u ch nh chính sách ư c xem xét gia h n n , khoanh n , xoá n ho c mi n, gi m lãi ti n vay. 9.2. Các trư ng h p chuy n i s h u, x lý khó khăn v tài chính cho các doanh nghi p Nhà nư c có s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c thì th c hi n theo quy nh c a Chính ph như i v i các kho n n c a ngân hàng thương m i. 9.3. ThNm quy n x lý r i ro th c hi n theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính v x lý n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. IV. H TR LÃI SU T SAU U TƯ
 6. 1. i tư ng, ph m vi ư c hư ng h tr lãi su t sau u tư 1.1 i tư ng ư c hư ng h tr lãi su t sau u tư bao g m: a) Các d án thu c i tư ng vay v n u tư theo quy nh nhưng m i ư c vay m t ph n ho c chưa ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c mà ph n còn l i ho c toàn b d án ã vay v n tín d ng thương m i thì ư c xem xét, hư ng h tr lãi su t sau u tư; b) Các d án theo danh m c ngành ngh thu c lĩnh v c và a bàn ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) nhưng không thu c i tư ng vay v n u tư và không ư c b o lãnh tín d ng u tư c a Qu h tr phát tri n. 1.2. i u ki n ư c hư ng h tr lãi su t u tư a) D án (ho c h ng m c công trình c l p) ã hoàn thành ưa vào s d ng và ã hoàn tr ư c v n vay. b) Ch u tư ch ư c nh n h tr lãi su t i v i s v n vay c a t ch c tín d ng ho t ng h p pháp t i Vi t Nam u tư tài s n c nh và trong ph m vi t ng s v n u tư tài s n c nh ư c duy t c a d án. c) M t d án có th ng th i ư c cho vay u tư m t ph n và h tr lãi su t sau u tư v i t ng m c h tr không quá 85% v n u tư tài s n c nh ư c duy t c a d án. d) Nh ng d án ã ư c các Qu u tư ho c ngân sách Nhà nư c các c p h tr lãi su t thì không ư c h tr lãi su t sau u tư t Qu h tr phát tri n. 2. Nguyên t c xác nh và c p h tr lãi su t sau u tư 2.1. H tr lãi su t sau u tư ư c tính cho t ng d án và c p cho ch u tư sau khi ã tr n vay v n u tư (n g c) cho t ch c tín d ng ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. Tuỳ theo quy mô c a d án, Qu H tr phát tri n c p h tr lãi su t sau u tư cho ch u tư t m t n hai l n trong năm. 2.2. i v i nh ng kho n vay ư c tr trư c h n, m c h tr lãi su t sau u tư ư c tính theo th i h n th c vay c a kho n v n ó. 2.3. i v i các d án khoanh n thì th i gian khoanh n không ư c tính vào th i h n th c vay tính h tr lãi su t sau u tư và th i h n h tr t i a b ng th i h n vay ghi trong h p ng tín d ng. 2.4. i v i các kho n n quá h n, th i h n tính h tr lãi su t sau u tư b ng th i h n vay c a kho n n ó ghi trong h p ng tín d ng. Vi c xem xét h tr lãi su t sau u tư i v i các kho n n quá h n ch m d t khi h t th i h n ghi trong h p ng h tr lãi su t sau u tư ký gi a ch u tư và Qu h tr phát tri n. 3. Cách xác nh m c h tr lãi su t sau u tư
 7. 3.1. i v i d án vay v n b ng ng Vi t Nam: M c h tr = S n g c x 50% Lãi su t tín d ng x Th i h n th c vay (quy LSS T c a th c tr u tư phát tri n c a i theo năm) c a s d án Nhà nư c n g c th c tr 3.2. i v i d án vay v n b ng ngo i t : M c h tr = S n g c x 35% Lãi su t vay v n x Th i h n th c vay LSS T c a nguyên t th c ngo i t theo h p ng (quy i theo năm) d án tr trong năm vay v n c a TCTD c a s n g c th c tr 3.3. Cách xác nh các y u t tính h tr lãi su t sau u tư a) Lãi su t tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c s d ng tính m c h tr lãi su t sau u tư là lãi su t t i th i i m rút v n c a s n g c ư c h tr lãi su t sau u tư. b) i v i các kho n vay v n b ng ngo i t : lãi su t xem xét h tr lãi su t sau u tư là lãi su t th c vay c a các t ch c tín d ng theo h p ng tín d ng. Trư ng h p áp d ng lãi su t th n i, lãi su t xem xét h tr lãi su t sau u tư trong su t th i gian h tr lãi su t là lãi su t th c vay c a kho n vay u tiên c a các t ch c tín d ng theo h p ng tín d ng. c) Vi c xác nh m c h tr lãi su t sau u tư i v i các d án vay v n b ng ngo i t ư c th c hi n theo nguyên t . Trên cơ s ó, căn c vào t giá giao d ch bình quân USD/VN trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng ho c t giá tính chéo cho các lo i ngo i t /VN do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m c p ti n h tr , xác nh m c h tr lãi su t sau u tư b ng ng Vi t Nam cho d án. d) Th i h n th c vay tính h tr lãi su t sau u tư là kho ng th i gian (quy i theo năm) t ngày, tháng, năm nh n v n vay n ngày, tháng, năm n g c trong h n ư c tr cho t ch c tín d ng. - Nguyên t c xác nh: Căn c vào th i i m nh n n ghi trên kh ư c và th i i m tr n g c ghi trên ch ng t tr n (quy i theo năm) c a ch u tư cho t ch c tín d ng ư c l y t th i i m gi i ngân s v n vay l n u tính s ngày th c vay c a s n g c th c tr l n u và trên cơ s ó tính lùi xác nh s ngày th c vay c a s n g c tr các l n ti p theo. - Phương pháp xác nh: Tính th i h n h tr lãi su t sau u tư cho các trư ng h p s v n gi i ngân 1 l n ư c hoàn tr vào 1 l n; s v n gi i ngân 1 l n ư c tr vào nhi u l n; s v n gi i ngân nhi u l n ư c hoàn tr vào 1 l n; s v n gi i ngân nhi u l n ư c hoàn tr vào nhi u l n . Cách tính c th theo ph l c ính kèm. 4. H ch toán k toán 4.1. i v i Qu h tr phát tri n:
 8. Vi c h ch toán, theo dõi các kho n h tr lãi su t sau u tư cho các d án c a Qu h tr phát tri n ư c th c hi n theo úng các quy nh v Ch k toán Qu h tr phát tri n. 4.2. i v i ch u tư Khi nh n ư c kho n ti n h tr lãi su t sau u tư, ch u tư h ch toán gi m chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ. V. B O LÃNH TÍN D NG U TƯ 1. i tư ng ư c b o lãnh 1.1. Các d án thu c i tư ng vay v n u tư theo quy nh nhưng m i ư c vay m t ph n ho c không ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; 1.2. Các d án theo danh m c ngành ngh thu c lĩnh v c và a bàn ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) nhưng không thu c i tư ng vay v n u tư và không ư c h tr lãi su t sau u tư c a Qu h tr phát tri n. 2. Ph m vi b o lãnh 2.1. Qu h tr phát tri n ch b o lãnh tín d ng u tư cho các d án thu c i tư ng nêu trên vay v n các t ch c tín d ng u tư tài s n c nh c a d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2.2. M t d án có th ng th i ư c cho vay u tư m t ph n và b o lãnh tín d ng u tư v i t ng m c h tr không quá 85% v n u tư tài s n c nh ư c duy t c a d án. 3. i u ki n, phí b o lãnh i u ki n, phí b o lãnh th c hi n theo quy nh t i i u 27 và i u 30 Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 4. M c b o lãnh 4.1. M c b o lãnh i v i m t d án do Qu h tr phát tri n quy t nh, t i a b ng 70% t ng s v n u tư tài s n c nh ư c duy t c a d án. 4.2. T ng m c b o lãnh cho các d án theo h p ng b o lãnh ký k t gi a Qu h tr phát tri n và các ch u tư trong m t năm không vư t quá t ng s v n gi i ngân cho vay u tư c a Qũy trong năm ó. 5. Th i h n b o lãnh
 9. Th i h n b o lãnh ư c xác nh phù h p v i th i h n vay v n ã ư c tho thu n trong h p ng tín d ng ký gi a ch u tư v i t ch c tín d ng cho vay v n th c hi n d án. 6. ThNm nh và ký k t h p ng b o lãnh 6.1. Trên cơ s ngh b ng văn b n c a t ch c tín d ng cho vay v n và ơn xin b o lãnh c a ch u tư cùng các tài li u liên quan n d án và ch u tư ngh b o lãnh vay v n, Qu H tr phát tri n thNm nh các i u ki n b o lãnh quy t nh ký k t h p ng b o lãnh và làm th t c phát hành thư b o lãnh. N u t ch i b o lãnh, Qu h tr phát tri n có văn b n g i ch u tư ng g i c p có thNm quy n quy t nh u tư. 6.2. H p ng b o lãnh quy nh rõ s ti n ư c b o lãnh, th i h n b o lãnh, các hình th c b o m cho b o lãnh; quy n, nghĩa v c a các bên và các cam k t khác ư c các bên tho thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 6.3. H p ng b o lãnh ch m d t khi: a) Ch u tư ư c b o lãnh ã hoàn tr h t n cho t ch c tín d ng ho c cho Qu h tr phát tri n (trong trư ng h p Qu h tr phát tri n ph i tr n thay); b) Theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 7. Trách nhi m tài chính khi ch u tư không tr ư cn 7.1. n th i h n tr n , ch u tư không tr ư c m t ph n ho c toàn b s n vay (g c, lãi) mà không ư c t ch c tín d ng cho hoãn, giãn n , thì Qu h tr phát tri n tr n thay; ng th i ch u tư ph i ký kh ư c nh n n vay b t bu c v i Qu h tr phát tri n v s ti n tr n thay v i lãi su t ph t b ng 150% lãi su t ang vay c a t ch c tín d ng. 7.2. Khi có ngu n tr n , ch u tư ph i tr n ph n nh n n b t bu c (k c n lãi) cho Qu h tr phát tri n. 8. X lý r i ro và thNm quy n x lý r i ro trong b o lãnh 8.1. Trư ng h p các ch u tư ư c b o lãnh không tr ư c s n b t bu c c a Qu h tr phát tri n s ư c x lý theo quy nh t i i u 19 và i u 22 Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính v x lý n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 8.2. Sau th i h n 6 tháng k t ngày nh n n b t bu c, sau khi ã áp d ng các bi n pháp thu n mà ch u tư v n không tr ư c n , Qu h tr phát tri n ư c quy n phát m i tài s n m b o ti n vay như i v i t ch c tín d ng thu h i n ho c kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t. VI. T CH C TH C HI N
 10. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và áp d ng cho các d án ký h p ng tín d ng l n u (bao g m các d án vay v n u tư, h tr lãi su t sau u tư và b o lãnh tín d ng u tư) k t ngày Ngh nh 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c có hi u l c thi hành. 2. i v i các d án (bao g m các d án vay v n u tư, h tr lãi su t sau u tư và b o lãnh tín d ng u tư) ã ký h p ng tín d ng (bao g m h p ng tín d ng cho c d án và h p ng vay v n theo k ho ch tín d ng hàng năm) v i Qu h tr phát tri n trư c ngày Ngh nh 106/2004/N -CP có hi u l c (ngày 27/04/2004) ư c ti p t c th c hi n theo h p ng tín d ng ã ký và các quy nh c a Nhà nư c có liên quan v tín d ng u tư phát tri n. Riêng m t s n i dung sau ây ư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư này: 2.1. V tr n vay: Các kho n tr n vay k t ngày 27 tháng 4 năm 2004 tr i ư c th c hi n theo quy nh t i i m 7 m c III c a Thông tư này. 2.2. V x lý tài s n b o m: Th c hi n theo quy nh t i i m 6 m c III c a Thông tư này. 2.3. V th i di m chuy n n quá h n khi tr n vay cho các t ch c tín d ng tính m c h tr lãi su t sau u tư th c hi n theo quy nh t i i m 7 m c III c a Thông tư này. 3. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Qu h tr phát tri n và ch u tư các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) PH L C 1 (Kèm theo Thông tư s 63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004 c a B Tài chính) Tính th i h n h tr lãi su t sau u tư cho các trư ng h p: (1) S v n gi i ngân 1 l n ư c hoàn tr vào 1 l n: Ví d 1: D án A: vay 200 tri u ng ư c rút v n vào ngày 1/11/1999 và tr n vào ngày 1/3/2000 thì th i gian th c vay là 4 tháng. (2) S v n gi i ngân 1 l n ư c tr vào nhi u l n khác nhau:
 11. Ví d 2: D án B: vay 200 tri u ng ư c rút v n vào ngày 1/11/1999 và tr n làm 2 l n: ngày 1/3/2000 là 100 tri u ng và ngày 16/6/2000 là 100 tri u ng, th i h n th c vay: + Món tr n th nh t là 4 tháng + Món tr n th hai là 7,5 tháng (7 tháng + 15ngày/30). (3) S v n gi i ngân nhi u l n ư c tr vào nhi u l n khác nhau: Ví d 3: D án C: - Rút v n l n 1: 250 tri u ng vào ngày 1/11/999; l n 2: 250 tri u vào ngày 1/2/2000. Tr n l n 1: 200 tri u ng vào ngày 1/6/2000; l n 2: 100 tri u ng vào ngày 10/9/2000. Th i gian th c vay: + Kho n tr n th nh t (200 tri u ng): 7 tháng; + Kho n tr n th 2 c a l n rút v n th nh t 50 tri u ng (250 tri u ng - 200 tri u ng) là 10,33 tháng (10 tháng + 10ngày/30); + Kho n tr n th 2 c a l n rút v n th 2 là 7,33 tháng (7 tháng + 10ngày/30). (4) S v n gi i ngân nhi u l n ư c hoàn tr vào 1 l n: Ví d 4: D án D: Rút v n l n 1 là 100 tri u ng vào ngày 1/11/1999; l n 2 là 100 tri u ng vào ngày 20/3/2000 và tr n vào ngày 1/9/2000 là 200 tri u ng. Th i gian th c vay: + Kho n rút v n th nh t 10 tháng; + Kho n rút v n th hai 5,33 tháng (5 tháng + 10ngày/30). Ví d 5: D án E: Rút v n l n 1: 100 tri u ng vào ngày 1/11/1999; l n 2: 100 tri u ng vào ngày 15/3/2000; l n 3: 100 tri u ng vào ngày 1/6/2000. Tr n : l n 1 là 250 tri u ng vào ngày 1/ 9/2000. Th i gian th c vay: + Kho n rút v n l n th nh t 10 tháng; + Kho n rút v n th hai 5,5 tháng (5 tháng + 15ngày/30); + Kho n rút v n th ba 3 tháng. PH L C 2
 12. (Kèm theo Thông tư s 63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004 c a B Tài chính) Xác nh m c h tr lãi su t sau u tư cho các trư ng h p: Gi nh: Doanh nghi p vay c a TCTD v i s v n 1.200 tri u ng; Lãi su t năm 1999: 0,9%/tháng; Năm 2000: 0,81%/tháng. Tr n theo quý, m i quý: 100 tri u ng. B t u tr n t quý I (tháng 3/2000). Th i h n vay: 37 tháng; Th i gian ân h n: 4 tháng; Lãi su t TD TPT năm 1999 là 9,72%, năm 2000 là 7%/năm; Và ơn gi n trong tính toán, gi nh r ng các kho n rút v n hay tr n u ư c th c hi n vào ngày u tiên c a tháng. Gi i ngân: L n 1 (1/11/1999): 350 tri u ng; L n 2 (1/2/2000): 450 tri u ng; L n 3 (1/8/2000): 60 tri u ng; L n 4 (1/10/2000): 340 tri u ng. Năm 2000: 11,1375 tri u ng Quý I (1/3/2000) tr cho gi i ngân l n 1: 100 tri u ng x 4,86% x 4/12 = 1,62 tr. Quý II (1/6/2000) tr cho gi i ngân l n 1: 100 tri u ng x 4,86% x 7/12 =2,835 tr. Quý III (1/9/2000) tr cho gi i ngân l n 1: 100 tri u ng x 4,86% x 10/12 = 4,05 tr. Quý IV (1/12/2000): + Tr cho gi i ngân l n 1: 50 tri u ng x 4,86% x 13/12 = 2,6325 tr. + Tr cho gi i ngân l n 2: 50 tri u ng x 3,5% x 10/12 = 1,45 tr. Năm 2001: 20,38 tri u ng Quý I (1/3/2001) tr cho gi i ngân l n 2: 100 tri u ng x 3,5% x 13/12 = 3,78 tr. Quý II (1/6/2001) tr cho gi i ngân l n 2: 100 tri u ng x 3,5% x 16/12 = 4,66 tr. Quý III (1/9/2001) tr cho gi i ngân l n 2: 100 tri u ng x 3,5% x 19/12 = 5,53 tr. Quý IV (1/12/2001) tr cho gi i ngân l n 2:
 13. 100 tri u ng x 3,5% x 22/12 = 6,41 tr. Năm 2002: 25,48 tri u ng Quý I (1/3/2002): + Tr cho gi i ngân l n 3: 60 tri u ng x 3,5% x 19/12 = 3,32 tr. + Tr cho gi i ngân l n 4: 40 tri u ng x 3,5% x 17/12 = 1,99 tr. Quý II (1/6/2002) tr cho gi i ngân l n 4: 100 tri u ng x 3,5% x 20/12 = 5,85 tr. Quý III (1/9/2002) tr cho gi i ngân l n 4: 100 tri u ng x 3,5% x 23/12 = 6,72 tr. Quý IV (1/12/2002) tr cho gi i ngân l n 4: 100 tri u ng x 3,5% x 26/12 = 7,6 tr. M c h tr LSS T cho c d án: M c d án = M2000 + M2001 + M2002 M c d án = 11,1375 + 20,38 + 25,48 = 56,9975 tri u ng
Đồng bộ tài khoản