Thông tư số 67/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
3
download

Thông tư số 67/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 67/2008/TT-BTC về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 67/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 67/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 63/2008/N -CP NGÀY 13/5/2008 C A CHÍNH PH V PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/5/2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; B Tài chính hư ng d n m t s i m v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n như sau: I. CÁCH TÍNH VÀ M C THU PHÍ 1. Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p trong kỳ n p phí ư c tính như sau: Phí b o v môi trư ng i S lư ng t ng lo i M c thu tương ng v i khai thác khoáng s n = khoáng s n khai x ( ng/t n ho c m3) ph i n p trong kỳ ( ng) thác (t n ho c m3) 2. S lư ng Khoáng s n khai thác xác nh s phí b o v môi trư ng ph i n p là s lư ng khoáng s n nguyên khai khai thác th c t trong kỳ n p phí, không phân bi t m c ích khai thác ( bán ngay, em trao i, tiêu dùng n i b , d tr ưa vào s n xu t ti p theo …) và công ngh khai thác (th công, cơ gi i) ho c vùng, mi n, i u ki n khai thác (vùng núi, trung du, ng b ng, i u ki n khai thác khó khăn, ph c t p …). Trư ng h p khoáng s n khai thác ph i qua sàng tuy n, ch bi n trư c khi bán ra, căn c i u ki n th c t khai thác và công ngh ch bi n khoáng s n trên a bàn quy nh t l quy i t s lư ng khoáng s n thành phNm tiêu th ra s lư ng khoáng s n nguyên khai làm căn c tính phí, b o v môi trư ng i v i t ng lo i khoáng s n cho phù h p. 3. Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ư c thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p i tư ng n p phí ngh n p b ng ngo i t thì ư c thu b ng ngo i t trên cơ s quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu phí. II. ĂNG KÝ, KÊ KHAI VÀ N P PHÍ
  2. 1. i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n có nghĩa v : a) ăng ký n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý theo m u ban hành kèm theo Thông tư này trong th i gian ch m nh t là 10 ngày làm vi c, k t ngày ư c phép khai thác khoáng s n. b) Kê khai phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n hàng tháng theo m u 01/BVMT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu v i cơ quan thu theo quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh 63/2008/N -CP. c) Quy trình n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n vào Kho b c nhà nư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n t p trung, qu n lý các kho n thu ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c. d) Th i h n n p thu khi quy t toán thu hàng năm là 10 ngày sau khi cơ quan thu ki m tra quy t toán và ra thông báo theo quy nh t i Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . S phí n p th a s ư c hoàn tr ho c tính vào s phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p c a kỳ ti p theo. 2. i v i i tư ng n p phí thu c di n b n nh s phí ph i n p theo quy nh t i i u 25 Ngh nh 85/2007/N -CP nêu trên, vi c n nh s phí ph i n p th c hi n quy nh t i i u 26 và i u 27 c a Ngh nh 85/2007/N -CP. 3. Trư ng h p cơ s khai thác nh , phân tán, s phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p nh và nơi xa Kho b c nhà nư c thì cơ quan thu ư c tr c ti p thu, sau ó nh kỳ n p vào Kho b c nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n t p trung, qu n lý các kho n thu ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c; n u lo i khoáng s n khai thác ư c t p trung vào u m i thu mua và ư c cơ s thu mua cam k t ch p thu n thì cơ quan thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th quy t nh (b ng văn b n) t ch c, cá nhân thu mua khoáng s n n p thay phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n cho i tư ng n p phí. Cơ s thu mua khoáng s n có nghĩa v kê khai theo m u 02/BVMT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính, t tính, t n p và quy t toán vi c n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n theo quy nh t i kho n 6 i u 7 Ngh nh 63/2008/N -CP. III. T CH C TH C HI N 1. Căn c quy nh v m c thu phí t i kho n 2 i u 4, i u 5 Ngh nh s 63/2008/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, y ban nhân dân c p t nh xây d ng m c thu phí b o v môi trư ng i v i t ng lo i khoáng s n khai thác cho phù h p v i i u ki n th c t c a a phương trình H i ng nhân dân c p t nh quy t nh m c thu phí th c hi n ch m nh t t ngày 01/01/2009.
  3. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 105/2005/TT-BTC ngày 30/11/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 137/2005/N -CP ngày 09/11/2005 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n. 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u g p khó khăn vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán Nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website B Tài chính, các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V CST (CST3). M UT KHAI ĂNG KÝ N P PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- T KHAI ĂNG KÝ N P PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N 1. Tên cơ s khai thác khoáng s n (ho c tên ch h ): .......................................................... ......................................................................................................................................... 2. Mã s thu :
  4. 3. a ch tr s : ................................................................................................................ 4. i n tho i: ……………………………………… 5. Fax: ........................................................ 6. E-Mail: .......................................................................................................................... 7. Tài kho n (n u có): S …………………………. T i: ........................................................... 8. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ……..….. ngày …… tháng …… năm ................... 9. Gi y phép khai thác khoáng s n s : ………………. ngày ….. tháng ….. năm ...................... 10. Lo i khoáng s n khai thác: ............................................................................................ 11. a i m khai thác khoáng s n: ..................................................................................... 12. B n kê khai v ho t ng khai thác khoáng s n c a cơ s như sau: a) T ng s v n s n xu t kinh doanh (v n c nh + v n lưu ng): .......................................... b) T ng s lao ng: ........................................................................................................... c) Th i gian b t u ho t ng khai thác khoáng s n: Ngày ….. tháng ….. năm ….................. d) Th i gian d ki n ho t ng khai thác khoáng s n …………… năm ................................... ) S n lư ng khai thác d ki n 1 năm: ................................................................................ e) S phí ph i n p d ki n 1 năm là: ................................................................................... Cơ s chúng tôi xin ăng ký n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n k t ngày …… tháng ….. năm ……. và ch p hành m i quy nh v ch m s sách k toán, ch kê khai n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n và ch u trách nhi m v tính chính xác c a các tài li u, s li u g i n cơ quan thu . …….., ngày ….. tháng …. năm 200 …..
  5. i di n theo pháp lu t c a cơ s khai thác khoáng s n (ho c ch h ) Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) Cơ quan thu : ………………… Xác nh n ã ti p nh n T khai ăng ký n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n c a: ……………………….. trên ây. T khai ăng ký ư c l p thành 2 b n lưu gi t i cơ quan thu và t i cơ s khai thác. …….., ngày ….. tháng …. năm 200 ….. Th trư ng cơ quan thu (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản