Thông tư số 63-TC/ĐTPT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 63-TC/ĐTPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 63-TC/ĐTPT về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 63-TC/ĐTPT

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63-TC/ TPT Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 63 TC/ TPT NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯ NG D N VI C QU N LÝ, C P PHÁT V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N THU C NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ban hành ngày 20-3-1996; Căn c Ngh nh s 42-CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Thông tư s 04/TTLB ngày 10-9-1996 c a liên B B Xây d ng - B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n Ngân sách Nhà nư c như sau: Ph n 1l QUY NNH CHUNG 1- V n Ngân sách Nhà nư c (bao g m v n trong nư c, v n vay nư c ngoài c a Chính ph và v n vi n tr nư c ngoài cho Chính ph , các c p chính quy n và các cơ quan Nhà nư c) ch c p phát cho các d án u tư thu c i tư ng s d ng v n Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và i u l qu n lý u tư và xây d ng. 2- Các d án u tư ư c c p phát v n Ngân sách Nhà nư c ph i có th t c u tư và xây d ng, ư c ghi k ho ch Nhà nư c và có i u ki n ư c c p phát v n theo i u l qu n lý u tư và xây d ng và quy nh t i Thông tư này. 3- H th ng u tư phát tri n tr c thu c B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n, C c u tư phát tri n, Chi c c u tư phát tri n - dư i ây g i t t là cơ quan u tư phát tri n) là cơ quan tr c ti p qu n lý, c p phát v n u tư xây d ng cơ b n cho các d án u tư s d ng v n Ngân sách Nhà nư c và các d án u tư s d ng các ngu n v n khác c a Nhà nư c theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính, có trách nhi m ki m tra, ki m soát ch t ch trong quá trình c p phát v n, m b o c p phát k p th i, y cho các d án ã có i u ki n c p phát v n theo ti n th c hi n d án. 4- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các T ng công ty ư c thành l p theo Quy t nh s 91/TTg ngày 7-3-1994 c a Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i t t là các B và U ban nhân dân t nh) và các ch u tư có trách nhi m th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v
 2. u tư và xây d ng, s d ng v n u tư úng m c ích, ti t ki m và có hi u qu , ch p hành chính sách ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c v u tư xây d ng cơ b n. Ph n 2: QUY NNH C TH I- CÁC D ÁN U TƯ Ư C S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1- Các d án thu c k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n tr c ti p thu c các lĩnh v c: - Cơ s h t ng kinh t : các d án giao thông, thu l i,... (tr trư ng h p có quy t nh khác c a Chính ph ). - Tr ng r ng u ngu n, r ng phòng h , vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên,... - Các tr m tr i thú y, ng th c v t, nghiên c u gi ng m i và c i t o gi ng. - Các d án xây d ng công trình văn hoá, xã h i, th d c th thao, phúc l i công c ng. - D án qu n lý Nhà nư c, khoa h c k thu t. - D án b o v môi trư ng sinh thái khu v c, vùng lãnh th . - D án an ninh, qu c phòng. 2- Các d án c a các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích, góp v n c ph n liên doanh b ng ngu n v n u tư xây d ng cơ b n c a Nhà nư c vào các doanh nghi p thu c các lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 3- D án m t s doanh nghi p thu c lĩnh v c then ch t c a n n kinh t qu c dân theo quy nh c a Chính ph . 4- Các d án quy ho ch ngành và lãnh th , quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn. 5- Các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i. II- L P, THÔNG BÁO K HO CH V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N 1- L p và ki m tra k ho ch năm: 1.1- Trong th i gian l p d toán ngân sách Nhà nư c năm sau theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c, căn c vào ti n th c hi n d án và s ki m tra do các B và U ban nhân dân a phương thông báo, ch u tư l p k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n c a d án g i U ban nhân dân các c p ( i v i d án do các c p a phương qu n lý) và B ( i v i d án Trung ương qu n lý).
 3. 1.2- Các B và U ban nhân dân t nh t ng h p, l p k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n g i B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) và B K ho ch và u tư. 1.3- Trên cơ s các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, các cân i ch y u c a n n kinh t qu c dân, B Tài chính ch ng ph i h p v i B K ho ch và u tư phân b k ho ch c p phát v n u tư cho t ng B , U ban nhân dân t nh và các d án quan tr ng c a Nhà nư c. 1.4- Sau khi ư c Chính ph giao ngân sách, các B và U ban nhân dân các c p ti n hành phân b v n u tư xây d ng cơ b n cho t ng d án thu c ph m vi qu n lý, m b o kh p úng v i ch tiêu ư c giao v t ng m c u tư; cơ c u ngành kinh t ; cơ c u v n u tư; m c v n và cơ c u v n các d án quan tr ng c a Nhà nư c. Cơ quan tài chính và cơ quan u tư phát tri n a phương ch ng ph i h p v i cơ quan K ho ch và các c p chính quy n a phương trong vi c phân b v n u tư cho t ng d án, m b o úng v i ch tiêu Nhà nư c giao và i u ki n ghi k ho ch c a các d án. 1.5- Sau khi ã phân b v n u tư cho t ng d án, U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i t t là c p huy n) và xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là c p xã) ph i g i k ho ch v n u tư cho cơ quan u tư phát tri n a phương; các B và U ban nhân dân t nh ph i g i k ho ch v n u tư cho B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) ki m tra v các m t sau ây: - Vi c m b o các i u ki n ghi k ho ch c a các d án ư c ghi k ho ch theo quy nh t i i m 1 m c II ph n II c a Thông tư này. - S kh p úng v i ch tiêu Chính ph giao v t ng m c u tư, cơ c u ngành kinh t , cơ c u v n u tư, m c v n và cơ c u v n các d án quan tr ng c a Nhà nư c. Sau khi ki m tra B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) ph i có ý ki n b ng văn b n g i các B và U ban nhân dân t nh; cơ quan u tư phát tri n a phương ph i có ý ki n b ng văn b n g i U ban nhân dân c p huy n, xã. Trư ng h p k ho ch ã tri n khai chưa m b o các y u t trên ây thì yêu c u i u ch nh l i. 1.6- Trên cơ s k ho ch ã phân b ho c sau khi i u ch nh phù h p v i ch tiêu Nhà nư c giao và các d án u tư có i u ki n ư c ghi k ho ch, T ng c c u tư phát tri n thông báo cho các C c u tư phát tri n tr c ti p c p phát v n; các B , U ban nhân dân các c p giao ch tiêu k ho ch kh i lư ng cho các ch u tư, ng g i cơ quan u tư phát tri n làm căn c c p phát v n. 2- L p và thông báo k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n hàng quý: N i dung k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n hàng quý ph i ph n nh ư c giá tr kh i lư ng ã th c hi n c a quý trư c và lu k t u năm n cu i quý trư c; v n ã ư c c p t m ng, thu h i t m ng và c p phát thanh toán c a quý trư c và lu k t u năm n cu i quý trư c; d ki n giá tr kh i lư ng th c hi n c a quý này, nhu c u v n t m ng và v n c p phát thanh toán quý này. Trình t xây d ng, duy t và thông báo k ho ch quý như sau:
 4. 2.1- Căn c vào k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n ư c giao và ti n th c hi n d án, ch u tư l p k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n hàng quý theo các n i dung trên ây g i cơ quan u tư phát tri n nơi ch u tư tr c ti p giao d ch, ng g i B ho c U ban nhân dân các c p. 2.2- Cơ quan u tư phát tri n a phương xem xét, t ng h p g i cơ quan tài chính a phương k ho ch quý i v i các d án do a phương qu n lý, g i T ng c c u tư phát tri n k ho ch quý i v i các d án do Trung ương qu n lý trên a bàn mà C c m nhi m. T ng c c u tư phát tri n xem xét, t ng h p k ho ch quý i v i các d án do Trung ương qu n lý g i B Tài chính. 2.3- Cơ quan tài chính (B tài chính, cơ quan tài chính a phương) xem xét k ho ch chi c a cơ quan u tư phát tri n (T ng c c u tư phát tri n, cơ quan u tư phát tri n a phương), căn c vào k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n năm và kh năng ngân sách, b trí m c chi hàng quý và thông báo cho cơ quan u tư phát tri n th c hi n. 2.4- Căn c m c chi do B Tài chính thông báo, T ng c c u tư phát tri n phân b cho các C c u tư phát tri n m c chi hàng quý i v i các d án do Trung ương qu n lý trên a bàn mà C c m nhi m. 2.5- Căn c m c chi do S Tài chính v t giá thông báo và m c chi do T ng c c u tư phát tri n thông báo, C c u tư phát tri n phân b m c chi hàng quý cho các d án do t nh thành ph qu n lý và các d án do Trung ương qu n lý trên a bàn mà C c m nhi m, thông báo cho các ch u tư. Căn c m c chi do cơ quan tài chính c p huy n, xã thông báo, cơ quan u tư phát tri n a phương phân b m c chi hàng quý cho các d án do c p huy n, xã qu n lý, thông báo cho các ch u tư. Trong ph m vi m c chi ư c thông báo, ch u tư làm th t c ngh c p phát t m ng ho c c p phát kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành g i n cơ quan u tư phát tri n. 2.6- Căn c m c chi hàng quý ã ư c cơ quan tài chính thông báo, cơ quan u tư phát tri n t ch c th c hi n c p phát cho các ch u tư. 2.7- Cơ quan u tư phát tri n có quy n t ch i c p phát cho các d án mà ch u tư không l p k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n hàng quý. III- I U KI N Ư C C P PHÁT V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Các d án u tư ư c c p phát v n khi có các i u ki n sau ây: 1- Có y th t c v u tư và xây d ng, c th cho các d án như sau: 1.1- Các d án quy ho ch ngành, lãnh th , quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn: - Quy t nh c a c p có thNm quy n cho phép ti n hành l p d án quy ho ch.
 5. - D toán chi phí cho công tác quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. 1.2- ChuNn b u tư: - Quy t nh c a c p có thNm quy n cho phép ti n hành công tác chuNn b u tư. - D toán chi phí chuNn b u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 1.3- ChuNn b th c hi n d án: - Báo cáo nghiên c u kh thi và quy t nh u tư. - D toán chi phí cho công tác chuNn b th c hi n d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 1.4- Th c hi n d án: - Báo cáo nghiên c u kh thi và quy t nh u tư. - Thi t k k thu t và quy t nh phê duy t thi t k k thu t; t ng d toán và quy t nh phê duy t t ng d toán. Nh ng d án A, B n u chưa có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t, thì trong quy t nh u tư ph i quy nh m c v n c a t ng h ng m c và ph i có thi t k k thu t và d toán c a h ng m c công trình kh i công ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Có gi y phép s d ng t và gi y phép xây d ng ( i v i công trình ph i có gi y phép s d ng t và gi y phép xây d ng). 2- ư c ghi k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n theo quy nh t i i m 1 m c II ph n II c a Thông tư này. 3- Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án (trư ng h p ph i thành l p Ban qu n lý d án) b nhi m Trư ng Ban và K toán trư ng (ho c Trư ng phòng K toán), ch u tư ã m tài kho n c p v n t i h th ng T ng c c u tư phát tri n. 4- ã t ch c u th u tuy n ch n tư v n, mua s m v t tư thi t b , xây l p theo quy nh c a quy ch u th u (tr nh ng d án ư c phép ch nh th u). 5- Có kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành i u ki n ư c c p v n thanh toán ho c i u ki n ư c c p v n t m ng theo quy nh t i m c IV và V ph n II c a Thông tư này. IV- C P VÀ THU H I V N T M NG: 1- i tư ng ư c c p v n t m ng: - D án u tư th c hi n theo phương th c u th u d án. - Các kh i lư ng xây l p th c hi n u th u.
 6. - Mua s m thi t b (k c thi t b nh p khNu và thi t b ch t o trong nư c). - Các công vi c ph i thuê tư v n. - Công vi c n bù gi i phóng m t b ng. - M t s công vi c khác thu c chi phí khác c a d án như chi phí cho b máy qu n lý d án, các chi phí c p gi y phép xây d ng, thu t ho c thu chuy n quy n s d ng t. Các d án u tư ho c kh i lư ng công vi c thu c d án u tư ngoài i tư ng trên ây ch ư c c p v n t m ng khi Th tư ng Chính ph cho phép. 2- i u ki n ư c c p v n t m ng: 2.1- i v i các d án u tư th c hi n u th u d án ( u th u toàn b d án: thi t k , cung ng thi t b , xây l p...). - Có quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u. - Có h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v trúng th u. - Có gi y b o lãnh th c hi n h p ng c a ơn v trúng th u. 2.2- i v i các kh i lư ng xây l p th c hi n u th u: - Có quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u. - Có h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v trúng th u. - Có gi y b o lãnh th c hi n h p ng c a ơn v trúng th u. 2.3- i v i mua s m thi t b (k c thi t b nh p khNu và thi t b ch t o trong nư c): - Có quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u ( i v i ph n thi t b th c hi n u th u). - Có h p ng mua s m thi t b gi a ch u tư và ơn v cung ng thi t b . Riêng i v i thi t b nh p khNu ph i có phê duy t h p ng theo úng quy nh hi n hành. - Có gi y b o lãnh th c hi n h p ng c a ơn v trúng th u ( i v i ph n thi t b th c hi n u th u). 2.4- i v i các công vi c ph i thuê tư v n: - Có quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u ( i v i công vi c có t ch c u th u tuy n ch n tư v n). - Có h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v tư v n có tư cách pháp nhân.
