Thông tư số 72/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư số 72/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 72/2001/tt-btc', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 72/2001/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 72/2001/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 43/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 C A CHÍNH PH QUY NNH CH TÀI CHÍNH IV I DOANH NGHI P B O HI M VÀ DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M Căn c Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m; B Tài chính hư ng d n c th như sau: I. V N I U L 1. Các quy nh v v n i u l c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo i u 5 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. 2. V n i u l ã góp c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m là s v n i u l do ch s h u th c góp vào doanh nghi p. 3. Trư ng h p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c thành l p, t ch c và ho t ng trư c ngày Lu t kinh doanh b o hi m có hi u l c, có s v n i u l th p hơn m c v n pháp nh quy nh t i i u 4 Ngh nh s 43/2001/N - CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m thì doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i xây d ng và báo cáo B Tài chính phương án b sung v n i u l trong th i h n 3 năm. Sau th i h n 3 năm mà doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m v n không b sung s v n i u l ã góp theo quy nh thì b coi là không m b o các yêu c u v tài chính và B Tài chính có th thu h i gi y phép thành l p và ho t ng theo quy nh t i i m e, kho n 1, i u 68 Lu t kinh doanh b o hi m. II. TI N KÝ QU 1. Vi c ký qu c a doanh nghi p b o hi m ư c th c hi n theo i u 6 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m.
 2. 2. Trong trư ng h p s ti n ký qu c a doanh nghi p b o hi m th p hơn so v i quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m thì doanh nghi p b o hi m ph i b sung s ti n ký qu theo quy nh. 3. Trong trư ng h p s ti n ký qu c a doanh nghi p b o hi m cao hơn so v i quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m thì doanh nghi p b o hi m ư c phép i u ch nh l i s ti n ký qu theo quy nh. III. D PHÒNG NGHI P V B O HI M 1. D phòng nghi p v b o hi m là kho n ti n mà doanh nghi p ph i trích l p nh m m c ích thanh toán cho nh ng trách nhi m b o hi m ã ư c xác nh trư c và phát sinh t các h p ng b o hi m ã giao k t. 2. Doanh nghi p b o hi m ph i trích l p d phòng nghi p v b o hi m y theo t ng nghi p v b o hi m, t ng h p ng b o hi m tương ng v i ph n trách nhi m gi l i c a doanh nghi p b o hi m. 3. i v i doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th : 3.1. Doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th ph i l p các lo i d phòng nghi p v b o hi m theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. 3.2. Doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th ư c phép l a ch n phương pháp trích l p d phòng nghi p v b o hi m phi nhân th theo hư ng d n t i i m 3.4 kho n 3 M c III c a Thông tư này ho c các phương pháp trích l p d phòng nghi p v khác phù h p v i ho t ng kinh doanh c a mình nhưng ph i ăng ký phương pháp trích l p d phòng nghi p v v i B Tài chính trư c khi áp d ng. 3.3. Doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th không ư c thay i phương pháp trích l p d phòng nghi p v b o hi m trong năm tài chính. Trong trư ng h p doanh nghi p b o hi m thay i phương pháp trích l p d phòng nghi p v b o hi m cho năm tài chính k ti p, doanh nghi p b o hi m ph i ăng ký l i v i B Tài chính ch m nh t vào ngày 01/12 c a năm tài chính hi n hành. 3.4. Phương pháp trích l p d phòng nghi p v b o hi m phi nhân th : a) D phòng phí chưa ư c hư ng: - Phương pháp trích l p theo t l ph n trăm c a t ng phí b o hi m: + i v i nghi p v b o hi m hàng hoá v n chuy n b ng ư ng b , ư ng bi n, ư ng sông, ư ng s t và ư ng không: b ng 17% c a t ng phí b o hi m gi l i thu c năm tài chính c a nghi p v b o hi m này.
 3. + i v i các nghi p v b o hi m khác: b ng 40% c a t ng phí b o hi m gi l i thu c năm tài chính c a các nghi p v b o hi m này. - Phương pháp trích l p theo h s c a th i h n h p ng b o hi m: + i v i nghi p v b o hi m hàng hoá v n chuy n b ng ư ng b , ư ng bi n, ư ng sông, ư ng s t và ư ng không: áp d ng phương pháp trích l p h s 1/8. Ví d : gi s t t c s phí b o hi m tính trong m t quý c th ư c gi nh thu c các h p ng có hi u l c vào gi a quý ó, t c là có s phân b th ng nh t gi a các quý và ngày khóa s k toán 31/12/2000. Th i i m trích l p d phòng phí chưa ư c hư ng vào ngày 31/12/2000 và ư c tính cho năm 2001. Th i i m h p ng b o Ph n phí b o hi m Ph n phí b o hi m hi m có hi u l c ư c hư ng chưa ư c hư ng 31/03/2000 7/8 1/8 30/06/2000 5/8 3/8 30/09/2000 3/8 5/8 31/12/2000 1/8 7/8 D phòng phí chưa ư c hư ng s ư c tính theo công th c sau: D phòng phí chưa = Phí b o hi m X T l phí b o hi m ư c hư ng chưa ư c hư ng + i v i các nghi p v b o hi m khác có th i h n n 1 năm: áp d ng phương pháp trích l p h s 1/24 ho c h s 1/365. * Phương pháp trích l p h s 1/24: ví d gi s t t c các h p ng b o hi m ư c khai thác trong m t tháng c th có hi u l c t gi a tháng và ngày khóa s k toán 31/12/2000. Th i i m trích l p d phòng phí chưa ư c hư ng vào ngày 31/12/2000 và ư c tính cho năm 2001. Th i i m h p ng b o Ph n phí b o hi m Ph n phí b o hi m hi m có hi u l c ư c hư ng chưa ư c hư ng Tháng 1/2000 23/24 1/24 Tháng 2/2000 21/24 3/24 Tháng 3/2000 19/24 5/24 Tháng 4/2000 17/24 7/24 Tháng 5/2000 15/24 9/24 Tháng 6/2000 13/24 11/24 Tháng 7/2000 11/24 13/24
 4. Tháng 8/2000 9/24 15/24 Tháng 9/2000 7/24 17/24 Tháng 10/2000 5/24 19/24 Tháng 11/2000 3/24 21/24 Tháng 12/2000 1/24 23/24 D phòng phí chưa ư c hư ng s ư c tính theo công th c sau: D phòng phí = Phí b o hi m X T l phí b o hi m chưa ư c hư ng chưa ư c hư ng * Phương pháp trích l p h s 1/365: ví d gi s t t c các h p ng b o hi m có th i h n là 12 tháng. D phòng phí chưa ư c hư ng s ư c tính theo công th c sau: D phòng phí chưa = Phí b o hi m X S ngày còn l i c a h p ư c hư ng ng b o hi m 365 + i v i các nghi p v b o hi m có th i h n trên 1 năm: áp d ng phương pháp trích l p theo t l b ng 40% c a t ng phí b o hi m gi l i thu c năm tài chính c a các nghi p v này. b) D phòng b i thư ng cho các khi u n i chưa gi i quy t: - D phòng b i thư ng cho các t n th t ã khi u n i nhưng n cu i năm tài chính chưa gi i quy t: + Theo phương pháp th ng kê: T ng b i thư ng t n th t các khi u n i chưa gi i quy t cu i m i năm tài chính c a 3 năm tài chính D phòng b i thư ng t n trư c liên ti p th t ã khi u n i chưa gi i = quy t trung bình 3 * Trư ng h p d phòng b i thư ng t n th t ã khi u n i chưa gi i quy t trung bình tính theo công th c trên cao hơn t ng s ti n b i thư ng t n th t ã khi u n i chưa gi i quy t c a năm tài chính trư c li n k thì d phòng b i thư ng t n th t ã khi u n i chưa gi i quy t l y b ng d phòng b i thư ng t n th t ã khi u n i chưa gi i quy t trung bình. * Trư ng h p d phòng b i thư ng t n th t ã khi u n i chưa gi i quy t trung bình tính theo công th c trên th p hơn ho c b ng t ng s ti n b i thư ng t n th t ã khi u n i chưa gi i quy t c a năm tài chính trư c li n k thì d phòng b i thư ng t n th t ã khi u n i chưa gi i quy t tính theo công th c sau: D phòng b i D phòng b i D phòng b i thư ng T l ph n trăm
 5. thư ng t n = thư ng t n th t ã + t n th t ã khi u n i x tăng trư ng phí b o th t ã khi u khi u n i chưa gi i chưa gi i quy t c a hi m ph i thu phát n i chưa gi i quy t c a năm tài năm tài chính trư c sinh trong năm tài quy t chính trư c li n k li n k chính t các h p ng b o hi m ã giao k t + Theo phương pháp t ng h sơ: m c trích l p ư c tính trên cơ s th ng kê s ti n ph i b i thư ng cho t ng h sơ ã khi u n i doanh nghi p b o hi m nhưng n cu i năm tài chính chưa ư c gi i quy t. - D phòng b i thư ng cho các t n th t ã phát sinh thu c trách nhi m b o hi m chưa khi u n i ư c tính theo phương pháp th ng kê: T ng b i thư ng t n th t chưa khi u n i cu i m i năm tài chính c a 3 năm tài D phòng b i chính trư c liên ti p Phí b o hi m thư ng t n th t = X gi l i trong chưa khi u n i T ng phí b o hi m gi l i trong 3 năm năm tài chính trung bình tương ng * Trư ng h p d phòng b i thư ng t n th t chưa khi u n i trung bình tính theo công th c trên cao hơn t ng s ti n b i thư ng t n th t chưa khi u n i c a năm tài chính trư c li n k thì d phòng b i thư ng t n th t chưa khi u n i l y b ng d phòng b i thư ng t n th t chưa khi u n i trung bình. * Trư ng h p d phòng b i thư ng t n th t chưa khi u n i trung bình tính theo công th c trên th p hơn ho c b ng t ng s ti n b i thư ng t n th t chưa khi u n i c a năm tài chính trư c li n k thì d phòng b i thư ng t n th t chưa khi u n i tính theo công th c sau: D phòng D phòng b i D phòng b i T l ph n trăm tăng b i thư ng = thư ng t n th t + thư ng t n th t chưa x trư ng phí b o hi m t n th t chưa chưa khi u n i khi u n i c a năm tài ph i thu phát sinh khi u n i c a năm tài chính chính trư c li n k trong năm tài chính t trư c li n k các h p ng b o hi m ã giao k t c) D phòng b i thư ng cho các dao ng l n v t n th t: ư c trích l p hàng năm cho n khi kho n d phòng này b ng 100% phí th c gi l i trong năm tài chính c a doanh nghi p b o hi m. Cách tính m c trích l p hàng năm ư c áp d ng theo phương pháp th ng kê. 4. i v i doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th : 4.1. Doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th ph i l p các lo i d phòng nghi p v b o hi m theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m.
 6. 4.2. Doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th ư c phép l a ch n phương pháp trích l p d phòng nghi p v b o hi m phi nhân th theo hư ng d n t i i m 4.4 kho n 4 M c III c a Thông tư này ho c các phương pháp trích l p d phòng nghi p v khác phù h p v i ho t ng kinh doanh c a mình nhưng ph i ăng ký phương pháp trích l p d phòng nghi p v v i B Tài chính trư c khi áp d ng. 4.3. Doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th không ư c phép thay i phương pháp trích l p d phòng nghi p v b o hi m i v i các s n phNm b o hi m ã ư c B Tài chính phê chuNn. Trong trư ng h p có nguy cơ m t kh năng thanh toán ho c khi có bi n ng l n v t l t vong, lãi su t k thu t, B Tài chính có th yêu c u ho c cho phép doanh nghi p thay i phương pháp trích l p d phòng b o hi m phù h p. 4.4. Phương pháp trích l p d phòng nghi p v b o hi m nhân th : a) D phòng toán h c: - Phương pháp d phòng phí thu n: D phòng phí thu n ư c tính theo nguyên t c sau: = Giá tr hi n t i c a t ng - Giá tr hi n t i c a t ng s D phòng trách nhi m b o hi m phí b o hi m thu n s thu phí thu n s ph i tr trong tương lai. trong tương lai Ví d , i v i h p ng b o hi m nhân th h n h p có chia lãi, v i s phí b o hi m nh kỳ không thay i, thì d phòng phí b o hi m thu n ư c tính theo công th c: Vx+t = (S + B ) x Ax+t:n-t - (P x x+t:n-t) Trong ó: x là tu i ngư i ư c b o hi m b t u ư c b o hi m t là kho ng th i gian h p ng b o hi m ã có hi u l c b t u t th i i m giao k t h p ng b o hi m n là th i h n c a h p ng b o hi m Vx+t là d phòng phí b o hi m t i năm h p ng th (t) S là s ti n b o hi m B là lãi chia ã công b n th i i m năm h p ng th (t) Ax+t:n-t, x+t:n-t là các hàm s chuNn ph n ánh các ch s v s ti n b o hi m và s l n nh kỳ óng phí b o hi m P là phí b o hi m thu n b ng (S x Ax:n) : x:n
 7. - Phương pháp d phòng phí toàn ph n: D phòng phí toàn ph n ư c tính theo nguyên t c sau: D phòng = Giá tr hi n t i c a + Giá tr hi n t i c a - Giá tr hi n t i c a phí toàn t ng trách nhi m b o t ng chi phí d ki n t ng s phí b o ph n hi m s ph i tr trong trong tương lai hi m toàn ph n s tương lai thu trong tương lai Ví d , i v i h p ng b o hi m nhân th h n h p không chia lãi, v i s phí b o hi m nh kỳ không thay i và không tính n t l h y b h p ng b o hi m, d phòng phí b o hi m toàn ph n ư c tính theo công th c: Vx+t = (S x Ax+t:n-t) + (RE x x+t:n-t) - (P x x+t:n-t) Trong ó: x là tu i ngư i ư c b o hi m b t u ư c b o hi m t là kho ng th i gian h p ng b o hi m ã có hi u l c b t u t th i i m giao k t h p ng b o hi m n là th i h n c a h p ng b o hi m Vx+t là d phòng phí b o hi m t i năm h p ng th t S là s ti n b o hi m RE là các chi phí gi nh c a năm h p ng tái t c ưa vào tính phí b o hi m Ax+t:n-t, x+t:n-t là các hàm s chuNn ph n ánh các ch s v s ti n b o hi m và s l n nh kỳ óng phí b o hi m P là phí b o hi m toàn ph n. b) D phòng phí chưa ư c hư ng áp d ng i v i các h p ng có th i h n dư i 1 năm: D phòng này ch áp d ng iv ih p ng b o hi m óng phí nh kỳ và ư c tính theo công th c sau: Th i gian còn l i c a nh kỳ n p phí D phòng = Phí nh kỳ x T ng th i gian c a nh kỳ n p phí Th i gian còn l i c a nh kỳ n p phí và t ng th i gian c a nh kỳ n p phí ư c tính theo tháng ho c ngày; trư ng h p tính theo tháng th i gian còn l i c a nh kỳ n p phí ư c làm tròn xu ng.
 8. c) D phòng b i thư ng: ư c trích theo phương pháp t ng h sơ v i m c trích l p ư c tính trên cơ s th ng kê s ti n b o hi m ph i tr cho t ng h sơ ã khi u n i doanh nghi p b o hi m nhưng n cu i năm tài chính chưa ư c gi i quy t. d) D phòng chia lãi: ch áp d ng v i nh ng h p ng có lãi chia ư c tích lu qua các năm h p ng b o hi m và ư c tính theo công th c sau: D phòng = T ng lãi chia cho ch + Giá tr tích lu c a lãi ã chia cho ch chia lãi h p ng trong năm tài h p ng trong các năm tài chính chính trư c nhưng chưa chi tr ) D phòng b o m cân i: ư c trích l p hàng năm cho n khi kho n d phòng này b ng 5% phí b o hi m thu ư c trong năm tài chính c a doanh nghi p b o hi m. M c trích l p hàng năm là 1% t l i nhu n trư c thu c a doanh nghi p b o hi m. IV. U TƯ V N Doanh nghi p b o hi m th c hi n u tư v n theo quy nh t i M c 3, Chương II Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. V. KH NĂNG THANH TOÁN C A DOANH NGHI P B O HI M 1. Doanh nghi p b o hi m ph i luôn duy trì kh năng thanh toán trong su t quá trình ho t ng kinh doanh b o hi m theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 43/2001/N - CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. 2. Doanh nghi p b o hi m có nguy cơ m t kh năng thanh toán khi biên kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m th p hơn biên kh năng thanh toán t i thi u. 3. Biên kh năng thanh toán t i thi u: a) Biên kh năng thanh toán t i thi u c a doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th b ng 20% t ng phí b o hi m th c gi l i t i th i i m xác nh biên kh năng thanh toán. Ví d : T i th i i m xác nh biên kh năng thanh toán, doanh nghi p b o hi m A kinh doanh b o hi m phi nhân th có t ng phí b o hi m gi l i là 1.000 t ng Vi t Nam. Biên kh năng thanh toán t i thi u c a doanh nghi p b o hi m A = 1.000 t ng Vi t Nam x 20% = 200 t ng Vi t Nam. b) Biên kh năng thanh toán t i thi u c a doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th : - i v i h p ng b o hi m nhân th có th i h n 10 năm tr xu ng b ng t ng c a 4% d phòng nghi p v b o hi m và 0,1% s ti n b o hi m ch u r i ro; - i v i h p ng b o hi m nhân th có th i h n trên 10 năm b ng t ng c a 4% d phòng nghi p v b o hi m và 0,3% s ti n b o hi m ch u r i ro.
 9. Ví d : T i th i i m xác nh biên kh năng thanh toán, doanh nghi p b o hi m B kinh doanh b o hi m nhân th có: + D phòng nghi p v c a các h p ng b o hi m nhân th có th i h n 10 năm tr xu ng là 200 t ng Vi t Nam. + S ti n b o hi m c a các h p ng b o hi m nhân th có th i h n 10 năm tr xu ng là 20.200 t ng Vi t Nam. + D phòng nghi p v c a các h p ng b o hi m nhân th có th i h n trên 10 năm là 300 t ng Vi t Nam. + S ti n b o hi m c a các h p ng b o hi m nhân th có th i h n trên 10 năm là 50.300 t ng Vi t Nam. Biên kh năng thanh toán t i thi u c a doanh nghi p b o hi m B s b ng: (4% x 200 t ng) + 0,1%(20.200 t ng - 200 t ng) + (4% x 300 t ng) + 0,3%(50.300 t ng - 300 t ng) = 8 t ng + 20 t ng + 12 t ng + 150 t ng = 190 t ng Vi t Nam. 4. Biên kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m là ph n chênh l ch gi a giá tr tài s n và các kho n n ph i tr c a doanh nghi p b o hi m. VI. DOANH THU, CHI PHÍ C A DOANH NGHI P B O HI M 1. Doanh thu: 1.1. Doanh thu c a doanh nghi p b o hi m bao g m các kho n thu theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m, bao g m: a) Doanh thu t ho t ng kinh doanh b o hi m: Thu phí b o hi m g c, phí nh n tái b o hi m; thu hoa h ng như ng tái b o hi m, thu phí v d ch v i lý bao g m giám nh t n th t, xét gi i quy t b i thư ng, yêu c u ngư i th ba b i hoàn, x lý hàng b i thư ng 100%; thu phí giám nh t n th t không k giám nh h gi a các ơn v thành viên h ch toán n i b trong cùng m t doanh nghi p b o hi m h ch toán c l p tr i các kho n ph i chi gi m thu như: hoàn phí b o hi m, gi m phí b o hi m; phí như ng tái b o hi m, hoàn phí nh n tái b o hi m, gi m phí nh n tái b o hi m; hoàn hoa h ng như ng tái b o hi m; gi m hoa h ng như ng tái b o hi m. b) Doanh thu ho t ng tài chính: Thu ho t ng u tư theo quy nh t i M c 3 Chương II Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m; thu t ho t ng mua bán ch ng khoán; thu lãi trên s ti n ký qu ; thu cho thuê tài s n; hoàn nh p s dư d phòng gi m giá ch ng khoán và các kho n thu ho t ng tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t.
 10. c) Thu nh p ho t ng khác: Thu t như ng bán, thanh lý tài s n c nh; các kho n n khó òi ã xoá nay thu h i ư c; thu ti n ph t vi ph m h p ng và các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. Nguyên t c xác nh doanh thu: a) Doanh thu t ho t ng kinh doanh b o hi m là s ti n ph i thu phát sinh trong kỳ ư c xác nh theo nguyên t c sau: - Doanh nghi p b o hi m h ch toán kho n thu phí b o hi m g c vào thu nh p khi phát sinh trách nhi m b o hi m c a doanh nghi p b o hi m i v i bên mua b o hi m theo quy nh t i i u 15 Lu t kinh doanh b o hi m. - i v i các kho n thu còn l i: doanh nghi p b o hi m h ch toán vào thu nh p ngay khi ho t ng kinh t phát sinh, có b ng ch ng ch p thu n thanh toán c a các bên, không phân bi t ã thu ư c hay chưa thu ư c ti n. - i v i các kho n ph i chi gi m thu: doanh nghi p b o hi m h ch toán vào gi m thu nh p ngay khi ho t ng kinh t phát sinh, có b ng ch ng ch p thu n thanh toán c a các bên, không phân bi t ã chi hay chưa chi ti n. b) Doanh thu ho t ng tài chính: là s ti n ph i thu phát sinh trong năm tài chính. c) Thu nh p ho t ng khác: là toàn b s ti n bán hàng hoá, d ch v sau khi ã tr (-) các kho n gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i (n u có ch ng t h p l ) ư c khách hàng ch p thu n thanh toán, không phân bi t ã thu ư c hay chưa thu ư c ti n. 1.3. Các kho n thu c a doanh nghi p b o hi m phát sinh trong kỳ trên cơ s hoá ơn ho c ch ng t h p l và ph i ư c h ch toán y vào doanh thu. 2. Chi phí 2.1. Chi phí c a doanh nghi p b o hi m là các kho n ph i chi, ph i trích phát sinh trong kỳ theo quy nh t i i u 20 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m, bao g m: 2.1.1. Chi phí ho t ng kinh doanh b o hi m: a) B i thư ng b o hi m g c i v i b o hi m phi nhân th , tr ti n b o hi m i v i b o hi m nhân th ; chi b i thư ng nh n tái b o hi m khi x y ra s ki n b o hi m theo cam k t t i h p ng b o hi m, h p ng tái b o hi m tr i các kho n ph i thu gi m chi như: thu b i thư ng như ng tái b o hi m, thu òi ngư i th ba b i hoàn, thu hàng ã x lý, b i thư ng 100%; b) Trích l p d phòng nghi p v theo quy nh t i M c III Thông tư này; c) Chi hoa h ng b o hi m theo quy nh t i i m 3 M c II Thông tư s 71/2001/TT- BTC ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh
 11. 42/2001/N -CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; d) Chi giám nh t n th t theo quy nh t i i u 26 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; ) Chi phí v d ch v i lý bao g m giám nh t n th t, xét gi i quy t b i thư ng, yêu c u ngư i th ba b i hoàn; e) Chi x lý hàng b i thư ng 100%; f) Chi qu n lý i lý b o hi m; g) Chi phòng, h n ch r i ro, t n th t theo quy nh t i M c VIII Thông tư s 71/2001/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh 42/2001/N -CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; h) Chi ánh giá r i ro c a i tư ng b o hi m bao g m các kho n chi cho công tác thu th p thông tin, i u tra, thNm nh v i tư ng b o hi m; i) Ti n lương, ti n công, ti n thư ng, tr c p thôi vi c và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công theo quy nh c a pháp lu t tương ng i v i m i lo i hình doanh nghi p; k) B o hi m xã h i, b o hi m y t ph i tr theo quy nh c a pháp lu t; l) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t tương ng i v i m i lo i hình doanh nghi p. 2.1.2. Chi phí ho t ng tài chính là s ph i chi trong năm tài chính bao g m: a) Chi phí cho ho t ng u tư theo quy nh t i M c 3 Chương II Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m; b) Lãi tr cho ch h p ng b o hi m nhân th theo cam k t t i h p ng b o hi m ã giao k t; c) Chi phí cho thuê tài s n; d) Chi th t c phí ngân hàng, tr lãi ti n vay; ) Trích d phòng gi m giá ch ng khoán; e) Chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 2.1.3 Chi phí ho t ng khác là s ph i chi trong năm tài chính bao g m:
 12. a) Chi như ng bán, thanh lý tài s n c nh; b) Chi phí cho vi c thu h i kho n n ph i thu khó òi ã xoá nay thu h i ư c; c) Chi ti n ph t do vi ph m h p ng; d) Chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. Doanh nghi p b o hi m không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: a) Các kho n ti n ph t mà t p th , cá nhân ph i n p do vi ph m pháp lu t; b) Các kho n chi cho u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh, chi tr c p khó khăn cho ngư i lao ng, chi ng h các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t tương ng v i t ng lo i hình doanh nghi p; c) Các kho n chi s nghi p, chi khen thư ng, chi phúc l i, chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t và các kho n khác do ngu n kinh phí khác ài th ; d) Các kho n chi không h p lý khác theo quy nh c a pháp lu t. VII. DOANH THU, CHI PHÍ C A DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M 1. Doanh thu Doanh thu c a doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c quy nh t i i u 22 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m, bao g m: 1.1. Doanh thu ho t ng môi gi i b o hi m: là s ti n ph i thu phát sinh trong kỳ. 1.2. Doanh thu ho t ng tài chính: là s ti n ph i thu phát sinh trong năm tài chính. 1.3. Thu nh p ho t ng khác: là toàn b s ti n bán hàng hoá, d ch v sau khi ã tr (-) các kho n giám giá hàng bán, hàng bán b tr l i (n u có ch ng t h p l ) ư c khách hàng ch p thu n thanh toán, không phân bi t ã thu ư c hay chưa thu ư c ti n. 2. Chi phí 2.1. Chi phí c a doanh nghi p môi gi i b o hi m là các kho n ph i chi phát sinh trong kỳ theo quy nh t i i u 23 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. 2.2. Các kho n chi c a doanh nghi p môi gi i b o hi m phát sinh trong kỳ ph i có hoá ơn ho c ch ng t h p l . VIII. L I NHU N VÀ PHÂN PH I L I NHU N
 13. L i nhu n và phân ph i l i nhu n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m th c hi n theo quy nh t i chương V Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. IX. CH BÁO CÁO Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m l p và g i các báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê, báo cáo nghi p v theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 1. Báo cáo tài chính: 1.1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m th c hi n quy t toán tài chính và ch p hành y các quy nh v báo cáo tài chính, l p và g i cho cơ quan tài chính Nhà nư c, cơ quan th ng kê, cơ quan thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 1.2. B ng cân i k toán, K t qu ho t ng kinh doanh, Lưu chuy n ti n t ph i có xác nh n c a t ch c ki m toán c l p ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. 2. Báo cáo th ng kê, báo cáo nghi p v : Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m th c hi n l p và g i cho B Tài chính các báo cáo th ng kê, báo cáo nghi p v theo quý và năm c th như sau: - i v i doanh nghi p kinh doanh b o hi m phi nhân th : + Báo cáo doanh thu phí b o hi m: theo m u s 1-PNT + Báo cáo b i thư ng b o hi m: theo m u s 2-PNT + Báo cáo thanh toán hoa h ng b o hi m: theo m u s 3-PNT + Báo cáo trích l p d phòng nghi p v : theo m u s 4-PNT + Báo cáo ho t ng u tư: theo m u s 5-PNT + Báo cáo kh năng thanh toán: theo m u s 6-PNT (doanh nghi p b o hi m ch th c hi n báo cáo hàng năm) - Riêng i v i Công ty tái b o hi m qu c gia Vi t Nam ngoài các m u bi u báo cáo m u s 4-PNT, m u s 5-PNT, m u s 6-PNT nêu trên còn ph i l p và g i các báo cáo sau: + Báo cáo doanh thu tái b o hi m : theo m u s 1-TBH + Báo cáo b i thư ng tái b o hi m : theo m u s 2-TBH + Báo cáo thu chi hoa h ng tái b o hi m : theo m u s 3-TBH
 14. - i v i doanh nghi p kinh doanh b o hi m nhân th : + Báo cáo s lư ng h p ng và s ti n b o hi m b o hi m nhân th : theo m u s 1- NT + Báo cáo doanh thu phí b o hi m nhân th : theo m u s 2-NT + Báo cáo tr ti n b o hi m nhân th : theo m u s 3-NT + Báo cáo hoa h ng b o hi m nhân th : theo m u s 4-NT + Báo cáo tình hình hu b h p ng b o hi m nhân th : theo m u s 5-NT + Báo cáo trích l p d phòng nghi p v : theo các m u t 6-NT(A) n 6-NT(E) + Báo cáo ho t ng u tư: theo m u s 7-NT + Báo cáo kh năng thanh toán: theo m u s 8-NT (doanh nghi p b o hi m ch th c hi n báo cáo hàng năm) - i v i doanh nghi p môi gi i b o hi m: theo m u báo cáo ho t ng môi gi i b o hi m - m u s 1-MGBH. - Báo cáo quý: doanh nghi p b o hi m ph i l p và g i B Tài chính ch m nh t là 30 ngày k t ngày k t thúc quý. - Báo cáo năm: doanh nghi p b o hi m ph i l p và g i B Tài chính ch m nh t là 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. 3. Công khai tài chính i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m: Hàng quí, năm doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi b o hi m ph i l p và g i báo cáo tài chính cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo quy nh t i i m 1 M c VII c a Thông tư này. 4. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n ch tài chính H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m gi i trình các v n tài chính liên quan theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c khi th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 4.1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo tài chính c a mình. Vi c ki m tra tài chính ư c ti n hành theo các hình th c: a) Ki m tra nh kỳ ho c t xu t; b) Ki m tra t ng chuyên theo yêu c u c a công tác qu n lý tài chính.
 15. 4.2. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m vi ph m ch tài chính c a Nhà nư c s b x ph t theo quy nh c a Pháp lu t. X. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 16/8/2001. Riêng vi c trích l p d phòng nghi p v , h ch toán doanh thu chi phí, l i nhu n và phân ph i l i nhu n, ch báo cáo c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành n h t năm 2001. 2. Thông tư s 45 TC/C TC ngày 30/5/1994 c a B Tài chính quy nh ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p b o hi m h t hi u hi u l c thi hành k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) M US 1-PNT BÁO CÁO DOANH THU PHÍ B O HI M - Tên doanh nghi p b o hi m: - Báo cáo quý (năm):......T .............. n ............... ơn v : tri u ng STT Nghi p Phí Nh n Nh n Như ng Như ng Gi m Phí b o hi m v BH BH TBH TBH TBH TBH phí gi l i g c trong ngoài trong ngoài b o nư c nư c nư c nư c hi m, hoàn phí b o hi m (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=3+4+5-6- 7-8 - Nghi p v b o
 16. hi m (*) +S n phNm b o hi m (**) T ng c ng Chúng tôi xin m b o nh ng thông tin trên là úng s th c. Ngư i l p bi u ..., ngày . tháng . năm (Ký và ghi rõ h tên) T ng giám c (Giám c) (Ký và óng d u) Ghi chú: - (*): nghi p v b o hi m ư c phân lo i theo Lu t KDBH mà doanh nghi p ư c phép tri n khai. - (**): s n phNm b o hi m thu c danh m c s n phNm b o hi m doanh nghi p ư c phép tri n khai. M US 2-PNT BÁO CÁO B I THƯ NG B O HI M - Tên doanh nghi p b o hi m: - Báo cáo quý (năm):......T .............. n ............... ơn v : tri u ng STT Nghi p B i Thu b i Thu b i Chi b i Chi b i B i thư ng v BH thư ng thư ng thư ng thư ng thư ng thu c trách như ng nh n nh n nhi m gi BH TBH như ng TBH TBH l i g c trong TBH trong ngoài nư c ngoài nư c nư c nư c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=3+4+5- 6-7 - Nghi p v b o hi m (*) +S n phNm
 17. b o hi m (**) T ng c ng Chúng tôi xin m b o nh ng thông tin trên là úng s th c. Ngư i l p bi u ..., ngày . tháng . năm (Ký và ghi rõ h tên) T ng giám c (Giám c) (Ký và óng d u) Ghi chú: (*): nghi p v b o hi m ư c phân lo i theo Lu t KDBH mà doanh nghi p ư c phép tri n khai. - (**): s n phNm b o hi m thu c danh m c s n phNm b o hi m doanh nghi p ư c phép tri n khai. M US 3-PNT BÁO CÁO THANH TOÁN HOA H NG B O HI M - Tên doanh nghi p b o hi m: - Báo cáo quý (năm):......T .............. n ............... ơn v : tri u ng STT Nghi p v BH Hoa h ng b o hi m ph i tr Hoa h ng như ng TBH BH Nh n T l % S ti n T l % g c TBH (***) (****) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) - Nghi p v b o hi m (*) + S n phNm b o hi m (**) T ng c ng Chúng tôi xin m b o nh ng thông tin trên là úng s th c. Ngư i l p bi u ..., ngày . tháng . năm (Ký và ghi rõ h tên) T ng giám c (Giám c) (Ký và óng d u)
 18. Ghi chú: - (*): nghi p v b o hi m ư c phân lo i theo Lu t KDBH mà doanh nghi p ư c phép tri n khai. - (**): s n phNm b o hi m thu c danh m c s n phNm b o hi m doanh nghi p ư c phép tri n khai. - (***): T l hoa h ng b o hi m là t s gi a s hoa h ng b o hi m g c và hoa h ng nh n tái b o hi m trên t ng phí b o hi m g c và phí nh n tái. - (****): T l hoa h ng như ng tái b o hi m là t s gi a s hoa h ng như ng tái b o hi m trên phí như ng tái b o hi m. M US 4-PNT BÁO CÁO TRÍCH L P D PHÒNG NGHI P V - Tên doanh nghi p b o hi m: - Báo cáo quý (năm):......T .............. n ............... ơn v : tri u ng STT Nghi p Phí D phòng phí D phòng b i D phòng b i thư ng cho các dao v BH b o chưa ư c thư ng cho ng l n v t n th t hi m hư ng khi u n i chưa gi gi i quy t l i Kỳ Trích Kỳ Trích Kỳ Trích Chi Dư cu i trư c trong trư c trong trư c trong trong kỳ chuy n kỳ chuy n kỳ chuy n kỳ kỳ sang sang sang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=8+9- 10 - Nghi p v b o hi m (*) T ng c ng: Chúng tôi xin m b o nh ng thông tin trên là úng s th c. Ngư i l p bi u ..., ngày . tháng . năm (Ký và ghi rõ h tên) T ng giám c (Giám c)
 19. (Ký và óng d u) Ghi chú: - (*): nghi p v b o hi m ư c phân lo i theo Lu t KDBH mà doanh nghi p ư c phép tri n khai. M US 5-PNT BÁO CÁO HO T NG U TƯ - Tên doanh nghi p b o hi m: - Báo cáo quý (năm): t . n .. I. Báo cáo Ngu n v n u tư: ơn v : Tri u ng Ngu n v n u tư S Tăng Gi m S u trong trong cu i kỳ kỳ kỳ kỳ V n i ul Qu d tr b t bu c Qu d tr t nguy n Các kho n lãi chưa s d ng T ng d phòng nghi p v : - D phòng phí chưa ư c hư ng - D phòng b i thư ng cho khi u n i chưa gi i quy t - D phòng b i thư ng cho các dao ng l n v t n th t * Ngu n v n nhàn r i t DPNV: II. Báo cáo ho t ng u tư ngu n v n nhàn r i t d phòng nghi p v : ơn v : Tri u ng Danh m c u tư S Tăng Gi m S T l %v n K t u trong trong kỳ cu i nhàn r i t qu kỳ kỳ kỳ DPNV u tư - Mua trái phi u Chính ph : - Mua trái phi u doanh nghi p (có b o lãnh):
 20. - G i ti n t i các t ch c tín d ng: C ng: - Mua c phi u: - Mua trái phi u doanh nghi p (không có b o lãnh): - Góp v n vào các doanh nghi p khác: C ng: - Kinh doanh b t ng s n: - Cho vay - U thác u tư C ng: T ng c ng : Chúng tôi xin m b o nh ng thông tin trên là úng s th c. Ngư i l p bi u ..., ngày . tháng . năm (Ký và ghi rõ h tên) T ng giám c (Giám c) (Ký và óng d u) Ghi chú: * Ngu n v n nhàn r i t d phòng nghi p v b o hi m b ng t ng d phòng nghi p v b o hi m tr các kho n ti n dùng b i thư ng b o hi m thư ng xuyên trong kỳ. M US 6-PNT BÁO CÁO KH NĂNG THANH TOÁN - Tên doanh nghi p b o hi m: .. - Báo cáo năm: t n .. ơn v : Tri u ng Ch tiêu S ti n 1. T ng ngu n v n xác nh biên kh năng thanh toán Ngu n v n ch s h u sau khi tr i các kho n v n góp thành l p doanh nghi p b o hi m khác và các kho n n không có kh năng thu h i. 2. Biên kh năng thanh toán t i thi u - T ng phí b o hi m th c gi l i t i th i i m xác nh biên
Đồng bộ tài khoản