Thông tư số 73/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư số 73/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 73/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quốc gia về việc làm do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 73/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 73/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P, QU N LÝ, S D NG QU GI I QUY T VI C LÀM NA PHƯƠNG VÀ KINH PHÍ QU N LÝ QU C GIA V VI C LÀM Căn c Ngh nh s 39/2003/N -CP ngày 18/4/2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v vi c làm; Căn c Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, i u hành v n vay c a Qu qu c gia v vi c làm và Quy t nh s 15/2008/Q -TTg ngày 23/1/2008 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 05/4/2005 (sau ây g i chung là Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ã s a i, b sung); B Tài chính hư ng d n th c hi n v l p, qu n lý và s d ng Qu gi i quy t vi c làm a phương và kinh phí qu n lý Qu qu c gia v vi c làm như sau: I. L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU GI I QUY T VI C LÀM NA PHƯƠNG 1. L p Qu gi i quy t vi c làm a phương: a) Qu gi i quy t vi c làm a phương (sau ây g i là Qu vi c làm a phương) ư c hình thành t các ngu n sau: - Ngân sách a phương do H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. - H tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. - Các ngu n h tr khác. b) Hàng năm, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) căn c vào kh năng ngân sách a phương, nhu c u gi i quy t vi c làm và nhi m v phát tri n kinh t xã h i t i a phương, b trí m t ph n kinh phí trong d toán ngân sách a phương l p Qu vi c làm a phương, trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 2. Qu n lý và s d ng qu vi c làm a phương: a) Qu n lý qu : Qu do Ch t ch y ban nhân dân t nh ra quy t nh thành l p và giao Giám c S Tài chính làm ch tài kho n. Ph n ngu n v n cho vay ư c y thác
  2. qua Ngân hàng Chính sách Xã h i. Cơ ch y thác do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy nh trong Quy ch qu n lý và s d ng Qu vi c làm a phương. b) S d ng Qu : Qu vi c làm a phương ư c s d ng làm v n vay cho gi i quy t vi c làm theo úng m c tiêu c a chương trình gi i quy t vi c làm c a a phương. Căn c k ho ch v n vay m i b sung hàng năm ư c duy t, hàng quý (trư c ngày 20 c a tháng u quý), S Tài chính chuy n v n cho Ngân hàng chính sách xã h i làm ngu n v n cho vay. Vi c s d ng Qu vi c làm a phương ư c th c hi n như sau: -V i tư ng cho vay: Căn c quy nh t i i u 5, Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ã s a i, b sung và tình hình th c t c a a phương, y ban nhân dân t nh quy t nh i tư ng cho vay c a Qu phù h p v i m c tiêu c a Chương trình gi i quy t vi c làm c a a phương. - V i u ki n ư c vay v n, m c ích s d ng v n vay, m c v n, th i h n, xây d ng d án và quy trình thNm nh, gi i ngân, thu h i v n và x lý n quá h n áp d ng theo Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ã s a i, b sung và các văn b n hư ng d n th c hi n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và Ngân hàng Chính sách Xã h i. - V lãi su t cho vay th c hi n theo quy nh hi n hành v lãi su t cho vay i v i h nghèo và các i tư ng chính sách khác. Riêng i v i i tư ng là cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i lao ng là ngư i tàn t t, m c lãi su t cho vay b ng 50% lãi su t cho vay ưu ãi i v i các i tư ng chính sách khác theo Quy t nh s 51/2008/Q -TTg ngày 24/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr c a Nhà nư c i v i cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i lao ng là ngư i tàn t t. - V x lý r i ro do nguyên nhân b t kh kháng: i tư ng ư c xem xét x lý n r i ro; nguyên nhân khách quan làm thi t h i tr c ti p n v n và tài s n c a khách hàng; bi n pháp x lý; h sơ pháp lý xem xét x lý n b r i ro áp d ng theo quy nh t i Quy t nh s 69/2005/Q -TTg ngày 6/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch x lý n b r i ro c a Ngân hàng Chính sách xã h i và Thông tư s 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy ch x lý n b r i ro c a Ngân hàng Chính sách xã h i ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2005/Q -TTg ngày 6/4/2005 c a Th tư ng Chính ph . Riêng thNm quy n xem xét x lý n b r i ro do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh. Ngu n v n x lý n b r i ro ư c l y t Qu d phòng r i ro c a a phương. - Vi c phân ph i và s d ng s ti n lãi th c thu ư c t cho vay Qu vi c làm a phương ư c th c hi n như sau: + Trích 50% chi tr phí y thác cho h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n công tác hư ng d n ngư i vay v n xây d ng d án, l p h sơ vay v n, t ch c thNm nh, gi i ngân, thu h i v n, x lý n , t ng h p và báo cáo k t qu th c hi n cho vay. Vi c s d ng phí y thác theo quy nh c a Ngân hàng Chính sách Xã h i. + Trích 20% chi cho công tác l p k ho ch cho vay và k ho ch gi i quy t vi c làm; ki m tra, giám sát ánh giá ch tiêu t o vi c làm m i và các ho t ng cho vay
  3. v n c a Qu ; t ng h p, báo cáo k t qu cho vay c a cơ quan lao ng c p huy n, c p t nh. Căn c báo cáo c a Ngân hàng Chính sách xã h i và k t qu thu lãi; k ho ch cho vay và gi i quy t vi c làm; k ho ch ki m tra, giám sát; S Lao ng – Thương binh và Xã h i quy t nh phân ph i cho các ơn v . N i dung chi và m c chi th c hi n theo quy nh t i i m 3, m c II Thông tư này. + Trích 30% l p Qu d phòng r i ro t i a phương bù p các kho n v n vay t Qu vi c làm a phương b t n th t do nguyên nhân b t kh kháng ư c y ban nhân dân t nh quy t nh xóa n và b sung ngu n v n cho Qu vi c làm a phương theo quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh trên cơ s ngh c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i, Ngân hàng Chính sách Xã h i và S Tài chính a phương. Căn c các quy nh nêu trên và tình hình th c t c a a phương, y ban nhân dân t nh ban hành Quy ch qu n lý và s d ng Qu vi c làm a phương. II. KINH PHÍ QU N LÝ QU QU C GIA V VI C LÀM VÀ QU VI C LÀM NA PHƯƠNG 1. Kinh phí qu n lý Qu cho vay gi i quy t vi c làm c a các cơ quan qu n lý nhà nư c các c p ư c b trí trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm c a các cơ quan theo phân c p ngân sách hi n hành. C th : - Trung ương: B Lao ng – Thương binh và Xã h i căn c nhi m v ư c giao, l p d toán kinh phí ho t ng qu n lý Qu cho vay gi i quy t vi c làm c a Ban ch o th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm g i B Tài chính làm cơ s b trí kinh phí. - a phương: Cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i căn c nhi m v ư c giao qu n lý ho t ng cho vay gi i quy t vi c làm, l p d toán kinh phí ho t ng c a Ban ch o th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm g i cơ quan Tài chính ng c p làm cơ s b trí kinh phí. 2. Các cơ quan, t ch c Trung ương và a phương ( a phương bao g m c UBND xã, phư ng, các t ch c chính tr - xã h i …) ph i h p v i Ngân hàng Chính sách xã h i trong quá trình xây d ng d án, l p h sơ vay v n, thNm nh, gi i ngân, thu h i v n và x lý n ư c Ngân hàng Chính sách xã h i chi tr phí d ch v cho t ch c th c hi n y thác cho vay n các i tư ng chính sách và chi tr thù lao cho cán b xã, phư ng theo quy nh hi n hành v hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý tài chính i v i Ngân hàng chính sách xã h i và hư ng d n c th c a Ngân hàng chính sách xã h i. 3. Kinh phí qu n lý Qu cho vay gi i quy t vi c làm và Qu vi c làm a phương ư c s d ng cho các n i dung sau: - Chi h i ngh t p hu n nghi p v , sơ k t, t ng k t ho t ng cho vay gi i quy t vi c làm; ki m tra, giám sát ánh giá ch tiêu t o vi c làm m i, các ho t ng cho vay v n và t ng h p, báo cáo k t qu cho vay. N i dung và m c chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch
  4. công tác phí, ch chi t ch c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p và Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính; - Chi mua s m, s a ch a tài s n ph c v công tác qu n lý Qu cho vay gi i quy t vi c làm. - Chi kh o sát, i u tra v cho vay gi i quy t vi c làm; h tr nghiên c u xây d ng và hoàn thi n chính sách, so n th o và ban hành văn b n hư ng d n th c hi n v cho vay gi i quy t vi c làm. N i dung và m c chi th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Chi khen thư ng cho ơn v , cá nhân (k c ch d án) có nhi u thành tích trong công tác qu n lý cho vay gi i quy t vi c làm. M c chi t i a i v i ơn v là 400.000 ng/năm, cá nhân là 200.000 ng/năm. Riêng i v i nh ng t nh có t l n quá h n th p m c dư i 3%, v n t n ng th p m c dư i 5%, m c chi t i a i v i ơn v là 1.000.000 ng/năm, cá nhân là 500.000 ng/năm. - Các kho n chi khác liên quan tr c ti p n công tác cho vay gi i quy t vi c làm như: + Văn phòng phNm, thông tin liên l c, tuyên truy n: m c chi căn c vào hóa ơn, ch ng t chi tiêu h p pháp. + Làm ngoài gi , chi khác: m c chi theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Vi c l p d toán, quy t toán và m c chi cho các n i dung nêu trên th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. III. T CH C TH C HI N 1. S Lao ng – Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m l p d toán ngân sách a phương hàng năm b sung cho Qu vi c làm a phương; qu n lý ngu n ngân sách b sung hàng năm cho Qu vi c làm a phương, ngu n v n ã t p trung t i Ngân hàng chính sách xã h i và ti n lãi thu ư c t vi c cho vay Qu vi c làm a phương; l p d toán kinh phí ho t ng c a Ban ch o th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm g i cơ quan Tài chính ng c p báo cáo y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh trong ph m vi ngân sách a phương. 2. S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí kinh phí qu n lý Qu trong d toán chi qu n lý hành chính c a các cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i theo phân c p ngân sách hi n hành; hư ng d n, qu n lý, ki m tra vi c s d ng kinh phí qu n lý Qu cho vay gi i quy t vi c làm c a các cơ quan qu n lý nhà nư c a phương; ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Lao ng – Thương binh và Xã h i l p d toán ngân sách a phương hàng năm b sung cho Qu vi c làm a phương báo cáo y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét quy t nh.
  5. 3. Ngân hàng Chính sách xã h i căn c k t qu cho vay, thu n t ngu n v n Qu cho vay gi i quy t vi c làm và Qu vi c làm a phương mà các cơ quan, t ch c th c hi n Chương trình ư c giao qu n lý c p phí chi tr cho các cơ quan, t ch c th c hi n Chương trình Trung ương và a phương theo quy nh. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 107/2005/TT-BTC ngày 7/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n l p, qu n lý, s d ng Qu gi i quy t vi c làm a phương và kinh phí qu n lý Qu qu c gia v vi c làm. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó TTCP; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c, VP Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S L TBXH, S Tài chính, Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Các ơn v thu c BTC; - Lưu: VT, V HCSN.
Đồng bộ tài khoản