 7. 2.5- i v i m t s công vi c thu c chi phí khác c a d án: - Công tác n bù, di chuy n dân cư gi i phóng m t b ng ph i có phương án n bù, di chuy n và d toán chi phí ư c duy t. - Các chi phí c p t, c p gi y phép xây d ng, thu t ho c chuy n quy n s d ng t ph i có thông báo c a cơ quan thu ti n. - i v i chi phí cho ho t ng c a b máy qu n lý d án ph i có d toán chi phí ư c duy t. 3- M c v n t m ng: 3.1- i v i các kh i lư ng xây l p th c hi n u th u: - Các gói th u có giá tr t 50 t ng tr lên, m c t m ng là 20% k ho ch v n c năm c a gói th u. - Các gói th u có giá tr t 10 t ng n dư i 50 t ng, m c t m ng là 15% k ho ch v n c năm c a gói th u. - Các gói th u có giá tr dư i 10 t ng, m c t m ng là 10% k ho ch v n c năm c a gói th u. T t c các m c t m ng quy nh trên ây, nhi u nh t không vư t s ti n b o lãnh th c hi n h p ng c a ơn v trúng th u. 3.2- i v i mua s m thi t b : - V n t m ng ư c c p theo ti n thanh toán ti n c a ch u tư v i ơn v cung ng, gia công ch t o thi t b ư c quy nh trong h p ng kinh t và ư c th c hi n cho n khi thi t b ã nh p kho c a ch u tư ( i v i thi t b không c n l p) ho c ã ư c l p t xong và nghi m thu ( i v i thi t b c n l p). Ch u tư s d ng v n t m ng : + Tr ti n t c c. + M L/C (trư ng h p ph i ký qu m L/C). + Thanh toán theo ti n thanh toán ã ư c xác nh trong h p ng. + Thanh toán ti n v n chuy n, b o qu n, thu nh p khNu... - M c v n t m ng mua s m thi t b hàng năm theo h p ng kinh t nhưng nhi u nh t không vư t k ho ch v n trong năm ã b trí cho danh m c thi t b ó. Trư ng h p k ho ch b trí không nhu c u v n thanh toán theo h p ng, ch u tư có trách nhi m tìm ngu n v n b sung.
 8. 3.3- i v i các h p ng tư v n, m c v n t m ng ít nh t là 25% k ho ch v n c năm nhưng không vư t quá k ho ch v n c năm ã b trí cho công vi c ph i thuê tư v n ó và 50% giá tr h p ng. 3.4- i v i các d án u tư th c hi n u th u d án ( u th u toàn b d án t thi t k , cung ng thi t b , xây l p...), m c v n t m ng ư c quy nh như sau: - T m ng cho vi c mua s m thi t b căn c vào ti n cung ng thi t b ho c ti n gia công ch t o (như quy nh t i ti t 3.2 trên t). - Ph n còn l i t m ng 20% k ho ch v n c năm ã ghi cho kh i lư ng công vi c còn l i nhưng nhi u nh t không vư t s ti n b o lãnh th c hi n h p ng. 3.5- i v i công vi c n bù gi i phóng m t b ng, m c v n t m ng ít nh t là 20% k ho ch v n c năm nhưng không vư t quá k ho ch v n c năm ã b trí cho công vi c n bù gi i phóng m t b ng. 3.6- i v i các công vi c khác thu c v n chi phí khác thu c i tư ng ư c c p v n t m ng, cơ quan u tư phát tri n xem xét nhu c u v n t m ng c a ch u tư (thông báo thu ti n; d toán chi phí c a b máy qu n lý d án...) c p v n t m ng nhưng nhi u nh t không vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho các lo i công vi c ó. 4- Thu h i t m ng: 4.1- i v i các h p ng xây l p, v n t m ng ư c thu h i vào t ng l n c p phát thanh toán cho kh i lư ng xây l p hoàn thành và ư c thu h i h t trong năm k ho ch theo quy nh sau ây: - Th i i m thu h i t m ng b t u vào kỳ c p phát thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành u tiên trong năm k ho ch. - M c v n t m ng thu h i t ng kỳ b ng m c v n t m ng trong giá tr kh i lư ng ư c c p phát thanh toán theo công th c sau ây: M c v n t m ng GTKL xây l p t l thu h i = ư c thanh toán x t m ng - S v n t m ng ư c thu h i h t khi c p phát thanh toán l n cu i cho giá tr kh i lư ng c a năm k ho ch. Ví d : H p ng xây l p ư c t m ng theo m c 15%, k ho ch v n năm ghi cho gói th u là 1.000 tri u ng, c p phát thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành 4 l n trong năm (100; 400; 300; 200 tri u ng). Tính v n t m ng và thu h i v n t m ng như sau: - V n t m ng (1.000 x 15% ) = 150 tr. - Giá tr kh i lư ng thanh toán l n 1 : 100 tr.
