Thông tư số 70/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
57
lượt xem
4
download

Thông tư số 70/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 70/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 70/2001/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 70/2001/TT/BTC NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯ C I V I NGU N VI N TR KHÔNG HOÀN L I Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 9 thông qua ngày 20/3/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và các văn b n hư ng d n dư i Lu t hi n hành; Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài; B Tài Chính hư ng d n ch qu n lý tài chính Nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: 1. Vi n tr không hoàn l i là các kho n tr giúp không ph i hoàn tr dư i hình th c ti n, hi n v t, tri th c, t các Chính ph , các t ch c thu c Liên H p Qu c, các t ch c liên Chính ph , các t ch c qu c t , các t ch c phi Chính ph (NGO) nư c ngoài, các t ch c kinh t , ho c cá nhân ngư i nư c ngoài cho Vi t Nam nh m phát tri n kinh t - xã h i, ho c các m c ích nhân o khác ư c th c hi n thông qua các văn ki n chính th c ký k t gi a hai bên, ư c c p có thNm quy n phê duy t và các kho n tr giúp nhân o, c u tr khNn c p nh m kh c ph c h u qu chi n tranh, thiên tai. M i s chuy n giao khác không thu c ph m vi quy nh trên u ư c coi là quà t ng, không thu c i tư ng qu n lý hư ng d n t i Thông tư này. Các kho n vi n tr không hoàn l i nư c ngoài là ngu n thu c a ngân sách nhà nư c và ph i ư c h ch toán y , k p th i vào ngân sách nhà nư c 2. B Tài Chính th ng nh t qu n lý tài chính Nhà nư c i v i m i ngu n vi n tr không hoàn l i, t khâu tham gia ý ki n v m t tài chính trong vi c xác nh ch trương s d ng vi n tr ; tham gia thNm nh d án, phân b ngu n v n cho các d án; n nghiên c u ban hành cơ ch qu n lý tài chính, th c hi n vi c xác nh n vi n tr và h ch toán các ngu n vi n tr vào ngân sách; hư ng d n và ki m tra vi c ch p hành các ch qu n lý tài chính, thNm tra quy t toán, hư ng d n bàn giao tài s n, v t tư, ti n v n c a các d án sau khi k t thúc theo nh ng quy nh t i Thông tư này.
 2. - V ho c Ban Tài chính - k toán c a các B , Ngành, oàn th có trách nhi m giúp Th trư ng B , Ngành, t ch c oàn th qu n lý tài chính i v i toàn b các chương trình, d án, kho n vi n tr không hoàn l i do B , Ngành Trung ương ti p nh n và th c hi n. - S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Phòng Tài chính - V t giá Qu n, Huy n; Ban Tài chính xã, phư ng có trách nhi m giúp UBND các c p qu n lý tài chính i v i toàn b các chương trình, d án, các kho n vi n tr không hoàn l i do các ơn v thu c a phương ti p nh n và th c hi n; giám sát tình hình th c hi n các chương trình, d án vi n tr Trung ương th c hi n trên a bàn. 3. Giám c các chương trình, d án, Th trư ng các ơn v tr c ti p s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n úng các m c tiêu, i tư ng và các cam k t khác ã ghi trong t ng chương trình, d án cũng như ch qu n lý tài chính hư ng d n t i Thông tư này. II. NH NG QUY NNH C TH : A. L P VÀ T NG H P D TOÁN Hàng năm, căn c hư ng d n l p d toán Ngân sách Nhà nư c c a B Tài chính, các văn b n cam k t ho c tho thu n và k ho ch tri n khai chương trình, d án ho c thông báo phân ph i vi n tr c a cơ quan ch qu n cho ơn v , tình hình th c hi n d án trong năm; các ơn v ho c ch d án l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c v vi n tr không hoàn l i và v n i ng (n u có) cùng v i d toán ngân sách c a mình g i cơ quan ch qu n d án và cơ quan tài chính ng c p: - D án thu c các B , Ngành g i V Tài chính K toán c a B , Ngành. - D án thu c các a phương g i cơ quan Tài chính cùng c p. Các B , Ngành Trung ương và các S Tài chính - V t giá có trách nhi m t ng h p d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c v vi n tr không hoàn l i thu c ph m vi mình qu n lý và nhu c u v n i ng (n u có) g i B Tài chính và B K ho ch và u tư t ng h p chung trong NSNN. D toán v v n i ng ư c l p theo quy nh t i Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph và Thông tư hư ng d n chi ti t thi hành áp d ng chung cho các chương trình, d án vi n tr ODA và vi n tr phi chính ph nư c ngoài. D toán thu, chi ngân sách nhà nư c v vi n tr không hoàn l i ư c l p theo Bi u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này. B. CH S D NG VI N TR : - T t c các ho t ng chi tiêu ph i có d toán c th và căn c vào các kho n m c ã ư c cơ quan tài tr ch p thu n, chi tiêu úng i tư ng, úng m c ích và không ư c chi vư t m c ã tho thu n v i phía nư c ngoài.
 3. - Trư ng h p văn ki n d án không có d toán y chi ti t, c th thì ơn v th c hi n c n căn c các i u kho n ã cam k t v i phía nư c ngoài và căn c nh m c chi tiêu trong nư c chi. - Ngoài các kho n chi c th ã ư c ghi rõ trong các văn ki n d án, các ơn v không ư c t ý dùng ngu n ti n vi n tr chi cho b t c m t m c ích gì khác. Giám c các d án ho c cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p không ư c i u hoà ngu n kinh phí vi n tr gi a các ơn v , tr trư ng h p ư c phép b ng văn b n c a t ch c vi n tr và cơ quan phê duy t d án. - Lãi ti n g i ngân hàng c a các chương trình, d án vi n tr thu c di n ngân sách c p phát ang trong quá trình th c hi n, ơn v ph i s d ng úng theo cam k t v i nhà tài tr . Trư ng h p kho n lãi ti n g i vi n tr không c p trong văn ki n d án ho c có c p trong văn ki n d án nhưng d án ã k t thúc mà kho n lãi ti n g i vi n tr chưa s d ng h t thì t t c kho n lãi ti n g i vi n tr ó là ngu n c a Ngân sách Nhà nư c. Khi quy t toán d án hoàn thành ư c phê duy t, ơn v ph i n p kho n lãi ti n g i vi n tr ó vào Ngân sách Nhà nư c. Trư c khi d án k t thúc ho c trư c khi có quy t nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành, n u d án có b sung thêm n i dung chi tiêu ho c ơn v có m c ích chi tiêu khác, ơn v ch ư c phép s d ng kho n lãi ti n g i vi n tr này khi có quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n v m c ích và n i dung chi tiêu và có ch ng t c p phát c a cơ quan tài chính (c p phát dư i hình th c ghi thu ghi chi). - i v i các chương trình, d án vi n tr thu c di n ngân sách c p phát dư i hình th c c p phát ngu n kinh phí hành chính s nghi p, vi c mua s m, trang thi t b và các d ch v ph i tuân th các quy nh trong văn ki n d án và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v mua s m hàng hoá, trang thi t b . - Trư ng h p các chương trình, d án s d ng ti n, hàng vi n tr u tư xây d ng cơ b n, s a ch a tr s , công trình ki n trúc và các công trình k t c u h t ng ph i t ch c u th u ho c ch n th u theo quy nh ghi trong văn ki n d án, n u không có tho thu n thì th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph v qu n lý u th u các công trình u tư xây d ng cơ b n. - Trư ng h p các chương trình, d án s d ng ti n vi n tr tr lương cho cán b Vi t Nam tham gia qu n lý, th c hi n chương trình, d án vi n tr thì ngư i ư c hư ng lương chi tr t ngu n vi n tr ph i có nghĩa v n p thu thu nh p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v thu thu nh p. C. TH C HI N TI P NH N, QU N LÝ VÀ H CH TOÁN QUA NSNN NGU N VI N TR 1. Gi i ngân v n vi n tr : Khi chương trình, d án vi n tr ư c ký k t và phê duy t, cơ quan ch qu n chương trình, d án và cơ quan ch chương trình, d án có trách nhi m khNn trương hoàn t t các i u ki n và th t c c n thi t cho vi c gi i ngân v n vi n tr . Trư ng h p vi c gi i ngân v n vi n tr c a chương trình, d án ph i th c hi n qua m t ngân hàng thương m i thì vi c l a ch n ngân hàng ư c u quy n rút v n s do B Tài Chính quy t nh. Ngân hàng Thương m i ư c B Tài chính u quy n làm d ch v rút v n
 4. vi n tr ư c hư ng phí theo quy nh hi n hành do ch chương trình, d án thanh toán b ng ngu n v n i ng trong nư c ho c theo tho thu n v i bên tài tr . 2. Xác nh n vi n tr : Giám c các chương trình, d án vi n tr , th trư ng các ơn v nh n vi n tr ch u trách nhi m làm th t c xác nh n vi n tr theo các quy nh dư i ây: 2.1. Các kho n vi n tr không hoàn l i ph i làm xác nh n vi n tr bao g m: - Các công trình xây d ng cơ b n do các nhà th u th c hi n theo hình th c "chìa khoá trao tay" th hi n qua các văn b n bàn giao, quy t toán, các H p ng giao nh n th u. - Hàng hoá, thi t b ghi trong danh m c kèm theo d án ho c trong thông báo vi n tr ư c nh p khNu, t mua trong nư c. - Ngo i t ho c ti n Vi t Nam do phía nư c ngoài chuy n giao cho các ơn v trong nư c nh n và tr c ti p s d ng th c hi n các tho thu n vi n tr (bao g m c kho n tài tr cho ho t ng mang tính ch t công v phí c a văn phòng d án theo cam k t trong văn ki n d án). - Các d ch v tư v n, d ch v k thu t ư c thanh toán t ngu n c a các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i th hi n qua H p ng ư c ký k t gi a ch d án v i công ty tư v n trong và ngoài nư c. 2.2. Gi y xác nh n vi n tr : - Gi y xác nh n vi n tr ư c l p theo m u ban hành kèm theo Thông tư này. (M u s 1 và s 2) - Gi y xác nh n vi n tr g m 2 ph n: Ph n 1 c a gi y xác nh n vi n tr là ph n xác nh n c a cơ quan tài chính. Ph n 2 là ph n kê khai c a ơn v nh n vi n tr . ơn v nh n vi n tr ph i kê khai y các d ki n ghi trong m u gi y xác nh n vi n tr và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a tư li u, s li u do ơn v t kê khai. Gi y xác nh n hàng vi n tr ư c l p thành 5 b n. N u hàng vi n tr là ô tô, xe máy ph i làm thêm 1 b n ăng ký lưu hành. Gi y xác nh n ti n vi n tr ư c l p thành 4 b n. 2.3. Th i i m và a i m xác nh n: Khi nh n ư c ti n, hàng vi n tr ho c thông báo nh n hàng; gi y báo Có c a Ngân hàng v ti n vi n tr ; ho c ngay sau khi nghi m thu bàn giao, quy t toán các h p ng giao nh n th u, các h p ng mua s m và các h p ng v d ch v tư v n, d ch v k thu t, các i tư ng quy nh trên có trách nhi m g i n B Tài chính ho c i di n Ban qu n lý và Ti p nh n vi n tr qu c t t i Thành ph H Chí Minh ho c
 5. i di n Ban qu n lý và Ti p nh n vi n tr qu c t t i à N ng các h sơ theo quy nh t i i m 3 dư i ây làm th t c xác nh n vi n tr . 3. Các tài li u c n thi t xác nh n vi n tr : 3.1. i v i hàng vi n tr g m: + H sơ pháp lý v vi n tr : - Văn b n phê duy t chương trình, d án ho c cho phép c a cơ quan có thNm quy n; - Văn ki n d án, chương trình, Hi p nh, Ngh nh thư, Công hàm trao i, ho c các văn b n tho thu n ã ư c ký k t chính th c v i i tác nư c ngoài ho c thông báo vi n tr có ghi rõ danh m c, s lư ng, ch ng lo i và giá tr hàng hoá các lo i ã ư c phê chuNn.... + Văn b n phê duy t h p ng thương m i theo quy nh hi n hành, kèm hoá ơn thương m i (Invoice) ho c hoá ơn do B Tài chính phát hành n u mua hàng trong nư c. + V n ơn ư ng bi n (Bill of lading) ho c v n ơn hàng không (airway Bill). + B n kê chi ti t (Packing List) Trư ng h p chưa có hoá ơn, v n ơn thì ph i có gi y báo nh n hàng c a t ch c v n chuy n. N u m t lô hàng vi n tr g i cho nhi u nơi, ph i kèm theo gi y u quy n c a các ơn v liên quan và b ng kê phân chia hàng vi n tr . i v i các chương trình, d án ư c t ch c u th u t i Vi t Nam mua s m trang thi t b , hàng hoá và d ch v tư v n, nghiên c u... b ng ngu n ti n vi n tr , ngoài các tài li u ã quy nh trên, c n b sung thêm các tài li u liên quan sau: - Biên b n v k t qu u th u ho c quy t nh công nh n ơn v trúng th u (n u có). -H p ng cung c p hàng hoá, d ch v ư c ký k t gi a Ch d án và ơn v trúng th u. - H p ng ngo i thương n u ph i nh p khNu hàng hoá, ho c hoá ơn theo m u do B Tài chính quy nh n u mua hàng s n xu t trong nư c. 3.2. i v i ti n vi n tr g m: - H sơ pháp lý v vi n tr . - Các ch ng t ch ng minh vi c chuy n ti n vi n tr . 3.3. i v i các d án là công trình xây d ng cơ b n do các nhà th u th c hi n theo hình th c chìa khoá trao tay:
 6. - H sơ pháp lý d án -H p ng giao nh n th u (H p ng xây d ng, h p ng mua s m và h p ng tư v n). - Biên b n nghi m thu, bàn giao ho c thanh lý h p ng. 3.4. Trư ng h p do yêu c u khNn c p ho c vì các nguyên nhân khách quan khác mà ơn v nh n vi n tr không k p làm th t c xác nh n vi n tr thì hàng quý, ơn v có trách nhi m t ng h p giá tr vi n tr ã ti p nh n báo cáo ngh cơ quan tài chính ng c p ghi thu ghi chi Ngân sách nhà nư c ti n, hàng vi n tr theo m u s 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 4. H ch toán vào Ngân sách Nhà nư c: 4.1. Các ch ng t sau ây là căn c h ch toán: - Gi y xác nh n vi n tr do B Tài chính c p cho các ơn v nh n vi n tr , ho c - ngh ghi thu-ghi chi ngân sách c a ơn v nh n vi n tr theo M u s 7 ính kèm, ho c - Các ch ng t khác ch ng minh vi c chuy n giao và s d ng vi n tr như: H p ng giao nh n th u, H p ng thương m i, H p ng tư v n, ch ng t c a ngân hàng ư c u quy n rút v n, biên b n thanh lý H p ng, báo cáo quy t toán ã ư c phê duy t c a ơn v (quy t toán d án khi k t thúc ho c quy t toán năm) v.v... 4.2. Tr giá h ch toán vào ngân sách các c p là tr giá b ng VND ư c quy i t nguyên t theo t giá h ch toán do B Tài chính công b trong t ng th i kỳ. (Tr trư ng h p nhà tài tr ã quy nh t giá). - Trư ng h p nh n hàng vi n tr không có tr giá nguyên t thì t m tính trên cơ s giá c c a m t hàng tương t nh p khNu cùng th i kỳ; khi ki m tra th c t có phát sinh chênh l ch th a, thi u không úng ch ng lo i, không úng giá c ã kê khai xác nh n; ho c các công trình xây d ng cơ b n ư c u tư b ng ngu n v n vi n tr , n u xét th y giá công trình chưa h p lý thì trong th i h n 60 ngày k t ngày nghi m thu bàn giao ho c ngày làm gi y xác nh n vi n tr , ơn v có trách nhi m xác nh l i giá tr vi n tr và g i biên b n nh giá l i cho cơ quan tài chính cùng c p làm căn c h ch toán vào ngân sách. Vi c nh l i giá tr vi n tr ư c th c hi n b i H i ng nh giá do cơ quan ch qu n c a ơn v thành l p v i s tham gia c a i di n cơ quan tài chính - v t giá cùng c p. Quy trình nh l i giá th c hi n theo quy nh hi n hành. 4.3. Ngu n kinh phí thu c d án vi n tr , nhưng do phía nư c ngoài tr c ti p chi, như chi cho chuyên gia tư v n, chi cho ào t o, tham quan, kh o sát, th c t p và kho n chi khác ư c th c hi n nư c ngoài mà không có ch ng t xác nh vi c chi tiêu, thì không h ch toán vào ngân sách nhà nư c. 4.4. Th i i m h ch toán: Vi c h ch toán vào Ngân sách Nhà nư c ngu n vi n tr không hoàn l i ư c th c hi n ngay sau khi cơ quan tài chính các c p có m t trong
 7. các ch ng t ch ng minh vi c ti p nh n và s d ng vi n tr ư c quy nh t i i m 4.1, m c 4, ph n C. 4.5. Phân c p h ch toán vi n tr vào Ngân sách Nhà nư c: - i v i các kho n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho Chính ph Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t thu c ngu n thu c a Ngân sách Trung ương do B Tài chính làm th t c h ch toán ghi thu ghi chi qua Ngân sách Nhà nư c Trung ương. - i v i các kho n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài vi n tr tr c ti p cho c p T nh, Thành ph theo quy nh c a pháp lu t thu c ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c c p t nh, do S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph làm th t c h ch toán ghi thu ghi chi qua Ngân sách T nh, Thành ph . - i v i các kho n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho c p huy n theo quy nh c a pháp lu t thu c ngu n thu c a Ngân sách c p huy n, do Phòng Tài chính huy n làm th t c h ch toán ghi thu ghi chi qua Ngân sách c p huy n. - i v i các kho n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t thu c ngu n thu c a Ngân sách xã, phư ng, th tr n, do Ban Tài chính xã, phư ng, th tr n làm th t c h ch toán ghi thu ghi chi qua Ngân sách c p phư ng, xã. 4.6. Phương th c h ch toán ghi chi vi n tr cho các i tư ng s d ng: 4.6.1. i v i các d án thu c di n c p phát: - C p phát v n u tư xây d ng cơ b n: H ch toán ghi thu ngân sách vi n tr , Chương 160, Lo i 10, Kho n 8 (ho c 9), M c tương ng c a M c l c NSNN hi n hành; ghi chi t m ng v n u tư xây d ng cơ b n qua h th ng Kho b c Nhà nư c và sao g i b ng kê chi ti t tên và a ch các ơn v s d ng vi n tr cơ quan Kho B c Nhà nư c c p phát cho ơn v theo ch qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n hi n hành. Trư ng h p các công trình xây d ng cơ b n hoàn toàn b ng ngu n v n vi n tr (không có v n i ng trong nư c), cơ quan tài chính h ch toán ghi thu Ngân sách vi n tr và ghi chi tr c ti p cho các ơn v th hư ng (không ghi chi t m ng v n u tư xây d ng cơ b n qua h th ng Kho B c Nhà nư c). - C p phát kinh phí hành chính s nghi p: H ch toán ghi thu vi n tr như trên và ghi chi cho các ơn v th hư ng theo Chương, Lo i, Kho n, M c tương ng c a M c l c NSNN hi n hành. Trư ng h p m t ơn v d toán c p I Ngân sách Trung ương có nhi u ơn v th hư ng thì kèm theo L nh thu chi NSNN ghi cho ơn v d toán c p I là b ng kê chi ti t tên, a ch , giá tr vi n tr c th cho t ng ơn v th hư ng thu c ơn v d toán c p I ó. Các ơn v d toán c p I có trách nhi m i chi u, ki m tra và thông báo ti p cho các ơn v thu c c p
 8. c a mình theo m u thông báo c p phát v n vi n tr cho các ơn v tr c thu c do B Tài chính quy nh. (Bi u s 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Thông báo này ư c coi là ch ng t c p phát v n NSNN cho ơn v th hư ng tr c ti p. Căn c thông báo c p v n c a ơn v d toán c p I, các ơn v th hư ng vi n tr ph i h ch toán giá tr vi n tr ư c c p phát vào s sách k toán, qu n lý và quy t toán hàng năm v i ơn v c p trên c a mình. Trư ng h p chương trình, d án vi n tr do m t ơn v Trung ương làm ch chương trình, d án nhưng trong ó có nhi u ti u d án ư c tri n khai th c hi n t i các a phương; ho c chương trình, d án do m t B , m t ngành làm ch chương trình, d án nhưng có nhi u ti u d án ư c tri n khai th c hi n t i các B , các ngành khác thì trong quá trình th c hi n chương trình, d án B Tài chính làm th t c ghi thu Ngân sách Trung ương, ghi chi cho ơn v ch d án, khi chương trình, d án k t thúc, ch d án ti n hành bàn giao tài s n theo hư ng d n t i i m 4 m c E ph n II c a Thông tư này. Căn c vào k t qu bàn giao tài s n sau khi k t thúc d án, bên bàn giao ư c ghi gi m tài s n và gi m ngu n v n hình thành tài s n ó, bên ti p nh n ph i ghi tăng tài s n và ghi tăng ngu n v n hình thành tài s n ó theo úng ch h ch toán k toán hi n hành. i v i các chương trình, d án vi n tr mà vai trò c a cơ quan ch qu n Trung ương ch là h tr k thu t hay ch o chuyên môn, không có b máy qu n lý tài chính d án thì s ghi thu ngân sách Trung ương, ghi chi cho các ơn v tr c ti p nh n, s d ng vi n tr .(Tr nh ng chương trình, d án có quy nh riêng). i v i các t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p chưa có tên trong danh m c Chương quy nh c a M c l c NSNN, ho c không ư c Nhà nư c m b o cân i kinh phí ho t ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, vi c h ch toán ghi thu v n theo quy nh trên, nhưng ghi chi vào Chương 150 "Các ơn v khác", lo i, kho n, h ng, m c tương ng c a M c l c NSNN hi n hành, coi như m t kho n h tr c a NSNN cho ơn v ó. Tài s n ư c hình thành t ngu n h tr này là tài s n Nhà nư c ph i ư c qu n lý theo các quy nh hi n hành v quy ch qu n lý tài s n Nhà nư c t i các H i. Trư ng h p các t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p th c hi n nh ng chương trình, d án vi n tr có giá tr l n, xác nh ư c a ch c a ơn v th hư ng vi n tr , và có th quy t toán chi vi n tr cho các ơn v th hư ng, khi có xác nh n c a ơn v th hư ng, thì ghi chi cho ơn v th hư ng theo Chương, Lo i, Kho n, M c tương ng c a M c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. i v i kho n vi n tr chưa xác nh ơn v s d ng: H ch toán ghi thu ngân sách theo phân c p quy nh, ng th i xác nh phương án s d ng theo úng cam k t, m c tiêu ã tho thu n v i phía vi n tr , trình c p có thNm quy n quy t nh, sau ó phân ph i cho các ơn v s d ng và làm th t c c p phát ngân sách theo các quy nh trên. 4.6.2. Các d án thu c di n cho vay l i: i v i các d án u tư vào lĩnh v c s n xu t kinh doanh thu c di n Chính ph cho doanh nghi p vay l i, B Tài chính ký h p ng u nhi m cho Qu h tr phát tri n ho c cho các Ngân hàng thương m i làm nhi m v cho vay l i i v i các doanh nghi p s d ng v n vi n tr , qu n lý và thu h i ti n v n vay, ng th i th c hi n th
 9. t c h ch toán ghi thu và ghi chi cho vay qua NSTW tr giá ngu n vi n tr theo quy nh c a M c l c NSNN hi n hành. 4.6.3. i v i các d án có m t h p ph n qu tín d ng cho vay quay vòng, cho vay xoá ói gi m nghèo ho c cho các doanh nghi p v a và nh vay: Th c hi n ghi thu vi n tr , ghi chi M c 151 ho c M c 152, ti u m c tương ng theo Chương, Lo i, Kho n tương ng c a M c l c NSNN hi n hành. Vi c xác nh lãi su t và phân ph i, s d ng ti n lãi c n chú ý m t s i m sau ây: - N u trong văn ki n d án ã quy nh rõ lãi su t và vi c s d ng lãi su t thì th c hi n theo úng các quy nh ó. - Trư ng h p nhà tài tr không quy nh c th thì lãi su t cho vay ư c th c hi n theo m c lãi su t ưu ãi hi n hành áp d ng i v i kho n cho vay xoá ói gi m nghèo ang th c hi n t i a phương. - S lãi thu ư c phân ph i và s d ng theo nguyên t c: Sau khi tr phí d ch v ngân hàng (n u có), dành t l h p lý b sung các kho n chi phí c a ban qu n lý d án các c p, còn l i b sung ngu n v n cho qu quay vòng. Cơ quan tài chính ng c p ph i h p cơ quan th c hi n d án quy nh c th lãi su t và vi c s d ng các kho n lãi theo nh ng nguyên t c chung ã quy nh ph n trên cho t ng d án. - nh kỳ hàng quý, cơ quan th c hi n d án báo cáo v i cơ quan tài chính ng c p tình hình s d ng s lãi nói trên. Căn c báo cáo, cơ quan tài chính làm th t c ghi thu, ghi chi c p phát ho c cho vay qua ngân sách các c p tr giá kho n lãi thu h i ư c s d ng cho các m c tiêu c th . Khi k t thúc chương trình, d án vi n tr , ch d án có trách nhi m bàn giao ngu n v n này cho Ngân sách a phương nơi th c hi n d án (tr trư ng h p có tho thu n riêng v i nhà tài tr ư c ghi trong văn ki n d án). D. K TOÁN, QU N LÝ TÀI S N VI N TR : Trong quá trình s d ng vi n tr , các ơn v ph i ph n ánh k p th i, y các ngu n ti n, hàng ã nh n (c v lư ng và giá tr ) trên ch ng t và s sách k toán theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Pháp l nh K toán th ng kê, ch h ch toán k toán hi n hành và yêu c u c a nhà tài tr (n u có). Trư ng h p ch ng t g c ph i g i cho nhà tài tr thì trư c khi g i, ch chương trình, d án vi n tr ph i sao b ch ng t g c ó, l p b ng kê nh ng ch ng t g c ã g i cho nhà tài tr , ghi rõ s ch ng t , ngày tháng, n i dung thu, chi và s ti n ghi trên ch ng t . B ng kê này có ch ký c a ngư i l p, k toán trư ng và th trư ng ơn v . (Bi u s 6 ban hành kèm theo Thông tư này). B n sao ch ng t g c này ư c s d ng ghi s k toán và ư c lưu tr , b o qu n theo ch qu n lý ch ng t g c hi n hành và làm căn c cho vi c ki m tra k toán và quy t toán d án hoàn thành.
 10. Trư ng h p s ti n vi n tr th c t s d ng có chênh l ch so v i s ti n ghi trên gi y xác nh n vi n tr do có s khác bi t gi a t giá mua ngo i t c a ngân hàng l n (ho c nh ) hơn t giá h ch toán c a B Tài chính công b , ơn v th c hi n h ch toán kho n chênh l ch t giá vào tài kho n 413 (Chênh l ch t giá) kèm theo ch ng t c a ngân hàng. S dư c a tài kho n này s ư c x lý khi xét duy t quy t toán hàng năm, ho c khi k t thúc d án. Các ơn v ư c s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i dư i hình th c hàng hoá, thi t b .... nhưng chưa ư c bàn giao quy n s h u (chưa k t thúc d án) trong quá trình s d ng cho vi c th c hi n d án, các ơn v v n ph i th c hi n h ch toán y trên các tài kho n liên quan ngoài b ng cân i tài kho n ph c v cho yêu c u qu n lý. Trong quá trình th c hi n d án, ch d án có th ki n ngh thanh lý các trang thi t b , hàng hoá ã quá th i h n s d ng theo quy nh, ho c ã hư h ng không th ph c v d án. Vi c thanh lý ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a t ch c tài tr ho c c a cơ quan ch qu n d án. Vi c x lý tài s n t ngu n vi n tr ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý tài s n không c n dùng và không còn s d ng ư c trong các cơ quan hành chính s nghi p. Sau khi k t thúc, các chương trình, d án vi n tr ph i ti n hành bàn giao tài s n. Trang thi t b t ngu n vi n tr khi ư c bàn giao cho ơn v s d ng là tài s n c a Nhà nư c, ơn v có trách nhi m qu n lý theo ch qu n lý và thanh lý tài s n Nhà nư c hi n hành. Nguyên t c, th th c và n i dung bàn giao tài s n ư c ti n hành theo quy nh t i Ngh nh s 14/1998/N /CP ngày 6/3/1998 c a Chính ph v Qu n lý tài s n Nhà nư c và Thông tư s 42 TC/QLCS ngày 31 tháng 7 năm 1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c ti p nh n và bàn giao tài s n gi a các cơ quan hành chính s nghi p, t ch c kinh t theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. i v i nh ng chương trình, d án ang trong th i gian th c hi n thì s dư ti n vi n tr trên tài kho n c a các chương trình, d án t i th i i m cu i năm ngân sách ư c chuy n sang năm sau th c hi n ti p. E. CH BÁO CÁO, KI M TRA, QUY T TOÁN: 1. Ch báo cáo: Hàng quý và c năm, Giám c các chương trình, d án, Th trư ng các ơn v tr c ti p s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i ph i l p báo cáo tình hình ti p nh n và s d ng ngu n vi n tr theo Bi u s 4 ban hành kèm theo Thông tư này g i cơ quan ch qu n d án. Cơ quan ch qu n d án có trách nhi m t ng h p toàn b tình hình ti p nh n và s d ng c a các d án thu c ph m vi qu n lý theo quy nh sau: - Các d án thu c B , ngành Trung ương g i v V Tài chính k toán c a B , Ngành mình t ng h p g i B Tài chính. - Các d án thu c a phương g i v S tài chính V t giá t ng h p g i B Tài Chính.
 11. Báo cáo ti p nh n và s d ng vi n tr ph i ph n ánh y các n i dung theo yêu c u và úng th i h n quy nh t i i u 35 Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph và i u 20 c a b n Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph . 2. Ch ki m tra: Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra và hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n nghiêm túc các ch qu n lý tài chính ngu n vi n tr không hoàn l i ư c quy nh t i Thông tư này: - V Tài chính K toán c a các B , Ngành ki m tra và hư ng d n các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i do các ơn v tr c thu c B , Ngành Trung ương ti p nh n và th c hi n. - S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph và các Phòng Tài chính v t giá qu n, huy n, th xã ki m tra và hư ng d n các chương trình, d án, các kho n vi n tr không hoàn l i do các ơn v tr c thu c a phương ti p nh n và th c hi n. - Trư ng h p c n thi t, B Tài chính ki m tra i v i các chương trình, d án ho c các kho n vi n tr không hoàn l i do các ơn v tr c thu c B , Ngành Trung ương ho c a phương ti p nh n và th c hi n. 3. Ch quy t toán. Hàng năm và khi k t thúc d án, căn c vào các quy nh hi n hành, Giám c chương trình, d án vi n tr , th trư ng các ơn v s d ng vi n tr có trách nhi m l p báo cáo quy t toán thu chi vi n tr c th như sau: 3.1. i v i các d án u tư xây d ng cơ b n: Vi c quy t toán th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài Chính hư ng d n quy t toán v n u tư. 3.2. i v i các d án hành chính s nghi p: N i dung và m u bi u báo cáo quy t toán th c hi n theo quy nh hi n hành t i Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành H th ng Ch K toán hành chính s nghi p. 3.2.1. Quy t toán năm: B Tài Chính ch trì thNm tra báo cáo quy t toán năm v ngu n thu và s d ng vi n tr c a các B , Ngành Trung ương cùng v i vi c thNm tra quy t toán kinh phí hành chính s nghi p. Căn c vào biên b n thNm tra quy t toán ngu n vi n tr , B Tài chính s thông báo duy t t ng s quy t toán chi hành chính s nghi p, trong ó có quy t toán ngu n vi n tr c a B , Ngành Trung ương. V n i ng c a các d án ư c quy t toán như quy t toán ngu n kinh phí Ngân sách Nhà nư c c p theo quy nh hi n hành.
 12. S Tài chính V t giá các T nh, Thành ph và Phòng Tài chính V t giá qu n, huy n, th xã Ch trì thNm tra quy t toán thu và s d ng vi n tr hàng năm c a các ơn v thu c a phương qu n lý cùng v i vi c thNm tra quy t toán kinh phí hành chính s nghi p. 3.2.2. Quy t toán d án: T t c các chương trình, d án và kho n vi n tr ư c c p có thNm quy n phê duy t khi k t thúc u ph i ư c quy t toán y và g i n cơ quan tài chính ng c p theo úng quy nh hi n hành. 3.3. M t s i m c n lưu ý khi quy t toán: 3.3.1. Khi d án k t thúc ã quy t toán xong v i nhà tài tr mà v n còn th a ti n, Giám c d án báo cáo phương án x lý v i cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính ng c p (như quy nh t i ph n g i báo cáo quy t toán) xem xét, quy t nh. 3.3.2. Vi c phê duy t quy t toán d án hoàn thành ph i m b o tuân th các quy nh hi n hành c a B Tài chính. 3.3.3. Cùng v i vi c g i báo cáo quy t toán d án hoàn thành, ch d án ph i báo cáo phương án x lý tài s n, công n và các v n t n t i khác v i cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính ng c p. Cơ quan ch qu n d án có trách nhi m tham kh o ý ki n c a cơ quan tài chính ng c p và ý ki n c a các cơ quan h u quan xem xét, quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh phê duy t phương án x lý t n t i c a d án trư c khi phê duy t quy t toán d án hoàn thành. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này thay th Thông tư s 22/1999/TT/BTC ngày 26/02/1999 c a B Tài chính và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các B , ngành, a phương, ơn v , các ch d án c n ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) M us 1 (Kèm theo Thông tư s 70/2001/TT/BTC ngày 24/8/2001 c a B Tài chính)
 13. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : TC/XNVT c l p - T do - H nh phúc Gi y xác nh n hàng vi n tr không hoàn l i I. XÁC NH N C A B TÀI CHÍNH Sau khi thNm tra, B Tài chính xác nh n s hàng kê khai m t sau t xác nh n vi n tr này thu c ngu n vi n tr không hoàn l i. Giá tr vi n tr ư c phân lo i theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành như sau: Chương Lo i Kho n M c S ti n: Ngày .. tháng .. năm II. PH N T KÊ KHAI C A ƠN VN NH N VI N TR : A. NH NG D KI N CƠ B N: 1. Ngu n vi n tr c a: Chính ph T ch c qu c t Phi Chính ph 2. Tên t ch c vi n tr : Tên chương trình,d án, phi d án: Th c hi n t : n: 4. T ng giá tr vi n tr : Nguyên t : Quy ra USD: 5. Văn b n phê duy t c a c p có thNm quy n: S : Ngày: c a: 6. ơn v ch d án, chương trình: 7. ơn v tr c ti p s d ng hàng vi n tr : Tr c thu c (B , cơ quan TW): qu n lý Tr c thu c (T nh, TP): qu n lý 8. ơn v ư c u nhi m nh n hàng vi n tr : B. CHI TI T LÔ HÀNG: 1. Tên t u/máy bay: c ng: ngày n 2. Hàng t mua trong nư c t i:
 14. S , ngày c a v n ơn Tên hàng S lư ng Tr giá lô hàng ho c hoá ơn bán hàng hoá (ki n) Nguyên Quy ra Thành ti n t USD Vi t Nam * T giá quy i (VND/1 USD): Ngày . tháng năm Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Chú ý: - Gi y xác nh n hàng vi n tr ư c vi t trên 2 m t c a t gi y. - Không vi t tay, tNy xoá. - N u có nhi u lo i hàng hoá thì l p b ng kê riêng ính kèm, óng d u treo. M u s 02 (Kèm theo Thông tư s 70/2001/TT/BTC ngày 24/8/2001 c a B Tài chính) B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : TC/XNVT c l p - T do - H nh phúc Gi y xác nh n ti n vi n tr không hoàn l i I. XÁC NH N C A B TÀI CHÍNH Sau khi thNm tra, B Tài chính xác nh n s ti n kê khai m t sau t xác nh n vi n tr này thu c ngu n vi n tr không hoàn l i. Giá tr vi n tr ư c phân lo i theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành như sau: Chương Lo i Kho n M c S ti n: Ngày .. tháng .. năm II. PH N T KÊ KHAI C A ƠN VN NH N VI N TR : A. NH NG D KI N CƠ B N:
 15. 1. Ngu n vi n tr c a: Chính ph T ch c qu c t Phi Chính ph 2. Tên t ch c vi n tr : Tên chương trình, d án, phi d án: Th c hi n t : n: 4. T ng giá tr vi n tr : Nguyên t : Quy ra USD: 5. Văn b n phê duy t c a c p có thNm quy n: S : Ngày: c a: 6. ơn v ch d án, chương trình: 7. ơn v tr c ti p s d ng ti n vi n tr : Tr c thu c (B , cơ quan TW): qu n lý Tr c thu c (T nh, TP): qu n lý 8. ơn v ư c u nhi m nh n ti n vi n tr : 9. S tài kho n c a ơn v nh n ti n vi n tr : T i: B. CHI TI T CÁC KHO N TI N: 1. ư c nh n b ng nguyên t : 2. Quy ra USD 3. T giá quy i (VND/1 USD) 4. Quy i ra ti n Vi t Nam 5. ư c nh n b ng ti n Vi t Nam 6. T ng s ti n Vi t Nam ư c nh n: Trong ó: + S d ng cho: + S d ng cho:
 16. Ngày . tháng năm Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Chú ý: - Gi y xác nh n ti n vi n tr ư c vi t trên 2 m t c a t gi y. - Không vi t tay, tNy xoá.
Đồng bộ tài khoản