Thông tư số 66-TC/ĐTPT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư số 66-TC/ĐTPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 66-tc/đtpt', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 66-TC/ĐTPT

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66-TC/ TPT Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 66 TC/ TPT NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯ NG D N QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ban hành ngày 20/03/1996; Căn c Ngh nh s 42-CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Thông tư s 04/TTLB ngày 10/9/1996 c a liên B B Xây d ng - B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư XDCB như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. V n u tư ư c quy t toán là toàn b chi phí h p pháp ã th c hi n trong quá trình u tư ưa vào khai thác s d ng. Chi phí h p pháp là chi phí theo úng h p ng ã ký k t và d toán ư c phê duy t b o m úng ch tài chính k toán c a Nhà nư c và ư c ki m toán khi có yêu c u c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. 2. Ch u tư các d án u tư, d án thi t k quy ho ch thu c m i ngu n v n u tư c a Nhà nư c ph i l p báo cáo k toán v n u tư th c hi n hàng năm và báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành. 3. D án u tư b ng nhi u ngu n v n khác nhau khi quy t toán ph i phân tích rõ t ng ngu n v n. 4. Báo cáo quy t toán v n u tư ph i xác nh y , chính xác s v n u tư th c hi n hàng năm; t ng m c v n ã u tư xây d ng công trình; giá tr tài s n bàn giao cho s n xu t, s d ng. i v i các d án kéo dài nhi u năm, khi quy t toán v n u tư ch u tư còn ph i quy i v n u tư ã th c hi n các năm trư c v m t b ng giá t i th i i m bàn giao ưa vào s n xu t, s d ng xác nh giá tr tài s n c nh m i tăng và giá tr tài s n bàn giao. 5. Quy t toán v n u tư ph i m b o th i gian, n i dung và quy trình l p, thNm tra và phê duy t theo quy nh t i Thông tư này.
 2. 6. Thông qua công tác quy t toán v n u tư, ánh giá k t qu quá trình u tư, rút kinh nghi m nh m tăng cư ng công tác qu n lý v n u tư. Ph n 2: QUY NNH C TH A. N I DUNG BÁO CÁO K TOÁN, QUY T TOÁN V N U TƯ I. Báo cáo k toán v n u tư th c hi n hàng năm 1. Khi k t thúc năm k ho ch, ch u tư ph i l p báo cáo k toán v n u tư th c hi n trong năm g i cơ quan c p phát, cho vay v n, cơ quan quy t nh u tư. Báo cáo k toán g m các n i dung sau: 1.1. Tình hình th c hi n u tư trong năm k ho ch: - Giá tr kh i lư ng th c hi n trong năm và lu k t ngày kh i công. - S v n ư c c p phát, cho vay thanh toán trong năm và lu k t kh i công. - Giá tr kh i lư ng hoàn thành i u ki n c p v n thanh toán chưa ư c thanh toán. 1.2. Ngu n v n u tư c a Ngân sách Nhà nư c và các ngu n v n khác. 1.3. Chi phí c a Ban qu n lý d án, chi phí khác trong năm và lu k t ngày kh i công. 1.4. Công trình h ng m c công trình hoàn thành ưa vào s n xu t, s d ng trong năm. 2. Báo cáo k toán v n u tư th c hi n hàng năm ph i phân tích, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch và k t qu u tư trong năm, các v n khó khăn, t n t i và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. II. Báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành 1. Khi d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành ch u tư ph i l p báo cáo quy t toán v n u tư g i cơ quan c p phát, cho vay v n, cơ quan quy t nh u tư. Trư ng h p thuê các t ch c tư v n l p báo cáo quy t toán v n u tư ph i ư c cơ quan quy t nh u tư cho phép. Báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành g m các n i dung sau ây: 1.1. T ng m c v n u tư th c hi n d án qua các năm g m: - Toàn b v n u tư th c hi n d án t giai o n chuNn b u tư n k t thúc xây d ng ưa d án vào s n xu t, s d ng. - Các ngu n v n: v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c, v n vay nư c ngoài, v n thu c Qu h tr u tư qu c gia, v n vay ngân hàng, v n c a
 3. các doanh nghi p Nhà nư c, v n h p tác liên doanh v i nư c ngoài, v n góp c a nhân dân... - Cơ c u v n: xây l p, thi t b , chi phí khác. 1.2. Các chi phí không tính vào giá tr tài s n c a d án: - Thi t h i do thiên tai, ch ho và các nguyên nhân b t kh kháng không thu c ph m vi và i tư ng ư c b o hi m. - Giá tr kh i lư ng ư c hu b theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 1.3. Giá tr tài s n bàn giao cho s n xu t, s d ng: - Giá tr tài s n có nh (TSC ) và tài s n lưu ng (TSL ) do u tư t o ra toàn b chi phí u tư cho d án sau khi ã tr i các kho n chi phí không tính vào giá tr tài s n và ư c quy i v m t b ng giá t i th i i m bàn giao ưa vào s n xu t, s dung. Phương pháp quy i v m t b ng giá t i th i i m bàn giao th c hi n theo hư ng d n c a B Xây d ng. - TSC ư c phân lo i và xác nh giá tr theo nguyên t c: chi phí liên quan tr c ti p n TSC nào thì tính cho TSC ó, chi phí chung liên quan n nhi u TSC thì phân b theo t l chi phí liên quan tr c ti p n TSC so v i t ng giá tr TSC . - Trư ng h p tài s n bàn giao cho nhi u ơn v s d ng ph i xác nh y giá trì TSC và TSL c a d án ã bàn giao cho t ng ơn v . 2. Báo cáo quy t toán h ng m c công trình hoàn thành ưa vào s n xu t, s d ng ch ph n ánh n i dung cơ b n, ch y u làm căn c xác nh giá tr tài s n ưa vào s n xu t, s d ng. 3. i v i các d án có s d ng v n nư c ngoài còn ph i có báo cáo quy t toán v n u tư riêng theo yêu c u c a các t ch c qu c t ư c ghi trong hi p nh ã ký k t (n u có). 4. i v i d án thi t k quy ho ch khi hoàn thành ch u tư ph i l p báo cáo quy t toán v n u tư g i cơ quan liên quan như d án u tư hoàn thành. Báo cáo quy t toán thi t k quy ho ch ph n ánh ngu n v n ã nh n và s d ng theo d toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và b n thuy t minh k t qu th c hi n d án thi t k quy ho ch hoàn thành. 5. i v i các d án ã k t thúc giai o n chuNn b u tư ch u tư ph i l p báo cáo quy t toán v n chuNn b u tư như i v i d án thi t k quy ho ch. III. H sơ báo cáo k toán, quy t toán v n u tư 1. H sơ báo cáo k toán v n u tư th c hi n hàng năm ư c áp d ng theo m u báo cáo k toán quy nh t i m c 4 Thông tư s 72/TTLB ngày 6/12/1991 c a liên B B Tài chính - B Xây d ng hư ng d n th c hi n ch k toán ơn v ch u tư.
 4. 2. H sơ báo cáo quy t toán v n u tư công trình hoàn thành 2.1. Ph l c văn b n pháp lý liên quan (m u s 01/QT T) 2.2. Báo cáo t ng h p quy t toán v n u tư công trình XDCB hoàn thành (m u 02/QT T); ph n ánh tình hình và k t qu u tư xây d ng công trình cũng như t n t i và ki n ngh c n gi i quy t c a ch u tư. 2.3. Báo cáo tình hình th c hi n v n u tư qua các năm (m u 03/QT T); ph n ánh tình hình s d ng v n t khi chuNn b u tư n khi hoàn thành công trình ưa vào s n xu t, s d ng và ư c quy i theo m t b ng giá t i th i i m bàn giao. 2.4. Báo cáo th c hi n v n u tư theo h ng m c công trình hoàn thành (m u 04/QT T); ph n ánh v n u tư th c hi n theo t ng h ng m c công trình, cơ c u v n u tư. 2.5. S lư ng và giá tr TSC m i tăng (m u 05/QT T); ph n ánh s lư ng giá tr t ng TSC m i tăng phân theo ngu n v n u tư, theo i tư ng s d ng. 2.6. S lư ng và giá tr TSL bàn giao (m u 06/QT T); ph n ánh s lư ng, giá tr t ng lo i nguyên li u, v t li u, nhiên li u, ph tùng, công c lao ng không tiêu chuNn TSC và các chi phí khác thu c TSL bàn giao cho ơn v s d ng. 2.7. Tình hình công n (m u 07/QT T); ph n ánh các kho n công n (ph i thu, ph i tr ) chưa gi i quy t xong n th i i m quy t toán v n u tư. 2.8. B ng i chi u xác nh n s li u và nh n xét c a cơ quan c p phát, cho vay v n (m u 08/QT T). 3. H sơ báo cáo quy t toán v n u tư theo h ng m c công trình hoàn thành ưa vào s n xu t, s d ng. 3.1. Báo cáo quy t toán v n u tư theo h ng m c công trình hoàn thành ưa vào s n xu t, s d ng khi toàn b công trình chưa hoàn thành (m u 09/QT T); ph n ánh tình hình th c hi n u tư cho h ng m c công trình hoàn thành. 3.2. B n i chi u xác nh n s li u và nh n xét c a cơ quan c p phát, cho vay v n (m u 08/QT T). H sơ báo cáo quy t toán v n u tư công trình ho c h ng m c công trình hoàn thành u ph i có y ch ký c a k toán trư ng, th trư ng Ban qu n lý d án ( i v i d án ư c thành l p Ban qu n lý); Ch nhi m i u hành d án ( i v i d án th c hi n hình th c Ch nhi m i u hành d án) và ch ký c a th trư ng ơn v ch u tư. 4. Cơ quan nh n báo cáo k toán, quy t toán v n u tư 4.1. Báo cáo k toán v n u tư th c hi n hàng năm: - i v i d án u tư do TW qu n lý:
 5. + Cơ quan tr c ti p c p phát, cho vay v n. + C p trên c a ch u tư (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng qu n tr T ng công ty thành l p theo Quy t nh s 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ). - i v i d án do a phương qu n lý: + Cơ quan tr c ti p c p phát, cho vay v n. + C p trên c a ch u tư (các S qu n lý ngành). + UBND a phương. - D án có v n u tư nư c ngoài: báo cáo k toán năm còn ph i g i cho các t ch c tài tr theo quy nh ã ký trong hi p (n u có). 4.2. Báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành: - i v i d án u tư do TW qu n lý: + Cơ quan tr c ti p c p phát, cho vay v n. + Cơ quan quy t nh u tư. - i v i d án do a phương qu n lý: + Cơ quan tr c ti p c p phát, cho vay v n. + UBND a phương. i v i d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án ODA báo cáo quy t toán v n u tư còn ph i ng g i cho B qu n lý ngành và B Tài chính (T ng c c TPT). B. TH M TRA, PHÊ DUY T QUY T TOÁN I. ThNm tra quy t toán d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành 1. H sơ thNm tra quy t toán - Các báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành kèm theo các văn b n quy nh t i i m 2, chương III, m c A, ph n II c a Thông tư này và các văn b n khác có liên quan theo yêu c u c a cơ quan ch trì thNm tra quy t toán. - B n i chi u, xác nh n và nh n xét vi c s d ng v n u tư i v i d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành c a cơ quan c p phát, cho vay v n.
 6. - Biên b n nghi m thu công trình (ho c h ng m c công trình) hoàn thành bàn giao ưa vào s n xu t, s d ng (b n sao). - Biên b n bàn giao tài s n gi a ch u tư v i ơn v s d ng khác (n u có). 2. N i dung thNm tra quy t toán d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành. 2.1. ThNm tra tính h p pháp c a vi c u tư xây d ng d án: - Ki m tra, i chi u danh m c, n i dung các văn b n pháp lý c a h sơ d án m b o phù h p quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Ki m tra tính pháp lý c a các h p ng kinh t do ch u tư ký v i các bên nh n th u (tư v n, xây l p, cung ng...). - ThNm tra ngu n v n, cơ c u v n và s v n u tư s d ng hàng năm c a d án theo quy t nh u tư và theo k ho ch ư c ghi hàng năm. - Phân tích, so sánh cơ c u v n u tư th c hi n (xây l p, thi t b , chi phí khác) v i cơ c u v n u tư ã ư c ghi trong quy t nh u tư và t ng d toán ư c duy t. 2.2. ThNm tra s v n u tư th c hi n hàng năm 2.3. ThNm tra chi phí kh i lư ng xây l p hoàn thành. - Quy mô d án (công trình, h ng m c công trình) hoàn thành ngh quy t toán so v i quy t nh u tư. - Giá tr kh i lư ng xây l p c a d án (công trình, h ng m c công trình) ngh quy t toán so v i giá tr d toán ư c duy t và xác nh nguyên nhân tăng, gi m. - Vi c áp d ng nh m c, ơn giá c a nhà nư c i v i t ng lo i chi phí trong t ng th i kỳ. - Xem xét biên b n nghi m thu, ánh giá ch t lư ng công trình xác nh chi phí xây l p ngh quy t toán. 2.4. ThNm tra chi phí mua s m trang thi t b . - Danh m c, ch ng lo i, tiêu chuNn k thu t, giá c ,... c a thi t b so v i d toán ư c duy t. - ThNm tra các kho n chi phí có liên quan n thi t b : chi phí v n chuy n, b o qu n, b o dư ng, gia công,... thi t b . 2.5. ThNm tra các kho n chi phí khác b ng cách so sánh th c t s d ng t ng lo i chi phí v i d toán ư c duy t.
 7. 2.6. ThNm tra vi c th c hi n các kho n chi phí u tư không tính vào giá tr công trình: - Giá tr thi t h i do thiên tai ch ho và các nguyên nhân b t kh kháng khác không thu c ph m vi b o hi m - Giá tr kh i lư ng ư c hu b theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 2.7. ThNm tra vi c xác nh giá tr tài s n bàn giao cho s n xu t, s d ng: ThNm tra vi c xác nh giá tr th c t và giá tr quy i tài s n bàn giao bao g m TSC và TSL cho ch u tư ho c cho ơn v khác qu n lý, s d ng. 2.8. ThNm tra tình hình công n , v t tư thi t b t n ng: - Các kho n n ph i thu, ph i tr . - Giá tr v t tư, thi t b t n ng. - Giá trì tài s n c a ban qu n lý d án. Sau khi thNm tra quy t toán v n u tư, cơ quan thNm tra quy t toán ph i có báo cáo b ng văn b n g i cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán và d th o thông tri phê duy t quy t toán v n u tư. 3. ThNm quy n thNm tra quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành. Trư c khi phê duy t quy t toán v n u tư i v i d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành ph i thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư theo phân c p sau: - i v i các d án nhóm A và các d án ODA có m c v n nh hơn 1,5 tri u USD, B Tài chính (T ng c c TPT) ch trì t ch c thNm tra. - i v i các d án còn l i: + D án Trung ương qu n lý do cơ quan có ch c năng giúp B trư ng (th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , ch t ch H QT các T ng công ty thành l p theo Quy t nh s 91/TTg) ch trì t ch c thNm tra. + D án a phương qu n lý do cơ quan tr c ti p c p phát, cho vay t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì t ch c thNm tra. Trư ng h p c n thi t B Tài chính và các cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán ư c thành l p T tư v n giúp thNm tra trư c khi phê duy t quy t toán. + T tư v n thNm tra quy t toán v n u tư i v i các d án thu c nhóm A do B trư ng B Tài chính quy t nh thành l p, bao g m i di n các B : B K ho ch và u tư, B Xây d ng, B qu n lý ngành, các b có liên quan, UBND t nh, thành ph tr c thu c TW ( i v i d án do a phương qu n lý), T ng c c TPT.
 8. + T tư v n thNm tra quy t toán v n u tư i v i các d án còn l i do các B (cơ quan nganh B , cơ quan thu c Chính ph , H QT T ng công ty thành l p theo Quy t nh 91/TTg) UBND t nh, thành ph tr c thu c TW quy t nh thành l p g m i di n c a các cơ quan qu n lý tương ng nói trên. T ng c c TPT, C c TPT có trách nhi m giúp các B , ngành, UBND t nh, thành ph thNm tra và trình duy t quy t toán các d án thu c các B , ngành và a phương qu n lý. 4. Quy nh v ki m toán i v i d án hoàn thành - D án hoàn thành thu c nhóm A (tr các d án nhóm A quy nh t i i m 1 m c I ph l c phân lo i d án u tư kèm theo ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ), d án s d ng v n ODA t 1,5 tri u USD tr xu ng (tr d án h tr k thu t) ph i ư c ki m toán. - Các d án còn l i vi c ki m toán ư c th c hi n theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán. Các d án ã ư c phê duy t quy t toán không qua ki m toán n u cơ quan pháp lu t phát hi n có sai sót yêu c u ki m toán l i thì chi phí ki m toán do cơ quan phê duy t quy t toán gi i quy t. - Riêng các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài vi c ki m toán d án hoàn thành ư c th c hi n theo lu t u t nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành. - N i dung ki m toán là xác nh tính úng n, h p pháp c a các s li u k toán và báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành theo úng ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. - i v i các d án ư c ki m toán, ch u tư ư c l a ch n cơ quan ki m toán h p pháp, tho thu n m c chi phí ki m toán trong ph m vi m c phí thNm tra phê duy t quy t toán c a d án và ký h p ng ki m toán sau khi có s tho n thu n c a cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán. - Cơ quan ki m toán ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s li u, tài li u trong báo cáo ki m toán và báo cáo quy t toán v n u tư ư c ki m toán. Trư ng h p d án ã ư c ki m toán n u cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán ho c cơ quan pháp lu t phát hi n sai sót thì cơ quan ki m toán ph i ch u trách nhi m v t ch t v thi t h i do k t qu ki m toán sai; Trư ng h p nghi m tr ng thì x lý theo pháp lu t hi n hành. II. Phê duy t quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành - B trư ng B Tài chính phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm A theo u quy n c a Th tư ng Chính ph và các d án ODA có m c v n nh hơn 1,5 tri u USD. - Các d án còn l i, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ng th i là ngư i quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư.
 9. Báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành sau khi ư c phê duy t ph i g i 01 (m t) b n quy t nh phê duy t quy t toán cho: + B Tài chính (T ng c c TPT) i v i d án nhóm B, nhóm C thu c các B , ngành, T ng công ty thành l p theo Quy t nh 91/TTg qu n lý. + C c TPT t nh, thành ph tr c thu c TW i v i d án nhóm B, nhóm C do a phương qu n lý. - C c TPT có trách nhi m t ng h p các d án do a phương qu n lý g i B Tài chính (T ng c c TPT). T ng c c TPT có trách nhi m giúp B trư ng B Tài chính t ng h p báo cáo v n TXDCB c a Nhà nư c. C. TH I GIAN L P, TH M TRA, PHÊ DUY T BÁO CÁO K TOÁN, QUY T TOÁN V N U TƯ I. Báo cáo k toán v n u tư th c hi n hàng năm 1. Ch m nh t là 1 tháng sau khi k t thúc năm k ho ch, ch u tư ph i hoàn thành báo cáo k toán v n u tư th c hi n trong năm g i cơ quan c p v n ho c cho vay v n i chi u xác nh n. Trong th i gian 5 ngày cơ quan c p v n ph i i chi u, xác nh n s v n ã c p và chuy n tr cho ch u tư. 2. Trong vòng 15 ngày, cơ quan c p trên ch u tư ki m tra và duy t báo cáo k toán v n u tư th c hi n. 3. i v i các d án có v n u tư nư c ngoài n u quy nh ph i ki m toán báo cáo k toán v n u tư năm thì ph i có báo cáo ki m toán kèm theo. Th i gian l p, ki m tra và phê duy t báo cáo k toán v n u tư ư c th c hi n như trên. II. Báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành I. i v i các d án u tư thu c nhóm A: - Ch m nh t là 6 tháng sau khi d án u tư hoàn thành, ch u tư ph i l p xong báo cáo quy t toán v n u tư. - Th i gian thNm tra báo cáo quy t toán không quá 3 tháng sau khi nh n h sơ báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh t i m c III, ph n A c a Thông tư này. - Th i gian phê duy t quy t toán v n u tư không quá m t tháng sau khi nh n ư c h sơ quy t toán ã ư c thNm tra. 2. i v i các d án còn l i: - Th i gian l p báo cáo quy t toán v n u tư ch m nh t là 3 tháng sau khi d án hoàn thành.
 10. - Th i gian thNm tra không quá 2 tháng i v i d án nhóm B và 1 tháng iv id án nhóm C sau khi nh n h sơ báo cáo quy t toán v n u tư. - Th i gian phê duy t quy t toán v n u tư không quá 15 ngày. 3. Trư ng h p c bi t: Vi c kéo dài th i gian l p, thNm tra và phê duy t quy t toán ph i do cơ quan phê duy t quy t toán quy t nh. D. KINH PHÍ L P, TH M TRA, PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ I. Nguyên t c qu n lý kinh phí 1. Kinh phí l p báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành do ch u tư l p ho c thuê tư v n l p ư c tính trong chi phí c a Ban qu n lý d án theo d toán ư c duy t. Kinh phí này do ch u tư qu n lý và s d ng. 2. Kinh phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành (bao g m c chi phí ki m toán) ư c xác nh cho toàn b công trình, h ng m c công trình hoàn thành ưa vào s d ng và ư c tính vào chi phí khác trong t ng m c v n u tư c a d án và do cơ quan ch trì thNm tra phê duy t quy t toán qu n lý và s d ng. II. Xác nh d toán kinh phí, thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư 1. Căn c t ng d toán ư c duy t và c i m c a công trình (h ng m c công trình) kinh phí thNm tra, ki m toán và phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c tính b ng t l ph n trăm (%) trên t ng d toán c a d án hoàn thành theo m c trích như sau: T ng d toán ư c duy t (t ng) 1-5 > 5-10 > 10- > 100- > 500- > 1000 100 500 1000 T l % 0,08 0,05 0,04 M c trích 0,5 tr 5 tr 10 tr ³ 10 tr ³ 80 tr ³ 250 tr 400 tr tuy t i (tr. ng) Trong ó kinh phí dùng cho phê duy t quy t toán không ư c vư t quá 10% t ng s kinh phí ư c trích theo quy nh trên. 2. M c trích kinh phí thNm tra và phê duy t quy t toán h ng m c công trình hoàn thành ư c tính như sau: M c trích M c trích D toán h ng m c cho h ng = c a toàn b , x công trình (d án) x 40%
 11. m c công công trình trình (d án) (d án) T ng d toán công trình (d án) Ví d : - Công trình có 3 h ng m c: A, B, C - T ng d toán công trình ư c duy t: 800 t ng Trong ó: + H ng m c A: 200 t ng + H ng m c B: 250 t ng + H ng m c C: 350 t ng - M c trích kinh phí thNm tra phê duy t quy t toán cho toàn b công trình, (d án) là: 320 tr - Chi phí thNm tra phê duy t quy t toán t i a cho t ng h ng m c công trình hoàn thành ư c xác nh như sau: + H ng m c A: 320 x 200/800 x 40% = 32 tr + H ng m c B: 320 x 250/800 x 40% = 40 tr + H ng m c C: 320 x 350/800 x 40% = 56 tr - Kinh phí thNm tra phê duy t quy t toán ư c trích cho toàn b công trình khi hoàn thành là: 320 - (32 + 40 + 56) = 192 tr 3. i v i các d án có cơ c u v n thi t b chi m t 51% - 75% giá tr t ng d toán thì m c chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán b ng 50% m c ho c t l chi phí tương ng ư c quy nh t i i m 1, m c II, ph n D c a Thông tư này. 4. i v i d án có cơ c u v n thi t b chi m trên 75% giá tr t ng d toán thì m c chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán b ng 25% m c ho c t l chi phí tương ng quy nh t i i m 1, m c II, ph n D c a Thông tư này. 5. M c chi phí thNm tra, ki m toán và phê duy t quy t toán v n u tư d án, công trình hoàn thành t i i m 1, 2, 3 và 4, m c II, ph n D bao g m c chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán và chí phí ki m toán (n u có). III. Qu n lý và s d ng kinh phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư
 12. 1. Hàng năm ch u tư l p d toán kinh phí thNm tra, ki m toán và phê duy t quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành g i cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2. Căn c vào d toán kinh phí thNm tra, ki m toán và phê duy t quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành ư c duy t, ch u tư ngh cơ quan c p phát và cho vay v n c p v n thanh toán cho cơ quan ch trì thNm tra, phê duy t quy t toán và ki m toán (n u có). 3. Kinh phí thNm tra, ki m toán và phê duy t quy t toán v n u tư c a d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành ư c s d ng như sau: - Chi cho công tác ki m toán theo h p ng ã ký (n u có). - Chi tr thù lao cho các thành viên T tư v n thNm tra quy t toán v n u tư. - Chi tr chi phí cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành theo yêu c u c a cơ quan ch trì thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư (n u có). - Chi công tác phí, văn phòng phNm, d ch thu t, in n, h i ngh , h i th o,... ph c v công tác thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư. 4. Ch u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành có trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí thNm tra, ki m toán và phê duy t quy t toán trong t ng quy t toán công trình hoàn thành theo úng ch quy nh. E. TRÁCH NHI M C A CH U TƯ VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 1. Ch u tư - Ph i h p v i các ơn v nh n th u gi i quy t các t n t i v v t tư, thi t b ã nh n, thanh toán công n và các v n phát sinh khác theo h p ng ã ký. - Ki m tra, xác nh giá tr tài s n còn l i c a Ban qu n lý d án giao. - Khoá s k toán, s p x p phân lo i h sơ tài li u ph c v cho công tác quy t toán v n u tư và bàn giao công trình (h ng m c công trình) hoàn thành. - i chi u, xác nh n s v n ã ư c c p phát ho c ư c vay, công n , tài s n, ã chuy n giao... v i các cơ quan có liên quan. - L p báo cáo k toán v n u tư th c hi n hàng năm và báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành g i cơ quan có liên quan quy nh t i i m 4 m c III ph n A c a Thông tư này úng th i h n quy nh. - Ký h p ng ki m toán v i cơ quan ki m toán h p pháp. 2. ơn v nh n th u (tư v n, xây l p, thi t b ...)
 13. Ph i h p v i ch u tư x lý d t i m các v n còn t n t i theo h p ng, cung c p và ch u trách nhi m v m t pháp lý i v i các s li u, tài li u có liên quan n vi c quy t toán v n u tư c a ch u tư. 3. Cơ quan c p phát và cho vay v n (cơ quan Tài chính, h th ng T ng c c TPT, h th ng KBNN, các Ngân hàng). i chi u, xác nh n và nh n xét v n u tư th c hi n hàng năm, báo cáo quy t toán v n u tư d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành trong ph m vi s v n do ơn v tr c ti p qu n lý, c p phát, cho vay. 4. Cơ quan thNm tra phê duy t quy t toán v n u tư - Hư ng d n, ki m tra, ôn c ch u tư th c hi n công tác báo cáo quy t toán v n u tư theo úng n i dung, yêu c u và th i gian theo quy nh t i Thông tư này. - Hư ng d n, ch o ch u tư gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình l p báo cáo quy t toán v n u tư. - T ch c thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư theo n i dung, yêu c u và th i gian ư c quy nh t i Thông tư này. - Phê duy t quy t toán v n u tư i v i d án u tư thu c thNm quy n quy t nh. - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký và thay th các văn b n hư ng d n vi c quy t toán v n u tư ã ban hành trư c ây. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u b sung, s a i. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký) M U S : 01/QT T Ban hành theo TT s : 66 TC/ TPT Ngày 2/11/1996 c a B Tài chính Cơ quan c p trên c a ch u tư: .................................
 14. Ch u tư: ................................. CÁC VĂN B N PHÁP LÝ LIÊN QUAN S Tên văn b n Duy t Cơ quan Ngư i ký duy t Ghi chú TT duy t S Ngày, H tên Ch c tháng, v năm 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Quy t nh u tư 2 Quy t nh phê duy t thi t k k thu t 3 Quy t nh phê duy t t ng d toán 4 Quy t nh i u ch nh thi t k k thu t và t ng d toán 5 ....... 6 ....... Ngày... tháng... năm 199... Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản