Thông tư số 65/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư số 65/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 65/2001/TT-BTC về việc xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2000 do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 65/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 65/2001/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C X LÝ K T QU T NG KI M KÊ TÀI S N VÀ XÁC NNH L I GIÁ TRN TÀI S N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C T I TH I I M 0 GI NGÀY 01/01/2000 Thi hành Ch th s 12/2001/CT-TTg ngày 23/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý k t qu t ng ki m kê tài s n và xác nh l i giá tr tài s n doanh nghi p nhà nư c t i th i i m 0 gi ngày 01 tháng 01 năm 2000, B Tài chính hư ng d n m t s i m c th như sau: 1- V x lý tài s n th a, thi u do ki m kê Khi ki m kê phát hi n tài s n th a, thi u so v i s k toán, doanh nghi p ph i phân tích làm rõ nguyên nhân tài s n th a, thi u; xác nh m c trách nhi m n bù c a t ch c, cá nhân i v i tài s n thi u kèm theo các bi n pháp x lý hành chính theo các quy nh hi n hành. Riêng trư ng h p tài s n th a không xác nh ư c nguyên nhân và không tìm ư c ch s h u thì h ch toán tăng tài s n theo giá tr xác nh t i th i i m ki m kê và tăng ngu n v n kinh doanh (thu c s h u nhà nư c) c a doanh nghi p. 2- i v i chênh l ch tăng, gi m do xác nh l i giá tr tài s n 2.1. i v i các kho n chênh l ch tăng, gi m do xác nh l i giá tr tài s n (bao g m tài s n c nh, tài s n lưu ng kém, m t phNm ch t) c a doanh nghi p, cơ quan ch c năng thNm nh k t qu ki m kê xác nh l i giá tr tài s n c a doanh nghi p t i th i i m ki m kê 0 gi ngày 1/1/2000 theo úng hư ng d n t i Phương án ki m kê s 04 KK/TW ngày 22/10/1999, Thông tư s 09/1999/TT-KKTW ngày 24/11/1999 và các văn b n hư ng d n khác c a Ban ch o ki m kê Trung ương. Cơ quan có thNm quy n quy t nh tăng, gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p tương ng v i giá tr tài s n ã ư c xác nh l i. 2.2. Tài s n c a doanh nghi p ư c u tư b ng v n vay t ngu n ODA: Trong trư ng h p doanh nghi p không ư c nh n v n b ng ti n mà nh n b ng thi t b , máy móc ho c công trình xây d ng hoàn ch nh v i giá tr có chênh l ch so v i m t b ng giá t i th i i m ki m kê, c n ph i xác nh l i giá tr tài s n và i u ch nh v n tương ng thì doanh nghi p (bao g m c doanh nghi p Trung ương và doanh nghi p a phương) làm văn b n ngh kèm theo h sơ tài li u g i v B Tài chính. Sau khi ph i h p v i các cơ quan có liên quan thNm nh s li u, B Tài chính quy t nh i u
  2. ch nh v n cho doanh nghi p theo thNm quy n. Trư ng h p vư t quá thNm quy n B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 2.3. Th t c và thNm quy n quy t nh tăng, gi m v n: Doanh nghi p có phát sinh kho n chênh l ch tăng, gi m do xác nh l i giá tr tài s n c n x lý i u ch nh tăng, gi m v n tương ng g i h sơ, tài li u n cơ quan có thNm quy n thNm nh và ra quy t nh tăng, gi m v n cho doanh nghi p. H sơ, tài li u và thNm quy n quy t nh như sau: 2.3.1- H sơ, tài li u: + Văn b n ngh phương án x lý c a doanh nghi p có gi i trình rõ căn c xác nh l i giá tr tài s n; gi i trình v trư ng h p tài s n u tư b ng v n vay t ngu n ODA; + Báo cáo k t qu ki m kê xác nh l i giá tr tài s n c a H i ng ki m kê doanh nghi p, phù h p v i báo cáo ã g i cơ quan c p trên và Ban ch o ki m kê Trung ương; + Biên b n phúc tra c a cơ quan ch c năng ho c cơ quan qu n lý c p trên (n u có). Riêng trư ng h p tài s n u tư b ng v n vay t ngu n ODA nh t thi t ph i có biên b n phúc tra; + Văn b n c a cơ quan qu n lý c p trên ngh x lý k t qu ki m kê, xác nh l i giá tr tài s n c a doanh nghi p. 2.3.2- Cơ quan thNm nh và ra quy t nh tăng, gi m v n cho doanh nghi p: a) i v i các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c các B , ngành Trung ương, các doanh nghi p là thành viên c a T ng công ty nhà nư c (sau ây g i t t là doanh nghi p Trung ương); t t c các trư ng h p xác nh l i giá tr tài s n u tư b ng v n vay t ngu n ODA (bao g m doanh nghi p Trung ương và doanh nghi p a phương), g i văn b n kèm h sơ, tài li u báo cáo B Tài chính. B Tài chính ch trì cùng v i B qu n lý ngành, T ng công ty nhà nư c, các cơ quan có liên quan thNm nh s li u và ra quy t nh tăng, gi m v n cho doanh nghi p. Trư ng h p vư t quá thNm quy n B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. b) i v i các doanh nghi p nhà nư c thu c a phương qu n lý, tr trư ng h p xác nh l i giá tr tài s n u tư b ng v n vay t ngu n ODA (sau ây g i t t là doanh nghi p a phương), g i văn b n kèm h sơ, tài li u báo cáo S Tài chính- V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. S Tài chính - V t giá ch trì cùng v i S qu n lý ngành, các cơ quan có liên quan thNm nh s li u báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh tăng, gi m v n cho doanh nghi p. 3- i v i các kho n chênh l ch do thanh lý tài s n 3.1. Doanh nghi p ph i tìm bi n pháp tích c c có th ưa vào s d ng ho c như ng bán s tài s n, v t tư kém, m t phNm ch t, k thu t l c h u, t n ng ch m luân chuy n. i v i nh ng tài s n, v t tư kém, m t phNm ch t, k thu t l c h u, t n
  3. ng nhi u năm nhưng không th s d ng ư c n a thì doanh nghi p th c hi n thanh lý. i v i tài s n là toàn b dây chuy n công ngh chính c a doanh nghi p khi thanh lý, như ng bán ph i ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p phê duy t. Khi như ng bán, thanh lý tài s n, doanh nghi p ph i l p H i ng ánh giá th c tr ng v m t k thu t, thNm nh giá tr tài s n, n u như ng bán ph i t ch c u giá, thông báo công khai. N u tài s n thanh lý dư i hình th c d b , hu ph i t ch c H i ng thanh lý do T ng giám c (Giám c) doanh nghi p quy t nh; khi th c hi n d b , hu ph i b o m an toàn v sinh môi trư ng. 3.2. Chênh l ch gi a s ti n thu ư c do thanh lý, như ng bán tài s n v i giá tr còn l i trên s k toán và chi phí thanh lý, như ng bán (n u có) ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. 3.3. Trư ng h p doanh nghi p thanh lý tài s n b l không có kh năng t bù p thì doanh nghi p có văn b n báo cáo cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i ti t 3.3.2 dư i ây xem xét, x lý gi m v n cho doanh nghi p. M c gi m t i a không vư t quá giá tr còn l i theo s k toán c a tài s n thanh lý. H sơ, tài li u và thNm quy n xem xét, x lý như sau: 3.3.1- H sơ, tài li u: + Văn b n ngh xin gi m v n c a doanh nghi p, có gi i trình tài s n thanh lý b l , nh ng khó khăn c a doanh nghi p không có kh năng t bù p kho n l do thanh lý tài s n nói trên; + H sơ thanh lý tài s n, v t tư kém, m t phNm ch t, k thu t l c h u, t n ng ch m luân chuy n, quy t toán kho n l do thanh lý tài s n, Báo cáo quy t toán các năm có liên quan; + Báo cáo k t qu ki m kê xác nh l i giá tr tài s n c a H i ng ki m kê doanh nghi p phù h p v i báo cáo ã g i cơ quan c p trên và Ban ch o ki m kê Trung ương; + Văn b n c a cơ quan qu n lý c p trên ngh x lý kho n l thanh lý tài s n xin gi m v n cho doanh nghi p. 3.3.2- Cơ quan thNm nh và ra quy t nh gi m v n cho doanh nghi p: + i v i các doanh nghi p Trung ương g i văn b n kèm h sơ, tài li u báo cáo B Tài chính xem xét và quy t nh gi m v n cho doanh nghi p; + i v i các doanh nghi p a phương g i văn b n kèm h sơ, tài li u báo cáo S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. S Tài chính - V t giá thNm nh s li u báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh gi m v n cho doanh nghi p. 4- i v i các kho n n t n ng, n khó òi 4.1- i v i các kho n n ph i thu nhưng không có kh năng thu h i:
  4. i v i các kho n n ph i thu, nhưng không có kh năng thu h i ư c, doanh nghi p ph i l p h sơ xác nh rõ m c , nguyên nhân, trách nhi m và bi n pháp x lý ho c trình cơ quan có thNm quy n x lý theo nguyên t c: 4.1.1. Trư ng h p kho n n t n ng ph i thu do l i c a cá nhân, t ch c gây ra thì cá nhân, t ch c ó ph i b i thư ng và x lý theo quy nh c a pháp lu t. H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c ( i v i doanh nghi p không có H i ng qu n tr ) quy t nh m c b i thư ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Kho n chênh l ch gi a s n ph i thu v i s ti n ã b i thư ng c a ương s ư c x lý theo quy nh t i ti t 4.1.2 và ti t 4.1.3 dư i ây. 4.1.2. Trư ng h p không ph i do l i c a cá nhân, t ch c thì trư c h t doanh nghi p ph i t bù p b ng kho n d phòng n ph i thu khó òi, Qu d phòng tài chính c a doanh nghi p, n u qu này không thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh hàng năm c a doanh nghi p, nhưng t i a không quá 5 năm. 4.1.3. N u quá th i h n nêu t i ti t 4.1.2 nh ng doanh nghi p b l không có kh năng t bù p kho n n ph i thu khó òi thì có văn b n gi i trình c th v các kho n n ph i thu khó òi: nguyên nhân; nh ng khó khăn c a doanh nghi p không có kh năng t bù p kho n n khó òi, kèm theo các tài li u có liên quan, báo cáo B Tài chính xem xét x lý tài chính cho doanh nghi p tuỳ theo tính ch t và m c c th c a t ng kho n n khó òi; trư ng h p vư t thNm quy n B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 4.2- i v i các kho n n ph i tr ngân sách : i v i các kho n n ph i tr ngân sách nhà nư c bao g m ti n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t 31/12/1999 tr v trư c, nhưng doanh nghi p ã chi m d ng u tư thành tài s n c nh theo d án ư c duy t, n nay v n không có kh năng thanh toán thì doanh nghi p làm văn b n gi i trình kèm theo h sơ, tài li u g i B Tài chính. ng th i doanh nghi p ph i t ki m i m vi c n t n ng này nh m ngăn ng a vi c tái ph m. B Tài chính xem xét t ng trư ng h p x lý tăng v n cho doanh nghi p. H sơ, tài li u và thNm quy n xem xét, quy t nh x lý như sau: 4.2.1. H sơ, tài li u: + Báo cáo k t qu ki m kê xác nh l i giá tr tài s n c a H i ng ki m kê doanh nghi p phù h p v i báo cáo ã g i cơ quan c p trên và Ban ch o ki m kê Trung ương; + Văn b n ngh gi i quy t c p h tr v n u tư t ngu n doanh nghi p còn n ngân sách nhà nư c, trong ó gi i trình rõ: - T ng giá tr u tư theo d án ư c duy t; - Tr giá u tư xây d ng cơ b n, mua s m trang thi t b ... theo quy t toán ã hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng; - Các ngu n v n huy ng vào u tư :
  5. * V n ngân sách nhà nư c c p; * V n c a doanh nghi p (qu phát tri n s n xu t kinh doanh, v n kinh doanh khác); * V n vay ngân hàng và t ch c, cá nhân khác; * V n chi m d ng ti n thu và các kho n ph i n p ngân sách (chi ti t theo t ng kho n ph i n p). + D án u tư m r ng s n xu t kinh doanh ư c c p có thNm quy n phê duy t; + Quy t toán u tư xây d ng cơ b n ư c phê duy t theo úng quy nh hi n hành; + Quy t toán tài chính, quy t toán thu c a các năm có liên quan n các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c còn n ng mà doanh nghi p ã chi m d ng u tư; + Xác nh n c a C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v : - S thu và các kho n ph i n p ngân sách còn n ng trư c khi chi m d ng u tư; - S thu và các kho n ph i n p ngân sách ã chi m d ng u tư n 31/12/1999. + Văn b n c a cơ quan qu n lý c p trên ngh gi i quy t c p h tr v n u tư cho doanh nghi p t ngu n ph i tr ngân sách nhà nư c. 4.2.2. Trình t , cơ quan thNm nh, ra quy t nh và th c hi n: + i v i doanh nghi p Trung ương g i h sơ, tài li u cho B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) xem xét gi i quy t. + i v i doanh nghi p a phương g i h sơ, tài li u cho S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. S Tài chính-V t giá t ng h p h sơ ngh x lý ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c v s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c n ng c a doanh nghi p a phương trình U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, có ý ki n b ng văn b n kèm theo h sơ c a doanh nghi p g i B Tài chính xem xét, quy t nh. + B Tài chính thNm nh, xem xét h tr v n u tư cho doanh nghi p b ng hình th c ghi thu, ghi chi t i a b ng s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c mà doanh nghi p ã s d ng ưa vào u tư, sau khi huy ng h t các ngu n v n c a doanh nghi p trong các năm trư c n h t năm 1999. + B Tài chính th c hi n ghi thu, ghi chi cho các doanh nghi p Trung ương và các doanh nghi p có thu tiêu th c bi t; các kho n ghi thu, ngân sách Trung ương hư ng 100%. + S Tài chính- V t giá th c hi n ghi thu, ghi chi cho các doanh nghi p a phương sau khi có ý ki n ng ý c a B Tài chính, các kho n ghi thu, ngân sách a phương ư c hư ng 100%.
  6. 5- H ch toán và i u ch nh s k toán Căn c t ng trư ng h p x lý c th c a doanh nghi p và quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n, doanh nghi p h ch toán vào các tài kho n k toán liên quan theo ch k toán qui nh. Trên cơ s ó ch n ch nh công tác h ch toán, ng th i i u ch nh s k toán, l p báo cáo tài chính và b ng cân i tài chính theo ch hi n hành. N u các quy t nh x lý trư c khi l p báo cáo quy t toán năm 2000 thì i u ch nh vào s k toán c a năm 2000. Trư ng h p các quy t nh x lý sau khi báo cáo quy t toán năm 2000 ã ư c l p thì i u ch nh vào s k toán c a năm 2001. 6- T ch c th c hi n Các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty nhà nư c và các doanh nghi p nhà nư c, theo ch c năng, nhi m v ư c giao ch o, hư ng d n, ôn c th c hi n k p th i Ch th 12/2001/CT-TTg và Thông tư này. H sơ ( y theo quy nh trên ây) ư c g i n B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p), S Tài chính- V t giá, th i gian ch m nh t là ngày 31/12/2001, riêng trư ng h p thanh lý tài s n, v t tư kém, m t phNm ch t t n ng ch m luân chuy n, th i gian g i h sơ ch m nh t là ngày 31/12/2002. Quá th i h n trên s không ư c xem xét gi i quy t theo n i dung Thông tư này. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (do S Tài chính ch trì) làm báo cáo t ng h p vi c th c hi n theo t ng n i dung c a Ch th s 12/2001/CT- TTg và Thông tư này, nh ng vư ng m c t n t i và ki n ngh x lý, báo cáo làm 2 t vào ngày 30/9/2001 và ngày 31/12/2001; Trư ng h p như ng bán, thanh lý tài s n vào năm 2002 thì báo cáo vào ngày 30/6/2002 và ngày 31/12/2002 g i B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày có hi u l c thi hành Ch th s 12/2001/CT-TTg ngày 23/5/2001 c a Th tư ng Chính ph , áp d ng x lý k t qu ki m kê tài s n và xác nh l i giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c th i i m 0 gi ngày 1/1/2000 theo Quy t nh s 150/1999/Q -TTg ngày 8/7/1999 c a Th tư ng Chính ph . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty và các doanh nghi p nhà nư c ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản