Thông tư số 72/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
1
download

Thông tư số 72/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 72/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động trong ngành hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 72/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 72/1999/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG I V I CÁC HO T NG TRONG NGÀNH HÀNG H I Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và Ngh nh s 102/1998/N -CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 28/1998/N -CP; th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng phù h p v i ho t ng kinh doanh d ch v trong ngành hàng h i, B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t thu GTGT i v i các ho t ng trong ngành hàng h i như sau: I- PH M VI ÁP D NG THU GTGT 1- i tư ng ch u thu GTGT: a. V n t i ư ng bi n, u ng sông n i a: là ho t ng v n t i gi a các c ng bi n, c ng sông trong nư c. b. D ch v khai thác c ng bi n, c ng sông g m: b c x p, lưu kho bãi, h tr lai d t t u, bu c c i dây, óng m n p h m hàng, quét d n h m hàng, cung c p nư c ng t, th c phNm, nhiên li u cho các tàu bi n v n t i n i a ho c cung c p gián ti p qua m t ơn v khác cho các tàu bi n v n t i qu c t , ki m m, giao nh n hàng hoá, phí c u b n, cho thuê thi t bi, phương ti n... c. D ch v hàng h i g m: - i lý tàu bi n: Là các d ch v làm th t c cho tàu bi n ra, vào các c ng bi n. Phí i lý này ư c thu theo bi u phí quy nh c a Ban V t giá Chính ph và ư c tính thu cho t ng chuy n tàu; - i lý v n t i, i lý hàng hoá, giao nh n, mua bán giao nh n tàu, mua bán thi t b , ph tùng, i lý cho thuê v container; - D ch v cho các ơn v trong nư c ho c các ơn v có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thuê tàu. - Môi gi i hàng h i: Là d ch v làm trung gian (bên th ba) th c hi n vi c mua bán tàu ho c ho t ng mua, bán khác trong ngành hàng h i. ư c xác nh là môi gi i
  2. hàng h i trong trư ng h p làm môi gi i th hi n rõ gi a 3 bên: bên bán, bên mua và bên môi gi i. - S a ch a cơ khí hàng h i cho các phương ti n v n t i n i a. d. D ch v xu t khNu thuy n viên. 2- i tư ng không thu c di n ch u thu GTGT: a. V n t i bi n qu c t : V n t i bi n qu c t ư c hi u là tàu bi n c a nư c ngoài ho c c a các ơn v trong nư c tham gia v n t i hàng hoá t c ng Vi t Nam ra c ng nư c ngoài ho c ngư c l i, v n t i hàng hoá gi a các c ng nư c ngoài. b. D ch v tr c ti p b c x p hàng hoá xu t nh p khNu c a các c ng lên, xu ng tàu v n t i bi n qu c t mà cư c phí b c x p này n m trong cư c v n t i bi n qu c t do Ban V t giá Chính ph quy nh thu b ng ngo i t (USD) theo các tác nghi p: - X p d hàng hoá h m tàu - toa xe, ô tô, sà lan ho c ngư c l i; x p d hàng hoá, h m tàu - sà lan, kho bãi c ng ho c ngư c l i. - X p d container h m tàu - toa xe, ôtô, sà lan ho c ngư c l i; x p d container h m tàu, sà lan, kho bãi c ng ho c ngư c l i. (Ho t ng b c x p trên không bao g m b c x p container không có hàng và b c x p hàng hoá n các c ng c n). c. D ch v cho nư c ngoài thuê tàu nh h n ho c tàu tr n. d. Thuê tàu c a nư c ngoài sau ó cho các ơn v nư c ngoài thuê l i. e. Ho t ng tr c ti p cung c p nư c ng t, th c phNm, nhiên li u cho t u bi n tham gia v n t i bi n qu c t . Trong trư ng h p này ph i c th ch ng t cung c p tr c ti p cho t ng con t u, tên ch t u, l ch trình ngày kh i hành, i nư c nào. Trong trư ng h p l ch trình c a con t u ã xác nh ư c c th là i t m t c ng Vi t Nam, sau ó qua m t c ng Vi t Nam khác i ra m t c ng c th ngoài lãnh th Vi t Nam thì các ho t ng cung c p nói trên cho con t u này cũng thu c i tư ng không ch u thu GTGT. Khái ni m tr c ti p cung c p trên ư c hi u là tr c ti p xu t hoá ơn cho ch t u c a con t u tham gia v n t i bi n qu c t . Ví d 1: C ng A tr c ti p cung c p xăng d u và nư c ng t con t u B, l ch trình c a con t u này trư c khi r i c ng A ã bi t ư c là v n t i hàng hoá theo l trình c ng A n TOKYO ho c c ng A - H i phòng - TOKYO thì các ho t ng cung c p này c a c ng A không thu c i tư ng ch u thu GTGT và c ng A xu t hoá ơn thông thư ng cho ch t u. Ví d 2: C ng A cung c p xăng d u và nư c ng t cho i lý C, sau ó i lý này cung c p cho con t u B tham gia v n t i qu c t , trư ng h p l ch trình c a con t u này cũng ã xác nh ư c như ví d 1 trên ây thì d ch v cung c p trên c a c ng A cho i lý C v n thu c i tư ng ch u thu GTGT, c ng A xu t hoá ơn cho i lý C v n dùng hoá ơn GTGT. D ch v cung c p nư c ng t, xăng d u c a i lý C cho con t u B
  3. không thu c i tư ng ch u thu GTGT, khi i lý C xu t hoá ơn cho ch t u dùng hoá ơn bán hàng thông thư ng. Ví d 3: C ng A tr c ti p cung c p nư c ng t, xăng d u cho ch t u B nhưng con t u B không có y l ch trinh, c th nêu trên ch ng minh ho t ng v n t i bi n qu c t thì d ch v cung c p này c a c ng A v n thu c i tư ng ch u thu GTGT, khi xu t hoá ơn ph i dùng hoá ơn GTGT. g. S a ch a phương ti n v n t i có tham gia v n t i bi n qu c t (bao g m c các ph tùng thay th do ơn v s a ch a cung c p). Trư ng h p ơn v v n t i trong nư c có tham gia v n t i bi n qu c t nhưng không th tách riêng ư c doanh thu cho t ng con tàu và t ng chuy n t u tham gia v n t i bi n qu c t thì căn c vào t tr ng gi a doanh thu v n t i bi n qu c t và doanh thu v n t i bi n n i a c a năm trư c xác nh. N u năm trư c t tr ng v n t i bi n qu c t chi m trên 50% t ng doanh thu v n t i (có ki m tra xác nh n c a cơ quan thu tr c ti p qu n lý ơn v ) thì trong năm sau n u ơn v có phương ti n mang i s a ch a thì ơn v s a ch a không ph i n p thu GTGT i v i ho t ng s a ch a này và ngư c l i. Ví d : Công ty v n t i A t i thành ph H i Phòng năm 1998 có doanh s v n t i bi n qu c t chi m 51% t ng doanh s v n t i, t tr ng doanh s v n t i này có xác nh n b ng văn b n c a C c thu H i Phòng. Năm 1999 Công ty mang con tàu X i s a ch a, vi c s a tàu này do Công ty B th c hi n. Ho t ng s a con tàu X c a Công ty B s không thu c i tư ng ch u thu GTGT. 3- i tư ng n p thu GTGT: i tư ng n p thu GTGT là các ơn v có th c hi n các d ch v thu c di n ch u thu GTGT và các d ch v ư c quy nh t i i m 1 m c 1 c a Thông tư này, bao g m: - Công ty h ch toán kinh t c l p; - Chi nhánh các Công ty óng t i a phương khác a phương Công ty óng tr s chính; - Văn phòng T ng công ty Hàng h i Vi t Nam. II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU Thu GTGT ph i n p i v i Công ty h ch toán kinh t c l p và các chi nhánh ph thu c, văn phòng T ng công ty ư c tính theo phương pháp kh u tr thu : Thu GTGT ph i = Thu GTGT - Thu GTGT n p u ra u vào ư c kh u tr 1- Thu GTGT u ra : Thu GTGT u ra ư c xác nh trên cơ s giá tính thu GTGT nhân (x) thu su t. i v i các kho n cư c, phí c ng bi n thu theo bi u giá cư c theo quy t nh c a Ban V t giá Chính ph , giá tính thu GTGT là giá chưa có thu GTGT ư c tính như sau:
  4. Giá theo m c giá qui nh c a Ban V t giá Chính ph Giá chưa có thu GTGT = 1 + Thu su t Thu GTGT u ra = Giá chưa có thu GTGT x Thu su t Các cơ s kinh doanh xu t hoá ơn thu ti n cung ng d ch v là hoá ơn GTGT. Cách xác nh giá chưa có thu và thu GTGT theo công th c nêu trên. Riêng trư ng h p xu t hoá ơn GTGT cho ch tàu nư c ngoài thu tr c ti p cư c, phí c ng bi n theo bi u cư c, phí Ban V t giá Chính ph qui nh thì khi vi t hoá ơn GTGT ch ghi dòng t ng s ti n thanh toán, không tách riêng giá chưa có thu GTGT và thu GTGT trên hoá ơn. ơn v xu t hoá ơn trong trư ng h p này khi kê khai thu ư c tính l i theo công th c trên xác nh thu GTGT u ra. Giá tính thu và thu su t thu GTGT u ra i v i t ng ho t ng quy nh như sau: - i v i d ch v v n t i là giá cư c v n t i chưa có thu GTGT. Thu su t thu GTGT i v i d ch v này là 10%. - i v i d ch v khai thác c ng bi n giá tính thu ư c tính theo công th c nêu trên, thu su t tính riêng theo t ng d ch v c th . Giá d ch v khai thác c ng bi n chưa có thu GTGT căn c vào bi u các lo i giá cư c, phí, l phí theo quy nh c a Ban V t giá Chính ph . - i v i d ch v môi gi i hàng h i, giá tính thu là s ti n thu ư c t d ch v môi gi i chưa có thu GTGT, n u doanh thu ã có thu GTGT thì ph i quy i theo công th c nêu trên xác nh giá chưa có thu GTGT, thu su t thu GTGT c a ho t ng này là 20%. - i v i d ch v i lý tàu bi n, giá tính thu căn c theo bi u giá quy nh c a Ban V t giá Chính ph và tính i theo công th c nêu trên, thu su t thu GTGT c a ho t ng này là 20%. Các ơn v làm i lý tàu bi n có các ho t ng d ch v khác n u cơ s pháp lý tách riêng t ng d ch v thì thu su t thu GTGT tính riêng cho t ng d ch v c th , trư ng h p không tách riêng ư c thì áp d ng chung theo m c thu su t c a ho t ng i lý tàu bi n là 20%. - Các cơ s kinh doanh làm i lý v n t i, i lý giao nh n hàng hoá có các kho n thu h cho khách hàng, thu GTGT u ra ư c xác nh trên nguyên t c bao g m toàn b các kho n thu c a khách hàng. Doanh thu tính thu là t ng thu tr (-) cư c v n t i qu c t (n u có) và các kho n chi phí phát sinh ngoài Vi t Nam có ch ng t c a nư c ngoài. Doanh thu này là căn c xu t hoá ơn GTGT và tính thu GTGT u ra. Doanh thu thu h khách hàng ch là doanh thu tính thu GTGT, không ư c coi là doanh thu tính các kho n khác như thu nh p ch u thu thu nh p, ti n lương... Ph n cư c v n t i qu c t (căn c vào th c t cư c v n t i qu c t ph i tr ho c theo h p ng, tho thu n gi a ơn v i lý và khách hàng) và các kho n chi phí phát sinh
  5. ngoài Vi t Nam có ch ng t c a nư c ngoài là căn c ơn v i lý xu t hoá ơn bán hàng cho khách hàng. Trong trư ng h p ch hàng ch p nh n, i lý có th xu t hoá ơn bán hàng thông thư ng thu h ch tàu toàn b kho n cư c v n t i ch hàng ph i tr , sau ó ơn v i lý xu t m t hoá ơn GTGT cho ch tàu theo s ti n th c hư ng, và căn c hoá ơn này xác nh thu GTGT u ra c a ơn v i lý. Ví d 1: Công ty A làm i lý v n t i bi n, nh n i lý tr n gói cho Công ty B v n chuy n 1 t n hàng t Hà N i i Singapore, giá i lý tr n gói là 1000USD. Trư ng h p 1: Công ty A i thuê Công ty C chuyên ch 1 t n hàng này t C ng H i Phòng i Singapore, giá cư c v n t i bi n qu c t tr cho Công ty v n t i bi n C là 600 USD. V n t i bi n qu c t là i tư ng không ch u thu GTGT, vì v y Công ty A xu t hoá ơn cho Công ty B như sau: + M t hoá ơn bán hàng bình thư ng ghi giá thanh toán 600 USD là kho n v n t i bi n qu c t chi h Công ty B. + M t hoá ơn GTGT ghi s ti n còn l i là 400 USD ( ã có thu GTGT). Thu GTGT xác nh ph i n p ghi trên hoá ơn là: 400USD x 10% = 36.36 USD 1 + 10% - Trư ng h p 2: Do Công ty A chưa xác nh rõ giá cư c v n t i bi n qu c t ph i tr cho Công ty v n t i bi n C, trong trư ng h p này cư c v n t i qu c t ư c xác nh theo h p ng ho c tho thu n gi a Công ty Avà Công ty B. Ví d trong trư ng h p này tho thu n là 800 USD, do ó Công ty A xu t hoá ơn cho Công ty B như sau: + M t hoá ơn bán hàng ghi cư c v n t i qu c t không tính thu GTGT 800 USD. + M t hoá ơn GTGT ghi s ti n còn l i 200 USD (giá có thu GTGT), thu GTGT Công ty A xác nh ph i n p là: 200 USD x 10% = 18,18 USD 1 + 10% Ví d 2: Công ty A làm d ch v i lý v n t i 1 lô hàng cho Công ty B t Nh t B n v Vi t Nam, T ng s ti n Công ty B ph i tr cho Công ty A là 100 tri u ng (bao g m c cư c v n chuy n ngư i mua ph i ch u và các chi phí khác t i Nh t B n). Giá cư c v n chuy n b ng ư ng bi n t nư c ngoài căn c v n ơn v n chuy n c a hãng tàu nư c ngoài X sau khi qui i ra ti n Vi t Nam là 80 tri u ng. Các chi phí khác t i Nh t B n có ch ng t là 5 tri u ng. Công ty A xu t 2 hoá ơn cho Công ty B như sau: 1 hoá ơn bán hàng không có thu giá tr gia tăng là 85 tri u ng (bao g m cư c v n t i bi n qu c t và các kho n chi phí phát sinh t i Nh t B n có y ch ng t ), 1 hoá ơn giá tr gia tăng cho Công ty B b ng s ti n còn l i là 15 tri u ng, s thu giá tr gia tăng u ra Công ty A ư c xác nh là:
  6. 15 tri u ng x 10% = 1,363 tri u ng 1 + 10% Ví d 3: Công ty A làm i lý cho ch hàng B chuyên ch 1 t n hàng t Hà N i i ài Loan. Toàn b s ti n ch hàng B ph i tr là 50 tri u ng (bao g m c thu GTGT). Ch tàu C là ngư i chuyên ch u quy n cho Công ty A thu toàn b s ti n cư c phí v n chuy n tr n gói là 50 tri u ng. Công ty A xu t 1 hoá ơn bán hàng thông thư ng cho ch hàng B thu h ch tàu C là 50 tri u ng. Căn c theo h p ng ho c tho thu n gi a Công ty A và ch tàu C, cư c tàu ch tàu C th c t ư c hư ng là 40 tri u ng, s ti n Công ty A ư c hư ng là 10 tri u ng, Công ty A xu t 1 hoá ơn GTGT cho ch tàu ghi s ti n là 10 tri u ng, thu GTGT u ra c a Công ty A ghi trên hoá ơn là: 10 tri u ng x 10% = 0,909 tri u ng 1 + 10% - Các ho t ng khác như s a ch a phương ti n v n t i n i a, thuê tàu c a nư c ngoài sau ó cho ơn v trong nư c thuê (k c ơn v có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam), mua bán thi t b ph tùng, i lý cho thuê v container, tư v n hàng h i... và các ho t ng d ch v khác (tr i lý tàu bi n, môi gi i hàng h i: thu su t thu GTGT là 20%) trong ngành hàng h i, doanh thu tính thu GTGT là các kho n doanh thu thu ư c t các d ch v trên chưa có thu GTGT, thu su t thu GTGT là 10%. th ng nh t quy nh v ng ti n ghi trong hoá ơn, trư ng h p các d ch v hàng hoá n u thu theo bi u cư c là ngo i t thì trên hoá ơn ghi b ng ng nguyên t , nhưng trên hoá ơn ph i ghi rõ t giá qui i ra ng ti n Vi t Nam xác nh thu GTGT u ra. T giá qui i ra ti n Vi t Nam căn c t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng t i th i i m xu t hoá ơn. 2- Thu GTGT u vào: Các i tư ng n p thu như qui nh t i i m 3 m c 1 Thông tư này có trách nhi m kê khai xác nh thu GTGT u vào theo nguyên t c: thu GTGT u vào c a hàng hoá d ch v mua vào dùng cho ho t ng s n xu t kinh doanh d ch v ch u thu GTGT phát sinh trong tháng nào thì ư c t ng h p kê khai tính kh u tr ngay trong tháng; trư ng h p trong tháng kê khai n p thu có thu GTGT u vào ư c kh u tr l n hơn thu GTGT u ra thì ư c tính kh u tr ti p vào tháng kê khai thu ti p theo. i v i các cơ s kinh doanh có doanh thu hàng hoá, d ch v ch u thu và không ch u thu GTGT ph i h ch toán riêng thu GTGT u vào (bao g m c thu GTGT c a các kho n chi h c a các ơn v làm i lý) c a hàng hoá d ch v ch u thu và không ch u thu GTGT xác nh thu u vào ư c kh u tr và không ư c kh u tr , thu GTGT ph i n p. Trư ng h p cơ s kinh doanh không h ch toán riêng ư c thì áp d ng phương pháp tính phân b theo t l (%) doanh thu ch u thu GTGT so v i t ng doanh thu xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr .
  7. III. KÊ KHAI, N P THU GTGT 1. i v i các Công ty h ch toán c l p kê khai n p thu GTGT t i a phương nơi Công ty óng tr s . N u Công ty và các ơn v này có các chi nhánh, c a hàng... h ch toán ph thu c cùng ho t ng kinh doanh t i a phương nơi Công ty, ơn v óng tr s thì thu GTGT do Công ty, ơn v kê khai n p t p trung thay cho các chi nhánh, c a hàng tr c thu c và các chi nhánh, c a hàng này hàng tháng ph i l p b ng kê thu GTGT và g i v Công ty, ơn v th c hi n t ng h p kê khai n p thu vào NSNN. Các chi nhánh, c a hàng tr c thu c ho t ng kinh doanh a phương khác nơi Công ty óng tr s thì chi nhánh, c a hàng ph i kê khai n p thu GTGT t i a phương nơi kinh doanh ( a phương nêu t i Thông tư này ư c xác nh là t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 2. Hoàn thu GTGT: Các Công ty, ơn v kinh doanh d ch v ch u thu GTGT thu c i tư ng ph i kê khai n p thu GTGT, n u phát sinh thu u vào ư c kh u tr l n hơn thu u ra thu c trư ng h p ư c hoàn thu GTGT thì Công ty, ơn v kinh doanh ph i l p h sơ ngh hoàn thu theo ch g i cơ quan thu xét gi i quy t hoàn thu cho Công ty, ơn v . IV. T CH C TH C HI N 1. T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam, S Giao thông v n t i, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW hư ng d n các ơn v th c hi n vi c kê khai, tính thu , n p thu GTGT theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. V hoá ơn ch ng t : th c hi n theo qui nh hi n hành c a Pháp lu t v hoá ơn, ch ng t , i v i các kho n thu không thu c i tư ng ch u thu GTGT thì phát hành hoá ơn bán hàng thông thư ng, các kho n thu thu c i tư ng ch u thu GTGT thì phát hành hoá ơn GTGT. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành t sau 15 ngày k t ngày ký. Các n i dung khác không hư ng d n t i Thông tư này v n ư c th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 c a B Tài chính. Các văn b n hư ng d n th c hi n thu GTGT i v i các ơn v ã ban hành không phù h p v i hư ng d n t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản