Thông tư số 66P/4

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
3
download

Thông tư số 66P/4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 66P/4 về việc tổ chức tư pháp công an do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 66P/4

  1. B TƯ PHÁP VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66P/4 Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 1946 THÔNG TƯ B TRƯ NG B TƯ PHÁP Kính g i: Các ông Chánh nh t và Chư ng lý các tòa Thư ng thNm Hà N i, Hu và Sài Gòn B n b g i các ông S c l nh v vi c t ch c tư pháp công an các ông ra ch th cho các tòa án ti n thi hành; vi c t ch c này khác xưa nhi u, mà khác c hình s t t ng c a pháp nhi u([1]). T nay ch “Police judiciaire” s d ch là “Tư pháp công an”và ch “Police judiciaire mobile” d ch là “Tư pháp công an lưu ng,” Ch “Officers supérieurs de police judiciaire” d ch là “Ph trách tư pháp công an”; ch có d thNm, bi n lý và phó bi n lý là ph trách tư pháp công an thôi. Ch “Officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la Répulique”d ch là “ y viên tư pháp công an”. y viên tư pháp công an thì có 3 h ng ã nh rõ o n a b c i u th ba. Riêng các y viên tư pháp công an v hai o n a và b thì có quy n i u tra và l p biên b n v t t c các vi c ph m pháp (compétence générale); các ki m soát viên thu c h ng c ch có quy n i u tra và l p biên b n v các vi c ph m pháp riêng cho t ng ngành (compétence spéciale). toàn qu c v bên công an thì có Vi t Nam Công an v . Ngoài vi c chia thành các phòng trung ương, thì Vi t Nam Công an v chia ra 3 kỳ. m i kỳ có m t giám c và phó giám c trông nom toàn kỳ. Công vi c kỳ chia ra: I0_ “Lưu ng” Hà N i, Hu và Sài Gòn ; 20_ “Thư ng trú” các t nh. Tư pháp công an lưu ng có nhi u phòng; nhưng nh ng phòng thư ng có vi c v i tòa án là phòng chính tr và phòng tư pháp. Các ông ch s và phó ch s hai phòng này là y viên tư pháp công an và ch riêng các ông y m i có quy n t mình i i u tra, hay ký gi y phái các khu trư ng và ti u i trư ng tr lên i i u tra trong toàn kỳ. S dĩ c ông ch s và phó ch s phòng chính tr cũng là y viên tư pháp công an
  2. là vì có khi lúc i u tra và l p biên b n vi c ph m pháp có tính cách chính tr , sau i u tra k thì vi c y ch là vi c thư ng ph m. Mu n cho biên b n và s khám xét có hi u l c, nên c n ph i ông ch s và phó ch s phòng chính tr làm y viên tư pháp công an. Các thành ph Hà N i, H i Phòng, Hu và Sài Gòn, Ch l n ã chia ho c s chia ra thành nhi u qu n công an, u m i qu n có m t trư ng qu n gi trách nhi m y viên tư pháp công an. trên các trư ng qu n còn có trư ng ban chính tr và ban tư pháp; hai trư ng ban này cũng là y viên tư pháp công an. Ngoài các thành ph l n k trên, các t nh khác u có trư ng ty công an; các trư ng ty và các ch trư ng ty thôi m i là tư pháp công an, tr ra nh ng t nh nào nhi u vi c quá, thì b N i v s ch nh m t trư ng ban trong công ty công an t nh làm y viên tư pháp công an. Trong trư ng h p này thì trư ng ty công an s không ph i tuyên th và s không là y viên tư pháp công an. *** B n b c n nh c l i S c l nh này ch t ch c tư pháp công an và vi c khám nhà thôi; ngoài ra vi c b t giam ngư i v n ph i theo úng S c l nh s 40 ngày 29 tháng 3 năm 1946 nghĩa là v thư ng ph m, ngoài trư ng h p ph m pháp qu tang, mu n b t công dân ph i có l nh vi t trư c c a thNm phán viên. *** Trong khi thi hành nhi m v tư pháp công an, thì t t c các ph trách tư pháp công an và các y viên tư pháp công an u t dư i quy n ki m soát tr c ti p c a trư ng lý trong m t kỳ. m i t nh, bi n lý ki m soát tr c ti p các y viên tư pháp công an trong toàn t nh khi các y viên ó thi hành nhi m v tư pháp công an; ngoài phương di n tư pháp công an, thì bi n lý không có quy n ki m soát các y viên ó v ph n ch c nghi p khác c a h . Bi n lý có quy n g i các y viên tư pháp công an n bu ng gi y ra ch th v phương di n tư pháp công an và c nh cáo n u ph m l i nh . N u y viên tư pháp công an nào ph m l i n ng thì bi n lý trình chư ng lý; ngoài ra n u y viên tư pháp công an ph m hình lu t thì c vi c truy t như m t công dân thư ng. Bi n lý và chư ng lý s cho n t, các y viên tư pháp công an ngh vi c thăng thư ng ho c tr ng ph t v i cơ quan hành chính s quan. y viên tư pháp công an lưu ng có quy n i i u tra trong toàn kỳ; nhưng mu n cho kh i có s l m d ng vì các a phương không quen m t ông ch s và phó ch s phòng chính tr và phòng tư pháp, và nh t là các ti u i trư ng, nên S c l nh có nh r ng sau khi i u tra và khám xét m t nơi nào, thì nhân viên nào ã i i u tra g i m t b n sao biên b n cho bi n lý t nh mà mình v a i i u tra v . Bi n lý ch c n m t b n sao, vì b n chính ph i gi trong h sơ chính và s ưa ra tòa án nơi x y ra v ph m pháp chính. ***
  3. M t công an viên không có quy n t i khám xét nhà thư ng dân; m nh l nh ph i do y viên tư pháp công an ký, và giao cho m t nhân viên công an ít ra c p khu trư ng ho c ti u i trư ng tr lên. Nhà m t công dân là m t nơi ph i ư c tôn tr ng; vi c khám nhà nên r t th n tr ng. Ngoài trư ng h p cháy nhà, l t ho c có ti ng c u c u trong nhà phát ra thì không ư c khám nhà tư nhân ban êm, nghĩa là sau 6 gi chi u và trư c 6 gi sáng. S c l nh này cho phép các ph trách tư pháp công an và các y viên tư pháp công an quy n khám nhà; như v y là khác v i xưa, vì trư c kia ngoài trư ng h p ph m pháp qu tang, ch khi nào có l nh vi t c a d thNm, thì m i có quy n khám nhà công dân. Nay tư pháp công an c a nư c ta t ch c l i, nên Chính ph có th tin các ph trách và các y viên tư pháp công an mà giao quy n ó cho h . Nh ng vi c khám nhà ph i theo úng hình th c ã nh rõ i u th 8 và i u th 9; n u không thì biên b n vô giá tr . i v i các hàng cà phê, khiêu vũ, cao l u, nhà thư ng, ch a gá c b c nghĩa là nhà mà công chúng ra vào t do thì ph trách và y viên tư pháp công an có quy n vào khám n khi nào ngư i khách hàng cu i cùng ho c ngư i ánh b c cu i cùng ra v h t thì nhà ó m i l i ươc tôn tr ng như m t nhà thư ng. *** Ch có bi n lý m i có quy n t m ình c u m t vi c hình, bao nhiêu biên b n, sau khi ã i u tra xong, u ph i ưa sang phòng bi n lý ông bi n lý xét có nên hay không nên truy t (opportunité des poursuites). Nhưng n u bi n lý t m ình c u, mà có tư nhân b thi t h i mu n ưa vi c ra tòa ng chánh t , thì tư nhân y ph i ng dân s nguyên cáo ( i u th 10 an 2). M ts c bi t khác xưa, là nay ngoài các ơn do d thNm ho c bi n lý chuy n sang y viên tư pháp công an yêu c u i u tra thì n u y viên tư pháp công an nh n th ng ơn khi u n i ho c t cáo cua dân chúng thì có quy n i u tra trư c, ch không c n ph i ưa ông bi n lý xem trư c như xưa. Như v y công vi c ư c nhanh chóng, tang v t có th t ch thu ư c ngay. Nhưng bi n lý thay m t cho chính ph lúc nào cũng có quy n l y h sơ xem và ho c y viên tư pháp công an ti p t c công vi c i u tra, ho c giao sang phòng d thNm, ho c theo l nh c a Chính ph t m ình c u. *** Nói tóm l i, S c l nh này giao r t nhi u quy n cho các y viên tư pháp công an; b n b mong r ng các ông chư ng lý và bi n lý s ra ch th th t rõ ràng công vi c tư pháp công an ư c hoàn h o, dân chúng ư c an cư l p nghi p TH A L NH B TRƯ NG B TƯ PHÁP TH TRƯ NG
  4. Nguy n Văn Hư ng [1]S c l nh này ăng trong s Công báo này, trang 397
Đồng bộ tài khoản