Thông tư số 64/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
70
lượt xem
9
download

Thông tư số 64/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/2004/TT-BTC về Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 64/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 64/2004/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 105/2004/N - CP NGÀY 30/3/2004 C A CHÍNH PH V KI M TOÁN CL P Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Thi hành Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p, B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 105/2004/N -CP như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Quy n c a ơn v ư c ki m toán 1.1. ơn v ư c ki m toán có quy n ch n doanh nghi p ki m toán và ch n ki m toán viên có i u ki n hành ngh h p pháp t i Vi t Nam ư c quy nh t i i u 23 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p (sau ây g i t t là Ngh nh s 105/2004/N -CP) ký h p ng cung c p d ch v ki m toán, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. Khi ký h p ng cung c p d ch v ki m toán, ơn v ư c ki m toán có quy n yêu c u doanh nghi p ki m toán cung c p "Danh sách ăng ký hành ngh ki m toán năm " c a doanh nghi p có xác nh n c a B Tài chính (Ph l c s 02/KTV). 1.2. ơn v ư c ki m toán không ư c ch n các doanh nghi p ki m toán ang ho t ng nhưng không có 3 ki m toán viên hành ngh , doanh nghi p ki m toán không i u ki n ho t ng ki m toán, ho c ki m toán viên không có tên trong danh sách ăng ký hành ngh ư c B Tài chính xác nh n ký h p ng cung c p d ch v ki m toán. 1.3. Vi c ch n doanh nghi p ki m toán n u thu c ph m vi i u ch nh c a pháp lu t v u th u thì ph i th c hi n theo quy ch u th u. 2. Yêu c u thay i ki m toán viên hành ngh và ngư i ch u trách nhi m ký báo cáo ki m toán
 2. 2.1. Trư ng h p ơn v ư c ki m toán ký h p ng ki m toán v i m t doanh nghi p ki m toán t 3 năm liên t c tr lên, tính t ngày Ngh nh s 105/2004/N -CP có hi u l c thì c sau 3 năm ph i yêu c u doanh nghi p ki m toán thay i: a) Ki m toán viên hành ngh ch u trách nhi m ki m toán và ký tên trên báo cáo ki m toán; b) Ngư i ch u trách nhi m ký báo cáo ki m toán là Giám c (ho c ngư i ư c u quy n) c a doanh nghi p (ho c chi nhánh doanh nghi p) ki m toán. 2.2. Trư ng h p Ban Giám c doanh nghi p ki m toán ho c lãnh o chi nhánh doanh nghi p ki m toán ch có m t ngư i là ki m toán viên hành ngh thì ơn v ư c ki m toán ch ư c ký h p ng ki m toán v i doanh nghi p ki m toán ho c chi nhánh doanh nghi p ki m toán ó nhi u nh t là 3 năm liên t c tính t ngày Ngh nh s 105/2004/N -CP có hi u l c và t năm th 4 tr i ph i chuy n sang ký h p ng ki m toán v i doanh nghi p ki m toán khác. Yêu c u doanh nghi p ki m toán thay i ki m toán viên hành ngh và ngư i ch u trách nhi m ký báo cáo ki m toán ph i ư c ghi rõ trong h p ng ki m toán. 3. Quy n tham gia t ch c ngh nghi p 3.1. Ki m toán viên hành ngh và doanh nghi p ki m toán ư c quy n tham gia các t ch c ngh nghi p v k toán, ki m toán trong nư c ho c t ch c ngh nghi p qu c t ư c phép ho t ng Vi t Nam như H i K toán và Ki m toán Vi t Nam, Câu l c b K toán trư ng toàn qu c, Hi p h i K toán Công ch ng Anh (ACCA) 3.2. M i ki m toán viên hành ngh tham gia t ch c ngh nghi p là m t h i viên cá nhân. Trư ng h p công ty ki m toán tham gia t ch c ngh nghi p v i tư cách là h i viên t p th thì ph i c ngư i i di n công ty tham gia. 3.3. Chi phí tham gia t ch c ngh nghi p ư c h ch toán vào chi phí qu n lý c a doanh nghi p ki m toán và ph i có hóa ơn, ch ng t h p pháp. Ki m toán viên không ăng ký hành ngh trong doanh nghi p ki m toán ph i t ch u chi phí tham gia t ch c ngh nghi p. 4. Ki m toán b t bu c 4.1. Báo cáo tài chính hàng năm c a các doanh nghi p và t ch c dư i ây b t bu c ph i ư c doanh nghi p ki m toán ki m toán: a) Doanh nghi p, t ch c có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam, k c chi nhánh doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; b) T ch c có ho t ng tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t các t ch c tín d ng; ngân hàng thu c các thành ph n kinh t và Qu h tr phát tri n; c) T ch c tài chính và doanh nghi p kinh doanh b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m;
 3. d) Riêng i v i công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có tham gia niêm y t và kinh doanh trên th trư ng ch ng khoán thì th c hi n ki m toán theo quy nh c a pháp lu t v kinh doanh ch ng khoán; ) i v i các doanh nghi p, t ch c th c hi n vay v n ngân hàng thì ư c ki m toán theo quy nh c a pháp lu t v tín d ng. 4.2. Báo cáo tài chính hàng năm c a các doanh nghi p và t ch c dư i ây b t bu c ph i ư c doanh nghi p ki m toán ki m toán theo quy nh c a Ngh nh s 105/2004/N -CP: a) Doanh nghi p nhà nư c, bao g m công ty nhà nư c, công ty c ph n nhà nư c, công ty TNHH nhà nư c và doanh nghi p khác có v n nhà nư c trên 50%; b) Báo cáo quy t toán các d án u tư hoàn thành t nhóm A tr lên. 4.3. Các i tư ng khác mà Lu t, Pháp l nh, Ngh nh và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph có quy nh. 4.4. Doanh nghi p nhà nư c, Qu h tr phát tri n và d án u tư t nhóm A tr lên ã có trong thông báo k ho ch ki m toán năm c a cơ quan Ki m toán nhà nư c thì báo cáo tài chính năm ó không b t bu c ph i ư c doanh nghi p ki m toán ki m toán. II. QUY NNH C TH A. KI M TOÁN VIÊN 1. Tiêu chuNn ki m toán viên 1.1. Ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ư c phép cư trú t i Vi t Nam có các tiêu chuNn sau ây thì ư c công nh n là ki m toán viên: a) Có phNm ch t o c ngh nghi p, trung th c, liêm khi t, có ý th c ch p hành pháp lu t; không thu c i tư ng quy nh t i kho n 3, 4, 5, 6 và 7 i u 15 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP; b) Có b ng c nhân chuyên ngành Kinh t - Tài chính - Ngân hàng ho c chuyên ngành K toán - Ki m toán c a Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c B Tài chính th a nh n và th i gian công tác th c t v tài chính, k toán t 5 năm tr lên ho c th i gian th c t làm tr lý ki m toán doanh nghi p ki m toán t 4 năm tr lên. Trư ng h p có b ng c nhân các chuyên ngành khác v i chuyên ngành Kinh t - Tài chính - Ngân hàng ho c chuyên ngành K toán - Ki m toán thì ph i có b ng c nhân th hai v các chuyên ngành trên sau 3 năm ho c sau 2 năm i v i tr lý ki m toán viên và t ng th i gian công tác th c t v tài chính, k toán ph i 5 năm ho c làm tr lý ki m toán các doanh nghi p ki m toán 4 năm tr lên. c) Có kh năng s d ng m t trong năm th ti ng thông d ng: Anh, Nga, Pháp, Trung và c và s d ng thành th o máy vi tính;
 4. d) t kỳ thi tuy n ki m toán viên do B Tài chính t ch c và ư c B trư ng B Tài chính c p Ch ng ch ki m toán viên. 1.2. Ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ư c phép cư trú t i Vi t Nam có ch ng ch chuyên gia k toán, ch ng ch k toán, ki m toán do t ch c nư c ngoài ho c t ch c qu c t v k toán, ki m toán c p, ư c B Tài chính th a nh n thì ph i t kỳ thi sát h ch v pháp lu t kinh t , tài chính, k toán, ki m toán Vi t Nam do B Tài chính t ch c thì ư c B trư ng B Tài chính c p Ch ng ch ki m toán viên. 2. i u ki n hành ngh c a ki m toán viên 2.1. i u ki n hành ngh ki m toán: a) Ki m toán viên ch ư c ăng ký hành ngh ki m toán khi có i u ki n c a ki m toán viên hành ngh quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP; b) Trư ng h p ki m toán viên v a làm vi c m t doanh nghi p không ph i là doanh nghi p ki m toán, v a làm vi c doanh nghi p ki m toán trong cùng m t th i gian thì ch ư c ăng ký hành ngh ki m toán khi có s ng ý b ng văn b n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p không ph i là doanh nghi p ki m toán. c) Trư ng h p ki m toán viên ã ăng ký hành ngh m t doanh nghi p ki m toán chuy n sang ăng ký hành ngh doanh nghi p ki m toán khác thì ph i có quy t nh ch m d t h p ng lao ng doanh nghi p ki m toán trư c. 2.2. Ki m toán viên không có tên trong danh sách ăng ký hành ngh ki m toán ư c B Tài chính xác nh n thì không ư c ký báo cáo ki m toán. 2.3. Ki m toán viên hành ngh s b xóa tên trong danh sách ăng ký hành ngh ki m toán trong các trư ng h p sau: a) Vi ph m m t trong nh ng hành vi b nghiêm c m i v i ki m toán viên hành ngh quy nh t i i u 19 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP; b) Th c t không hành ngh ki m toán nhưng v n c tình ăng ký hành ngh ki m toán; c) Vi ph m pháp lu t ho c vi ph m k lu t, o c ngh nghi p mà pháp lu t v ki m toán nghiêm c m. 2.4. Ki m toán viên ã b xóa tên trong danh sách ăng ký hành ngh ki m toán thì không ư c ăng ký hành ngh l i trong th i gian 3 năm k t ngày b xóa tên. 2.5. Doanh nghi p ki m toán s d ng ki m toán viên không có tên trong danh sách ăng ký hành ngh ki m toán ký báo cáo ki m toán thì c doanh nghi p ki m toán và ki m toán viên ó s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 2.6. B Tài chính không ti p t c xác nh n danh sách ăng ký hành ngh cho nh ng ki m toán viên ã ăng ký hành ngh ki m toán nhưng trên th c t không hành ngh ki m toán.
 5. 3. C p nh t ki n th c hàng năm c a ki m toán viên 3.1. i tư ng ph i c p nh t ki n th c hàng năm là ki m toán viên ang hành ngh và ti p t c ăng ký hành ngh ki m toán trong năm sau. 3.2. N i dung c p nh t ki n th c hàng năm, g m: a) N i dung cơ b n c a pháp lu t v k toán, ki m toán, qu n lý kinh t , tài chính, thu và các v n có liên quan; b) Nh ng quy nh có b sung, s a i trong chính sách, ch k toán, ki m toán, qu n lý kinh t , tài chính, thu và các v n có liên quan. 3.3. Th i gian c p nh t ki n th c t 40 gi n 50 gi m t năm. 3.4. Hình th c c p nh t ki n th c hàng năm: a) H c t p trung do B Tài chính ho c t ch c ư c B Tài chính u quy n t ch c; ho c b) T h c: Các doanh nghi p ki m toán t t ch c c p nh t ki n th c cho ki m toán viên theo yêu c u, n i dung c p nh t c a B Tài chính. Doanh nghi p ki m toán ph i lưu gi h sơ v n i dung, chương trình, th i gian ào t o và danh sách ki m toán viên hành ngh c a doanh nghi p ã tham d . 3.5. Sau m i khóa c p nh t ki n th c hàng năm, ki m toán viên ph i tham gia ki m tra sát h ch các n i dung ã ư c c p nh t theo hình th c tr c nghi m, x lý bài t p tình hu ng ho c vi t thu ho ch và ph i t yêu c u thì m i ư c ăng ký hành ngh ki m toán năm sau. 4. ăng ký hành ngh ki m toán Hàng năm, ki m toán viên ph i th c hi n ăng ký hành ngh ki m toán v i doanh nghi p ki m toán theo quy nh sau ây: 4.1. i u ki n ăng ký hành ngh ki m toán i v i ngư i Vi t Nam: a) Có lý l ch rõ ràng, có phNm ch t trung th c, o c ngh nghi p ki m toán, không thu c nh ng ngư i không ư c ăng ký hành ngh ki m toán quy nh t i i u 15 Ngh nh s 105/2004/N -CP; b) Có Ch ng ch ki m toán viên do B Tài chính c p; c) Có h p ng lao ng v i doanh nghi p ki m toán. 4.2. i u ki n ăng ký hành ngh ki m toán i v i ngư i nư c ngoài: a) ư c phép cư trú t i Vi t Nam t 1 năm tr lên;
 6. b) Có o c ngh nghi p ki m toán, không thu c nh ng ngư i không ư c ăng ký hành ngh ki m toán quy nh t i i u 15 Ngh nh s 105/2004/N -CP; c) Có Ch ng ch ki m toán viên do B Tài chính c p; d) Có h p ng lao ng v i doanh nghi p ki m toán. 4.3. Ngư i ăng ký hành ngh ki m toán t l n th hai tr i (sau l n ăng ký hành ngh vào năm sau năm ư c c p Ch ng ch ki m toán viên) ph i có thêm i u ki n tham gia y chương trình c p nh t ki n th c hàng năm theo quy nh t i i m 3 ph n A m c II c a Thông tư này. 4.4. H sơ ăng ký hành ngh ki m toán g m: a) ơn xin ăng ký hành ngh ki m toán (Ph l c s 01/KTV) b) B n sao có công ch ng Ch ng ch ki m toán viên do B Tài chính c p ho c có ch ký và d u xác nh n c a Giám c doanh nghi p ki m toán; c) Các tài li u theo quy nh t i i m 2.1 ph n A m c II c a Thông tư này. Nh ng ngư i ã ăng ký hành ngh ki m toán năm trư c n u ư c Giám c doanh nghi p ki m toán ch p thu n i u ki n ti p t c hành ngh năm sau thì không ph i làm h sơ m i. 4.5. Giám c doanh nghi p ki m toán ph i căn c ơn xin ăng ký hành ngh ki m toán c a ki m toán viên và các quy nh v i u ki n hành ngh ki m toán xét duy t xem ki m toán viên ó có i u ki n hành ngh trong năm ó không và l p "Danh sách ăng ký hành ngh ki m toán năm " c a doanh nghi p (Ph l c s 02/KTV) g i B Tài chính (V Ch k toán và ki m toán). 5. Ki m toán viên hành ngh không ư c th c hi n ki m toán trong các trư ng h p sau ây 5.1. Không có tên trong thông báo Danh sách ăng ký hành ngh ki m toán ư c B Tài chính xác nh n trong năm ó. 5.2. ang th c hi n ho c ã th c hi n trong năm trư c li n k các d ch v sau ây cho ơn v ư c ki m toán: a) Ghi s k toán; b) L p báo cáo tài chính; c) Làm k toán trư ng; d) Ki m toán n i b ; ) nh giá tài s n;
 7. e) Tư v n qu n lý; g) Tư v n tài chính; h) Tư v n thu ho c các d ch v khác mà nh hư ng n tính cl p i v i ơn v ư c ki m toán. 5.3. Ki m toán viên ang th c hi n ho c ã th c hi n trong năm trư c li n k d ch v ki m toán thì cũng không ư c cung c p trong năm nay các d ch v quy nh t i i m 5.2 ph n A m c II. 5.4. Có quan h kinh t - tài chính v i ơn v ư c ki m toán như góp v n, mua c phi u, trái phi u; cho vay v n; có mua, bán các tài s n khác ho c có các giao d ch kinh t , tài chính khác làm nh hư ng n nguyên t c c l p c a ho t ng ki m toán. 5.5. Có b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t là thành viên trong Ban lãnh o ho c là k toán trư ng c a ơn v ư c ki m toán. 5.6. Xét th y không năng l c chuyên môn ho c không i u ki n th c hi n ki m toán. 5.7. ơn v ư c ki m toán có nh ng yêu c u trái v i o c ngh nghi p ho c trái v i yêu c u v chuyên môn, nghi p v ki m toán ho c trái v i quy nh c a pháp lu t. 6. Nh ng hành vi nghiêm c m i v i ki m toán viên hành ngh 6.1. Góp v n, i vay, cho vay v n ho c mua b t kỳ lo i c phi u nào không phân bi t giá tr và s lư ng là bao nhiêu c a ơn v ư c ki m toán. 6.2. Mua trái phi u ho c các tài s n khác c a ơn v ư c ki m toán làm nh hư ng n nguyên t c c l p c a ho t ng ki m toán. 6.3. Nh n b t kỳ m t kho n ti n ho c l i ích v t ch t nào t ơn v ư c ki m toán ngoài kho n phí d ch v và chi phí ã th a thu n trong h p ng, ho c l i d ng v trí ki m toán viên c a mình thu các l i ích khác t ơn v ư c ki m toán. 6.4. Cho thuê, cho mư n ho c cho các bên khác s d ng tên và Ch ng ch ki m toán viên c a mình th c hi n các ho t ng ngh nghi p. 6.5. Làm vi c cho t hai doanh nghi p k toán, ki m toán tr lên trong cùng m t th i gian. 6.6. Ti t l thông tin v ơn v ư c ki m toán mà mình bi t ư c trong khi hành ngh , tr trư ng h p ơn v ư c ki m toán ng ý ho c pháp lu t có quy nh khác. 6.7. Ký h p ng gia công, d ch v u thác xu t nh p khNu v t tư, hàng hóa, i lý tiêu th hàng hóa, i lý môi gi i ho c có các giao d ch kinh t tài chính khác làm nh hư ng n nguyên t c c l p c a ho t ng ki m toán.
