Thông tư số 65-TC/ĐTPT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư số 65-TC/ĐTPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 65-TC/ĐTPT ề việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 65-TC/ĐTPT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65-TC/ TPT Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 65 TC/ TPT NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯ NG D N B O HI M CÔNG TRÌNH XÂY D NG Căn c Lu t ngân sách nhà nư c ban hành ngày 20/3/1996; Căn c Ngh nh s 100/CP ngày 18/12/1993 c a Chính ph v kinh doanh b o hi m và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Thông tư s 04/TTLB ngày 10/9/1996 c a Liên B B Xây d ng - B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n th c hi n b o hi m công trình xây d ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Khi ti n hành u tư và xây d ng ch u tư các d án u tư ph i mua b o hi m công trình xây d ng t i Công ty b o hi m ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. Riêng các d án u tư xây d ng nhà c a tư nhân, Nhà nư c khuy n khích mua b o hi m công trình xây d ng. Các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Các d án u tư s d ng v n Nhà nư c s không ư c c p v n ngân sách nhà nư c và v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c cho các kho n thi t h i r i ro thu c ph m vi ph i mua b o hi m công trình. 2. Phí b o hi m công trình xây d ng là m t b ph n v n u tư c a d án, ư c tính trong t ng d toán (d toán) công trình ư c duy t. Trư ng h p ch u tư u quy n cho nhà th u mua b o hi m thì phí b o hi m ư c tính trong giá tr gói th u. Phí b o hi m ư c xác nh theo quy nh hi n hành c a B Tài chính và là m c phí cao nh t ch u tư ti n hành mua b o hi m. 3. Các t ch c, cá nhân nh n th u xây l p, tư v n, cung ng v t tư thi t b ph i mua b o hi m cho v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công, b o hi m tai n n i v i ngư i lao ng, b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba, b o hi m cho s n phNm kh o sát, thi t k ... trong quá trình th c hi n d án. Phí b o hi m tính vào chi phí s n xu t.
  2. II. QUY NNH C TH 1. i tư ng mua b o hi m 1.1. Ch u tư: - Các d án u tư s d ng v n Nhà nư c. - Các d án u tư c a Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n và H p tác xã. - Các d án u tư c a tư nhân. 1.2. Các t ch c, cá nhân có liên quan n các d án u tư: - Tư v n xây d ng. - Cung ng v t tư thi t b . - Xây l p. 2. Lo i hình b o hi m: 2.1. Ch u tư ph i mua nh ng lo i b o hi m sau: - B o hi m công trình xây d ng trong quá trình th c hi n u tư (bao g m c trách nhi m dân s i v i ngư i th ba do công trình xây d ng gây ra) ng phó v i nh ng thi t h i do nh ng r i ro b t ng và không lư ng trư c ư c như cháy, ng t, lũ l t... Phí b o hi m tính vào giá tr công trình và ư c quy t toán trong kho n m c chi phí khác. - B o hi m v t tư, thi t b xây d ng thu c trách nhi m qu n lý c a ch u tư trong quá trình v n chuy n t nơi mua (nh n hàng) n chân công trình và ang b o qu n trong kho. Phí b o hi m ư c tính vào giá c a v t tư thi t b . 2.2. Các t ch c, cá nhân có liên quan n các d án u tư ph i mua các lo i b o hi m sau: - B o hi m tài s n thu c trách nhi m qu n lý như v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công... - B o hi m trách nhi m bao g m: b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba trong quá trình thi công; b o hi m tai n n i v i ngư i lao ng c a các t ch c nói trên trong th i gian ư c b o hi m; b o hi m trách nhi m ngh nghi p c a các t ch c tư v n u tư xây d ng. Phí b o hi m tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh c a các t ch c, cá nhân nói trên. 3. Phương th c mua b o hi m, thanh toán phí b o hi m:
  3. 3.1. Quy t c, i u kho n, phí b o hi m: Th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. 3.2. Th t c mua b o hi m: Trư ng h p không có tho thu n nào khác gi a i tư ng mua b o hi m và công ty b o hi m thì th t c b o hi m ư c áp d ng như sau: a) i v i ch u tư: Ch u tư tr c ti p ho c u quy n cho nhà th u mua b o hi m công trình xây d ng t i công ty b o hi m do ch u tư l a ch n. Ngư i mua b o hi m g i cho công ty b o hi m các h sơ sau: - Sơ m t b ng công trình. - Văn b n tóm t t v k t c u và bi n pháp thi công công trình. - T ng d toán công trình ư c duy t ho c giá trúng th u. -H p ng mua v t tư thi t b . - B n trích l c ph n b o hi m trong h p ng xây d ng. - Nh ng văn b n c n thi t khác theo yêu c u c a quy t c b o hi m. Căn c vào d toán phí b o hi m, bi u phí b o hi m và h sơ nói trên, công ty b o hi m tính toán m c phí b o hi m và c p ơn b o hi m cho ngư i mua b o hi m. b) i v i các t ch c, cá nhân có liên quan n d án u tư: ngư i mua b o hi m g i cho công ty b o hi m các h sơ sau: - B n kê s lư ng, giá tr v t tư, máy móc, thi t b thi công trên công trư ng. - B n danh sách lao ng tham gia mua b o hi m. - D ki n giá tr tài s n xung quanh công trư ng có th t n th t trong quá trình thi công. - B n kê nh ng d án ã th c hi n trong 5 năm g n nh t. - Nh ng văn b n c n thi t khác theo yêu c u c a quy t c b o hi m. Công ty b o hi m xem xét, ánh giá và nh m c phí b o hi m, c p ơn b o hi m cho ngư i mua b o hi m. 3.3. Thanh toán phí b o hi m: - i v i phí b o hi m v t tư, thi t b phí b o hi m ư c thanh toán y và úng h n theo quy nh trong ơn b o hi m. - i v i b o hi m công trình xây d ng, phí b o hi m ư c thanh toán m t ho c nhi u l n theo quy nh trong ơn b o hi m và k ho ch năm ư c duy t. - i v i các lo i b o hi m khác, phí b o hi m ư c thanh toán theo quy nh trong ơn b o hi m.
  4. 4. B i thư ng: - Khi x y ra s c thu c trách nhi m b o hi m, ngư i ư c b o hi m ph i thông báo ngay cho công ty b o hi m bi t và trong th i h n b y ngày sau ph i thông báo chi ti t b ng văn b n cho công ty b o hi m. - Sau khi nh n ư c thông báo c a ngư i ư c b o hi m, trong th i h n ba ngày công ty b o hi m ph i c cán b ho c m i chuyên gia chuyên ngành (khi c n thi t) n hi n trư ng ánh giá nguyên nhân, m c t n th t. - Công ty b o hi m ph i b i thư ng cho ngư i ư c b o hi m theo úng các i u ki n và i u kho n c a ơn b o hi m. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c t ngày ký và thay th Thông tư 105 TC/ T ngày 8/12/1994 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản