intTypePromotion=3

Thông tư số 66/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư số 66/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 66/2005/TT-BTC về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất,tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 66/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 66/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 74/2005/QĐ-TTG NGÀY 06/4/2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C S D NG TI N CHUY N QUY N S D NG Đ T,TI N BÁN NHÀ XƯ NG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC KHI T CH C KINH T PH I DI D I TR S , CƠ S S N XU T KINH DOANH THEO QUY HO CH Căn c Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng ti n chuy n quy n s d ng đ t, ti n bán nhà xư ng và các công trình khác khi t ch c kinh t ph i di d i tr s , cơ s s n xu t kinh doanh theo quy ho ch; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I/ PH M VI, Đ I TƯ NG TH C HI N: 1/ Thông tư này hư ng d n vi c s d ng s ti n thu đư c khi chuy n quy n s d ng đ t, ti n bán nhà xư ng và các công trình xây d ng khác khi t ch c kinh t (công ty nhà nư c, các doanh nghi p khác ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t H p tác xã và các t ch c kinh t khác) có tr s , cơ s s n xu t kinh doanh ph i di d i theo quy ho ch do ô nhi m môi trư ng theo quy t đ nh ho c thông báo c a cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph . 2/ T ch c kinh t ph i di d i tr s , cơ s s n xu t kinh doanh mà không ph i theo quy ho ch do ô nhi m môi trư ng; các đơn v không ph i là t ch c kinh t ph i di d i tr s , cơ s s n xu t kinh doanh do ô nhi m môi trư ng thì không thu c đ i tư ng áp d ng t i Thông tư này. II/ X LÝ TÀI CHÍNH V Đ T QUY Đ NH T I ĐI U 2 QUY T Đ NH S 74/2005/QĐ-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH ; M T S KHO N T I ĐI U NÀY ĐƯ C HƯ NG D N C TH NHƯ SAU: 1/ Đi m a kho n 1 quy đ nh v đ t đang s d ng thu c quy ho ch xây d ng các công trình qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, xây d ng khu công nghi p, c m công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t , các d án đ u tư theo quy đ nh t i Đi u 36 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; trư ng h p đ t đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n s d ng đ t đã n p không thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c đ t đang s d ng có ngu n g c h p pháp (đ đi u ki n đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t mà không ph i n p ti n s d ng đ t) quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 2 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph khi b thu h i đ t thì đư c b i thư ng, h tr theo quy đ nh t i Ngh đ nh 197/2004/NĐ- CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t. Trư ng h p t ch c kinh t đang thuê đ t và tr ti n thuê đ t cho Nhà nư c, nhưng đ t đang s d ng có ngu n g c là đ t đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n s d ng đ t đã n p không thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c đ t đang s d ng có ngu n g c h p pháp (đ đi u ki n đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t mà không ph i
  2. n p ti n s d ng đ t) khi b thu h i đ t đư c b i thư ng, h tr v đ t theo quy đ nh t i Ngh đ nh 197/2004/NĐ-CP c a Chính ph . Trư ng h p đ t đang s d ng có ngu n g c là đ t nông nghi p (nh n chuy n như ng; s d ng đ t c a h gia đình, cá nhân...) thì ti n b i thư ng cho t ch c kinh t đư c xác đ nh b ng di n tích đ t nhân v i giá đ t nông nghi p t i th i đi m b i thư ng đ t; ph n chênh l ch còn l i (chênh l ch gi a giá đ t phi nông nghi p v i giá đ t nông nghi p) đư c x lý theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 2 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph . 2/ Đi m a kho n 2 quy đ nh v đ t đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n s d ng đ t đã n p không thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c đ t đang s d ng có ngu n g c h p pháp (đ đi u ki n đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t mà không ph i n p ti n s d ng đ t) khi chuy n quy n s d ng đ t thì đư c s d ng s ti n này theo quy đ nh t i Đi u 7 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p đang thuê đ t và tr ti n thuê đ t cho Nhà nư c, nhưng đ t đang s d ng có ngu n g c là đ t đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n s d ng đ t đã n p không thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c đ t đang s d ng có ngu n g c h p pháp (đ đi u ki n đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t mà không ph i n p ti n s d ng đ t) thì khi chuy n quy n s d ng đ t đơn v cũng đư c s d ng s ti n này theo quy đ nh t i Đi u 7 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph . 3/ Kho n 3 quy đ nh v t ch c kinh t đư c chuy n m c đích s d ng đ t phù h p v i quy ho ch đ xây d ng các công trình dân d ng ch áp d ng đ i v i t ch c kinh t c a Nhà nư c có ch c năng kinh doanh xây d ng công trình dân d ng (bao g m nhà , nhà cao t ng, các công trình khác dùng đ kinh doanh), có đ năng l c đ th c hi n và các đi u ki n c th khác do U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy đ nh (riêng thành ph H Chí Minh và các đ a phương đang th c hi n ho c đư c Th tư ng Chính ph cho phép v n d ng th c hi n theo Quy t đ nh s 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v x lý s p x p l i nhà đ t thu c s h u nhà nư c trên đ a bàn thành ph H Chí Minh thì đư c ti p t c th c hi n theo các quy đ nh t i Quy t đ nh s 80/2001/QĐ- TTg). S ti n thu đư c t chuy n m c đích s d ng đ t c a t ch c kinh t đư c x lý như đ i v i trư ng h p chuy n quy n s d ng đ t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i kho n 2 M c này. 4/ V kho n ti n h tr cho t ch c kinh t không ph i là công ty nhà nư c quy đ nh t i đi m b kho n 1, đi m b kho n 2 Đi u 2 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , căn c vào th c t đ a phương, Ch t ch u ban nhân dân c p t nh quy t đ nh m c h tr chung trên đ a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương làm căn c cho S Tài chính xác đ nh m c ti n h tr c th cho t ng trư ng h p. III/ TRÌNH T , TH T C TH C HI N VI C CHUY N QUY N S D NG Đ T, BÁN NHÀ XƯ NG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC, CHUY N M C ĐÍCH S D NG Đ T QUY Đ NH T I ĐI U 4 QUY T Đ NH S 74/2005/QĐ-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH ĐƯ C HƯ NG D N C TH NHƯ SAU: T ch c kinh t có tr s , cơ s s n xu t kinh doanh ph i di d i, căn c vào quy ho ch s d ng đ t đư c c p có th m quy n phê duy t theo quy đ nh c a pháp lu t đ t đai hi n hành; căn c vào quy t đ nh (thông báo) ph i di d i c a cơ quan nhà nư c có th m quy n: 1- Liên h v i các cơ quan ch c năng c a đ a phương tìm đ a đi m m i đ th c hi n di chuy n tr s , cơ s s n xu t kinh doanh theo quy ho ch và quy đ nh v di d i c a U ban nhân dân c p t nh.
  3. 2- Có văn b n đ ngh v i S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch - Ki n trúc (S Xây d ng) c a đ a phương đ xác đ nh quy ho ch s d ng đ t c a khu đ t mà t ch c đang s d ng ph i di d i. Sau khi nh n đư c văn b n đ ngh c a t ch c kinh t , S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch - Ki n trúc (S Xây d ng) ph i có ý ki n b ng văn b n v quy ho ch s d ng đ i v i khu«n viên đ t c a t ch c kinh t có tr s , cơ s s n xu t kinh doanh ph i di d i. 3- L p k ho ch, phương án di d i, phương án x lý cơ s nhà đ t ph i di d i: căn c vào quy ho ch s d ng đ t đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t, t ch c kinh t có văn b n đ ngh kèm theo phương án x lý cơ s nhà đ t đang s d ng ph i di d i: bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, chuy n quy n s d ng đ t ho c chuy n m c đích s d ng đ t đ th c hi n d án đ u tư xây d ng các công trình dân d ng nh m m c đích kinh doanh n u có đ đi u ki n theo quy đ nh t i kho n 3 M c II Thông tư này. K ho ch, phương án di d i, phương án x lý, văn b n đ ngh trên đây đư c g i đ n B , ngành ch qu n, T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p và B Tài chính (đ i v i t ch c kinh t c a nhà nư c do trung ương qu n lý); g i các S , ban, ngành ch qu n, S Tài chính, U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau đây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) nơi có tr s , cơ s s n xu t kinh doanh ph i di d i đ i v i t ch c kinh t nhà nư c do đ a phương qu n lý và t ch c kinh t không ph i là công ty nhà nư c. 4- H sơ v nhà đ t kèm theo k ho ch, phương án di d i, phương án x lý, văn b n đ ngh x lý cơ s nhà đ t ph i di d i g m: - Gi y t ch ng minh ngu n g c s h u nhà, quy n s d ng đ t. Trong trư ng h p không có gi y t v đ t đai, nhà xư ng thì ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p huy n v quá trình s d ng đ t và đ t đang s d ng không có tranh ch p. - Sơ đ m t b ng hi n tr ng nhà đ t theo quy đ nh c a các cơ quan ch c năng. - Ý ki n b ng văn b n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch - Ki n trúc (S Xây d ng) v quy ho ch s d ng đ t nơi có tr s , cơ s s n xu t kinh doanh ph i di d i. 5- Sau khi nh n đư c k ho ch, phương án di d i, phương án x lý, văn b n đ ngh c a t ch c kinh t và h sơ g i kèm: - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các đoàn th , Ch t ch H i đ ng qu n tr T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p xem xét, phê duy t k ho ch, phương án di d i; phương án x lý c a t ch c kinh t thu c c p mình qu n lý. - S , ban, ngành, U ban nhân dân c p huy n có ý ki n b ng văn b n v i S Tài chính đ S Tài chính báo cáo U ban nhân dân c p t nh xem xét, phê duy t k ho ch, phương án di d i, phương án x lý c a t ng t ch c kinh t thu c c p mình qu n lý. IV/ TH M QUY N BÁN NHÀ XƯ NG, CÔNG TRÌNH XÂY D NG KHÁC G N LI N V I Đ T, CHUY N QUY N S D NG Đ T QUY Đ NH T I ĐI U 5 QUY T Đ NH S 74/2005/QĐ-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH ; M T S KHO N T I ĐI U NÀY ĐƯ C HƯ NG D N C TH NHƯ SAU: 1/ Kho n 1 quy đ nh vi c bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác g n li n v i đ t, chuy n quy n s d ng đ t c a công ty nhà nư c (t ch c kinh t nhà nư c) do đ i di n ch s h u quy t đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p nhà nư c như sau:
  4. a/ B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các đoàn th , Ch t ch H i đ ng qu n tr T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p quy t đ nh vi c bán nhà xư ng, công trình xây d ng g n li n v i đ t, chuy n quy n s d ng đ t c a công ty nhà nư c (t ch c kinh t nhà nư c) thu c c p mình qu n lý sau khi có ý ki n c a B trư ng B Tài chính. b/ Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh bán nhà, xư ng, công trình xây d ng g n li n v i đ t, chuy n quy n s d ng đ t c a công ty nhà nư c (t ch c kinh t nhà nư c) thu c đ a phương qu n lý. 2/ Kho n 2 v bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác g n li n v i đ t, chuy n quy n s d ng đ t c a t ch c kinh t không ph i là t ch c kinh t c a nhà nư c đư c th c hi n như sau: a/ T ch c kinh t đang s d ng đ t đư c Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t mà ti n đó không thu c ngu n v n c a Ngân sách nhà nư c ho c đ t đang s d ng có ngu n g c h p pháp c a h gia đình, cá nhân (khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t không ph i n p ti n s d ng đ t) thì t ch c kinh t t quy t đ nh vi c chuy n quy n s d ng đ t, chuy n m c đích s d ng đ t theo quy ho ch, bán nhà xư ng và công trình xây d ng khác theo quy đ nh c a pháp lu t. b/ Đ i v i t ch c kinh t s d ng đ t đư c Nhà nư c cho thuê, đ t đư c Nhà nư c giao đ t không thu ti n s d ng đ t, giao có thu ti n s d ng đ t nhưng đư c mi n n p ti n s d ng đ t, các trư ng h p khác không thu c kho n 1, đi m a kho n 2 M c này, vi c chuy n như ng quy n s d ng đ t do Ch t ch U ban nhân nhân c p t nh quy t đ nh. Trư ng h p có nhà xư ng, công trình xây d ng khác là tài s n c a t ch c kinh t xây d ng trên đ t thì U ban nhân dân t nh xem xét x lý theo m t trong hai hình th c sau: - Đ t ch c kinh t t quy t đ nh bán, sau khi có ý ki n c a U ban nhân dân c p t nh. - U ban nhân dân c p t nh tho thu n v i t ch c kinh t đ mua l i ph n tài s n trên đ t c a t ch c kinh t theo giá bán t i th trư ng đ a phương; sau đó th c hi n bán đ u giá cùng v i quy n s d ng đ t. V/ PHƯƠNG TH C BÁN NHÀ XƯ NG, CÔNG TRÌNH XÂY D NG KHÁC G N LI N V I Đ T QUY Đ NH T I ĐI U 6 QUY T Đ NH S 74/2005/QĐ-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH ĐƯ C HƯ NG D N C TH NHƯ SAU: 1/ Đi m a kho n 1 v bán đ u giá: công ty nhà nư c khi di d i đ n đ a đi m m i ph i th c hi n bán đ u giá nhà xư ng, công trình xây d ng khác, đ u giá quy n s d ng đ t đ i v i cơ s đang s d ng ph i di d i; vi c xác đ nh giá kh i đi m nhà xư ng, công trình xây d ng khác, giá kh i đi m quy n s d ng đ t đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v bán đ u giá tài s n, đ u giá quy n s d ng đ t. Ngư i có th m quy n phê duy t k t qu bán đ u giá là ngư i có th m quy n quy t đ nh bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, chuy n như ng quy n s d ng đ t quy đ nh t i kho n 1 M c IV Thông tư này. 2/ Kho n 2 quy đ nh trư ng h p đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép chuy n m c đích s d ng đ t, bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, chuy n như ng quy n s d ng đ t theo hình th c bán ch đ nh thì giá nhà xư ng, công trình xây d ng khác, giá chuy n như ng quy n s d ng đ t, giá đ t chuy n m c đích s d ng ph i sát v i giá bán nhà, giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng t i th i đi m bán. Sau khi có quy t đ nh phê duy t c a c p có th m quy n v bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, chuy n quy n s d ng đ t; chuy n m c đích s d ng đ t; t ch c kinh t ph i t ch c đ nh giá đ t, đ nh giá nhà xư ng, công trình xây d ng khác. Vi c đ nh giá nhà xư ng, công trình xây d ng khác, đ nh giá đ t ph i thông qua m t t ch c có ch c năng th m đ nh giá c a Nhà nư c, đư c S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c trung ương th m đ nh trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t.
  5. VI/ VI C QU N LÝ, S D NG S TI N THU ĐƯ C QUY Đ NH T I ĐI U 7 QUY T Đ NH S 74/2005/QĐ-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH ĐƯ C HƯ NG D N C TH NHƯ SAU: 1/ Căn c vào s ti n thu đư c t bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, chuy n quy n s d ng đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, ti n b i thư ng, h tr đ t, ti n b i thư ng, h tr tài s n trên đ t, t ch c kinh t có trách nhi m xác đ nh rõ ph n giá tr quy n s d ng đ t, ph n giá tr nhà xư ng, công trình xây d ng khác trong t ng s s ti n thu đư c báo cáo B , ngành ch qu n, t ng công ty nhà nư c, đ ng g i B Tài chính (S Tài chính). Vi c xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t, giá tr tài s n trên đ t ph i trên cơ s cơ c u giá tr (t l %) c a m i lo i tài s n đã đư c xác đ nh trong t ng giá tr c a cơ s nhà đ t theo quy t đ nh (phê duy t) c a cơ quan có th m quy n quy đ nh t i m c IV Thông tư này; trong trư ng h p cơ s nhà đ t thu c di n Nhà nư c thu h i thì ti n b i thư ng đ t, h tr đ t, b i thư ng tài s n, h tr tài s n theo phương án b i thư ng h tr đư c c p có th m quy n phê duy t. Trong báo cáo g i B , ngành ch qu n, t ng công ty nhà nư c đ ng g i B Tài chính ph i xác đ nh: - Ph n ti n s d ng đ t, ti n chuy n như ng quy n s d ng đ t, ti n bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, b i thư ng đ t, b i thư ng tài s n,... thu c v n c a t ch c kinh t . - Ph n ti n s d ng đ t, ti n chuy n như ng quy n s d ng đ t, ti n bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, ti n h tr đ t, h tr tài s n thu c v n c a ngân sách nhà nư c. 2/ Căn c vào báo cáo c a t ch c kinh t ; quy đ nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư; quy đ nh v vi c s d ng ti n chuy n quy n s d ng đ t, bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác khi t ch c kinh t ph i di d i theo quy ho ch quy đ nh t i Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg, cơ quan tài chính cùng c p có trách nhi m xác đ nh: a/ Ph n ti n thu đư c thu c v n c a t ch c kinh t theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 2, đi m a kho n 2 Đi u 2, đi m a kho n 1 Đi u 3 và chi phí di d i quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 7 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , c th g m: - Chi phí đã đ u tư vào đ t b ng ngu n v n mà Nhà nư c đã giao cho t ch c nhưng chưa thu h i đư c (n u có); chi phí đã đ u tư vào đ t b ng ti n không thu c v n ngân sách nhà nư c; - Giá tr c a tài s n, ti n s d ng đ t, ti n chuy n quy n s d ng đ t, ti n chuy n m c đích s d ng đ t, ti n b i thư ng h tr đ i v i t ch c kinh t đã đư c Nhà nư c giao v n ho c do t ch c kinh t t o l p b ng ti n không thu c ngu n v n c a ngân sách nhà nư c; - Chi phí di d i th c t không vư t quá đ nh m c đư c duy t; trư ng h p không có đ nh m c thì theo th c t t i th trư ng đ a phương; - Chi phí liên quan đ n vi c bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, chuy n quy n s d ng đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, g m: chi phí đo v nhà đ t, chi phí bán nhà, chuy n quy n s d ng đ t (chi phí đ nh giá, th m đ nh giá, chi phí t ch c bán đ u giá và các chi phí khác có liên quan). b/ Ph n ti n công ty nhà nư c, t ch c kinh t c a Nhà nư c đư c h tr , đư c s d ng quy đ nh t i đi m b kho n 1, đi m b kho n 2, kho n 3 Đi u 2, đi m b kho n 1 Đi u 3 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg, đây là v n c a ngân sách đ u tư cho t ch c kinh t c a nhà nư c; ph n ti n h tr cho t ch c kinh t không ph i c a nhà nư c quy đ nh t i đi m b kho n 1 và đi m b kho n 2 Đi u 2 Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph . c/ Ph n ti n còn l i (n u có) đư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành.
  6. VII/ TRÌNH T , TH T C N P, C P PHÁT TI N THU ĐƯ C T BÁN NHÀ, CHUY N QUY N S D NG Đ T, CHUY N M C ĐÍCH S D NG Đ T, TI N H TR V Đ T, H TR V TÀI S N: 1/ Ti n thu đư c t bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, ti n chuy n quy n s d ng đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, h tr v đ t, h tr tài s n sau khi tr đi s ti n thu c v n c a t ch c kinh t theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 và s ti n ph i n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh đi m c kho n 2 M c VI Thông tư này; s ti n còn l i là v n c a ngân sách nhà nư c đ u tư, h tr cho t ch c kinh t ph i n p toàn b vào tài kho n t m gi t i Kho b c nhà nư c c p t nh do đ i di n ch s h u (B , ngành ch qu n, T ng công ty nhà nư c) làm ch tài kho n đ i v i t ch c kinh t nhà nư c thu c trung ương qu n lý; S Tài chính làm ch tài kho n (đ i v i các t ch c kinh t còn l i) và đư c theo dõi chi ti t t i t ng t ch c kinh t ph i di d i. 2/ Vi c c p phát ti n t tài kho n t m gi t i Kho b c nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c trung ương đư c th c hi n như sau: 2.1- Đ i v i t ch c kinh t c a Nhà nư c: a- Căn c vào h sơ đ ngh c a B , cơ quan ngang B , cơ quan trung ương c a các t ch c đoàn th , T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p (đ i v i t ch c kinh t nhà nư c thu c trung ương); S , ban, ngành, U ban nhân dân c p huy n, T ng công ty nhà nư c do U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh thành l p (đ i v i t ch c kinh t nhà nư c thu c đ a phương), B trư ng B Tài chính (Giám đ c S Tài chính) xem xét quy t đ nh c p ti n t tài kho n t m gi cho các t ch c kinh t theo d án đ u tư đư c c p có th m quy n phê duy t. H sơ kèm theo công văn đ ngh c a đơn v làm căn c đ B Tài chính (S Tài chính) quy t đ nh c p ti n, g m: - Quy t đ nh c a c p có th m quy n cho phép bán nhà xư ng, công trình xây d ng khác, chuy n quy n s d ng đ t, chuy n m c đích s d ng đ t. - Quy t đ nh phê duy t d án đ u tư c a c p có th m quy n theo quy đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng. - Xác nh n c a Kho b c nhà nư c c p t nh v s ti n đã n p vào tài kho n t m gi . b- B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các t ch c đoàn th , Ch t ch H i đ ng qu n tr T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p (Giám đ c S , ban, ngành, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, Ch t ch H i đ ng qu n tr T ng công ty do U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh thành l p) th c hi n phân b v n đ u tư theo quy t đ nh đã đư c c p có th m quy n phê duy t (quy đ nh t i đi m a kho n này) g i t ch c kinh t , Kho b c nhà nư c và cơ quan tài chính đ ng c p. 2.2- Đ i v i t ch c kinh t không ph i là t ch c kinh t c a Nhà nư c, Giám đ c S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t đ nh c p phát và chia thành 3 l n theo ti n đ d án đ u tư cơ s s n xu t kinh doanh c a đơn v t i đ a đi m m i. Trư ng h p s ti n h tr dư i 01 (m t) t đ ng, có th c p m t l n toàn b s ti n h tr cho các t ch c kinh t ; đ ng th i th c hi n vi c ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c. 3/ Kho b c nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n vi c c p phát ti n t tài kho n t m gi theo quy đ nh v ch đ qu n lý, c p phát, quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n hi n hành. T ng s ti n c p phát cho m i d án không vư t quá s ti n đư c phê duy t t i Quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính (Giám đ c S Tài chính); s còn l i sau khi quy t toán d án đ u tư (n u có) ph i n p vào ngân sách nhà nư c.
  7. 4/ H ch toán thu, chi ngân sách đ i v i ti n t m gi t i Kho b c nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c trung ương: 4.1. Vi c h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c đư c th c hi n theo nguyên t c: s thu, s chi do th c hi n ghi thu, ghi chi không cân đ i thu chi c a ngân sách nhà nư c, mà ch h ch toán ghi thu, ghi chi ph n ánh qua ngân sách nhà nư c đ qu n lý tài s n đư c đ u tư t ngu n ngân sách nhà nư c; ch tính vào thu cân đ i ngân sách đ i v i s thu còn th a ph i n p ngân sách nhà nư c. 4.2. Trình t th c hi n: a/ Hàng năm, sau khi h t th i h n thanh toán v n đ u tư (31/01 năm sau), Kho b c nhà nư c c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương l p báo cáo chi ti t t ng đơn v (theo t ng quy t đ nh c a c p có th m quy n) theo các n i dung: s đư c c p l i; s đã thanh toán trong niên đ ngân sách; s đã thanh toán lu k ; s t m ng chưa thu h i. Báo cáo này đư c g i v B Tài chính đ i v i các đơn v thu c Trung ương qu n lý, g i S Tài chính đ i v i các đơn v thu c đ a phương qu n lý trư c 20/2 năm sau đ làm th t c ghi thu, ghi chi tương ng v i s v n đã đ đi u ki n thanh toán vào Ngân sách nhà nư c theo quy đ nh. Cơ quan tài chính làm th t c ghi thu, ghi chi vào Ngân sách; 01 liên ch ng t cho Kho b c nhà nư c qu n lý tài kho n t m gi ; 01 liên ch ng t cho cơ quan ch qu n, cơ quan ch qu n có trách nhi m thông báo cho t ch c kinh t tr c thu c. - V h ch toán M c, ti u m c theo M c l c ngân sách nhà nư c: + H ch toán thu vào m c 067 (m c bán tài s n), ti u m c tương ng. + H ch toán chi: khi chi căn c vào n i dung các kho n chi đ h ch toán vào M c, ti u m c theo quy đ nh. - V h ch toán Chương: đ i v i s ti n quy t đ nh c p cho t ch c kinh t kinh t thu c ngân sách Trung ương thì h ch toán vào Chương c a B , cơ quan Trung ương đư c c p v n; đ i v i t ch c kinh t đ a phương do đ a phương qu n lý thì h ch toán Chương c a S , ban, ngành,... tương ng. Đ i v i s ti n còn l i n p ngân sách nhà nư c thì h ch toán vào c p Chương B (ngân sách t nh, thành ph ) tương ng v i Chương c a B , cơ quan Trung ương; n u c p Chương B không có Chương tương ng thì h ch toán vào Chương 150B. - V đi u ti t gi a các c p ngân sách, th c hi n theo nguyên t c: các đơn v do c p nào qu n lý thì ngân sách c p đó th c hi n ghi thu, ghi chi, c th : + Ph n c p v n cho t ch c kinh t do Trung ương qu n lý, ngân sách Trung ương ghi thu, đi u ti t 100% cho ngân sách Trung ương hư ng. + Ph n c p v n cho t ch c kinh t do đ a phương qu n lý, ngân sách đ a phương ghi thu, đi u ti t 100% cho ngân sách đ a phương hư ng. + Ph n n p ngân sách, thì đi u ti t 100% cho ngân sách đ a phương hư ng. b/ K t thúc đ u tư d án, các t ch c kinh t l p báo cáo quy t toán công trình hoàn thành g i cơ quan ch qu n. Cơ quan ch qu n xem xét và đ i chi u ch ng t do cơ quan tài chính g i đ n đ xét duy t quy t toán công trình hoàn thành theo ch đ quy đ nh; n u s đã thanh toán v i Kho b c nhà nư c l n hơn s quy t toán đư c duy t, t ch c kinh t ph i n p ngay vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư này. VIII/ ĐI U KHO N THI HÀNH:
  8. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c, đ ngh các B , ngành, đ a phương ph n ánh k p th i v i B Tài chính đ đư c hư ng d n./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i TH TRƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Huỳnh Th Nhân - Toà án nhân dân t i cao - Cơ quan TW c a các Đoàn th - HĐND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW - S TC các t nh, TP. tr c thu c TW; - Các đơn v thu c BTC; - Công báo; - C c KTVB-B Tư pháp; - Lưu: VT (2), C c QLCS.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản