Thông tư số 72/1997/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 72/1997/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 72/1997/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia về y tế do Bộ Tài Chính và Bộ Y Tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 72/1997/TTLT-BTC-BYT

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72-TTLT Hà N i , ngày 14 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - Y T S 72-TTLT NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯ NG D N N I DUNG VÀ NNH M C CHI C A CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA V Y T Th c hi n Quy t nh s 531/TTg ngày 8/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình qu c gia; Thông tư Liên B s 06 TT/LBKH-TC ngày 29/4/1997 c a Liên B K ho ch - u tư và Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 531/TTg; Quy t nh s 862/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 125 BYT/Q ngày 01/2/1996 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p chương trình Qu c gia v y t (CTQGVYT); qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng kinh phí c a các m c tiêu thu c CTQGVYT, Liên B Tài chính - Y t hư ng d n n i dung và m c chi c a CTQGVYT như sau: I. NH NG QUI NNH CHUNG: 1. CTQGVYT bao g m m t s m c tiêu do Nhà nư c qui nh cho t ng th i kỳ ho t ng. Kinh phí c a CTQGVYT ư c hình thành t các ngu n: Ngân sách Nhà nư c (NSNN), vi n tr c a nư c ngoài và các ngu n thu theo qui nh c a Nhà nư c. Các ngu n kinh phí trên ư c qu n lý theo Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t NSNN. 2. i tư ng th c hi n Thông tư này là các ơn v s d ng kinh phí c a CTQGVYT. 3. U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ch ng huy ng thêm ngu n kinh phí t các kho n dóng góp c a cá nhân và các t ch c xã h i h tr cho các ho t ng c a các m c tiêu thu c CTQGVYT. II. CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CTQGVYT A. N I DUNG VÀ M C CHI C A CTQGVYT 1. N i dung chi chung c a CTQGVYT: 1.1 Chi qu n lý chương trình và m c tiêu Trung ương g m: chi v văn phòng phNm, thi t b văn phòng, phí i n tho i và bưu i n, i ki m tra ánh giá, sơ k t, t ng k t, thuê nhân viên văn phòng c a Chương trình và m c tiêu, l p và b o v k ho ch.
  2. Các kho n chi cho qu n lý chương trình và M c tiêu ư c d toán theo t ng năm, nhưng t i a không quá 0,3% t ng kinh phí NSNN u tư cho CTQGVYT. 1.2 Mua phương ti n v n chuy n ph c v ho t ng chuyên môn (ô tô, xe máy, xu ng máy, xe p...) sau khi ư c c p có thNm quy n cho phép. 1.3 In tài li u bi u m u chuyên môn - nghi p v . 1.4 ào t o trong nư c và ngoài nư c (n u có). 1.5 Thông tin giáo d c truy n thông. 1.6 Chi phí ti p nh n hàng vi n tr (n u có). 1.7 S a ch a thi t b , phương ti n chuyên môn nghi p v . 1.8 T ch c ánh giá nh kỳ vi c th c hi n các m c tiêu chuyên môn c a t ng M c tiêu. 1.9 Thuê chuyên gia trong, ngoài nư c và văn phòng chuyên gia (n u có). 1.10 Khen thư ng. 1.11 Nghiên c u khoa h c g n v i n i dung c a M c tiêu. 1.12 Chi v n i ng trong nư c c a các d án v n vay nư c ngoài thu c CTQGVYT. 1.13 Chi khác. 2. N i dung chi tr c ti p cho t ng M c tiêu c a CTQGVYT Ngoài nh ng n i dung chi chung nêu trên, t ng M c tiêu còn ư c chi nh ng n i dung c thù như sau: 2.1. N i dung chi c a M c tiêu phòng ch ng s t rét (PCSR) 2.1.1 Mua thu c s t rét; thu c h tr (g m thu c kháng sinh thông thư ng, thu c ch ng a ch y, gi m au, h s t, sinh t B1, C, a sinh t ). 2.1.2 Mua hoá ch t di t mu i, hoá ch t xét nghi m. 2.1.3 Mua d ng c phun tNm, d ng c i u tra côn trùng, kính hi n vi và d ng c xét nghi m. 2.1.4 Mua màn c p cho dân nghèo vùng s t rét. 2.1.5 Chi giám sát d ch t s t rét.
  3. 2.1.6 B i dư ng cán b PCSR tr m y t xã, thôn b n vùng tr ng i m s t rét, i lưu ng PCSR, cán b i b t mu i êm, soi lam tìm ký sinh trùng s t rét, ngư i tr c ti p phun tNm hoá ch t di t mu i. 2.1.7 Chi phòng ch ng d ch, h tr kh c ph c h u qu thiên tai vùng s t rét. 2.2 N i dung chi c a M c tiêu phòng ch ng các r i lo n thi u i t 2.2.1 Mua thu c i u tr , hoá ch t phòng ch ng các r i lo n thi u i t. 2.2.2 Tr giá cho vi c tr n và v n chuy n m i i t theo ch hi n hành c a Nhà nư c m b o giá mu n i t không cao hơn giá mu i tr ng trên cùng th trư ng t i các a phương. 2.2.3 Mua bao bì óng gói mu n i t. 2.2.4 Tr ti n công xét nghi m nh lư ng mu i i t và nh lư ng i t ni u, nh lư ng n i ti t t tuy n yên (TSH). 2.2.5 B i dư ng cán b i l y m u mu i i t, m u máu, m u nư c ti u t i nhà dân. 2.2.6 Tr công cho ph ng v n viên giám sát viên d ch t h c, n p s li u vào máy tính, phân tích, x lý s li u c a các t i u tra - kh o sát. 2.2.7 Mua máy siêu âm chuyên dùng cho tuy n giáp, máy nh lư ng i t ni u, máy nh lư ng n i ti t t tuy n yên (TSH) và các thi t b ph ki n kèm theo trang b cho các trung tâm, tr m phòng ch ng các r i lo n thi u i t c a các t nh, thành ph . 2.3 N i dung chi c a M c tiêu tiêm ch ng m r ng (TCMR) 2.3.1. Mua, ti p nh n, b o qu n và v n chuy n văcxin n tuy n huy n, xã ph c v TCMR. 2.3.2 Mua trang thi t b , d ng c b o qu n và v n chuy n vănxin, d ng c tiêm ch ng và d ng c kh trùng dùng trong công tác TCMR. 2.3.3 i u tra, ánh giá và giám sát d ch t b nh, ánh giá ch t lư ng an toàn tiêm ch ng và các ho t ng thúc Ny ch t lư ng c a d ch v tiêm ch ng. 2.3.4 B i dư ng cán b i tiêm ch ng, ch ng d ch, i u tra, xác minh các trư ng h p thu c TCMR, l y m u, b o qu n và v n chuy n b nh phNm. 2.3.5 Thuê mư n nhân công ph c v các ho t ng TCMR. 2.4. N i dung chi c a M c tiêu phòng ch ng lao 2.4.1 Mua, ti p nh n, b o qu n, và v n chuy n thu c ch ng lao, tuberculin t i tuy n phư ng, xã.
  4. 2.4.2 Mua, ti p nh n, b o qu n, pha tr n, và v n chuy n hoá ch t xét nghi m t i tuy n t nh, huy n. 2.4.3 Mua, ti p nh n, b o qu n, và v n chuy n kính hi n vi, l ng kính an toàn, lam kính, c c m, máy X quang, phim X quang, găng tay, khNu trang, áo choàng b o h và d ng c xét nghi m tuy n t nh, huy n và xã. 2.4.4 B i dư ng cho cán b làm công tác khám, phát hi n, c p phát thu c thư ng xuyên và theo dõi i u tr b nh nhân lao t i tuy n huy n, qu n, xã - phư ng. 2.4.5 i u tra, giám sát d ch t , ánh giá tình hình b nh lao. 2.5 N i dung chi c a M c tiêu phòng ch ng phong. 2.5.1 Mua thu c, hoá ch t ph c v công tác khám phát hi n và i u tr b nh phong. 2.5.2 Mua thi t b y t chuyên dùng ph c v công tác khám phát hi n và ph c h i ch c năng cho b nh nhân phong. 2.5.3 i u tra, ánh giá và giám sát d ch t b nh phong. 2.5.4 i u tr ph c h i b nh nhân phong d hình b ng ph u thu t và h tr m t s v t d ng thi t y u cho b nh nhân d hình như giày, dép ch nh hình, n ng, n p, chân tay gi i u tr ph c h i ch c năng. 2.5.5 Chi b i dư ng cho cán b y t và nh ng ngư i t nguy n tr c ti p làm công tác khám phát hi n b nh, c p phát thu c, i u tr b nh nhân phong và chăm sóc b nh nhân d hình t i nhà. 2.6 N i dung chi c a M c tiêu nâng c p trang thi t b (TTB) b nh vi n 2.6.1 Mua TTB y t thu c danh m c TTB y t tiêu chuNn áp d ng cho b nh vi n các tuy n, ban hành theo Quy t nh s 1419/BYT-Q ngày 23.08.1996 c a B Y t . 2.6.2 Mua thi t b n i th t b nh vi n g m thang máy v n chuy n b nh nhân, giư ng b nh nhân, t thu c, t u giư ng, xe Ny các lo i... 2.6.3 Mua thi t b v n chuy n b nh nhân g m xe ô tô c u thương, cáng, xe di chuy n b nh nhân và ngư i tàn t t... 2.6.4 Mua thi t b t o oxy, gi t là, ti t trùng, x lý ch t th i b nh vi n, i u hoà nhi t b o qu n máy, máy hút Nm, thi t b ph c v vi c chNn oán lâm sàng như overhead, slide... 2.6.5 Phí nh p khNu TTB và thu (n u có). 2.6.6 Chi s a ch a, hoàn ch nh các phòng t máy có yêu c u b o qu n nghiêm ng t như: X Quang, thi t b x tr và máy y t khác có chính xác cao.
  5. 2.6.7 Chi phí tư v n k thu t chuyên ngành TTB trong vi c thNm nh ch t lư ng TTB khi mua s m. 2.6.8 Ki m chuNn t xu t và nh kỳ ch t lư ng TTB y t ang s d ng; ào t o cán b qu n lý ch t lư ng TTB y t ; kh o sát xây d ng k ho ch nâng c p TTB y t . 3. M c chi i v i m t s n i dung chi c thù c a các M c tiêu thu c CTQGVYT ư c quy nh như sau: (Ph l c kèm theo Thông tư này). B. CÔNG TÁC L P D TOÁN, C P PHÁT KINH PHÍ,K TOÁN VÀ QUY T TOÁN Các ngu n kinh phí c a CTQGVYT ư c qu n lý, d toán, c p phát, và quy t toán theo quy nh t i Quy t nh s 531/TTg ngày 8.8.1996 c a Th tư ng Chính ph v Qu n lý các Chương trình qu c gia, Thông tư liên B s 06 TT/LBKH-TC ngày 29.4.1997 c a liên B K ho ch - u tư và Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 531/TTg, Thông tư s 09 TC/NSNN ngày 18 tháng 3 năm 1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c, Quy t nh s 999-TC/Q /C KT ngày 2.11.1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành H th ng ch k toán hành chính s nghi p và Quy t nh s 144 BYT/Q ngày 31/01/1997 c a B Y t ban hành h th ng ch k toán s nghi p Y t . III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 07 năm 1997. Nh ng quy nh trư c ây trái v i n i dung qui nh t i Thông tư này u bãi b . Kinh phí th c hi n Thông tư này s p x p trong d toán năm 1997 ã ư c Nhà nư c giao. Liên B Tài chính - Y t s b sung và s a i Thông tư sau khi có phê duy t chính th c c a Chính ph v Chương trình qu c gia. Lê Ng c Tr ng Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký) PH L C V M C CHI I V I M T S N I DUNG CHI C THÙ C A CÁCM C TIÊU THU C CTQGVYT BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ LIÊN B TÀI CHÍNH - Y T S 72/TTLB NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1997 ST N i dung chi ơn v tính M c chi I M c chi chung c a các m c tiêu 1 H tr kinh phí cho h c viên d các l p ào t o: áp d ng theo ch chi h i ngh hi n hành c a các cơ quan HCSN
  6. ST N i dung chi ơn v tính M c chi 2 Khen thư ng cho ơn v và cá nhân có thành tích, do lãnh o B Y t quy t nh: - M c t i a cho m t cá nhân ư c khen /ngư i/năm 100.000 thư ng - M c t i a cho m t t p th ư c khen thư ng: - T nh /năm 1.000.000 - Huy n /năm 500.000 - Xã /năm 200.000 II M c chi i v i m t s n i dung chi c thù c a các m c tiêu A M c tiêu phòng ch ng s t rét (PCSR) 1 B i dư ng cán b i lưu ng PCSR t i /ngư i/ngày 6.000 vùng tr ng i m s t rét 2 B i dư ng y t xã tr ng i m s t rét /xã/tháng 60.000 3 H tr cho cán b i giám sát d ch t t i các /ngư i/ngày 8.000 vùng s t rét tr ng i m và vùng sâu, vùng xa 4 B i dư ng y t thôn (b n) vùng tr ng i m /thôn/tháng 20.000 s t rét mi n núi cao, vùng sâu 5 B i dư ng cho cán b làm xét nghi m lam /lam 200 máu tìm KST s t rét 6 B i dư ng cho ngư i làm m i và ngư i b t /ngư i/ êm 15.000 mu i êm 7 Thuê ngư i tr c ti p phun, tNm hoá ch t di t /ngư i/ngày 15.000 mu i B M c tiêu phòng ch ng các r i lo i thi u i t (PCRLTI) 1 B i dư ng cán b i lưu ng phòng ch ng /ngư i/ngày 6.000 các r i lo i thi u i t vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa 2 H tr m i huy n m t nh xu t làm công /cán b /tháng 50.000 tác chuyên trách phòng ch ng các r i lo n thi u i t, n u duy trì ư c t l ph mu i i t t i thi u 70% s h gia ình trong huy n 3 Chi xét nghi m nh lư ng mu i i t /m u 1.500
  7. ST N i dung chi ơn v tính M c chi Chi xét nghi m nh lư ng i t ni u /m u 2.000 4 B i dư ng cán b i l y m u mu i i t, m u /m u 1.000 máu, m u nư c ti u t i nhà dân 5 Tr công i u tra cho ph ng v n viên i i u tra t i h gia ình (k c chi phí i l i và công ph ng v n) cho 1 phi u kh o sát v PCRLTI có 60 câu h i: - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa /b câu h i/h 12.000d - Các vùng khác /b câu h i/h 10.000 6 Tr công các giám sát viên d ch t m i t /c m/15 h 30.000 kh o sát i u tra t i m t c m dân cư 15 h 7 Tr công nh n s li u vào máy tính, phân /b câu h i 3.000 tích, x lý s li u cho 1 phi u kh o sát v PCRLTI có 60 câu h i C M c tiêu tiêm ch ng m r ng (TCMR) 1 B i dư ng cho cán b i tiêm ch ng ã cho tr u ng ho c tiêm văcxin 8 l n trong vòng 9-12 tháng: - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa /tr li u 3.000 - Các vùng còn l i /tr li u 1.500 2 B i dư ng cho cán b i tiêm ch ng ã tiêm li u văcxin u n ván cho ph n có thai và ph n tu i sinh t 15-35 tu i 270 huy n tr ng i m t i: - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa /ngư i li u 1.500 - Các vùng còn l i /ngư i li u 1.000 3 B i dư ng cho cán b i tiêm ch ng ã cho tr u ng 2 li u văcxin b i li t cách nhau 1 tháng trong chi n d ch tiêm ch ng toàn qu c ho c khu v c t i các a bàn: - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa /tr li u 1.000 - Các vùng còn l i /tr li u 500 4 B i dư ng giám sát 1 trư ng h p li t m m c p t ngày phát b nh n ngày th 60, l y và chuy n b nh phNm theo quy nh:
  8. ST N i dung chi ơn v tính M c chi - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa /ca b nh 80.000 - Các vùng còn l i /ca b nh 50.000 5 B i dư ng giám sát 1 trư ng h p: ch t sơ sinh nghi u n ván sơ sinh; s i; ho c các b nh khác thu c ph m vi phòng ch ng c a M c tiêu TCMR: - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa /ca b nh 15.000 - Các vùng còn l i /ca b nh 5.000 6 B i dư ng cán b tham gia ch ng d ch các /ngư i/ngày 10.000 b nh thu c ph m vi phòng ch ng c a M c tiêu TCMR D M c tiêu phòng ch ng b nh lao 1 B i dư ng cho cán b y t xã (m i xã m t /ngư i/tháng 10.000 ngư i) tr c ti p khám và v n chuy n b nh nhân lao t i t ch ng lao 2 B i dư ng cho cán b y t làm công tác /b nh nhân 10.000 khám phát hi n b nh nhân nghi lao tuy n huy n (xét nghi m 3 m u m) 3 B i dư ng cho cán b y t làm công tác /b.n lao AFB+ 24.000 khám phát hi n ngu n lây chính (lao ph i AFB+) tuy n huy n, phòng khám a khoa khu v c, i m kính liên xã 4 B i dư ng cho cán b tuy n xã, phư ng, ho c t ch ng lao tuy n huy n - qu n hoàn thành vi c tr c ti p c p phát thu c hàng ngày cho b nh nhân lao trong th i gian 8 ho c 9 tháng i u tr - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa /b nh nhân 100.000 - Các vùng còn l i /b nh nhân 66.000 5 B i dư ng cho cán b thu c t ch ng lao /b nh nhân 10.000 tuy n huy n, qu n hoàn thành vi c khám, theo dõi và qu n lý b nh nhân lao trong 8 ho c 9 tháng i u tr E M c tiêu phòng ch ng b nh phong 1 B i dư ng cho cán b y t và nh ng ngư i /ngư i/ngày 10.000 t nguy n tr c ti p làm công tác khám phát hi n b nh, c p phát thu c, i u tr b nh nhân phong và chăm sóc b nh nhân d hình
  9. ST N i dung chi ơn v tính M c chi t i nhà 2 B i dư ng cho cán b tr c ti p phát thu c và theo dõi b nh nhân t i nhà: - B nh nhân th ít vi khNn, i u tr li u t /b nh nhân 84.000 6-9 tháng - B nh nhân th nhi u vi khNn, i u tr /b nh nhân 240.000 li u t 24-36 tháng 3 B i dư ng cho cán b y t khám phát hi n /b nh nhân 100.000 b nh nhân phong m i 4 B i dư ng cho cán b y t i u tr kh i b nh nhân loét l dáo - Không viêm xương /b nh nhân 50.000 - Có viêm xương /b nh nhân 100.000 5 B i dư ng cán b ki m tra, giám sát b nh /ngư i/ngày 8.000 nhân phong 6 B i dư ng khám toàn dân phát hi n b nh phong: - Khu v c ng b ng /1.000 dân 120.000 - Khu v c mi n núi, h i o /1.000 dân 240.000 7 B i dư ng ph u thu t ch nh hình cho b nh nhân phong d hình: Tăng 30% so v i m c b i dư ng hi n hành i v i t ng lo i ca ph u thu t qui nh t i Thông tư liên B s 150/TTLB ngày 16/4/1996 c a Liên B hư ng d n th c hi n Quy t nh s 794/TTg ngày 05-12-1995 c a Th tư ng Chính ph
Đồng bộ tài khoản