 8. 6.8. L i d ng trách nhi m, quy n h n v l i, thông ng, bao che sai ph m c a ơn v ư c ki m toán. 6.9. Ký ng th i c ch ký c a ki m toán viên ch u trách nhi m ki m toán và ch ký c a Giám c (ho c ngư i ư c u quy n) trên báo cáo ki m toán. 6.10. Th c hi n các hành vi khác mà pháp lu t v ki m toán nghiêm c m. B. DOANH NGHI P KI M TOÁN 1. Hình th c t ch c ư c thành l p và ho t ng c a doanh nghi p ki m toán 1.1. K t ngày Ngh nh s 105/2004/N -CP có hi u l c, doanh nghi p ki m toán ch ư c thành l p m i theo m t trong hai hình th c: công ty h p danh ho c doanh nghi p tư nhân. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 1.2. Doanh nghi p ki m toán ã thành l p và ho t ng trư c ngày Ngh nh s 105/2004/N -CP có hi u l c theo các hình th c khác ngoài các hình th c quy nh t i i m 1.1 ph n B m c II, n u mu n ti p t c ho t ng thì ph i chuy n i sang m t trong các hình th c quy nh t i i m 1.1 ph n B m c II. Th i gian chuy n i ch m nh t là h t ngày 21/4/2007. 2. Chi nhánh doanh nghi p ki m toán 2.1. Chi nhánh doanh nghi p ki m toán ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP. 2.2. Chi nhánh doanh nghi p ki m toán ph i có ít nh t t 2 ki m toán viên có Ch ng ch ki m toán viên tr lên, trong ó ngư i ng u chi nhánh ph i là ngư i có Ch ng ch ki m toán viên, m i ư c phép cung c p d ch v ki m toán và phát hành báo cáo ki m toán. 3. i u ki n thành l p và ho t ng c a doanh nghi p ki m toán 3.1. Doanh nghi p ki m toán m i ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và theo quy nh c a Ngh nh s 105/2004/N -CP ph i có ít nh t 3 ki m toán viên có Ch ng ch ki m toán viên, trong ó ít nh t có m t trong nh ng ngư i qu n lý doanh nghi p ki m toán ph i là ki m toán viên có Ch ng ch ki m toán viên. M t ngư i có ch ng ch ki m toán viên ch ư c làm ch s h u m t doanh nghi p tư nhân ho c m t thành viên h p danh c a m t công ty h p danh. 3.2. Doanh nghi p ki m toán ch ư c ký h p ng cung c p d ch v ki m toán khi: a) Có i u ki n hành ngh ki m toán quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 23 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP; b) Có danh sách ki m toán viên ăng ký hành ngh có xác nh n c a B Tài chính theo quy nh t i i m 4 ph n A m c II và i m 1 ph n C m c II c a Thông tư này.
 9. 3.3. Trư ng h p có ki m toán viên m i ư c c p ch ng ch ki m toán viên ho c do tuy n d ng m i thì doanh nghi p ki m toán ph i thông báo cho B Tài chính danh sách ki m toán viên hành ngh b sung trong th i h n 30 ngày k t ngày ki m toán viên chính th c ư c nh n vào làm vi c ho c ư c c p Ch ng ch ki m toán viên. 3.4. Trư ng h p doanh nghi p ki m toán có ki m toán viên hành ngh chuy n i, b ngh ho c b tru t quy n hành ngh thì doanh nghi p ki m toán ph i thông báo b ng văn b n cho B Tài chính kèm theo danh sách ki m toán viên hành ngh gi m trong th i h n 15 ngày k t ngày ki m toán viên hành ngh chuy n i, b ngh ho c b tru t quy n hành ngh . 3.5. Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p ki m toán ph i thư ng xuyên m b o có ít nh t 3 ki m toán viên hành ngh làm tr n th i gian cho doanh nghi p. Trư ng h p sau 6 tháng liên t c doanh nghi p ki m toán không m b o i u ki n này thì ph i ng ng cung c p d ch v ki m toán. 4. Quy n tham gia là thành viên c a t ch c k toán, ki m toán qu c t 4.1. Doanh nghi p ki m toán ch ư c tham gia là thành viên c a m t t ch c k toán, ki m toán qu c t ã có chi nhánh các nư c khác ngoài nư c có văn phòng chính. 4.2. Phí tham gia thành viên c a t ch c k toán, ki m toán qu c t ư c tính vào chi phí kinh doanh theo chi phí th c t và ph i có hóa ơn, ch ng t h p pháp. 4.3. Sau khi ư c ch p nh n là thành viên, trong th i h n 30 ngày, doanh nghi p ki m toán ph i thông báo v i B Tài chính v vi c gia nh p thành viên, g i kèm các tài li u gi i thi u v t ch c k toán, ki m toán qu c t mà mình là thành viên, các cam k t v l i ích và trách nhi m khi làm thành viên. 5. Mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p ki m toán ho c l p qu d phòng r i ro ngh nghi p 5.1. Doanh nghi p ki m toán ph i mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p ki m toán ho c l p Qu d phòng r i ro ngh nghi p t o ngu n chi tr b i thư ng thi t h i do l i c a doanh nghi p ki m toán gây ra cho khách hàng và ngư i s d ng k t qu ki m toán. 5.2. Doanh nghi p ki m toán ư c mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p ki m toán c a doanh nghi p b o hi m ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. Trư ng h p doanh nghi p b o hi m ho t ng Vi t Nam chưa cung c p ư c d ch v b o hi m trách nhi m ngh nghi p ki m toán thì doanh nghi p ki m toán ư c mua b o hi m c a doanh nghi p b o hi m nư c ngoài. Doanh nghi p ki m toán có v n u tư nư c ngoài, doanh nghi p ki m toán là thành viên c a t ch c ki m toán qu c t có th mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p ki m toán c a doanh nghi p b o hi m nư c ngoài. Chi phí mua b o hi m ư c tính vào chi phí kinh doanh theo chi phí th c t mua b o hi m và ph i có hóa ơn, ch ng t h p pháp. 5.3. Trư ng h p doanh nghi p ki m toán không mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p thì ph i l p qu d phòng r i ro ngh nghi p tính vào chi phí kinh doanh v i
 10. m c trích hàng năm t 0,5% n 1% trên doanh thu d ch v ki m toán (doanh thu không có thu giá tr gia tăng) tuỳ theo kh năng tài chính c a doanh nghi p. 5.4. Khi ph i b i thư ng thi t h i do l i c a doanh nghi p ki m toán gây ra cho khách hàng và ngư i s d ng k t qu ki m toán thì doanh nghi p ki m toán ư c doanh nghi p b o hi m b i thư ng theo h p ng b o hi m ã cam k t, ho c s d ng qu d phòng r i ro ngh nghi p b i thư ng thi t h i. Trư ng h p s ti n ph i chi tr b i thư ng l n hơn s b i thư ng c a doanh nghi p b o hi m ho c l n hơn s dư t n qu d phòng r i ro ngh nghi p thì s chênh l ch l n hơn ư c tính vào chi phí kinh doanh ho c tr vào v n kinh doanh sau khi tr s thu b i thư ng c a ơn v , cá nhân gây ra (n u có) theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 5.5. Khi qu d phòng r i ro ngh nghi p có s dư cu i năm tài chính tương ương 10% doanh thu d ch v ki m toán trong năm tài chính thì không ti p t c trích qu d phòng n a. 6. Trách nhi m c a doanh nghi p ki m toán 6.1. Doanh nghi p ki m toán ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c khách hàng theo h p ng ki m toán ã ký k t và ch u trách nhi m m t ph n v i ngư i s d ng k t qu ki m toán và các d ch v ã cung c p. Doanh nghi p ki m toán ch ch u trách nhi m v i ngư i s d ng k t qu ki m toán khi ngư i s d ng k t qu ki m toán: a) Có l i ích liên quan tr c ti p t i k t qu d ch v ki m toán c a ơn v ư c ki m toán t i ngày ký báo cáo ki m toán; và b) Có hi u bi t m t cách h p lý v báo cáo tài chính và cơ s l p báo cáo tài chính là các chuNn m c k toán, ch k toán và các quy nh pháp lý có liên quan; và c) ã s d ng m t cách th n tr ng thông tin trên báo cáo tài chính ã ki m toán. 6.2. M c thi t h i do doanh nghi p ki m toán gây ra mà doanh nghi p ph i ch u trách nhi m b i thư ng cho khách hàng do hai bên t th a thu n ho c do cơ quan có thNm quy n xác nh theo quy nh c a pháp lu t. Hình th c và m c ph t do hai bên t tho thu n có th g m: a) Ch m d t h p ng ki m toán ã ký k t; b) Không ư c ti p t c ký h p ng ki m toán trong các năm sau; c) Tr trong m c phí ki m toán ã ký k t; d) Ph t m c cao nh t là 10 l n m c phí ki m toán c a h p ng năm b ph t. C. QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG KI M TOÁN CL P 1. Qu n lý th ng nh t danh sách ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán ang hành ngh ki m toán c l p trong c nư c
 11. 1.1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p ki m toán ph i thông báo v i B Tài chính các thông tin liên quan n doanh nghi p và vi c thành l p doanh nghi p ki m toán, kèm theo: i u l doanh nghi p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y ăng ký thu . 1.2. Hàng năm, trư c ngày 30/10, doanh nghi p ki m toán ph i thông báo danh sách ki m toán viên ăng ký hành ngh ki m toán t i công ty v i B Tài chính (Ph l c s 02/KTV) kèm theo h sơ ăng ký hành ngh ki m toán c a t ng ki m toán viên. 1.3. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo danh sách ki m toán viên ăng ký hành ngh theo úng quy nh, B Tài chính s xác nh n danh sách ki m toán viên i u ki n hành ngh ki m toán trong năm ó. 2. Công khai danh sách doanh nghi p ki m toán và ki m toán viên hành ngh 2.1. Th i h n công khai: a) nh kỳ 2 năm, B Tài chính thông báo công khai danh sách ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán ăng ký hành ngh , trong ó có thông báo cho cơ quan thu và cơ quan ăng ký kinh doanh các t nh, thành ph ; b) Vào tháng 12 hàng năm, B Tài chính thông báo n cơ quan thu và cơ quan ăng ký kinh doanh các t nh, thành ph (nơi nh n báo cáo tài chính c a doanh nghi p) danh sách doanh nghi p ki m toán i u ki n cung c p d ch v ki m toán ã ư c B Tài chính xác nh n. 2.2 Hình th c công khai: Phát hành n phNm ho c thông báo b ng văn b n. 2.3. N i dung công khai: a) Danh sách ki m toán viên ăng ký hành ngh ki m toán theo t ng doanh nghi p ki m toán g m: h và tên, trình ngh nghi p, s Ch ng ch ki m toán viên và các thông tin khác; b) Danh sách doanh nghi p ki m toán i u ki n cung c p d ch v ki m toán, g m: tên công ty, năm thành l p, a ch tr s chính, s lư ng ki m toán viên hành ngh và các thông tin khác. 2.4. Trên cơ s thông báo c a B Tài chính v danh sách doanh nghi p ki m toán và ki m toán viên hành ngh i u ki n cung c p d ch v ki m toán, cơ quan thu và cơ quan ăng ký kinh doanh s không ch p nh n báo cáo tài chính ã ư c ki m toán b i các doanh nghi p ki m toán và ki m toán viên không ư c B Tài chính xác nh n. Cơ quan thu có trách nhi m thông báo v i B Tài chính v các doanh nghi p ã thuê doanh nghi p ki m toán không i u ki n ư c cung c p d ch v ki m toán th c hi n ki m toán. 2.5. N u qua công tác ki m tra, ho c do khách hàng ho c cơ quan nh n báo cáo tài chính thông báo và xác nh rõ s vi ph m các quy nh v hành ngh ki m toán c a doanh nghi p ki m toán thì B Tài chính s x lý vi ph m pháp lu t v ki m toán c l p theo quy nh hi n hành.
 12. 2.6. Kinh phí th c hi n vi c công khai danh sách ki m toán viên hành ngh ki m toán do các doanh nghi p ki m toán óng góp, ư c tính vào chi phí kinh doanh theo s th c t óng góp trong ph m vi theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Trách nhi m cung c p thông tin và trách nhi m giám sát ch t lư ng ho t ng ki m toán c l p 3.1. Hàng năm, ch m nh t là ngày 15/02, các doanh nghi p ki m toán ph i báo cáo b ng văn b n cho B Tài chính các ch tiêu ch y u v ho t ng kinh doanh trong năm trư c c a mình và các ch tiêu liên quan n c p nh t ki n th c c a ki m toán viên hành ngh c a doanh nghi p ki m toán (Ph l c s 03/KTV). 3.2. B Tài chính ho c t ch c ngh nghi p k toán, ki m toán ư c B Tài chính u quy n có trách nhi m ki m tra, giám sát ch t lư ng ho t ng ki m toán, ki m tra vi c ch p hành Ngh nh s 105/2004/N -CP và các văn b n hư ng d n t i các doanh nghi p ki m toán. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 22-TC/C KT ngày 19/3/1994 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy ch ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân ban hành kèm theo Ngh nh s 07/CP ngày 29/01/1994 c a Chính ph và Thông tư s 107/2000/TT-BTC ngày 25/10/ 2000 c a B Tài chính hư ng d n ăng ký hành ngh ki m toán. Các quy nh trư c ây v ki m toán c l p trái v i Thông tư này u b bãi b . 3. Các B , Ngành, U ban nhân dân, S Tài chính, C c thu các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tri n khai hư ng d n các doanh nghi p th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký) PH L C S 01/KTV ƠN XIN ĂNG KÝ HÀNH NGH KI M TOÁN Kính g i: Ông/Bà Giám c Công ty..................... H và tên (ch in hoa)..................................... Nam/ N ........................ Ngày tháng năm sinh:................................................................................
 13. Quê quán (ho c Qu c t ch i v i ngư i nư c ngoài): ............................. Hi n nay ang làm vi c t i: ...................................................................... Trình chuyên môn: T t nghi p: i h c:........................ Chuyên ngành................. Năm........ i h c:........................ Chuyên ngành.................. Năm....... H c v :.................... Năm:............... H c hàm:.......................... Năm....... Ch ng ch KTV s :............................... ngày............................................ Quá trình làm vi c: Th i gian t ... n... Công vi c - Ch c v Nơi làm vi c Sau khi xem xét th y có i u ki n, tôi xin ăng ký hành ngh ki m toán trong danh sách ăng ký hành ngh ki m toán c a Công ty và xin ch p hành nghiêm ch nh các quy nh i v i ki m toán viên hành ngh t i Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v ki m toán c l p và Thông tư s 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 105/2004/N - CP nói trên. Kính ngh Ông/Bà Giám c xem xét, ch p thu n. Giám c Công ty ki m toán xác nh n ....., ngày.... tháng... năm.... Ki m toán viên có tên nói trên i u ki n hành Ngư i làm ơn ngh ki m toán trong năm.... (Ch ký, h tên) (Ch ký, h tên, óng d u) PH L C S 02/KTV Tên doanh nghi p ki m toán: a ch : DANH SÁCH ĂNG KÝ HÀNH NGH KI M TOÁN NĂM....... (1) Kính g i: B Tài chính (V Ch k toán và ki m toán)
 14. Công ty................................... ăng ký Danh sách ki m toán viên hành ngh ki m toán trong năm.......... như sau: STT H và tên Năm sinh Quê quán Ch ng ch Th i h n ã hành (3) ngh (2) (qu c ki m toán ki m toán t ch) viên Nam N S Ngày T n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Công ty xin ch u trách nhi m qu n lý, s d ng ki m toán viên ăng ký hành ngh theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. B Tài chính xác nh n ....., ngày.... tháng... năm.... Danh sách KTV nói trên i u ki n Giám c công ty hành ngh ki m toán năm..... ã ăng ký (Ch ký, h và tên, óng d u) t i B Tài chính Hà N i,... ngày... tháng... năm... (1) Danh sách này ư c g i kèm theo H sơ c a t ng cá nhân có tên trong danh sách ki m toán viên ăng ký hành ngh ki m tán l n u. - Trư ng h p ăng ký b sung cũng s d ng m u này và ghi thêm ch "b sung" (2) Ngư i Vi t Nam ghi quê quán (t nh, thành ph ), ngư i nư c ngoài ghi qu c t ch. (3) ăng ký hành ngh năm 2005 ghi: T 1998 n 31/12/2005. PH L C S 03/KTV Tên Công ty:..... a ch :..... BÁO CÁO M T S CH TIÊU HO T NG NĂM (1) Kính g i: B Tài chính (V Ch k toán và ki m toán)
 15. Công ty ....................................................................................................... xin báo cáo m t s ch tiêu ho t ng năm... (1), như sau: 1. Tình hình nhân viên: Năm....(1) Năm...(2) Ch tiêu S T l S T l ngư i (%) ngư i (%) T ng s nhân viên n 31/12 Trong ó: 1. Nhân viên chuyên nghi p: Trong ó: 1.1. T ng s ngư i có Ch ng ch ki m toán viên có trong danh sách hành ngh ki m toán 1.2. S ngư i có Ch ng ch KTV Vi t Nam: . Ngư i Vi t Nam . Ngư i nư c ngoài 1.3. S ngư i có Ch ng ch KTV nư c ngoài: . Ngư i Vi t Nam . Ngư i nư c ngoài 2. Nhân viên khác: 2. Tình hình doanh thu: 2.1. Cơ c u doanh thu theo lo i d ch v : ơn v tính: Tri u ng Ch tiêu Năm...(1) Năm...(2) S T S T ti n l ti n l (%) (%) T ng doanh thu Trong ó: 1. Ki m toán báo cáo tài chính (3)
 16. 2. Ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành 3. Tư v n tài chính, tư v n thu , d ch v k toán 4. D ch v tư v n ngu n nhân l c, ng d ng công ngh thông tin, tư v n qu n lý, nh giá tài s n 5. D ch v b i dư ng tài chính, k toán, ki m toán 6. D ch v liên quan khác 2.2. Cơ c u doanh thu theo i tư ng khách hàng: ơn v tính: Tri u ng i tư ng khác hàng Năm.... (1) Năm... (2) S lư ng S T S lư ng S T khách ti n l khách l hàng (%) hàng ti n (%) 1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài 2. Công ty TNHH, công ty c ph n, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã 3. Doanh nghi p nhà nư c 4. ơn v hành chính s nghi p, t ch c oàn th xã h i 5. T ch c, d án qu c t C ng 3. K t qu kinh doanh: ơn v tính: Tri u ng Ch tiêu Năm... (1) Năm....(2) 1. T ng s v n kinh doanh 2. K t qu kinh doanh sau thu (Lãi +, L -) 3. N p Ngân sách - Thu Giá tr gia tăng - Thu Thu nh p doanh nghi p - Thu và các kho n ph i n p khác
 17. 4. T su t l i nhu n trên doanh thu (%) 5. T su t l i nhu n trên v n (%) 4. Tình hình c p nh t ki n th c cho KTV hành ngh trong năm: 4.1. Các l p c p nh t ki n th c: TT N i dung t ng l p c p nh t ki n Th i gian T ng s S lư ng KTV th c cho KTV gi h c tham gia T ... n.... 4.2. Danh sách ki m toán viên ã tham gia các l p c p nh t: STT H và tên KTV Ch c danh Ch ng ch KTV S lư ng T ng s th i hành ngh trong công ty l p tham gian ã h c gia (Gi ) S Ngày 5. Nh ng thay i trong năm.... (1): 6. Thu n l i, khã khăn và các ki n ngh , xu t ho c thông tin khác công ty c n cung c p cho B Tài chính (n u có): Ghi chú: (1): Ghi năm báo cáo (2): Ghi năm li n k trư c năm báo cáo (3): G m các d ch v ki m toán báo cáo tài chính; ki m toán báo cáo tài chính vì m c ích thu ; ki m toán ho t ng; ki m toán tuân th ; ki m toán n i b ; ki m toán báo cáo quy t toán d án và ki m toán thông tin tài chính trên cơ s các th t c th a thu n trư c ..., ngày... tháng.... năm.... T ng Giám c (Giám c) công ty (Ch ký, h tên, óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản