Thông tư số 65/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư số 65/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 65/1999/TT-BTC về việc thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 65/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 65/1999/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 59/CP ngày 03/10/1996 c a Chính ph ban hành Qui ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 27/1999/N -CP ngày 20/04/1999 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Quy ch qu n lý và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 07/1999/N -CP ngày 13/02/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch doanh nghi p Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20/10/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Qui ch công khai tài chính i v i ngân sách Nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p Nhà nư c và các quĩ có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân; B Tài chính hư ng d n th c hi n công khai tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c như sau: I. M C ÍCH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C - Th c hi n úng n quy n h n, nghĩa v và trách nhi m c a ngư i lao ng trong vi c th c hi n dân ch doanh nghi p Nhà nư c, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh, b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c. - Thông báo cho các cơ quan qu n lý c a Nhà nư c có căn c ánh giá tình hình và hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, t ó có bi n pháp tăng cư ng qu n lý doanh nghi p. - Là căn c các nhà u tư trong và ngoài nư c nghiên c u và quy t nh vi c u tư vào doanh nghi p; các ch n ánh giá kh năng thanh toán các kho n n n h n. II. N I DUNG VÀ HÌNH TH C CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 1. Công khai i v i Nhà nư c: - Hàng năm doanh nghi p Nhà nư c c l p, doanh nghi p thành viên h ch toán c l p và ph n h ch toán t p trung c a T ng công ty Nhà nư c ph i l p và g i báo cáo
  2. tài chính cho cơ quan Nhà nư c theo quy nh hi n hành. Các T ng công ty Nhà nư c ph i t ng h p và g i báo cáo tài chính toàn T ng công ty cho cơ quan qu n lý tài chính doanh nghi p Nhà nư c cùng c p. T ng c c Thu và cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p. - H i ng qu n tr ho c Giám c doanh nghi p ( i v i doanh nghi p Nhà nư c không có H i ng qu n tr ) có trách nhi m gi i trình các v n tài chính theo yêu c u c a các cơ quan Nhà nư c khi th c hi n ch c năng qu n lý theo quy nh c a Chính ph . 2. Công khai i v i t ch c ng, oàn th và ngư i lao ng trong n i b doanh nghi p: Sau khi k t thúc quý, năm tài chính, H i ng qu n tr ho c Giám c doanh nghi p ( i v i doanh nghi p không có H i ng qu n tr ) có nghĩa v công khai m t s tình hình tài chính và vi c gi i quy t quy n l i c a ngư i lao ng trong doanh nghi p như sau: a) N i dung công khai: + Công khai tình hình tài s n, các kho n n ph i tr , v n nhà nư c, các quĩ, các kho n doanh thu, t ng h p chi phí s n xu t, k t qu kinh doanh, tình hình n p ngân sách Nhà nư c, n p BHXH, BHYT, kinh phí công oàn, tình hình lao ng và thu nh p c a ngư i lao ng trong doanh nghi p, các kho n c p phát c a Ngân sách Nhà nư c theo m u bi u ính kèm. + B n báo cáo gi i trình (ho c thuy t minh) tình hinh qu n lý v n, tài s n, qu n lý doanh thu, chi phí, tinh hình th c hi n các chính sách ch tài chính, vi c áp d ng các bi n pháp v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng t i doanh nghi p. c bi t là vi c th c hi n các quy n l i c a ngư i lao ng như ti n lương, ti n thư ng, BHXH, BHYT và các phúc l i khác. Căn c vào c i m ngành ngh kinh doanh và i tư ng ti p nh n thông tin c a doanh nghi p, H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i doanh nghi p Nhà nư c không có H i ng qu n tr ) tho thu n v i Thư ng v ng u , Ban ch p hành công oàn nh ng n i dung nào c n thông báo nh kỳ i v i lãnh o ch ch t c a các t ch c ng, oàn th , các phòng ban trong doanh nghi p, nh ng n i dung nào c n thông báo n các phân xư ng, t i s n xu t và ngư i lao ng trong doanh nghi p. Văn b n công b công khai ph i do Ch t ch H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i doanh nghi p Nhà nư c không có H QT) ký tên và óng d u. b) Hình th c công khai: H i ng qu n tr , Giám c doanh nghi p ph i h p v i t ch c công oàn l a ch n hình th c công khai phù h p v i t ng i tư ng ti p nh n thông tin, c th : - i h i công nhân viên ch c (toàn th ho c i bi u) ti n hành t t ( i) s n xu t, phòng (ban), n toàn doanh nghi p. - Thông báo trong các cu c h p nh kỳ cán b ch ch t c a doanh nghi p.
  3. - Ph bi n trong các cu c h p doanh nghi p phân xư ng, t ( i), phòng (ban) do chuyên môn t ch c. - Thông báo t i các cu c h p c a t ch c Công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong doanh nghi p. - Thông báo b ng văn b n ho c n phNm g i n t ng t ( i) s n xu t, t ng phân xư ng, phòng (ban), ho c niêm y t công khai t i a i m thu n l i trong doanh nghi p. - Thông báo qua h th ng truy n thanh trong doanh nghi p. 3. Công khai ra ngoài doanh nghi p là các nhà u tư, các khách hàng có căn c quy t nh các quan h kinh t v i doanh nghi p: Nh ng n i dung c n công b công khai v i các nhà u tư và khách hàng là: V n i u l th c có t i th i i m công khai, các kho n n ph i tr , (trong ó nêu rõ kho n n quá h n), cơ c u tài s n và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Ngoài ra, doanh nghi p có trách nhi m tr l i theo các yêu c u khác tuỳ theo m i quan h v i các ch n và các nhà u tư. i v i nh ng doanh nghi p ho t ng công ích trong lĩnh v c qu c phòng, an ninh không ư c phép công khai s li u v tài s n chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh. III. TH I I M CÔNG KHAI Th i i m công khai tài chính i v i các doanh nghi p Nhà nư c quy nh t i i u 11 c a Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph , c th như sau: Công khai tài chính c a doanh nghi p Nhà nư c ư c th c hi n nh kỳ theo quí và năm. Th i i m công khai tài chính hàng quí và năm ư c qui nh cho t ng hình th c công khai như sau: - Sau 60 ngày k t ngày cu i cùng c a quí và năm i v i hình th c phát hành n phNm (Căn c s li u công khai là các báo cáo quy t toán tài chính hàng quý và năm ã ư c l p theo qui nh hi n hành). - Sau 30 ngày k t ngày cu i cùng c a quí và năm i v i hình th c công khai niêm y t t i doanh nghi p (căn c s li u báo cáo nhanh c a các doanh nghi p i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan). - Sau 15 ngày k t ngày cu i cùng c a quí và năm i v i hình th c báo cáo trong các kỳ h p h i ngh c a doanh nghi p (Căn c s li u báo cáo nhanh c a doanh nghi p). IV- TR L I CH T V N
  4. 1. Các t ch c, cá nhân ư c ti p nh n thông tin công khai tài chính theo quy nh t i Thông tư này có quy n ch t v n v các n i dung công khai tài chính. 2. H i ng qu n tr , Giám c doanh nghi p th c hi n công khai tài chính ph i tr l i ch t v n v các n i dung công khai tài chính. 3. Các ch t v n ph i ư c tr l i cho ngư i ch t v n ch m nh t sau 5 ngày k t ngày ti p nh n n i dung ch t v n. Trư ng h p n i dung ch t v n ph c t p, c n nhi u th i gian chuNn b tr l i thì ph i h n l i ngày tr l i c th cho t ng ngư i ch t v n, nhưng t i a không quá 20 ngày k t ngày ti p nh n n i dung ch t v n. 4. N i dung các ch t v n và tr l i ch t v n ph i ư c công khai cùng v i nh ng n i dung công khai tài chính khác t i nh ng i tư ng ti p nh n thông tin công khai vào nh ng th i i m và b ng các hình th c công khai theo quy nh c a Thông tư này. V- I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th M c II v "Công b công khai báo cáo tài chính hàng năm c a doanh nghi p Nhà nư c" qui nh t i Thông tư s 73 TC/TCDN ngày 12/11/1996 "Hư ng d n l p, công b công khai và ki m tra báo cáo tài chính, ki m tra k toán các doanh nghi p Nhà nư c" và i m 3, M c IV v "Công khai báo cáo tài chính hàng năm" qui nh t i Thông tư s 06 TC/TCDN ngày 24/02/1997 "Hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích" c a B Tài chính. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các doanh nghi p Nhà nư c ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, b sung, s a i. Tr n Văn Tá ( ã ký) CÔNG KHAI M T S CH TIÊU TÀI CHÍNH I V I CÁC T CH C NG, OÀN TH VÀ NGƯ I LAO NG TRONG N I B DOANH NGHI P Ch tiêu Năm (quý) trư c Năm (quý) báo cáo 1- Tài s n lưu ng - V n b ng ti n - u tư tài chính ng n h n - Các kho n n ph i thu
  5. - Các kho n n khó òi - Hàng t n kho - Tài s n lưu ng khác 2- Tài s n c nh và u tư dài h n - Nguyên giá tài s n c nh - Giá tr hao mòn lu k - u tư tài chính dài h n - Chi phí xây d ng cơ b n d dang - Các kho n ký quý, ký cư c dài h n 3- N ph i tr : a. N ng n h n: - Trong ó quá h n tr b. N dài h n: Trong ó quá h n tr 4- Ngu n v n - qu - Ngu n v n kinh doanh (v n ch s h u) - Chênh l ch ánh giá l i tài s n - Chênh l ch t giá - Qu phát tri n kinh doanh - Qu d tr - Lãi chưa phân ph i - Qu khen thư ng, phúc l i - Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n 5- Các qu a. Qu u tư phát tri n + S dư u kỳ + S trích trong kỳ +S ã chi trong kỳ Trong ó: Chi cho ào t o b i dư ng nâng cao trình ngư i lao ng b. Quĩ d phòng tài chính
  6. + S dư u kỳ + S trích trong kỳ + S chi trong kỳ c. Quĩ tr c p m t vi c làm + S dư u kỳ + S trích trong kỳ + S chi trong kỳ d. Quĩ khen thư ng - phúc l i + S dư u kỳ + S trích trong kỳ + S th c chi trong kỳ Trong ó: Chi cho m c ích nhân o, xã h i 6. K t qu kinh doanh - S n lư ng s n phNm ch y u - T ng doanh thu: Trong ó: thu t tr c p, tr giá c a Nhà nư c - T ng chi phí: Trong ó: + Chi cho ho t ng qu n lý + Chi ti p khách + Chi h i ngh , giao d ch + Chi hoa h ng, môi gi i + Chi ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t - T ng lãi (+), L (-). Trong ó: + T ho t ng kinh doanh + T ho t ng mua bán tín phi u, trái phi u, c phi u + Cho thuê, khoán tài s n
  7. + T như ng bán, thanh lý tài s n + Ho t ng liên doanh, liên k t + Lãi c phi u, lãi ti n g i, ti n cho vay -T ng l i t c sau thu thu nh p doanh nghi p - L lu k 7. N p Ngân sách Nhà nư c - Các kho n thu ph i n p - Các kho n thu ã n p trong kỳ 8. Các kho n n p v BHYT, BHXH, kinh phí C - T ng s ph i n p -S ã n p trong kỳ 9. Ngân sách Nhà nư c c p: -V n u tư XDCB - V n lưu ng - Kinh phí s nghi p - Tr c p, tr giá 10. Lao ng -T ng s lao ng bình quân trong kỳ +H p ng ng n h n +H p ng dài h n 11. Thu nh p - T ng qu lương - Thu nh p khác - Ti n lương bình quân - Thu nh p bình quân Ghi chú: - i v i doanh nghi p có vi ph m pháp lu t ph i b sung ch tiêu: Ti n ph t vi ph m pháp lu t trách nhi m c a doanh nghi p (không ư c h ch toán vào chi phí ho t ng kinh doanh, chi phí ho t ng khác)
  8. - i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích b sung m t s ch tiêu sau: + Doanh thu t ho t ng công ích. + Chi phí t ho t ng công ích. + Lãi thu ư c t ho t ng công ích + Ngân sách Nhà nư c c p hai qũi KT-PL. Doanh nghi p ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a các s li u công khai tài chính. CH TNCH H I NG QU N TRN GIÁM C DOANH NGHI P (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản