Thông tư số 64/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
65
lượt xem
4
download

Thông tư số 64/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 64/2001/TT-BTC về việc thực hiện quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 64/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 64/2001/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 08 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH QU N LÝ PH N V N NHÀ NƯ C DOANH NGHI P KHÁC Thi hành Ngh nh s 73/2000/N -CP ngày 6/12/2000 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác, B Tài chính hư ng d n m t s i m th c hi n Quy ch qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác như sau: I- V N C A NHÀ NƯ C DOANH NGHI P KHÁC BAO G M: - Các kho n v n ư c quy nh t i i u 3 Quy ch qu n lý ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 73/2000/N -CP ngày 6/12/2000 c a Chính ph (sau ây g i t t là Quy ch kèm theo Ngh nh s 73/2000/N -CP); - Kho n thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m do chính sách ưu ãi u tư c a Nhà nư c ư c l i tăng ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p; - Kho n 30% giá tr v n c ph n mà ngư i lao ng n p l i khi chuy n như ng c ph n trong doanh nghi p ư c giao cho t p th ngư i lao ng theo quy nh t i i m 5 i u 10 Chương II Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c; - Các kho n u tư b sung khác c a Nhà nư c vào doanh nghi p. II- QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I I DI N VÀ NGƯ I TR C TI P QU N LÝ PH N V N NHÀ NƯ C DOANH NGHI P KHÁC Nhà nư c th c hi n vi c qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác thông qua ngư i i di n và ngư i tr c ti p qu n lý: 1- i v i ngư i i di n ph n v n nhà nư c: Quy n và nghĩa v ngư i i di n theo quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 8 Quy ch qu n lý ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 73/2000/N - CP ngày 6/12/2000 c a Chính ph . 2- i v i ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c:
  2. 2.1 Ngư i i di n c ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác trong các trư ng h p sau: a - Nhà nư c u tư góp v n, tài s n, ti n thuê t ho c giá tr quy n s d ng t t i các doanh nghi p liên doanh (trong và ngoài nư c) và các công ty trách nhi m h u h n. b - Nhà nư c gi c ph n chi ph i t i công ty c ph n (c th c ph n c a Nhà nư c chi m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p ho c c ph n c a Nhà nư c b ng ho c l n hơn 2 l n c ph n c a c ông l n nh t trong doanh nghi p). Trư ng h p s v n nhà nư c tham gia t i công ty c ph n không t t l kh ng ch trên, nhưng m c v n u tư vào công ty l n, n u xét th y c n thi t cho yêu c u qu n lý, giám sát thì ngư i i di n xem xét quy t nh c ngư i tr c ti p qu n lý. Các trư ng h p còn l i, tuy không c ngư i tr c ti p qu n lý nhưng ngư i i di n ph i t ch c công vi c m b o theo dõi ư c s v n Nhà nư c ã u tư và s l i t c ư c chia t ph n v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p này và phân công ngư i th c hi n các quy n c a c ông theo i u l doanh nghi p. 2.2 i v i trư ng h p ngư i i di n ph n v n nhà nư c là B Tài chính theo quy nh t i i m 1 i u 6 Quy ch kèm theo Ngh nh s 73/2000/N - CP thì B Tài chính u quy n cho Th trư ng B , ngành kinh t k thu t ho c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p c ngư i tr c ti p qu n lý; sau khi có văn b n th ng nh t ý ki n c a B Tài chính, Th trư ng các cơ quan trên quy t nh c ngư i tr c ti p qu n lý v n Nhà nư c t i doanh nghi p khác. 2.3 Căn c vào quy mô v n u tư, yêu c u qu n lý, giám sát và i u l doanh nghi p, ngư i i di n có th c t 1 n 2 ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c trong 1 doanh nghi p khác, quy t nh ch làm vi c và quy nh trách nhi m c a ngư i tr c ti p qu n lý. Trư ng h p c 2 ngư i thì ngư i tr c ti p qu n lý ph i phân công ngư i ch u trách nhi m chính. - Ngư i ã ư c c tr c ti p qu n lý chuyên trách m t doanh nghi p thì không c tr c ti p qu n lý kiêm nhi m doanh nghi p khác. - Ngư i tr c ti p qu n lý ư c ch n t các cơ quan qu n lý ngành kinh t k thu t (B , S qu n lý ngành); cơ quan qu n lý tài chính (C c Tài chính doanh nghi p, S Tài chính - V t giá); cơ quan c p trên doanh nghi p (T ng công ty, công ty) ho c chính doanh nghi p có v n góp vào doanh nghi p khác. Ngư i tr c ti p qu n lý tham gia vào ban ki m soát doanh nghi p ph i có trình chuyên môn v qu n lý tài chính doanh nghi p. Các trư ng h p c ngư i i di n t doanh nghi p làm ngư i tr c ti p qu n lý t i doanh nghi p khác ph i tuân th kho n 1 i u 50 Lu t phá s n doanh nghi p. 2.4 Tiêu chuNn c a ngư i tr c ti p qu n lý th c hi n theo i u 11 Quy ch kèm theo Ngh nh s 73/2000/N - CP. Ngư i tr c ti p qu n lý không ư c góp v n, cho vay v n, ký k t h p ng mua bán v i doanh nghi p có v n nhà nư c mà ngư i ó ư c c tr c ti p qu n lý (tr các i tư ng ư c mua c ph n l n u trong doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá theo quy nh t i Quy t nh s 202/H BT ngày 8/6/1992 c a
  3. Ch t ch H i ng B trư ng nay là Th tư ng v thí i m chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n , Ngh nh s 28/CP ngày 7/5/1996 c a Chính ph v chuy n m t s doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n). III - CH VÀ CH TIÊU BÁO CÁO: 1- i v i ngư i tr c ti p qu n lý 1.1 Trên cơ s báo cáo tài chính và các báo cáo khác c a doanh nghi p, ngư i tr c ti p qu n lý có trách nhi m l p h sơ doanh nghi p (bi u s 1 kèm theo Thông tư này) theo dõi và th c hi n các nhi m v qu n lý theo quy nh. Ngư i tr c ti p qu n lý ph i l p báo cáo m t s ch tiêu tài chính: bi u s 2 ( i v i báo cáo quý, năm) kèm theo Thông tư này, bao g m c ph n phân tích, ánh giá tình hình qu n lý và s d ng v n t i doanh nghi p, kh năng thanh toán, k t qu kinh doanh, vi c phân chia l i t c. Ki n ngh xu t bi n pháp tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c nh m phát huy có hi u qu v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p khác. 1.2 Nơi nh n báo cáo và th i h n báo cáo: Hàng quý (ch m nh t là ngày 30 tháng u tiên c a quý sau), hàng năm (ch m nh t là ngày 30/4 cu năm sau), ngư i tr c ti p qu n lý có trách nhi m g i báo cáo v i y n i dung trên cho ngư i i di n. Trư ng h p ngư i tr c ti p qu n lý ư c c theo quy nh t i kho n 1 i u 6 Quy ch kèm theo Ngh nh s 73/2000/N -CP thì g i cho B Tài chính, ng th i g i 1 b n cho B , ngành kinh t k thu t là cơ quan ra quy t nh c ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác. 1.3 Ngoài các báo cáo theo nh kỳ nêu trên, ngư i tr c ti p qu n lý ph i báo cáo t xu t cho ngư i i di n v tình hình doanh nghi p trong các trư ng h p sau: - Ngư i i di n yêu c u; - Nh ng v n l n phát sinh nh hư ng n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p c n có ý ki n ch o c a ngư i i di n. 1.4 Các trư ng h p không c ngư i tr c ti p qu n lý, ngư i i di n ph i phân công ngư i theo dõi và báo cáo theo các n i dung trên. 2- i v i ngư i i di n: Trên cơ s báo cáo tài chính c a các doanh nghi p khác và các báo cáo nh kỳ c a ngư i tr c ti p qu n lý, ngư i i di n có trách nhi m: - Th c hi n quy n và nghĩa v c a mình theo quy nh t i M c II Quy ch kèm theo Ngh nh s 73/2000/N -CP; - nh kỳ sáu tháng và hàng năm, t ng h p các ch tiêu báo cáo c a ngư i tr c ti p qu n lý (bi u s 2) theo t ng lo i hình doanh nghi p có v n góp c a Nhà nư c: doanh
  4. nghi p có v n u tư nư c ngoài, công ty c ph n, công ty TNHH... Phân tích, l p báo cáo v tình hình tài chính doanh nghi p theo úng n i dung quy nh t i i m 2 i u 8 Quy ch kèm theo Ngh nh s 73/2000/N -CP; - Báo cáo c a ngư i i di n ư c g i cho B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) ch m nh t là ngày 31/7 i v i báo cáo 6 tháng, ngày 31/5 năm sau i v i báo cáo năm. i v i ngư i i di n quy nh t i kho n 3 i u 6 Quy ch kèm theo Ngh nh s 73/2000/N -CP thì ng th i ph i g i cho cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p nhà nư c có v n u tư vào doanh nghi p khác. Ngoài báo cáo trên, ngư i i di n còn ph i th c hi n báo cáo t xu t khác theo ngh c a B Tài chính áp ng yêu c u qu n lý tài chính nhà nư c. IV- X LÝ PH N L I T C Ư C CHIA VÀ PH N V N THU H I T CÁC DOANH NGHI P KHÁC. Vi c x lý ph n l i t c ư c chia, vi c thu h i v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ư c th c hi n như sau: 1- Trư ng h p B Tài chính ho c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là ngư i i di n: - Doanh nghi p khác có trách nhi m n p v Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Trung ương ho c a phương theo quy nh t i Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 95/2000/Q -BTC ngày 9/6/2000 c a B trư ng B Tài chính các kho n dư i ây: 1.1 Ph n l i t c ư c chia t doanh nghi p khác; 1.2 Ph n v n thu h i khi quy t nh gi m b t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p khác, ho c khi doanh nghi p b gi i th , phá s n; 1.3 Thu h i s ti n cho ngư i lao ng vay mua c ph n khi c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c; 1.4 Thu h i giá tr c ph n chia cho ngư i lao ng trong doanh nghi p hư ng c t c, c ph n bán ch u cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p. Ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác có trách nhi m ôn c doanh nghi p n p k p th i các kho n trên. - Trên cơ s ngh c a doanh nghi p khác có v n Nhà nư c và ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p ó, vi c dùng l i t c ư c chia tăng ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p khác do B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh sau khi có ý ki n c a Th trư ng cơ quan qu n lý ngành kinh t k thu t (trư ng h p B Tài chính là ngư i i di n) ho c do Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét quy t nh (trư ng h p UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là ngư i i di n).
  5. 2 - Trư ng h p H i ng qu n tr ( i v i doanh nghi p nhà nư c có H i ng qu n tr ) ho c Giám c doanh nghi p i v i doanh nghi p nhà nư c c l p không có H i ng qu n tr (g i chung là doanh nghi p nhà nư c) là ngư i i di n: - Doanh nghi p khác có trách nhi m n p v doanh nghi p nhà nư c (là ngư i i di n có v n góp vào doanh nghi p khác) các kho n dư i ây: 2.1 Ph n l i t c ư c chia t doanh nghi p khác; 2.2 Chênh l ch do như ng bán ho c thu h i ph n v n nhà nư c (khi quy t nh như ng bán ho c gi m b t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác). 2.3 Ph n v n thu h i khi quy t nh gi m b t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác, ho c khi doanh nghi p b gi i th phá s n. 2.4 Thu h i s ti n cho ngư i lao ng vay mua c ph n khi c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c. 2.5 Thu h i giá tr c ph n chia cho ngư i lao ng trong doanh nghi p hư ng c t c, c ph n bán ch u cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p. Các kho n l i t c ư c chia; chênh l ch giá như ng bán, thu h i v n quy nh t i i m 2.1, i m 2.2 ph n này (sau khi tr các chi phí như ng bán) doanh nghi p nhà nư c ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh. Trong các trư ng h p thu h i v n quy nh t i i m 2.3, i m 2.4 và i m 2.5 ph n này kho n chênh l ch gi m so v i v n u tư ban u, doanh nghi p nhà nư c ph i h ch toán vào k t qu kinh doanh. Ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác có trách nhi m ôn c doanh nghi p n p k p th i các kho n trên. - Vi c dùng l i t c ư c chia tăng ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác do H i ng qu n tr ( i v i doanh nghi p nhà nư c có H i ng qu n tr ), ho c Giám c doanh nghi p ( i v i doanh nghi p nhà nư c không có H i ng qu n tr ) quy t nh sau khi có ý ki n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p. V- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày Ngh nh s 73/2000/N -CP ngày 6/12/2000 c a Chính ph có hi u l c thi hành. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Tr n Văn Tá
  6. ( ã ký) BI U S 1 H SƠ DOANH NGHI P 1. Tên doanh nghi p 2. Gi y ăng ký kinh doanh s . . . Ngày . . . 3. Ngành ngh kinh doanh: 4. a ch , i n tho i, FAX 5. V n i u l : Trong ó: V n Nhà nư c M t s ch tiêu t ng h p ơn v Năm... Năm.... tính 1- T ng s v n ch s h u ng - Trong ó: V n Nhà nư c 2- Di n tích t qu n lý s d ng m.2 3- Doanh thu th c hi n: ng Trong ó: Xu t khNu USD 4- Lãi (+), L (-) th c hi n ng 5- L i t c sau thu ng L i t c ư c chia trên v n NN 6- T ng s ph i n p NS n cu i kỳ báo cáo ng Trong ó: Các lo i Thu ng 8 - T ng s lao ng s d ng bình quân trong năm ngươì 9- T ng qũy ti n lương, ti n công th c hi n ngư i 10- Thu nh p bình quân ( ng/tháng/ngư i) ng 11- S v n NN ph i thu c a ngư i L vay mua c ng phi u ng - S ã thu trong năm 12- Giá tr c phi u NN c p cho ngư i L hư ng c ng t c
  7. Ghi chú: S li u m c 1, 2, 11 l y s cu i năm. BI U S 2 BÁO CÁO M T S CH TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ . . NĂM 200. . . Kèm theo Thông tư s 64 /2001/TT- BTC ngày 10 tháng 8 năm 2001hư ng d n th c hi n Ngh nh s 73/2000/N - CP ngày 6/12/2000 c a Chính ph (Áp d ng cho ngư i i di n và ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n Nhà nu c doanh nghi p khác) 1. Tên doanh nghi p: (Áp d ng cho báo cáo c a ngư i tr c ti p qu n lý) 2. Gi y ăng ký kinh doanh s ... Ngày... 3. Ngành ngh kinh doanh: 4. a ch , i n tho i, FAX 5. V n i u l : Trong ó: V n Nhà nư c ơn v : ng Mã s S u S cu i S lu Năm Quý k t u năm I- T ng s tài s n 250 1- Các kho n u tư tài chính ng n h n 120 - D phòng gi m giá u tư ng n h n (*) 129 2- các kho n ph i thu: 130 - Các kho n ph i thu khó òi - D phòng các kho n ph i thu khó òi (*) 3- Hàng t n kho: 140 - Thành phNm t n kho - Hàng hóa t n kho
  8. - D phòng gi m giá hàng t n kho (*) - V t tư, hàng hóa ng, khác 4- Tài s n thi u ch x lý 154 5- Tài s n c nh: 210 - Nguyên giá (212+215+218) - Giá tr hao mòn lũy k (*) (213+216+219) II- T ng c ng ngu n v n 430 1- Ngu n v n, qũy: 410 - Ngu n v n kinh doanh 411 - Chênh l ch ánh giá l i tài s n 412 - Chênh l ch t giá 413 - Qũy u tư phát tri n 414 - Qũy d phòng tài chính 415 - L i nhu n chưa phân ph i 416 - Ngu n v n u tư XDCB 417 2- Ngu n kinh phí khác: 420 - Qũy d phòng tr c p m t vi c làm 421 - Qũy khen thư ng, phúc l i 422 3- N ng n h n 310 - N quá h n - - N Ngân sách NN 315 4- N dài h n 320 - N nư c ngoài 5- N khác 330 III- K t qu ho t ng kinh doanh +
  9. ( S phát sinh trong quý, năm ) 1- Doanh thu thu n 10 + 2- L i nhu n thu n t s n xu t kinh doanh 30 + 3- L i nhu n thu n t ho t ng tài chính 40 + 4- L i nhu n b t thư ng 50 + 5- L i nhu n trư c thu 60 + 6- Thu TNDN ph i n p 70 + 7- L i nhu n sau thu trong ó: 80 + - l p các qũy doanh nghi p - u tư b sung - chia cho các bên góp v n IV- L i t c ư c chia và thu h i v n 1- L i t c ư c chia: + - S ã chuy n v qũy h tr s p x p và c ph n hoá DNNN(HTSX và CPH) ho c T ng Cty, C.ty 2- Thu h i ti n bán ch u c ph n: + -S ã chuy n v qũy ho c T ng Cty, C.ty 3- Thu h i c phi u c p cho ngư i L + - Trong ó ã chuy n v qũy HTSX và CPH ho c T ng Cty, C.ty 5- Bán b t c phi u nhà nư c t i doanh + nghi p - Rút b t v n ho c trong ó ã chuy n v qũy HTSX và CPH ho c T ng Cty, C.ty 6- u tư b sung v n vào doanh nghi p + - Trong ó t ngu n: V- Lao ng - Ti n lương - T ng s lao ng (ngư i) + - T ng s ti n lương, ti n công (tr/ ng) +
  10. - Thu nh p bình quân ( ng/ng/tháng) VI- Giá tr m t c phi u c a C.ty c ph n (**) (*) Ghi b ng s âm th hi n trong ngo c (.....) (**) Ch tiêu này xác nh theo giá tr giao d ch trên th trư ng ch ng khoán ( i v i C.ty niêm y t trên TTCK), ho c theo ư c tính c a ngư i tr c tíêp qu n lý. VII- Ph n phân tích ánh giá và ki n ngh : - ----------------------------------- Ngư i i di n ký tên, óng d u (Áp d ng cho ngư i i di n báo cáo) Ngư i tr c ti p qu n lý ký, ghi rõ h tên (Áp d ng cho ngư i qu n lý báo cáo)
Đồng bộ tài khoản