 9. + M c v n t m ng ư c thu h i l n 1 100 x 15% = 15 tr. + M c v n t m ng còn l i (150 - 15) = 135 tr. - Giá tr kh i lư ng thanh toán l n 2 : 400 tr. + M c v n t m ng thu h i l n 2 400 x 15% = 60 tr. + M c v n t m ng còn l i (135 - 60) = 75 tr. - Giá tr kh i lư ng thanh toán l n 3 : 300 tr. + M c v n t m ng thu h i l n 3 300 x 15% = 45 tr. + M c v n t m ng còn l i (75 - 45) = 30 tr. - Giá tr kh i lư ng thanh toán l n cu i : 200 tr. + M c v n t m ng thu h i l n cu i : 30 tr. Trư ng h p v n t m ng không thu h i h t trong năm k ho ch do không có ho c không kh i lư ng xây l p hoàn thành ư c c p phát thanh toán thì s v n t m ng chưa thu h i ư c chuy n sang năm sau và tính vào s v n t m ng c a k ho ch năm sau. Trư ng h p v n t m ng chưa thu h i h t chuy n sang năm sau nhưng d án không ư c ghi k ho ch, ch u tư ph i gi i trình v i cơ quan u tư phát tri n v tình hình s d ng s v n t m ng chưa ư c thu h i báo cáo c p có thNm quy n x lý. Trư ng h p d án ph i ình ch thi công, n u do ch quan, ch u tư có trách nhi m hoàn tr s v n t m ng chưa ư c thu h i; n u do khách quan, ch u tư ph i gi i trình v i cơ quan u tư phát tri n báo cáo c p có thNm quy n x lý. Trư ng h p ã ư c c p v n t m ng mà d án không tri n khai thi công theo úng th i h n quy nh trong h p ng, ch u tư ph i gi i trình v i cơ quan u tư phát tri n và có trách nhi m hoàn tr s v n ã t m ng. 4.2- V n t m ng mua s m thi t b ư c thu h i vào t ng l n c p phát thanh toán cho kh i lư ng thi t b hoàn thành. i v i thi t b không c n l p, khi thi t b ã ư c nghi m thu và nh p kho ch , u tư có trách nhi m g i ngay ch ng t n cơ quan u tư phát tri n làm th t c c p phát thanh toán và thu h i s v n ã t m ng. i v i thi t b c n l p, ch u tư có trách nhi m báo cáo v i cơ quan u tư phát tri n khi thi t b v theo ti n h p ng theo dõi. Khi thi t b ã l p t xong, ch u tư g i ngay ch ng t n cơ quan u tư phát tri n làm th c c c p phát
 10. thanh toán và thu h i s v n ã t m ng. Cơ quan u tư phát tri n thu h i h t s v n t m ng thi t b khi c p phát thanh toán cho kh i lư ng l p t thi t b hoàn thành. Trư ng h p ã c p v n t m ng mà h t th i h n quy nh trong h p ng v n không có thi t b v , ch u tư ph i gi i trình v i cơ quan u tư phát tri n và có trách nhi m hoàn tr s v n ã t m ng. V n t m ng c a thi t b năm nào ư c tính vào k ho ch v n u tư c a năm ó, k c trư ng h p không thu h i h t trong năm k ho ch do không có ho c không kh i lư ng thi t b hoàn thành ư c c p v n thanh toán. 4.3- i v i các h p ng tư v n, v n t m ng ư c thu h i vào t ng l n c p phát thanh toán cho kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành và thu h i h t trong năm k ho ch. Th i i m b t u thu h i, m c v n thu h i, th i i m thu h i h t và x lý s v n t m ng chưa thu h i h t ư c th c hi n như i v i h p ng xây l p. 4.4- i v i công vi c n bù gi i phóng m t b ng và các công vi c khác thu c v n chi phí khác, v n t m ng ư c thu h i m t l n vào kỳ thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành c a công vi c ó. V- C P PHÁT KH I LƯ NG XÂY D NG CƠ B N HOÀN THÀNH 1- C p phát thanh toán kh i lư ng xây l p: 1.1- Kh i lư ng xây l p th c hi n theo hình th c ch nh th u ư c c p phát thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu hàng tháng và có các i u ki n: - Kh i lư ng nghi m thu ph i theo thi t k b n v thi công (ho c thi t k k thu t thi công) ư c duy t và có trong k ho ch u tư năm ư c giao. - Có d toán chi ti t ư c duy t. - Có trong h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v nh n th u. - áp d ng úng nh m c, ơn giá c a Nhà nư c. - Ch t lư ng m b o theo yêu c u thi t k . 1.2- Kh i lư ng xây l p th c hi n theo hình th c u th u ư c c p phát thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu theo ti n nghi m thu và thanh toán ghi trong h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v trúng th u và có các i u ki n: - Kh i lư ng nghi m thu ph i theo thi t k b n v thi công (ho c thi t k k thu t thi công) ư c duy t và có trong k ho ch u tư năm ư c giao. - Có d toán chi ti t ư c uy t và d toán trúng th u c a ơn v thi công l p. - Có trong h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v trúng th u. - Ch t lư ng m b o theo yêu c u thi t k .
 11. S v n thanh toán cho kh i lư ng này là d toán trúng th u ư c l p cho kh i lư ng ó. 1.3- ư c c p phát thanh toán, ch u tư g i n cơ quan u tư phát tri n các tài li u sau ây: - Biên b n nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng công trình. - B n tính toán chi ti t v t li u, nhân công, máy thi công kèm theo b ng t ng h p kinh phí. - Phi u giá thanh toán. 1.4- Căn c ngh c a ch u tư và h sơ thanh toán do ch u tư g i n, trong vòng 5 ngày làm vi c, cơ quan u tư phát tri n có trách nhi m ki m tra và c p v n cho ch u tư ng th i thanh toán cho các ơn v thi công và thu h i t m ng (n u có). 1.5- Trong năm k t thúc d án (công trình ho c h ng m c công trình hoàn thành) cơ quan u tư phát tri n t m gi 5% giá tr xây l p ư c ghi k ho ch năm ó c a công trình (h ng m c công trình) hoàn thành. Sau khi ch u tư n p báo cáo quy t toán c a h ng m c công trình ho c d án hoàn thành ư c duy t, cơ quan u tư phát tri n thanh toán n t s v n chưa ư c thanh toán theo s li u quy t toán, nhưng nhi u nh t không vư t s t m gi ho c thu h i v n c p th a theo s li u quy t toán. Không th c hi n vi c t m gi 5% v n i v i d án quy ho ch, d án chuNn b u tư hoàn thành, v n thi t b và v n chi phí khác c a d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành. 2- C p phát thanh toán thi t b : 2.1- Kh i lư ng thi t b ư c c p phát thanh toán là kh i lư ng thi t b ã nh p kho ch u tư ( i v i thi t b không c n l p) ho c ã l p t xong và ư c nghi m thu ( i v i thi t b c n l p) và có các i u ki n sau: - Danh m c thi t b ph i phù h p v i quy t nh u tư v s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i, tính năng, công su t, tiêu chuNn k thu t... và có trong k ho ch u tư ư c giao. - Có trong h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v cung ng. - Có các ch ng t ho c h p ng v n chuy n, ti p nh n, b c d , b o hi m, thu nh p khNu,... - ã ư c ch u tư nh p kho ho c nghi m thu. 2.2- ư c c p phát thanh toán, ch u tư g i n cơ quan u tư phát tri n các tài li u sau ây: -H p ng. - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho ( i v i thi t b mua trong nư c).
 12. - B ch ng t nh p khNu ( i v i thi t b nh p khNu). - Hoá ơn v n chuy n. - Ch ng t b o hi m (trư ng h p có b o hi m). - Phi u nh p kho ( i v i thi t b không c n l p) ho c phi u giá thanh toán kh i lư ng l p t thi t b hoàn thành ( i v i thi t b c n l p). - Các ch ng t khác có liên quan (thu , phí lưu kho,...). - Phi u giá thanh toán thi t b . 2.3- Căn c ngh c a ch u tư và h sơ thanh toán do ch u tư g i n, trong vòng 5 ngày làm vi c, cơ quan u tư phát tri n có trách nhi m ki m tra và c p v n cho ch u tư, ng th i ti n hành thu h i s v n ã t m ng (n u có) cho giá tr kh i lư ng thi t b ư c c p phát thanh toán. 3- C p phát thanh toán công tác tư v n: 3.1- Kh i lư ng công tác tư v n ư c c p phát thanh toán là kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu và m b o các i u ki n: - Kh i lư ng công vi c ph i có trong h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v tư v n và có trong k ho ch u tư năm ư c giao. - Kh i lư ng công vi c ư c nghi m thu phù h p v i ti n ư c xác nh trong h p ng kinh t . - Ch t lư ng công tác tư v n m b o theo yêu c u trong h p ng. 3.2- ư cc p phát thanh toán, ch u tư g i n cơ quan u tư phát tri n các tài li u sau: - Biên b n nghi m thu kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành. - Báo cáo k t qu th c hi n công tác tư v n. - Phi u giá thanh toán. Khi k t thúc h p ng, ngoài các tài li u trên còn có b n thanh lý h p ng kinh t . 3.3- Căn c ngh c a ch u tư và h sơ thanh toán do ch u tư g i n trong vòng 5 ngày làm vi c cơ quan u tư phát tri n ki m tra và c p v n cho ch u tư, ng th i thu h i v n t m ng (n u có). 4- C p phát thanh toán chi phí khác: 4.1- Ngoài các công vi c ã thuê tư v n, các lo i công vi c khác thu c v n chi phí khác c a d án ư c c p phát thanh toán khi ã có các căn c ch ng minh công vi c ã ư c th c hi n như sau:
 13. - i v i l phí c p t, c p gi y phép xây d ng, thu t ho c thu chuy n quy n s d ng t,... ph i có biên lai thu ti n c a các cơ quan thu ti n. - i v i chi phí n bù, di chuy n dân cư, gi i phóng m t b ng ph i có phương án n bù kèm theo d toán ư c duy t, b n xác nh n kh i lư ng n bù (có ký nh n c a i tư ng ư c n bù). - i v i chi phí phá d v t ki n trúc và thu d n m t b ng xây d ng ph i có biên b n hi n tr ng, d toán, h p ng gi a ch u tư v i ơn v phá d , biên b n nghi m thu. - i v i chi phí b máy Ban qu n lý d án ph i có d toán chi phí, k ho ch ti n m t, b ng kê các chi phí, các ch ng t liên quan n công tác mua s m thi t b ho c xây l p cho Ban qu n lý d án,... - Các chi phí kh i công, nghi m thu, khánh thành,... c n ph i có d toán và b ng kê chi phí. - Các chi phí chuyên gia, ào t o công nhân k thu t và cán b qu n lý s n xu t ph i c n ph i có h p ng kinh t , d toán chi phí, b n thanh lý h p ng. - i v i chi phí b o hi m công trình ph i có h p ng b o hi m. - Các chi phí trong công tác chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án ph i có d toán ư c duy t, h p ng kinh t , b n nghi m thu kh i lư ng công vi c ho c báo cáo k t qu công vi c hoàn thành. - i v i m t s chi phí ph i thuê tư v n nhưng do Ban qu n lý d án ư c phép t làm (chi phí giám sát ch t lư ng công trình, chi phí l p quy t toán,...) thì ph i có d toán và báo cáo k t qu ư c duy t. 4.2- Trên cơ s ngh c a ch u tư và các tài li u thanh toán cho t ng công vi c ư c quy nh trên ây, trong vòng 5 ngày làm vi c, cơ quan u tư phát tri n ki m tra, c p v n cho ch u tư, ng th i thu h i t m ng (n u có). 5- i v i các d án u tư có v n nư c ngoài (vay n , vi n tr ), vi c rút v n nư c ngoài cho d án ư c th c hi n theo quy nh riêng v qu n lý tài chính i v i các d án u tư b ng ngu n vay n , vi n tr phù h p v i thông l qu c t và các i u kho n trong Hi p nh vay n , vi n tr ã ký gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i nư c ngoài; riêng ph n v n i ng trong nư c ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. 6- Vi c mua b o hi m công trình xây d ng i v i ch u tư là b t bu c, do v y, cơ quan u tư phát tri n không c p v n cho ch u tư bù p các chi phí thi t h i, r i ro thu c ph m vi b o hi m n u ch u tư không mua b o hi m. 7- Cơ quan u tư phát tri n giúp ch u tư gi l i ti n b o hành công trình theo quy ch b o hành công trình xây d ng. VI- CH BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA,X LÝ VI PH M
 14. 1- nh kỳ ngày 25 hàng tháng và ngày 10 c a tháng u quý, ch u tư có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n u tư, tình hình nh n v n, s d ng v n trong tháng ho c quý trư c g i cơ quan u tư phát tri n tr c ti p c p phát v n, ng g i B ho c U ban nhân dân các c p. Riêng các d án nhóm A, ch u tư g i báo cáo cho cơ quan TPT tr c ti p c p phát v n, B ho c UBND t nh, B K ho ch và u tư, B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n), B Xây d ng, T ng c c Th ng k t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . H t năm k ho ch và khi d án u tư (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành, ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán theo quy nh v vi c quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n hoàn thành. 2- Hàng quý, cơ quan u tư phát tri n (T ng c c u tư phát tri n, cơ quan u tư phát tri n a phương) có trách nhi m l p báo cáo cơ quan tài chính (B Tài chính, S tài chính v t giá, cơ quan tài chính c p huy n, c p xã) v tình hình nh n, s d ng v n Ngân sách Nhà nư c và các ngu n v n khác c a Nhà nư c. H t năm k ho ch, cơ quan u tư phát tri n quy t toán v i cơ quan tài chính v s v n ã nh n c a ngân sách Nhà nư c, s ã c p phát thanh toán theo quy nh v quy t toán v n Ngân sách Nhà nư c. 3- Hàng quý và h t năm k ho ch, các B và U ban nhân dân t nh có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n k ho ch u tư, tình hình nh n v n, thanh toán v n c a các d án thu c ph m vi qu n lý g i B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) B K ho ch và u tư, B Xây d ng, T ng c c Th ng kê theo quy nh. 4- Các B , U ban nhân dân các c p và cơ quan u tư phát tri n có ch ki m tra nh kỳ và t xu t các ch u tư v tình hình s d ng v n t m ng, v n c p phát thanh toán. N u ch u tư s d ng v n sai m c ích, sai ch , cơ quan u tư phát tri n có quy n t m ng ng c p v n ho c thu h i s v n ã c p phát, ngoài ra tuỳ theo m c vi ph m, ch u tư còn b x ph t kinh t , x lý k lu t hành chính, ho c truy c u trách nhi m hình s theo lu t nh. VII- TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 1- Ch u tư có trách nhi m: - Th c hi n vi c u tư xây d ng công trình theo úng nhi m v ư c giao, mb o úng ti n , ch t lư ng quy nh. - Cung c p các h sơ, tài li u tình hình cho cơ quan u tư phát tri n nh m ph c v cho vi c qu n lý, c p phát thanh toán. - Ti p nh n và s d ng v n c p phát úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m và có hi u qu . Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v ch qu n lý tài chính u tư xây d ng cơ b n. - Báo cáo và quy t toán v n u tư theo quy nh trên ây.
 15. - ư c yêu c u c p v n thanh toán khi ã có i u ki n và yêu c u cơ quan u tư phát tri n gi i thích nh ng i m th y chưa tho áng trong vi c c p v n thanh toán. 2- Các B và U ban nhân dân các c p có trách nhi m: - Th c hi n vi c qu n lý u tư và xây d ng theo ch c năng và nhi m v ư c Chính ph giao. - Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư thu c ph m vi qu n lý th c hi n k ho ch u tư, ti p nh n và s d ng v n u tư úng m c ích, úng ch Nhà nư c. - Báo cáo tình hình theo quy nh trên ây. 3- Cơ quan u tư phát tri n có trách nhi m: - Trên cơ s k ho ch Nhà nư c, ngh c a ch u tư, có trách nhi m ki m tra và c p v n thanh toán k p th i, y cho d án khi ã i u ki n thanh toán. - ư c quy n yêu c u ch u tư cung c p h sơ, tài li u, thông tin ph c v cho công tác qu n lý, c p v n thanh toán. - ư c phép t m ng ng c p v n ho c thu h i s v n ã c p cho các d án mà ch u tư s d ng v n sai m c ích, không úng i tư ng ho c s d ng v n trái v i ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c. - C p b sung cho ch u tư các kho n ã i u ki n c p v n mà chưa c p ho c c p chưa , có ý ki n tr l i b ng văn b n cho ch u tư i v i nh ng kho n gi m c p phát ho c t ch i c p phát. - Th c hi n vi c báo cáo quy t toán v n theo quy nh trên ây. - Cơ quan u tư phát tri n có trách nhi m t ch c công tác qu n lý và c p phát thanh toán v n theo úng quy trình nghi p v th ng nh t, m b o qu n lý ch t ch , c p v n thanh toán k p th i, y , tránh phi n hà cho ch u tư. 4- Cơ quan tài chính các c p (B Tài chính, S tài chính v t giá, cơ quan tài chính c p huy n, c p xã) có trách nhiêm: - m b o ngu n v n Ngân sách Nhà nư c k p th i, y cơ quan u tư phát tri n (T ng c c u tư phát tri n, cơ quan u tư phát tri n a phương) c p phát cho ch u tư theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. - Báo cáo và quy t toán v n u tư phát tri n theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký và thay th các văn b n hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n u tư xây d ng cơ b n t ngu n Ngân sách Nhà nư c do B Tài chính ã ban hành trư c ây.
 16. 2- i v i các kho n chi u tư phát tri n khác t ngân sách Nhà nư c (chi d tr Nhà nư c, chi h tr v n lưu ng cho doanh nghi p, chi góp v n c ph n liên doanh nhưng không ph i là xây d ng cơ b n, chi cho nư c ngoài vay và vi n tr nư c ngoài, chi cho các quý h tr phát tri n,...) th c hi n theo các văn b n hư ng d n riêng c a t ng lo i chi nói trên. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các B , ngành, a phương và cơ s c n ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u b sung, s a i. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản