Thông tư số 68/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư số 68/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 68/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 68/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 68/2000/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N CHI TI T M T S I M V B O LÃNH VÀ I LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH Thi hành Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13 tháng 1 năm 2000 c a Chính ph ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph , B Tài chính hư ng d n chi ti t m t s i m v b o lãnh và i lý phát hành trái phi u Chính ph như sau: Phân 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng i u ch nh: i tư ng i u ch nh c a Thông tư này là cơ quan phát hành; các t ch c b o lãnh phát hành, i lý phát hành và các t ch c có liên quan n ho t ng b o lãnh, i lý phát hành trái phi u Chính ph . 2. Trái phi u Chính ph phát hành theo phương th c b o lãnh ho c i lý dư i hình th c ch ng ch ho c bút toán ghi s . 3. B Tài chính phê duy t phương án phát hành trái phi u Chính ph theo phương th c b o lãnh ho c i lý và quy t nh phát hành t ng t theo ngh c a Kho b c Nhà nư c TW. 4. Giao cho Kho b c Nhà nư c ph i h p v i các ngành liên quan t ch c th c hi n vi c phát hành trái phi u Chính ph dư i hình th c b o lãnh và i lý 5. Gi i thích t ng : Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u thư sau: 5.1. B o lãnh phát hành là vi c t ch c b o lãnh giúp B Tài chính th c hi n các th t c trư c khi phát hành trái phi u Chính ph ra th trư ng, nh n mua trái phi u Chính ph bán l i ho c mua s trái phi u Chính ph còn l i chưa ư c phân ph i h t. 5.2. i lý phát hành là vi c các t ch c ư c phép làm i lý phát hành trái phi u tho thu n v i B Tài chính nh n bán trái phi u Chính ph . Trư ng h p không bán h t, t ch c i lý phát hành ư c tr l i cho B Tài chính s trái phi u còn l i.
 2. 5.3. T chúc b o lãnh phát hành, t ch c i lý phát hành là các công ty ch ng khoán, công ty tài chính, các t ch c ngân hàng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng ư c B Tài chính công nh n thành viên tham gia b o lãnh, i lý phát hành trái phi u Chính ph . 5.4. T h p b o lãnh phát hành là nhóm các t ch c b o lãnh phát hành có t 02 t ch c tr lên cùng tham gia b o lãnh phát hành trái phi u Chinh ph trên cơ s h p ng gi a các t ch c b o lãnh phát hành. 5.5. T ch c b o lãnh phát hành chính là t ch c i di n v quy n l i và nghĩa v cho t h p b o lãnh trong ho t ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph v i B Tài chính 5.6. ng b o lãnh phát hành chính là các t ch c b o lãnh phát hành chính ng i di n v quy n l i và nghĩa v cho t h p b o lãnh trong ho t ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph v i B Tài chính. 5.7. ông b o lãnh là các t ch c b o lãnh phát hành. trong t h p b o lãnh phát hành có quy n l i và nghĩa v ngang nhau trong ho t ng b o lãnh phái hành trái phi u Chính ph v i B Tài chính. Ph n 2: NH NG QUY NNH C TH I/ I U KI N THAM GIA B O LÃNH VÀ I LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH 1. Các i tư ng nói t i i m a, kho n 3 và kho n 4, i u 18 c a Quy ch phát hành trái phi u Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13 tháng 1 năm 2000 c a Chính ph mu n tham gia b o lãnh, i lý phát hành trái phi u Chính ph ph i b o m các i u ki n sau: 1.1. Có tư cách pháp nhân, ư c thành l p theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam; 1.2. Có v n pháp nh t 22 t ng tr lên; 1.3. Có tài kho n ng Vi t Nam m t i ngân hàng; 1.4. Là l ch c kinh doanh có lãi 2 năm liên t c g n nh t (tr trư ng h p t ch c m i thành l p). 1.5. Có gi y ngh công nh n thành viên tham gia b o lãnh, i lý phát hành trái phi u Chính ph (theo m u Ph l c 01 ính kèm) g i n Kho b c Nhà nư c TW. 2. Căn c Gi y ngh và các i u ki n theo quy nh, Kho b c Nhà nư c TW thông báo công nh n thành viên tham gia b o lãnh, i lý phái hành trái phi u Chính ph ho c thôi không công nh n thành viên tham gia b o lãnh, i lý phát hành trái phi u Chính ph n u ơn v ó không còn i u ki n tham gia.
 3. 3. Các Công ty Ch ng khoán có gi y phép ho t ng b o lãnh phát hành ch ng khoán do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ương nhiên ư c công nh n là thành viên tham gia b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph . II/ B O LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH 1. C u trúc b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph : Căn c vào tình hình th c t , Kho b c Nhà nư c TW quy t nh c u trúc b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph như sau: 1.1. M t t ch c b o lãnh phát hành duy nh t. 1.2. T h p b o lãnh phát hành có m t ho c m t s t ch c ng b o lãnh phát hành chính. 2. Giá bán trái phi u Chính ph theo phương th c b o lãnh phát hành: 2.1. Bán trái phi u theo hình th c chi t kh u a) Giá bán trái phi u ư c xác nh theo công th c sau: MG G = (1 + Ls)n Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n: Kỳ h n trái phi u (năm) b) Khi n h n ư c thanh toán b ng m nh giá trái phi u. 2.2. Bán trái phi u theo hình th c b ng m nh giá: a) i v i trái phi u thanh toán g c, lãi m t l n khi n han: - Giá bán trái phi u b ng 100% m nh giá. S ti n thanh toán trái phi u khi n h n ư c tính theo công th c: T = MG x (1 + Ls)n Trong ó: T: T ng s ti n (g c, lãi) ư c thanh toán MG: M nh giá trái phi u
 4. Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n: Kỳ h n trái phi u (năm) b) i v i trái phi u thanh toán lãi inh kỳ: Giá bán trái phi u b ng 100% m nh giá. Ti n lãi tr nh kỳ ư c tính theo công th c sau: Ls L= MG x k Trong ó: L: S ti n lãi thanh toán nh kỳ MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) k: S l n thanh toán lãi trong 1 năm - Khi n h n, ngư i s h u trái phi u ư c thanh toán s ti n g c b ng m nh giá trái phi u và s ti n lãi c a kỳ thanh toán lãi cu i cùng. 3. Quy trình b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph : 3.1. Thông báo n i dung d ki n c a t phát hành trái phi u Chinh ph : Trư c ngày phát hành trái phi u ít nh t là 30 ngày, Kho b c Nhà nư c TW g i "Thông báo n i dung d ki n phát hành trái phi u Chính ph "(theo m u Ph l c 02 ính kèm) cho các t ch c b o lãnh phát hành làm căn c thăm dò kh năng mua trái phi u Chính ph c a các nhà u tư . 3.2. ngh b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph Trư c ngày phát hành trái phi u ít nh t 20 ngày, trên cơ s k t qu thăm dò kh năng mua trái phi u Chính ph c a các nhà u tư, các t ch c b o lãnh phát hành g i Gi y ngh b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph (theo m u Ph l c 03 inh kèm) n Kho b c Nhà nư c TW. Căn c Gi y ngh b o lãnh phát hành trái phi u, Kho b c Nhà nư c TW quy t nh c u trúc b o lãnh và l a ch n các t ch c b o lãnh phát hành cho t phát hành trái phi u. 3.3. Tho thu n các i u kho n, i u ki n c a t phát hành trái phi u Chính ph :
 5. Kho b c Nhà nư c TW g i gi y m i t ch c b o lãnh phát hành duy nh t, t .chúc b o lãnh phát hành chính ho c các t ch c ng b o lãnh phát hành chính tho thu n các i u kho n, i u ki n c a t phát hành trái phi u Chính ph bao g m: a) Kh i lư ng trái phi u phát hành; b) Kỳ h n; c) Lãi su t; d) hình th c (ch ng ch , bút toán ghi s ); ) Giá bán trái phi u (chi t kh u, ngang m nh giá); e) Ngày phát hành; f) Ngày n h n thanh toán; g) Phương th c thanh toán g c, lãi; h) Phí b o lãnh phát hành; i) Các v n liên quan khác. 3.4. Ký H p ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph .. Sau khi tho thu n các i u kho n, i u ki n c a t phát hành, tuỳ theo c u trúc b o lãnh, vi c ký "H p ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph " (theo m u Ph l c 04 ính kèm) gi a Kho b c Nhà nư c TW và các t ch c b o lãnh phát hành ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p phát hành theo c u trúc m t t ch c b o lãnh phát hành duy nh t: Kho b c Nhà nư c TW ký "H p ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph " v i t ch c b o lãnh phát hành duy nh t. b) Trư ng h p phát hành theo c u trúc t h p b o lãnh phát hành: Kho b c Nhà nư c TW ký "H p ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph " v i t ch c b o lãnh phát hành chính ho c v i t ng t ch c ng b o lãnh chính. Trên cơ s "H p ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph " ký v i Kho b c Nhà nư c TW, t ch c b o lãnh phát hành chính ho c các t ch c ng b o lãnh phát hành chính ký h p ng b o lãnh v i các t ch c ng b o lãnh. Theo yêu c u c a t ng t phát hành, Kho b c Nhà nư c TW có th ký v i t t c các t ch c b o lãnh phát hành trong cùng m t "H p ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph ". 3.5. Thông báo n i dung chính th c c a t phát hành trái phi u Chính ph :
 6. Trư c ngày phát hành trái phi u ít nh t 10 ngày, căn c "H p ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph " ã ký v i các t ch c b o lãnh phát hành, Kho b c Nhà nư c TW ra "Thông báo phát hành trái phi u Chính ph " (theo m n Ph l c 05 ính kèn) trên các phương ti n thông tin i chúng. 3.6. ăng ký mua trái phi u Chính ph : Căn c Thông báo phát hành trái phi u Chính ph c a Kho b c Nhà nư c TW, các t ch c tham gia b o lãnh phát hành t ch c cho các nhà u tư ăng ký mua trái phi u Chính ph dư i hình th c "phi u t mua trái phi u Chính ph " (theo m u Ph l c 06 ính kèm) làm cơ s cho vi c phân ph i, chuy n giao trái phi u gi a Kho b c Nhà nư c TW, các t ch c b o lãnh phát hành và các nhà u tư. 3.7. Ký qu trái phi u nh n b o lãnh a) b o m vi c chuy n ti n trái phi u nh n b o lãnh cho Kho b c Nhà nư c TW, các t ch c b o lãnh phát hành ph i th c hi n vi c ký qu t i thi u b ng 5% s ti n trái phi u nh n b o lãnh. b) Vi c ký qu c a các t ch c b o lãnh ph i th c hi n trư c ngày phát hành. Kho b c Nhà nư c TW m tài kho n ký qu t i Ngân hàng Nhà nư c ghi s ti n ký qu c a các t ch c b o lãnh. c) S ti n ký qu không ư c tr lãi trong th i gian ký qu và ư c tính tr vào s ti n trái phi u nh n b o lãnh chuy n cho Kho b c Nhà nư c TW c a t ng t ch c b o lãnh. 3.8. Chuy n ti n trái phi u nh n b o lãnh a) Trong ngày phát hành trái phi u các t ch c b o lãnh phát hành ph i chuy n ti n vào tài kho n Kho b c Nhà nư c TW m t i Ngân hàng Nhà nư c thanh toán s trái phi u ã nh n b o lãnh phát hành cho B Tài chính. b) Trư ng h p các t ch c b o lãnh phát hành ch m chuy n ti n cho Kho b c Nhà nư c TW s b ph t ch m thanh toán. S ti n ph t ch m thanh toán ư c trích t tài kho n c a t ch c b o lãnh phát hành m t i ngân hàng và ư c xác nh theo công th c sau: M x Ls x 150% x n P = 365 Trong ó: - P: S ti n ph t ch m thanh toán. - M: S ti n ch m thanh toán cho Kho b c Nhà nư c TW - Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) - n: S ngày ch m thanh toán
 7. c) Trư ng h p quá 5 ngày k t ngày phát hành, t ch c b o lãnh phát hành thanh toán không s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành thì Kho b c Nhà nư c TW s hu b vi c phát hành s trái phi u chưa ư c thanh toán và t ch c b o lãnh phát hành ph i ch u ph t s ti n b ng 5% s ti n chưa thanh toán cho Kho b c Nhà nư c TW. 3.9. Chuy n giao trái phi u Chính ph : a) Trái phi u khi m i phát hành ư c th c hi n theo hình th c ghi s . Căn c vào danh sách và s ti n mua trái phi u c a các nhà u tư do t ch c b o lãnh phát hành g i n, Kho b c Nhà nư c TW chuy n Gi y ch ng nh n s h u trái phi u (theo m u Ph l c 07 ính kèm) n các t ch c b o lãnh phát hành. Theo yêu c u c a nhà u tư, t ch c b o lãnh phát hành chuy n danh sách và Gi y ch ng nh n s h u trái phi u cho t ch c lưu ký (các Công ty Ch ng khoán thành viên và Ngân hàng thương m i ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p gi y phép ho t ng lưu ký) tái lưu ký t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán, S Giao d ch ch ng khoán theo quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c. b) Trư ng h p nhà u tư mu n nh n ch ng ch trái phi u, t ch c lưu ký ph i thông báo cho Trung tâm Giao d ch ch ng khoán, S Giao d ch ch ng khoán làm th t c gi m bút toán ghi s trái phi u Chính ph , ng th i thông báo cho Kho b c Nhà nư c TW chuy n ch ng ch trái phi u n Trung tâm Giao d ch ch ng khoán, S Giao d ch ch ng khoán chuy n cho các nhà u tư. 4. Thanh toán trái phi u n h n: 4.1. i v i trái phi u không lưu ký: Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i Kho b c Nhà nư c ho c các i lý thanh toán trái phi u Chính ph . Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày, B Tài chính (ho c S Tài chính V t giá, Qu h tr phát tri n) làm th t c chuy n v n cho Kho b c Nhà nư c ho c các i lý thanh toán chi tr cho ch s h u trái phi u. 4.2. i v i trái phi u lưu ký: Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i các t ch c lưu ký trái phi u. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày, B Tài chính (ho c S Tài chính V t giá, Qu h tr phát tri n) làm th t c chuy n v n cho Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán chuy n cho các t ch c lưu ký chi tr tr c ti p cho ch s h u trái phi u. 5. Thanh toán phí: 5.1. Phí b o lãnh phát hành trái phi u: a) Kho b c Nhà nư c TW tho thu n v i các t ch c b o lãnh phát hành m c phí b o lãnh phát hành nhưng không vư t quá 0,20% tính trên s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành. Trư ng h p c n thi t Kho b c Nhà nư c TW s t ch c u th u xác nh t ch c b o lãnh và phí b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph .
 8. b) Trong vòng 10 ngày k t ngày phát hành trái phi u, V Ngân sách Nhà nư c, S Tài chính v t giá, Qu H tr phát tri n chuy n ti n cho Kho b c Nhà nư c thanh toán phí cho các t ch c b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph . 5.2. Phí i lý thanh toán trái phi u Chính ph : B Tài chính tr phí i lý thanh toán trái phi u Chính ph cho các i lý thanh toán b ng 0,1% trên t ng s ti n g c, lãi trái phi u th c thanh toán. 6. Trách nhi m c a các t ch c b o lãnh phát hành 6.1. T ch c chào bán, phân ph i trái phi u Chính ph ã nh n b o lãnh n các nhà u tư, mua s trái phi u còn l i chưa ư c phân ph i h t; 6.2. Qu n lý s sách và th c hi n các th t c ăng ký, lưu ký, niêm y t trái phi u t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán, S Giao d ch ch ng khoán cho các nhà u tư; 6.3. K t thúc t phát hành trái phi u các t ch c b o lãnh phát hành ph i báo cáo Kho b c Nhà nư c TW k t qu phân ph i trái phi u bao g m: S lư ng trái phi u các nhà u tư n m gi , s lư ng trái phi u t ch c b o lãnh phát hành n m gi . III/ I LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH 1. Th i gian phát hành và giá bán trái phi u chính ph theo phương th c i lý: 1.1. Th i gian phát hành trái phi u do B Tài chính quy nh c th cho t ng t phát hành. Các trái phi u trong t phát hành có cùng ngày phát hành và ngày n h n thanh toán. 1.2. Giá bán trái phi u ư c xác nh theo quy nh t i ti t 1.2.b, i m.1 ph n II c a Thông tư s 58/2000/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2000) c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i m c a Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13 tháng 1 năm 2000 c a Chính ph v vi c ban hành.Quy ch phát hành trái phi u Chính ph . 2/ Quy trình i lý phát hành trái phi u Chính ph : 2.1. Thông báo n i dung c a t phát hành trái phi u Chính ph : Căn c Quy t nh phát hành trái phi u Chính ph c a B Tài chính, Kho b c Nhà nư c TW ra "Thông báo phát hành trái phi u Chính ph (theo m u Ph l c 08 ính kèm) g i t ch c i lý phái hành trái phi u Chính ph . 2.2. H p ng i lý phát hành trái.phi u Chính ph Kho b c Nhà nư c TW ký "H p ng i lý phát hành trái phi u Chính ph " (theo m u Ph l c 09 ính kèm) v i t ng t ch c i lý phát hành trư c ngày u tiên c a t phát hành trái phi u Chính ph ít nh t là 1 ngày. 2.3. Chuy n giao trái phi u
 9. a) Kho b c Nhà nư c TW chuy n cho các t ch c i lý phát hành s lư ng ch ng ch ho c Gi y ch ng nh n s h u trái phi u tương ng v i kh i lư ng trái phi u các t ch c i lý phát hành nh n bán ngay sau ngày ký H p ng i lý phát hành trái phi u Chính ph . b) Trong th i gian phát hành trái phi u, các t ch c i lý phát hành có trách nhi m b o qu n các ch ng ch và Gi y ch ng nh n s h u trái phi u. K t thúc t phát hành, các t ch c i lý phát hành t ch c ki m kê các ch ng ch và Gi y ch ng nh n s h u trái phi u chưa s d ng chuy n tr Kho b c Nhà nư c TW. Trư ng h p các t ch c i lý phát hành làm m t ho c th t l c ch ng ch và Gi y ch ng nh n s h u trái phi u ph i b i thư ng cho Kho b c Nhà nư c TW s ti n úng b ng s ti n g c c ng (+) lãi các trái phi u b m t ho c th t l c khi n h n thanh toán. 2.4. Chuy n ti n bán trái phi u a) Vi c chuy n li n bán trái phi u ư c th c hi n theo nh kỳ 05 ngày m t l n. Vào cu i ngày th 5, căn c b ng kê bán trái phi u (theo m u Ph l c 10 ính kèm) các t ch c i lý phát hành chuy n toàn b s ti n thu bán trái phi u c a 5 ngày trư c ó cho Kho b c Nhà nư c TW. b) Trư ng h p các l ch c i lý phát hành ch m chuy n ti n bán trái phi u cho Kho b c Nhà nư c TW s b ph t ch m thanh toán. S ti n ph t ch m thanh toán ư c trích l tài kho n c a t ch c i lý phát hành t i ngân hàng và ư c xác nh theo công th c sau: M x Ls x 150% x n P = 365 Trong ó: - P: S ti n ph t ch m thanh toán - M : S ti n ch m thanh toán cho B Tài chính - Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm ) - n: S ngày ch m thanh toán 3. Thanh toán trái phi u n h n: Vi c thanh toán các trái phi u phát hành theo phương th c i lý phát hành ư c th c hi n như trái phi u phát hành theo phương th c b o lãnh phái hành quy nh t i i m 4, m c II, ph n II c a Thông tư này. 4. Thanh toán phí: 4.1. Phí i lý phát hành trái phi u Chính ph : a) Kho b c Nhà nư c TW tho thu n v i các t ch c i lý phát hành m c phí i lý phát hành nhưng không quá 0,10% s ti n trái phi u ã bán cho các nhà u tư.
 10. b) Trong vòng 10 ngày, k t ngày k t thúc t phát hành trái phi u, V Ngân sách Nhà nư c, S Tài chính v t giá, Qu H tr phát tri n chuy n ti n cho Kho b c Nhà nư c thanh toán phí i lý phát hành trái phi u cho các t ch c i lý. 4.2. Phí i lý thanh toán trái phi u Chính ph : B Tài chính tr phí i lý thanh toán trái phi u Chinh ph cho các i lý thanh toán b ng 0,1% trên t ng s ti n g c, lãi trái phi u th c thanh toán. Ph n 3: T CH C TH C HI N 1Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Vi c niêm y t, ăng ký, lưu ký và giao d ch trái phi u Chính ph t i th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung ư c th c hi n theo hư ng d n c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c. 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính th c hi n Thông tư này. 4. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan tr c thu c B Tài chính có nhi m v hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh t i Thông tư này. Vũ Văn Ninh ( ã ký) PH L C 01 (TÊN T CHÚC) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......, ngày tháng năm GI Y NGHN CÔNG NH N THÀNH VIÊN THAM GIA B O LÃNH ( I LÝ) PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH Kính g i: Kho b c Nhà nư c TW I/ GI I THI U V T CH C B O LÃNH ( I LÝ ) PHÁT HÀNH: 1. Tên y c a t ch c báo lãnh ( i lý): 2. Tên giao d ch:
 11. 3. V n pháp nh: 4. Tr s chính: . 5. i n tho i: Fax: 6. Nơi m tài kho n: S hi u TK: 7. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : do... c p ngày tháng năm II/ H SƠ G I KÈM: 1. B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có công ch ng; 2. Xác nh n c a ngân hàng... v vi c m tài kho n c a t ch c; 3. Báo cáo tài chính 2 năm g n nh t ã ư c ki m toán (tr trư ng h p t ch c m i thành l p); 4. Các tài li u khác n u có. Tên t ch c Ngư i ng u t ch c (Ký tên, óng d u) PH L C 02 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHO B C NHÀ NƯ C TW c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày tháng năm THÔNG BÁO N I DUNG D KI N PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH T... Kính g i: ... Kho b c Nhà nư c TW d ki n phái hành trái phi u Chính ph theo phương th c b o lãnh phát hành t... v i các i u kho n, i u ki n sau: 1/ Kh i lư ng phát hành: 2/ Kỳ h n trái phi u: 3/ Hình th c trái phi u: . 4/ M nh giá trái phi u: 5/ Ngày phát hành trái phi u:
 12. 6/ Ngày n h n thanh toán trái phi u: 7/ Phương th c thanh loàn g c, lãi: 8/ Các v n khác có liên quan n t phát hành: Căn c n i dung d ki n phát hành nói trên các t ch c b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph có nhu c u tham gia b o lãnh phát hành trái phi u t... g i "Gi y ngh b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph n Kho b c Nhà nư c TW trư c ngày.... tháng....... năm....... Nơi nh n: T NG GIÁM C KHO B C NHÀ NƯ C - Các t Ch c b o lãnh phát hành trái phi u CP - Lưu VT, H V PH L C 03 (TÊN T CH C) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......., ngày...... tháng...... năm........ GI Y NGHN B O LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH T.... Kính g i: Kho b c Nhà nư c TW 1. Tên t ch c b o lãnh: 2. Tên giao d ch: 3. Tr s chính: 4. i n tho i: Fax: 5. Nơi m tài kho n: S hi u TK 6. V n i u l : ngh b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph t... v i n i dung 1/ Kh i lư ng trái phi u nh n b o lãnh: 2/ Kỳ h n trái phi u: 3/ Lãi su t trái phi u:
 13. 4/ Hình th c trái phi u: 5/ Giá bán trái phi u: 6/ M nh giá trái phi u: 7/ Ngày phát hành trái phi u: 8/ Ngày n h n thanh toán trái phi u: 9/ Phương th c thanh toán g c, lãi: 10/ Phí b o lãnh: 11/ Các v n khác có liên quan n t phát hành: Tên t ch c Ngư i ng u t ch c (Ký tên, óng d u) PH L C 04 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG B O LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH S : /H BL - Căn c Pháp l nh v H p ng kinh t ngày 25/9/1989 c a H i ng Nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 01/2000/ N -CP ngày 13/1/2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph ; - Căn c Thông tư s /2000/TT-BTC, ngày... c a B Tài chính hư ng d n chi ti t m t s i m v b o lãnh và i lý phát hành trái phi u Chính ph . Hôm nay, ngày tháng năm..., t i... Chúng tôi bao g m: I/ Cơ quan phát hành trái phi u (dư i ây g i là Bên phát hành) - Kho b c Nhà nư c TW - a ch : - Tài kho n s :... T i:... Ngư i i di n h p pháp: H tên, ch c v , a ch
 14. II/ T ch c b o lãnh phát hành trái phi u (dư i ây g i là Bên b o lãnh). - Tên: - a ch : : - Tài kho n s :... T i:... - Ngư i i di n h p pháp: H tên, ch c v , ia ch Sau khi th ng nh t hai bên cùng nhau ký k t H p ng b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph v i các n i dung sau ây: i u 1: Các i u kho n và i u ki n c a trái phi u: 1/ Kh i lư ng trái phi u nh n b o lãnh: 2/ Kỳ h n trái phi u: 3/ Lãi su t trái phi u: 4/ Hình th c trái phi u: 5/ Giá bán trái phi u: 6/ M nh giá trái phi u: . 7/ Ngày phát hành trái phi u: 8/ Ngày n h n thanh toán trái phi u: 9/ Phương th c thanh toán g c, lãi: 10/ Các v n khác có liên quan n t phát hành: i u 2: Phương th c b o lãnh Bên b o lãnh phát hành nh n bán toàn b kh i lư ng trái phi u d ki n phát hành cho các nhà u tư. Trư ng h p không bán h t trái phi u ã nh n b o lãnh phát hành, bên b o lãnh phát hành có trách nhi m mua h t s trái phi u còn l i. i u 3:. Phí b o lãnh phát hành b ng ...% t ng giá tr trái phi u ã nh n b o lãnh i u 4: Th i h n và phương th c thanh toán 1. S ti n trái phi u ã nh n b o lãnh 2. Phí b o lãnh phát hành i u 5: Quy n l i, nghĩa v , trách nhi m c a Bên phát hành
 15. 1. Yêu c u Bên b o lãnh phát hành chuy n y , úng th i h n s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành. 2. Ph t t ch c b o lãnh phát hành ch m chuy n ti n ho c thanh toán không s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành theo quy nh t i Thông tư s /2000/TT-BTC ngày...... c a B Tài chính hư ng d n chi ti t m t s i m v b o lãnh và phát hành trái phi u Chính ph . 3. Thanh toán ti n phí b o lãnh phát hành cho Bên b o lãnh phát hành úng th i h n và s lư ng i u 6: Quy n l i, nghĩa v , trách nhi m c a Bên b o lãnh phát hành; 1. ư c hư ng phí b o lãnh phát hành 2. Yêu c u Bên phát hành th c hi n y các cam k t trong H p ng b o lãnh phát hành. 3. Thông báo cho Bên phát hành bi t v ti n , phương th c và k t qu phân ph i trái phi u khi Bên phát hành yêu c u. 4. Chuy n ti n trái phi u nh n b o lãnh cho Bên phát hành úng th i h n và s lư ng. Trư ng h p ch m chuy n ti n ho c thanh toán không s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành cho Bên phát hành s ch u ph t theo quy nh t i Thông tư .../2000/TT-BTC ngày.... c a B Tài chính hư ng d n chi ti t m t s i m v b o lãnh và phát hành trái phi u Chính ph .. i u 7: Các cam k t khác ... i u 8: Khi u n i, tranh ch p M i khi u n i, tranh ch p, vi ph m h p ng c a các bên x lý theo lu t nh. i u 9: Hi u l c thi hành H p ng này có hi u l c thi hành t ngày .../ .../ ... - H p ng này k t thúc khi Bên phát hành và Bên b o lãnh phát hành th c hi n y các nghĩa v , trách nhi m trong h p ng. H p ng này ư c l p 03 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n, 01 b n g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c. BÊN PHÁT HÀNH BÊN B O LÃNH (Kho b c Nhà nư c TW) (Tên t ch c b o lãnh) Ngư i i di n Ngư i i di n (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên)
 16. PH L C 05 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHO B C NHÀ NU C TW c l p - T do - H nh phúc S : /TB PH Hà N i, ngày tháng năm THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH THEO PHƯƠNG TH C B O LÃNH I... Kho b c Nhà nư c TW xin thông báo các chi ti t c a trái phi u Chính ph phát hành theo phương th c b o lãnh t... như sau: 1/ Kh i lư ng phát hành: 2/ Kỳ h n trái phi u: 3/ Lãi su t trái phi u: 4/ Hình th c trái phi u: 5/ Giá bán trái phi u: 6/ M nh giá trái phi u: . 7/ Ngày phái hành trái phi u 8/ Ngày n h n thanh toán trái phi u: 9/ Phương th c thanh toán g c, lãi: 10/ Phí b o lãnh: 11/ Các t ch c b o lãnh phát hành, kh i lư ng trái phi u nh n b o lãnh c a t ng t ch c: 12/ Các v n khác có liên quan n t phát hành. Nơi nh n: T NG GIÁM C KHO B C NHÀ NƯ C - Các t ch c b o lãnh phát hành trái phi u CP - ài THVN, ài TNVN - Báo Nhân dân, TBTC, TBNH
 17. - Lưu VT, H V PH L C 06 (TÊN T CH C) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......., ngày tháng năm........ PHI U T MUA TRÁI PHI U CHÍNH PH B O LÃNH PHÁT HÀNH T... (Dùng cho nhà u tư) 1/ Tên t ch c (cá nhân): 2/ Ngành ngh kinh doanh: 3/ a ch : 4/ i n tho i: Fax: 5/ ăng ký mua trái phi u Chính ph b o lãnh phát hành t.... : - Kh i lư ng trái phi u ăng ký mua: + Hình th c ch ng ch (chi ti t theo t ng lo i m nh giá): + Hình th c bút toán ghi s : - Các v n khác có liên quan n t phát hành. Tên t ch c u tư (Cá nhân) Ngư i ng u t Ch c (Ký tên, óng d u) PH L C 07 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHO B C NHÀ NU C TW c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N S H U TRÁI PHI U Ngư i s h u: ...................................................................... a ch : ................................................................................ S CMND (h chi u): ..........................................................
 18. C p ngày....... tháng....... năm........ T i:................................ Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ---------------------- C p ngày...... tháng...... năm........ T i: ................................ S h u trái phi u Kho b c: kỳ h n....... năm; lãi su t năm S ti n: ................................................................................. B ng ch : ............................................................................. Ngày phát hành: ............................. Ngày thanh toán: ............................ Hà N i, ngày tháng năm V trư ng V Huy ng v n T ng giám c Kho b c Nhà nư c (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, h tên, dõng d u) PH L C 08 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHO B C NHÀ NU C TW c l p - T do - H nh phúc S : /TB PH Hà N i, ngày tháng năm THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH THEO PHƯƠNG TH C I LÝ T... Kho b c Nhà nư c TW xin thông báo các chi ti t c a trái phi u Chính ph phát hành theo phương th c i lý t ... như sau: 1/ Kh i lư ng phát hành: 2/ Kỳ h n trái phi u: 3/ Lãi su t trái phi u: 4/ Hình th c trái phi u: 5/ M nh giá trái phi u: 6/ Th i gian phát hành trái phi u: T ngày . . . n ngày . . . 7/ Ngày phát hành trái phi u:
 19. 8/ Ngày n h n thanh toán trái phi u: 9/ Phương th c thanh toán g c, lãi 10/ Phí i lý: 11/ Các t ch c i lý phát hành, kh i lư ng nh n bán c a t ng t ch c i lý phát hành: 12/ Các v n khác có liên quan n t phát hành: Noi nh n: T NG GIÁM C KHO B C NHÀ NƯ C - Các t Ch c i lý phát hành trái phi u Chính ph - ài THVN, ài TNVN - Báo Nhân dân, TBTC, TBNH - Lưu VT, H V PH L C 09 C NG HOÀ XÃ II I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG I LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH S :/H L - Căn c Pháp l nh v H p ng kinh t ngày 25/9/1989 c a H i ng Nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 01/2000/ N -CP ngày l3/1/2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph . Căn c Thông tư s /2000/TT-BTC, ngày.... c a B Tài chính hư ng d n chi ti t m t s i m b o lãnh và i lý phát hành trái phi u Chính ph . Hôm nay, ngày tháng năm..., t i ... Chúng tôi bao g m: I/ Cơ quan phát hành trái phi u (dư i ây g i là Bên phát hành) - Kho b c Nhà nư c TW: - a ch : - Tài kho n s :... T i:...
 20. - Ngư i i di n h p pháp: H tên, ch c v , a ch : II/ T ch c i lý phát hành trái phi u (dư i ây g i là Bên i lý phát hành): - Tên t ch c i lý c a t phát hành: - a ch : - Tài kho n s :... T i:... - Ngư i i di n h p pháp: H tên, ch c v , a ch Sau khi th ng nh t, hai bên cùng nhau ký k t H p ng i lý phát hành trái phi u Chính ph v i các n i dung sau ây: i u 1: Các i u kho n, i u ki n c a trái phi u: 1. Tên trái phi u: 2. Hình th c trái phi u: 3. M nh giá trái phi u: 4. Kỳ h n trái phi u: 5. Kh i lư ng trái phi u nh n bán i lý: 6. Lãi su t trái phi u: 7. Th i gian phát hành trái phi u: T ngày ... n ngày ... 8. Ngày phát hành trái phi u: 9. Ngày trái phi u n h n thanh toán: 10. Phương th c thanh toán g c, lãi: i u 2: Bên i lý phát hành nh n bán trái phi u cho Bên phát hành v i kh i lư ng t i i u 1 nói trên cho các nhà u tư theo giá bán ư c xác nh t i Quy t nh s ... /Q - BTC ngày... c a B trư ng B Tài chính. Trư ng h p không bán h t s trái phi u ã nh n bán, Bên i lý phát hành ư c tr l i Bên phát hành s trái phi u còn l i. i u 3: Phí i lý phát hành b ng ...% s ti n trái phi u ã bán cho các nhà u tư. i u 4: Th i h n và phương th c thanh toán 1. S ti n bán trái phi u c a các t ch c i lý 2. Phí i lý phát hành
Đồng bộ tài khoản