Thông tư số 74-TC/TCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
52
lượt xem
7
download

Thông tư số 74-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 74-TC/TCT về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 74-TC/TCT

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74-TC/TCT Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 74 TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N QUY NNH V THU I V I CÁC HÌNH TH C U TƯ THEO LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c vào Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12/11/1996; Căn c vào các Lu t, Pháp l nh thu hi n hành c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; các Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành các Lu t, Pháp l nh thu ; Căn c vào Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c quy ch v chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài, Ngân hàng liên doanh ho t ng t i Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh nh s 189/H BT ngày 15/6/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph v ban hành quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh v thu i v i các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: Ph n th nh t: NH NG QUY NNH CHUNG I. PH M VI ÁP D NG: 1. Thông tư này áp d ng i v i: - Các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Ngân hàng liên doanh gi a Ngân hàng Vi t Nam v i ngân hàng nư c ngoài; Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. - Các doanh nghi p liên doanh ư c thành l p trên cơ s các Hi p nh ký gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c ngoài. N u Hi p nh có các quy nh nghĩa v thu cho doanh nghi p liên doanh khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì th c hi n theo quy nh c a Hi p nh ó.
 2. - Các bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng (g i t t là các bên nư c ngoài h p doanh) theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Riêng i v i các bên ho t ng trên cơ s h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT), h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO), h p ng xây d ng - chuy n giao (BT) n u trong quy ch ho t ng do Chính ph ban hành có quy nh nghĩa v thu khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì áp d ng theo các quy nh c a b n quy ch ho t ng. 2. Thông tư này hư ng d n các lo i thu ư c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các lo i thu và các nghĩa v tài chính khác như thu doanh thu, thu tiêu th c bi t, thu môn bài, thu tài nguyên, ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n... áp d ng i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p doanh ư c th c hi n theo quy nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. II. CÁC T NG S D NG TRONG THÔNG TƯ Ư C HI U NHƯ SAU: Các t ng ư c s d ng trong Thông tư có cùng nghĩa v i các t ng ã ư c nh nghĩa t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ngoài ra m t s t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: - "Năm tính thu " là năm dương l ch b t u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trư ng h p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh ư c B Tài chính cho áp d ng năm tài chính 12 tháng khác v i năm dương l ch thì năm tính thu là năm tài chính mà các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p doanh ư c phép áp d ng. - "Năm u tiên kinh doanh có lãi" là năm tài chính u tiên có lãi, chưa bù tr s l ư c chuy n c a các năm trư c. - "H p ng giao d ch, mua bán không theo giá th trư ng" là các h p ng giao d ch, mua bán b nh hư ng b i các quan h thương m i không bình thư ng như giao d ch gi a các Công ty liên k t... - "Công ty liên k t": Hai công ty ư c coi là hai công ty liên k t trong các trư ng h p sau ây: (i) M t Công ty có óng góp vào v n pháp nh ho c v n c ph n c a m t Công ty khác. (ii) Hai công ty cùng ch u s ki m soát tr c ti p hay gián ti p c a m t Công ty khác ho c hai công ty cùng có m t công ty khác góp v n c ph n. Ph n th hai: HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUY NNH V THU
 3. I. THU L I T C: 1. i tư ng ch u thu : T t c các kho n l i t c thu ư c t b t kỳ ho t ng kinh t nào c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; Bên nư c ngoài h p doanh; Ngân hàng liên doanh ho c chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam u thu c i tư ng ch u thu l i t c, bao g m: - L i t c t ho t ng kinh doanh. - L i t c t các ho t ng khác. 2. i tư ng n p thu : Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, bên nư c ngoài h p doanh, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam là i tư ng n p thu l i t c. Trư ng h p m t Công ty nư c ngoài u tư cùng m t lúc vào nhi u doanh nghi p ho c nhi u h p ng h p tác kinh doanh thì thu l i t c ư c tính riêng cho t ng doanh nghi p ho c t ng h p ng h p tác kinh doanh (m i m t doanh nghi p ho c m i h p ng là m t i tư ng ch u thu ). 3. Xác nh l i t c ch u thu : L i t c ch u thu T ng các T ng các kho n trong năm tính = kho n thu - chi h p lý, h p l + L i t c khác thu trong năm trong năm Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài khi xác nh l i t c ch u thu ư c tr s l ư c chuy n theo quy nh t i i u 61 Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Vi c chuy n l ư c th c hi n b ng cách chuy n toàn b s l c a b t kỳ năm tính thu nào sang năm có lãi ti p theo năm phát sinh l và ư c dùng l i t c c a nh ng năm ti p theo bù kho n l ó ho c phân b u s l c a m t năm chuy n sang các năm phát sinh lãi theo d ki n c a doanh nghi p. Khi b t u s n xu t kinh doanh, doanh nghi p ph i ăng ký v i cơ quan thu phương pháp th c hi n chuy n l c a doanh nghi p và th c hi n úng phương pháp và th i gian chuy n l ã ăng ký. Th i gian chuy n l không quá 5 năm. a. T ng các kho n thu trong năm: T ng các kho n thu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh bao g m các kho n thu do tiêu th s n phNm, cung c p d ch v và các kho n thu khác c a doanh nghi p ho c bên nư c ngoài trong năm tính thu . Cơ quan thu có quy n xác nh l i các kho n thu trong trư ng h p các doanh nghi p ph n ánh
 4. không y ho c các kho n thu không ư c xác nh trên cơ s h p ng mua bán, giao d ch theo giá th trư ng. i v i H p ng h p tác kinh doanh theo hình th c chia s n phNm thì kho n thu v tiêu th s n phNm ư c tính như sau: + S n phNm ư c chia n u tiêu th t i th trư ng Vi t Nam thì các kho n thu ư c xác nh trên giá bán s n phNm t i th trư ng Vi t Nam. + S n phNm ư c chia xu t khNu ra nư c ngoài thì các kho n thu ư c xác nh trên cơ s giá xu t FOB t i các c a khNu Vi t Nam. Trư ng h p bên nư c ngoài không cung c p ư c giá tiêu th s n phNm ho c vi c tiêu th s n phNm không ư c th c hi n theo nguyên t c giao d ch mua bán theo giá th trư ng, thì kho n thu ư c xác nh theo các nguyên t c ch ng chuy n gia quy nh t i m c IV ph n th ba c a Thông tư này. b. Các kho n chi h p lý, h p l trong năm: Các kho n chi có liên quan n vi c hình thành l i t c ch u thu trong kỳ tính thu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh b t k áp d ng ch k toán nào, ư c xác nh bao g m các kho n sau ây: b1. Chi v nguyên v t li u, năng lư ng, nhiên li u, hàng hoá th c t s d ng vào s n xu t kinh doanh ho c cung ng d ch v . b2. Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương ti n công; ti n ăn gi a ca và các kho n ph c p, tr c p tr cho ngư i lao ng Vi t Nam và nư c ngoài trên cơ s h p ng lao ng và/ho c tho ư c lao ng t p th phù h p v i pháp lu t lao d ng i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. b3. Kh u hao và chi phí s a ch a tài s n c nh dùng cho s n xu t kinh doanh, cung ng d ch v . M c kh u hao tài s n c nh ư c xác nh theo m t t l c nh trong toàn b th i gian s d ng tài s n c nh và ph i phù h p v i quy nh t i Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14/11/1996 c a B trư ng B Tài chính. Các kho n trích kh u hao tài s n c nh vư t m c quy nh c a B Tài chính; các kho n kh u hao c a các tài s n c nh ã trích kh u hao h t, các kho n kh u hao c a các tài s n c nh không dùng trong s n xu t kinh doanh như: tài s n c nh ch thanh lý ho c em i liên doanh thành l p liên doanh m i... không ư c tính vào các kho n chi phí khi xác nh l i t c ch u thu . Trư ng h p Bên Vi t Nam tham gia góp v n pháp nh ho c góp v n h p doanh b ng giá tr quy n s d ng t thì vi c trích kh u hao tài s n c nh là giá tr quy n s d ng t s th c hi n trong th i gian tính t th i i m doanh nghi p ho c h p doanh b t u s n xu t kinh doanh n h t th i i m góp v n c a Bên Vi t Nam. Ví d : Doanh nghi p A ư c c p gi y phép u tư ngày 3/1/1995 v i th i gian ho t ng là 30 năm, Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t trong 30 năm k t ngày c p gi y phép u tư; Ngày 3/7/1997 doanh nghi p A b t u i vào s n
 5. xu t. Như v y, th i gian kh u hao giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh là 27 năm 6 tháng. b4. Chi phí nghiên c u khoa h c công ngh , sáng ki n, c i ti n công ngh . b5. Các kho n l phí ngân hàng, các kho n tr lãi ti n vay trong ph m vi m c tr n lãi su t cho vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b i v i các kho n vay trong nư c; các kho n l phí Ngân hàng, lãi su t ti n vay tr theo h p ng tín d ng ã ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n i v i các kho n vay nư c ngoài. N u h p ng tín d ng chưa ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n thì lãi su t và phí ư c xác nh theo s th c t chi tr phù h p v i quy nh trong h p ng tín d ng nhưng không quá m c tr n lãi su t cho vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . i v i các Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài ho c Ngân hàng liên doanh là lãi su t, chi t kh u h p lý tr cho các kho n ti n g i, v n i vay ho c các công c tài chính khác. Các kho n chi phí tr lãi ti n vay liên quan n v n pháp nh ho c v n i u l , v n ư c c p ( i v i ho t ng ngân hàng) u không ư c tính vào các kho n chi phí h p lý, h p l khi xác nh l i t c ch u thu . b6. Chi phí liên quan tr c ti p n vi c lưu thông, tiêu th s n phNm ho c cung c p d ch v như chi phí b o qu n, óng gói hàng hoá, chi phí b c x p, v n chuy n. b7. Các kho n ti n n p qu b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao ng thu c nghĩa v c a doanh nghi p; b8. Chi phí b o hi m trách nhi m, b o hi m tài s n theo h p ng ký v i các Công ty b o hi m Vi t Nam ho c Công ty b o hi m khác ư c phép ho t ng h p pháp t i Vi t Nam (sau ây ư c g i là doanh nghi p b o hi m). i v i lo i nghi p v b o hi m t nguy n mà theo t p quán qu c t , doanh nghi p tham gia b o hi m ư c quy n l a ch n nơi mua b o hi m ho c t i th i i m phát sinh nhu c u b o hi m, doanh nghi p b o hi m chưa áp ng ư c nhu c u b o hi m phát sinh thì doanh nghi p tham gia b o hi m ư c tham gia b o hi m t i Công ty b o hi m nư c ngoài. Chi phí tham gia b o hi m ư c tính vào chi phí khi xác nh l i t c ch u thu . Trong trư ng h p c n thi t, B Tài chính yêu c u doanh nghi p tham gia b o hi m ch ng minh vi c doanh nghi p b o hi m không áp ng ư c nhu c u b o hi m ho c t p quán qu c t có liên quan n vi c tham gia b o hi m. N u doanh nghi p mua b o hi m c a nư c ngoài không úng v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam thì chi phí mua b o hi m không ư c tính vào chi phí khi xác nh l i t c ch u thu . b9. Chi phí bưu i n, in n tài li u, chi phí b o qu n kho tàng nhà c a, phòng thí nghi m; chi phí b o h lao ng, b o v môi trư ng; chi phí tuy n m , ào t o; chi phí phòng cháy ch a cháy, b o v . b10. Chi phí mua s m ho c tr ti n s d ng các tài li u k thu t, d ch v k thu t; Chi phí chuy n giao công ngh , b n quy n, b ng sáng ch , nhãn hi u hàng hoá theo các h p ng chuy n giao công ngh , h p ng li-xăng ã ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ho c cơ quan có thNm quy n phê duy t.
 6. b11. Chi phí cho các phiên h p c a H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh phù h p v i i u l liên doanh và/ho c quy t ngh c a H i ng qu n tr . b12. Ti n thuê nhà, thuê t ph i tr . Trư ng h p các doanh nghi p thuê nhà, thuê t tr ti n trư c nhi u năm thì chi phí thuê nhà, thuê t ư c phân b theo th i gian s d ng. b13. Ti n thuê tài s n, máy móc, thi t b ph i tr . Trư ng h p thuê dài h n thì s ti n thuê s ư c phân b theo th i gian s d ng. b14. Chi phí thuê công ty qu n lý tr theo h p ng thuê qu n lý ã ư c B K ho ch và u tư ch p nh n. b15. Các kho n chi khác chưa ư c li t kê trên như chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, hoa h ng môi gi i. T ng các kho n chi này không ư c vư t quá 5% c a t ng chi phí h p lý, h p l ã ư c li t kê xác nh l i t c ch u thu . Riêng i v i các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c thương nghi p, t ng chi phí xác nh m c kh ng ch không bao g m giá mua c a hàng hoá bán ra. b16. Các kho n thu , phí và l phí mang tính ch t thu ph i n p (tr thu l i t c và thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài). T t c các kho n chi phí nêu trên ph i có ch ng t h p l , b t kỳ kho n chi nào không có ch ng t h p l u không ư c tính vào chi phí khi xác nh l i t c ch u thu l i t c. c. L i t c khác: L i t c khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh bao g m: c1. Lãi ti n g i ngân hàng, lãi cho vay (không k các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c tín d ng); chênh l ch do bán và mua ngo i t ; chênh l ch do bán và mua ch ng khoán; chênh l ch t giá (riêng chênh l ch t giá do ánh giá l i s dư ti n m t, ti n g i, ti n ang chuy n, các kho n n ph i thu, n ph i tr có g c ngo i t khác v i ng ti n ư c phép s d ng h ch toán thì không ưa vào l i t c khác). c2. Lãi thu ư c t quy n s h u và s d ng tài s n c a doanh nghi p b t n th t bao g m c lãi (l ) do thanh lý tài s n. i v i các trư ng h p tài s n c a doanh nghi p b t n th t, b h ng o nguyên nhân ch quan thì các kho n l liên quan t i tài s n ó không ư c h ch toán vào lãi l khác mà ph i xác nh i tư ng b i thư ng theo ch . c3. Thu nh p t các kho n thu khó òi ã xoá s k toán nay òi ư c; Các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; Các kho n thu nh p t ho t ng s n xu t kinh doanh c a nh ng năm trư c b b sót m i phát hi n ra. c4. Các kho n l i t c thu ư c do góp v n c a doanh nghi p.
 7. L i t c thu ư c t các ho t ng kinh doanh nư c ngoài ph i ư c tính vào l i t c khác xác nh l i t c ch u thu . i v i l i t c thu ư c t ho t ng kinh doanh các nư c dã ký Hi p nh tránh ánh thu hai l n v i Vi t Nam thì x lý theo quy nh c a Hi p nh. Các kho n l i t c sau khi n p thu l i t c thu ư c t ho t ng chuy n như ng v n góp c a doanh nghi p và t ho t ng liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p trong nư c không tính vào l i t c khác khi xác nh l i t c ch u thu . c5. Các kho n l i t c khác. d. Riêng i v i các doanh nghi p ho t trong lĩnh v c cho thuê tài s n như: Cho thuê nhà, văn phòng ho c kinh doanh cơ s h t ng có thu trư c ti n thuê c a nhi u năm thì l i t c ch u thu l i t c c a doanh nghi p ư c xác nh như sau: L it c L i t c ch u thu iv i L i t c ch u thu t ho t ch u thu trong năm (A) = doanh thu thu ti n trư c + ng khác trong năm (C) (B) Trong ó: T ng doanh Thu doanh thu ph i Chi phí có liên quan n *B = thu thu ti n - n p i v i doanh thu - vi c hình thành doanh thu trư c thu ti n trư c ch u thu (D) Chi phí có liên quan n vi c hình thành doanh thu ch u thu (D) ư c xác nh i v i t ng ho t ng như sau: d1. Chi phí xây d ng cơ s h t ng ho c chi phí xây d ng nhà c a, văn phòng iv i các doanh nghi p cho thuê nhà , văn phòng ho c kinh doanh cơ s h t ng: i v i ho t ng kinh doanh cơ s h t ng ho c kinh doanh cho thuê nhà , văn phòng là các kho n chi phí xây d ng cơ s h t ng ho c chi phí xây d ng nhà , văn phòng liên quan tr c ti p t i di n tích cho thuê thu ti n m t l n. i v i các trư ng h p cho thuê thu ti n trư c v i th i h n thuê ng n hơn th i h n s d ng t i thi u trong khung th i gian s d ng tài s n c nh c a b n ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14/11/1996 c a B trư ng B Tài chính thì chi phí xây d ng ư c phân b theo th i h n thuê th c t . Các doanh nghi p có th ăng ký th i h n s d ng tài s n c nh phù h p v i quy nh t i i m b3 nêu trên. Ví d : Doanh nghi p A có ch c năng cho thuê văn phòng, năm 1996 cho doanh nghi p B thuê 1.000 m2 văn phòng trong 10 năm v i s ti n thuê là 1.000.000 USD, cho doanh nghi p C thuê 1.000 m2 trong 30 năm v i s ti n 3.000.000 USD và cho doanh nghi p D thuê 1.000 m2 trong 30 năm v i s ti n 3.000.000 USD. Gi s chi phí xây d ng cho 1m2 văn phòng cho thuê là 1.250 USD, th i gian s d ng t i thi u c a nhà c a lo i kiên c theo quy nh c a ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC là 25 năm, chi phí xây d ng phân b cho các trư ng h p ư c xác nh như sau (gi s doanh nghi p A ăng ký th i gian kh u hao nhà c a là 25 năm):
 8. - i v i doanh thu cho doanh nghi p B thuê văn phòng, chi phí xây d ng ư c phân b xác nh l i t c ch u thu năm 1996 là: 250 USD/m2 x 1.000 m2 Chi phí xây d ng = x 10 năm = 500.000 USD 25 năm - i v i doanh thu cho doanh nghi p C và doanh nghi p D thuê văn phòng, chi phí xây d ng ư c phân b xác nh l i t c ch u thu là: Chi phí xây d ng = (1.250 USD/m2 x 1.000 m2) x 2 = 2.500.000 USD Trư ng h p trong năm tính thu có các h ng m c công trình chưa xác nh ư c các chi phí xây d ng th c t thì chi phí c a các h ng m c này ư c t m xác nh trên cơ s d toán chi phí theo gi i trình kinh t k thu t và phân b cho di n tích cho thuê thu ti n m t l n. Khi hoàn thành quy t toán công trình s tính toán l i chi phí xây d ng theo th c t , m i chênh l ch gi a chi phí xây d ng th c t và chi phí theo d toán ư c i u ch nh vào k t qu kinh doanh c a năm tài chính ti p theo năm công trình hoàn thành. d2. Các chi phí khác phát sinh trong năm phân b cho ph n doanh thu thu ti n trư c, c th : Chi phí phát sinh T ng các kho n chi phí khác trong năm phân phát sinh trong năm tính thu b cho doanh thu = x Doanh thu thu thu ti n trư c T ng doanh thu phát sinh ti n trư c trong năm - Trư ng h p các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng, cho thuê nhà, văn phòng ang trong th i gian ư c hư ng ưu ãi v thu thì l i t c ch u thu c a doanh nghi p thu ti n trư c (B1) ư c xác nh như sau: B B1 = x S năm thu - S năm ư c S năm thu ti n trư c ti n trư c mi n thu Trong ó: S năm ư c mi n thu = S năm mi n thu theo - S năm tính t năm gi y phép u tư doanh nghi p có lãi Hai năm gi m thu ư c tính b ng m t năm mi n thu * L i t c t các ho t ng khác (C):
 9. Doanh thu thu Thu doanh thu Chi phí phát L i t c khác C = ư c t các ho t - ph i n p i v i - sinh + ng khác ho t ng khác Trong ó: - Chi phí không bao g m chi phí xây d ng cơ s h t ng. - Các chi phí khác phát sinh trong năm tính thu không bao g m chi phí ã phân b tính l i t c i v i doanh thu thu ti n trư c. - Trong th i gian mi n gi m thu l i t c, l i t c t các ho t ng khác ư c x lý mi n gi m thu bình thư ng. Trư ng h p các ho t ng khác phát sinh l thì s l này ư c bù tr v i l i t c t doanh thu thu ti n trư c xác nh l i t c ch u thu trong năm. Ví d : V i ví d nêu trên, doanh nghi p A ngoài doanh thu cho thuê văn phòng i v i các doanh nghi p B, C, D trong năm 1996 doanh nghi p còn thu ư c doanh thu t các ho t ng khác là 500.000 USD, chi phí phát sinh trong năm không k chi phí xây d ng và thu doanh thu là 300.000 USD. Gi s doanh nghi p A ư c mi n thu l i t c 2 năm k t khi có lãi và gi m 50% trong 2 năm ti p theo. Doanh nghi p A ư c c p gi y phép u tư năm 1993, th i h n ho t ng c a doanh nghi p là 40 năm và trư c năm 1996 doanh nghi p chưa có lãi. Vi c xác nh l i t c ch u thu c a doanh nghi p A như sau: * L i t c ch u thu i v i doanh thu cho thuê thu ti n trư c: + i v i doanh thu cho thuê văn phòng thu t doanh nghi p B: - T ng doanh thu cho thuê thu ti n trư c là 1.000.000 USD - Chi phí xây d ng phân b là 500.000 USD 300.000USD - Chi phí khác phân b = x 1.000.000USD = 40.000USD 7.500.000USD - Thu doanh thu ph i n p i v i doanh thu thu ti n trư c: 1.000.000 USD x 4% = 40.000 USD - S năm doanh nghi p A ư c mi n thu là: 2 năm + 2 năm x 50% = 3 năm L it c 1.000.000USD - 540.000USD - 40.000USD ch u thu = x (10 năm - 3)
 10. còn l i 10 = 294.000 USD - S l i t c ư c mi n thu l i t c là: 126.000 USD + i v i doanh thu cho thuê thu t doanh nghi p C và D: - T ng doanh thu cho thuê thu ti n trư c là: 6.000.000 USD - Chi phí xây d ng phân b là 2.500.000 USD 300.000 USD - Chi phí khác phân b = x 6.000.000 USD = 240.000 USD 7.500.000 USD - Thu doanh thu ph i n p i v i doanh thu thu ti n trư c: 6.000.000 USD x 4% = 240.000 USD - S năm doanh nghi p A ư c mi n thu là: 2 năm + 2 năm x 50% = 3 năm L it c 6.000.000USD - 2.740.000USD - 240.000USD ch u thu = x (30 năm - 3) còn l i 10 = 2.718.000 USD - S l i t c ư c mi n thu l i t c là: 302.000 USD * L i t c ch u thu i v i doanh thu khác: - Doanh thu khác c a doanh nghi p A: 500.000 USD - Thu doanh thu ph i n p: 20.000 USD - Chi phí phân b = 300.000 - 40.000 - 240.000 = 20.000 USD - L i t c ch u thu = 500.000 - 20.000 - 20.000 = 460.000 USD Năm 1996 toàn b l i t c này không ph i n p thu l i t c. Như v y, t ng h p l i năm 1996 doanh nghi p A ph i n p thu l i t c trên t ng l i t c ch u thu là: 3.012.000 USD và ư c mi n thu l i t c trên t ng l i t c ch u thu là: 888.000 USD.
 11. Phương pháp tính l i t c ch u thu nêu trên ư c s d ng quy t toán thu iv i các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng khu ch xu t, các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p, các doanh nghi p kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà (không bao g m các doanh nghi p kinh doanh khách s n) c a các năm tài chính trư c ây. Riêng i v i các trư ng h p doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p các năm trư c ây ã th c hi n quy t toán thu theo quy nh t i Thông tư 27 TC/CSTC ngày 25/5/1996 c a B Tài chính thì không ph i i u ch nh l i quy t toán. Các chênh l ch gi a s li u quy t toán và s li u theo cách tính trên ây ư c i u ch nh trong quy t toán tài chính năm 1997. 4. Xác nh s thu ph i n p: S thu l i t c ph i n p trong = L i t c ch u thu x Thu su t thu l i t c năm tính thu Trong ó: - L i t c ch u thu l i t c ư c xác nh như quy nh t i i m 3 nêu trên. - Thu su t thu l i t c ư c quy nh c th trong gi y phép u tư. Trư ng h p gi y phép u tư không quy nh thu su t thu l i t c thì áp d ng thu su t thu l i t c 25%. Trong quá trình ho t ng n u doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh không t các tiêu chuNn ư c hư ng thu su t thu l i t c ưu ãi và mi n gi m thu l i t c quy nh t i các i u 54 và 56 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph thì cơ quan thu a phương báo cáo ngay v i T ng c c Thu và cơ quan c p gi y phép u tư i u ch nh l i m c thu và các ưu ãi ghi trong gi y phép u tư. 5. Th t c n p thu l i t c: Thu l i t c ư c t m thu 3 tháng m t kỳ b t u t ngày u tiên c a năm tính thu , k t thúc năm tính thu ho c khi k t thúc h p ng thì thu theo quy t toán th c t . i v i các h p ng h p tác kinh doanh có th i h n dư i m t năm thì thu l i t c ư c n p 2 kỳ, kỳ th nh t t m n p vào gi a th i h n c a h p ng, h t h n h p ng s quy t toán theo th c t . i v i các h p ng h p tác kinh doanh mà trong gi y phép u tư do cơ quan c p gi y phép u tư c p có quy nh phương pháp xác nh k t qu kinh doanh ho c phương pháp tính thu l i t c riêng thì vi c tính thu ư c th c hi n theo quy nh t i gi y phép u tư. - Ch m nh t 5 ngày k t khi k t thúc kỳ n p thu nêu trên, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh ph i l p t khai thu l i t c (m u s 1 kèm theo) n p cho cơ quan thu t i a phương nơi t tr s i u hành chính, và th c hi n n p thu vào Kho b c nhà nư c theo thông báo c a cơ quan thu . Trong vòng 5 ngày k t khi nh n ư c t khai, cơ quan thu phát hành thông báo s thu ph i n p g i cho i tư ng n p thu .
 12. Trư ng h p quá th i h n quy nh n p t khai mà doanh nghi p ho c bên nư c ngoài h p doanh không n p t khai thu , cơ quan thu có quy n n nh s thu t m n p và phát hành thông báo thu và x lý ph t ch m kê khai. Ch m nh t là 5 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c thông báo thu c a cơ quan thu , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh ph i n p s thu theo thông báo vào Kho b c nhà nư c do cơ quan thu ch nh. - Ch m nh t là sau 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh ph i n p t khai thu l i t c c năm cùng v i báo cáo k toán ã ư c ki m toán b i m t t ch c ki m toán c l p ư c phép ho t ng t i Vi t Nam cho cơ quan thu t i a phương n i t tr s i u hành chính, ng th i th c hi n n p s thu l i t c còn thi u (n u có) vào ngân sách nhà nư c theo thông báo thu c a cơ quan thu . 6. Hoàn thu l i t c do tái u tư: a. Nhà u tư nư c ngoài dùng l i nhu n ư c chia tái u tư vào các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài mà trong gi y phép có quy nh ư c áp d ng m c thu su t thu l i t c ưu ãi: 10%, 15%, 20% trong m t th i gian ho c toàn b th i gian th c hi n d án s ư c B Tài chính hoàn l i m t ph n ho c toàn b s thu l i t c ã n p liên quan n s l i nhu n tái u tư, n u có i u ki n quy nh t i i m 1 i u 59 Ngh nh s 12/CP. M c hoàn thu l i t c do tái u tư như sau: - 100% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu l i t c 10%. - 75% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu l i t c 15%. - 50% n u u t vào các d án áp d ng m c thu su t thu l i t c 20%. Trư ng h p Nhà u tư nư c ngoài dùng l i nhu n ư c chia tái u tư vào các d án ư c c p gi y phép u tư trư c ngày 23/11/1996 thì m c hoàn thu l i t c do tái u tư th c hi n như sau: - 100% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu l i t c 14%. - 75% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu l i t c 15% n 20%. - 50% n u u t vào các d án áp d ng m c thu su t thu l i t c 21% n dư i 25%. Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài dùng l i nhu n ư c chia c a các năm trư c năm 1996 tái u tư t 3 năm tr lên và ã ư c B K ho ch và u tư c p gi y phép i u ch nh ho c ra quy t nh ng ý cho phép tái u tư t i Vi t Nam trư c ngày 23/11/1996 thì m c hoàn thu l i t c là 100%. b. S thu l i t c hoàn tr cho ph n l i nhu n tái u tư ư c xác nh như sau: L Th = x S x T
 13. 100% - S Trong ó: Th: Là s thu l i t c ư c hoàn tr . L: Là s l i nhu n ư c chia sau khi ã n p thu l i t c em tái u tư. S: Là thu su t thu l i t c ghi trong gi y phép u tư. T: Là t l thu l i t c ư c hoàn tr theo quy nh nêu trên. c. Th t c hoàn thu l i t c tái u tư: nh n l i ư c s thu l i t c ã n p cho s l i nhu n tái u tư, nhà u tư nư c ngoài ho c ngư i ư c u quy n ph i xu t trình y các ch ng t sau ây v i cơ quan thu thu t i a phương nơi t tr s i u hành chính c a doanh nghi p: - Công văn ho c ơn xin hoàn thu l i t c do tái u tư. N i dung ơn ph i ghi rõ tên, a ch , s tài kho n c a ơn v nh n ti n hoàn thu l i t c tái u tư. - Cam k t v s d ng l i nhu n tái u tư t 3 năm tr lên c a nhà u tư nư c ngoài. - Gi y phép u tư (b n sao công ch ng) ho c gi y phép i u ch nh do cơ quan c p gi y phép u tư c p, trong ó quy nh rõ cho phép ch u tư dùng l i nhu n ư c chia tái u tư và ch u tư áp ng i u ki n ư c hoàn thu l i t c do tái u tư. - Văn b n xác nh n bên nư c ngoài ã góp v n pháp nh c a H i ng qu n tr i v i các doanh nghi p liên doanh ho c xác nh n c a cơ quan ki m toán i v i các doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh. (B n chính ho c b n sao công ch ng). - T khai v l i nhu n tái u tư (theo m u s 2 kèm theo). - Các ch ng t ã n p thu c a doanh nghi p (b n sao) và xác nh n c a Kho b c nhà nư c v s thu l i t c doanh nghi p ã n p. Khi nh n ư c y các ch ng t nêu trên, cơ quan thu a phương ti n hành ki m tra, xác nh s thu l i t c ã n p c a doanh nghi p và tính s thu l i t c ư c hoàn tr cho ch u tư, r i g i h sơ xin hoàn thu l i t c v B Tài chính (V Ngân sách) B Tài chính xem xét ra quy t nh thoái tr cho nhà u tư. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n h sơ, B Tài chính thông báo quy t nh c a mình cho nhà u tư. Trư ng h p nhà u tư không th c hi n tái u tư thì nhà u tư ph i n p tr ngân sách ph n thu l i t c ã ư c hoàn k c lãi tính t khi nhà u tư nh n ư c s ti n
 14. thu ư c hoàn t i khi nhà u tư hoàn tr ngân sách s ti n thu ư c hoàn k trên (tính theo lãi su t ti n g i Ngân hàng) và b x lý theo pháp lu t. II. THU CHUY N L I NHU N RA NƯ C NGOÀI 1. i tư ng ch u thu : L i nhu n mà các t ch c kinh t nư c ngoài ho c cá nhân nư c ngoài thu ư c do tham gia u tư v n dư i b t c hình th c nào quy nh trong Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam g m c s thu l i t c ư c hoàn tr cho s l i nhu n tái u tư và l i nhu n thu ư c do chuy n như ng v n khi chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c gi l i ngoài Vi t Nam u là i tư ng ch u thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. i v i các trư ng h p bên nư c ngoài s d ng l i nhu n ư c chia thanh toán công n cho công ty m , ho c s d ng l i nhu n ư c chia chi tiêu cho Văn phòng i di n c a Công ty m t i Vi t Nam, u coi là chuy n l i nhu n ra nư c ngoài và bên nư c ngoài ph i n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. T ch c kinh t nư c ngoài ho c cá nhân nư c ngoài có l i nhu n chuy n ra nư c ngoài ph i kê khai vào n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. 2. Xác nh s thu ph i n p: S thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ph i n p ư c xác nh b ng s l i nhu n chuy n ra nư c ngoài ho c ư c coi là chuy n ra nư c ngoài ho c s l i nhu n nhà u tư gi l i ngoài lãnh th Vi t Nam nhân (x) thu su t thu chuy n l i nhu n quy nh t i Gi y phép do cơ quan c p gi y phép u tư c p. Trư ng h p, gi y phép u tư ư c c p không quy nh thu su t thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài thì thu su t thu chuy n l i ra nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 57 Ngh nh 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph . 3. Th t c n p thu : - Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài thu theo t ng l n chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. Riêng trư ng h p các doanh nghi p gi l i l i nhu n ngoài Vi t Nam th c hi n vi c kê khai, thu n p hàng tháng. - Trư c khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ho c ch m nh t vào ngày 5 tháng sau i v i trư ng h p s d ng l i nhu n vào các m c ích coi như chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, gi l i l i nhu n ngoài lãnh th Vi t Nam; t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài ph i l p t khai thu n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p mà t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài ó u tư v n (m u s 3 kèm theo), ng th i n p s thu theo kê khai vào Kho b c Nhà nư c. Trong vòng 5 ngày k t ngày khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ki m tra, tính thu n u phát hi n có s sai sót trong t khai thu thì th c hi n phát hành thông báo s thu ph i n p cho nhà u tư nư c ngoài. Nhà u tư nư c ngoài có trách nhi m n p b sung s thu còn thi u vào Kho b c nhà nư c.
 15. Trư ng h p quá th i h n quy nh n p t khai mà doanh nghi p ho c bên nư c ngoài h p doanh không n p t khai thu , cơ quan thu có quy n n nh s thu t m n p và phát hành thông báo thu và x lý ph t ch m kê khai. Ch m nh t là 5 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c thông báo thu c a cơ quan thu , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh ph i n p s thu theo thông báo vào Kho b c nhà nư c do cơ quan thu ch nh. Kho b c nhà nư c giao l i cho ngư i n p thu 1 liên ch ng t n p thu chuy n l i nhu n làm th t c chuy n ti n ra nư c ngoài. Hàng năm, ch m nh t 90 ngày k t khi k t thúc năm tài chính các ch u tư nư c ngoài ph i báo cáo cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p v s l i nhu n ư c chia, tình hình s d ng l i nhu n và n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài i v i s l i nhu n ư c chia c a các năm trư c. Trư ng h p ch u tư nư c ngoài ã n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, nhưng sau ó không chuy n ra nư c ngoài và không s d ng cho các m c ích coi như chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, ngân sách nhà nư c s hoàn l i s thu ã n p. H sơ xin hoàn l i s thu ã n p: - ơn xin hoàn l i s thu ã n p. N i dung ơn ph i ghi rõ lý do xin hoàn l i ti n thu ã n p; Tên, a ch , s tài kho n c a ơn v xin ư c hoàn tr s thu ã n p. - B ng kê s ti n thu ã n p kèm theo các ch ng t n p ti n vào kho b c (b n sao). - Xác nh n c a Kho b c v s ti n thu ã n p (ghi rõ s thu ã n p vào chương, lo i, kho n, h ng theo quy nh c a m c l c ngân sách). - Xác nh n c a cơ quan thu v s thu ã n p th a và ngh x lý c a cơ quan thu thu v s thu ã n p th a. H sơ xin hoàn thu g i v B Tài chính (V ngân sách) B Tài chính ki m tra ra quy t nh hoàn tr ti n thu ã n p. III. THU I V I HO T NG CHUY N NHƯ NG V N Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài chuy n như ng ph n v n góp c a mình trong liên doanh, các bên nư c ngoài trong doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh th c hi n vi c chuy n như ng v n theo quy nh t i i u 34 Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i th c hi n n p thu i v i ho t ng chuy n như ng v n theo quy nh t i Thông tư này. Các bên Vi t Nam trong doanh nghi p liên doanh có phát sinh ho t ng chuy n như ng v n th c hi n vi c n p thu theo hư ng d n t i Thông tư 96 TC/TCT ngày 30/12/1995 c a B Tài chính. Thu i v i ho t ng chuy n như ng v n bao g m thu l i t c và thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. C th : 1. Thu l i t c: L i t c thu ư c t ho t ng chuy n như ng v n là i tư ng ch u thu l i t c theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
 16. Thu l i t c = L i t c ch u x Thu su t thu l i t c ho t ng ph i n p thu chuy n như ng v n 1.1. L i t c ch u thu : L i t c t vi c chuy n như ng v n ư c xác nh như sau: L it c Giá tr Giá tr ban u c a Chi phí ch u = chuy n - ph n v n chuy n - chuy n thu như ng như ng như ng Trong ó: + Giá tr chuy n như ng ư c xác nh là t ng giá tr th c t mà bên chuy n như ng thu ư c theo h p ng chuy n như ng. Trư ng h p h p ng chuy n như ng không quy nh giá thanh toán ho c giá tr thanh toán không ư c xác nh theo nguyên t c giao d ch giá th trư ng gi a bên chuy n như ng và bên ư c chuy n như ng, cơ quan thu có quy n ki m tra và n nh giá tr thanh toán c a h p ng trên cơ s tham kh o giá c th trư ng và các h p ng chuy n như ng tương t . + Giá tr ban u c a ph n v n chuy n như ng ư c xác nh trên cơ s s sách, ch ng t k toán v v n góp c a ch u tư t i th i i m chuy n như ng v n ã ư c H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh công nh n i v i doanh nghi p liên doanh, ho c k t qu ki m toán c a cơ quan ki m toán i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, ho c các bên tham gia h p doanh công nh n phù h p v i lu t pháp hi n hành c a Vi t Nam. Trư ng h p các ch u tư sau ti p t c chuy n như ng l i ph n v n góp c a mình, giá tr ban u c a ph n v n em chuy n như ng t ng l n sau ó ư c xác nh b ng giá tr chuy n như ng c a h p ng chuy n như ng ngay trư c ó c ng v i giá tr th c t v n góp b sung thêm (n u có) xác nh theo nguyên t c nêu t i kho n này. + Chi phí chuy n như ng là các kho n chi th c t liên quan tr c ti p n vi c chuy n như ng, theo ch ng t g c ư c cơ quan thu công nh n. Trư ng h p chi phí chuy n như ng phát sinh nư c ngoài thì các ch ng t g c ó ph i ư c m t cơ quan công ch ng ho c ki m toán c l p c a nư c có chi phí phát sinh xác nh n. Chi phí chuy n như ng bao g m: chi phí làm các th t c pháp lý c n thi t cho vi c chuy n như ng; các kho n phí và l phí ph i n p khi làm th t c chuy n như ng; các chi phí giao d ch, àm phán, ký k t h p ng chuy n như ng... có ch ng t ch ng minh. 1.2. Thu su t thu l i t c: - Thu su t thu l i t c i v i ho t ng chuy n như ng v n là 25%. - Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài chuy n như ng v n cho các doanh nghi p nhà nư c c a Vi t Nam ho c cho các doanh nghi p mà trong ó nhà nư c n m c ph n chi ph i thì nhà u tư nư c ngoài ư c mi n thu l i t c chuy n như ng v n. Vi c mi n thu l i t c i v i ho t ng chuy n như ng v n do cơ quan có thNm quy n chuNn y và ghi trong văn b n chuNn y vi c chuy n như ng v n.
 17. - Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài chuy n như ng v n cho các doanh nghi p Vi t Nam không ph i là các doanh nghi p nói trên thì ph i n p thu l i t c chuy n như ng v n v i thu su t 10%. 1.3. Th t c kê khai, n p thu l i t c chuy n như ng v n: Ch m nh t 5 ngày làm vi c k t ngày cơ quan có thNm quy n chuNn y vi c chuy n như ng v n, bên chuy n như ng v n ho c ngư i ư c u quy n (k c trư ng h p bên chuy n như ng v n ư c mi n thu l i t c i v i ho t ng chuy n như ng v n) ph i l p t khai thu l i t c chuy n như ng v n n p cho cơ quan thu a phương nơi qu n lý doanh nghi p mà bên chuy n như ng u tư v n (theo m u s 4 ính kèm) kèm theo h p ng chuy n như ng, quy t nh chuNn y vi c chuy n như ng v n c a cơ quan có thNm quy n, b n sao quy t nh thành l p doanh nghi p nh n v n chuy n như ng (n u là doanh nghi p Vi t Nam), ch ng nh n v n góp và các ch ng t g c c a các kho n chi phí; ng th i n p s thu ph i n p vào Kho b c nhà nư c và g i b n sao gi y n p ti n thu cho cơ quan chuNn y vi c chuy n như ng v n. Trư ng h p phát hi n vi c kê khai, tính toán s thu ph i n p chưa chính xác, trong vòng 10 ngày (ngày làm vi c) k t khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ph i thông báo s thu ph i n p cho ngư i n p thu ho c yêu c u ngư i n p thu cung c p các tài li u c n thi t xác nh chính xác s thu ph i n p. IV. THU XU T KH U, THU NH P KH U T t c các hàng hoá mà doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh ư c phép xu t khNu, nh p khNu qua biên gi i Vi t Nam, k c hàng hoá t th trư ng Vi t Nam bán cho các doanh nghi p trong khu ch xu t và hàng hoá c a các doanh nghi p trong khu ch xu t bán vào th trư ng Vi t Nam, u là i tư ng ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu và ph i n p thu theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. 1. Mi n, gi m thu xu t khNu, thu nh p khNu: Ngoài các trư ng h p ư c mi n gi m thu quy nh t i Thu xu t khNu, thu nh p khNu các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh còn ư c mi n gi m thu theo i u 63 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph . ThNm quy n xét mi n thu i v i các trư ng h p ư c mi n thu theo i u 63 Ngh nh s 12/CP ư c quy nh như sau: - Căn c vào Gi y phép u tư, gi i trình kinh t k thu t c a t ng d án, B Thương m i xét duy t danh m c m t hàng nh p khNu mi n thu theo quy nh t i i u 63 Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 cho t ng doanh nghi p. - Căn c danh m c m t hàng nh p khNu mi n thu c a B Thương m i, C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi vi c nh p khNu c a các doanh nghi p. nh kỳ hàng quý các C c H i quan ph i t p h p báo cáo v B Tài chính và T ng c c H i quan kim ng ch xu t, nh p khNu và s lư ng các m t hàng xu t, nh p khNu ch y u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài.
 18. 2. Kê khai và truy thu thu xu t, nh p khNu: - Hàng hóa xu t, nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên nư c ngoài h p doanh ã ư c mi n thu xu t, nh p khNu trong các trư ng h p nói trên, n u s d ng vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu xu t, nh p khNu, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam thì ph i ư c B Thương m i cho phép và ph i truy n p l i s thu xu t, nh p khNu ã ư c mi n. i v i hàng hoá nh p khNu t i th i i m Lu t thu tiêu th c bi t chưa có hi u l c và ã ư c mi n thu nh p khNu, nhưng khi s d ng vào m c ích khác v i m c ích ban u, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam vào th i i m Lu t thu tiêu th c bi t có hi u l c thì ngoài vi c ph i truy n p thu nh p khNu (theo thu su t hi n hành t i th i i m truy n p) các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên nư c ngoài h p doanh ph i n p c thu tiêu th c bi t. - Trong th i h n 2 ngày k t ngày s d ng vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu nh p khNu, ho c như ng bán hàng hoá, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên h p doanh có trách nhi m ph i khai báo v i cơ quan H i quan t nh, thành ph nơi t tr s i u hành chính c a doanh nghi p, ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi như ng bán hàng hoá, ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi doanh nghi p ăng ký t khai nh p khNu hàng hoá (theo m u s 5 kèm theo). Quá th i h n trên mà không khai báo thì doanh nghi p ho c các bên h p doanh s b x ph t theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t thu tiêu th c bi t. - Thu nh p khNu và thu tiêu th t bi t truy thu ư c xác nh trên cơ s các căn c tính thu g m thu su t, t giá, giá tính thu t i th i i m như ng bán theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t thu tiêu th c bi t hi n hành. - Trong quá trình qu n lý thu thu các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh, cơ quan qu n lý thu thu doanh nghi p có trách nhi m giám sát vi c s d ng hàng hoá xu t nh p khNu ư c mi n thu , khi phát hi n các trư ng h p như ng bán hàng hoá ã ư c mi n thu thì ngoài vi c thu thu doanh thu theo quy nh t i Lu t thu doanh thu, C c trư ng c c thu t nh, thành ph ư c quy n ra quy t nh truy thu thu nh p khNu và ph t theo các quy nh t i Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. S ti n truy thu và ph t ư c x lý như sau: + S thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t (n u có) truy thu n p ngân sách Trung ương 100%. + S ti n ph t và t ch thu n p ngân sách a phương (ngân sách t nh): 100% theo quy nh t i Thông tư s 09 TC/TCT ngày 24/1/1995 c a B Tài chính. Ph n th ba: QUY T TOÁN VI C TH C HI N NGHĨA V THU VÀ KI M TRA TÌNH HÌNH N P THU T I DOANH NGHI P I. QUY T TOÁN THU HÀNG NĂM
 19. K t thúc m i năm tài chính, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c Bên nư c ngoài h p doanh ph i ti n hành tính toán vi c th c hi n các nghĩa v v thu và l p báo cáo quy t toán thu , g i cho cơ quan thu . Vi c quy t toán thu hàng năm ư c ti n hành theo n i dung quy nh dư i ây: 1. Trong th i gian 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh ph i n p cho cơ quan thu nơi ăng ký n p thu báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh, báo cáo k toán ã ư c ki m toán và báo cáo quy t toán thu (theo m u s 6 ính kèm Thông tư này), ng th i n p s thu còn thi u theo báo cáo quy t toán thu (n u có) vào ngân sách Nhà nư c. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh không ư c phép bù tr s n p th a c a lo i thu này v i s n p thi u c a lo i thu khác khi l p quy t toán thu hàng năm. 2. Căn c báo cáo s n xu t, kinh doanh và báo cáo quy t toán tài chính c a doanh nghi p, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW tính toán l i t ng lo i thu doanh nghi p ph i n p trong năm tài chính, ng th i i chi u v i các t khai thu nh kỳ trong năm xác nh tính xác th c c a các t khai thu , báo cáo quy t toán thu . Trư ng h p báo cáo thu doanh nghi p l p không chính xác cơ quan thu t ch c ki m tra tình hình n p thu c a doanh nghi p. II. KI M TRA TÌNH HÌNH N P THU T I DOANH NGHI P Trong quá trình qu n lý thu i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh, C c thu t nh, thành ph tr c thu c ch u trách nhi m t ch c ki m tra thu nh kỳ ho c t xu t t i doanh nghi p khi c n thi t. ít nh t m i năm m t l n các C c thu ph i t ch c ki m tra tình hình n p thu i v i các trư ng h p sau ây: - Các doanh nghi p ang trong th i gian ư c mi n, gi m thu nhưng báo cáo quy t toán tài chính không có lãi. - Các doanh nghi p có s thu l n. - Các doanh nghi p báo cáo quy t toán thu không chính xác ho c không rõ ràng ho c báo cáo quy t toán thu ghi không y các ch tiêu ph c v vi c tính toán thu . - Các doanh nghi p không n p báo cáo quy t toán thu ho c n p không úng th i h n. - Các doanh nghi p có tình hình tài chính bi n ng l n trong năm tính thu so v i các năm trư c ó. Các trư ng h p khác trong vòng 3 năm các C c thu ph i t ch c ki m tra t i thi u 1 l n. Trư c khi ki m tra doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh, cơ quan thu ph i có quy t nh ki m tra, trong ó nêu rõ n i dung ki m tra và
 20. th i h n ki m tra. Quy t nh ki m tra ư c g i t i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c i di n Bên nư c ngoài h p doanh trư c ngày b t u ki m tra 3 ngày. Trong trư ng h p c n ki m tra thêm các n i dung khác v i n i dung ghi trong quy t nh ki m tra ho c kéo dài th i h n ki m tra thì cơ quan thu ph i có quy t nh ki m tra b sung. K t qu ki m tra ph i ư c l p thành biên b n có ch k c a i di n có thNm quy n c a doanh nghi p ho c bên nư c ngoài h p doanh và i di n cơ quan thu ti n hành ki m tra. Biên b n ki m tra này cơ quan thu có trách nhi m g i v B Tài chính (T ng c c Thu ) cùng v i báo cáo k toán c a doanh nghi p (b n sao). Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh n u không nh t trí v i các ý ki n cơ quan thu k t lu n trong biên b n ki m tra thì có quy n khi u n i lên T ng c c Thu và B Tài chính. Trong quá trình ch gi i quy t khi u n i, doanh nghi p ho c bên nư c ngoài h p doanh v n ph i th c hi n nghiêm ch nh các k t lu n cơ quan thu ã ưa ra. III. QUY T TOÁN THU KHI DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI, BÊN NƯ C NGOÀI H T TH I H N HO T NG HO C GI I TH Khi các bên h p doanh k t thúc h p ng ho c khi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài h t th i h n ho t ng ho c gi i th theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các bên h p doanh ho c doanh nghi p ph i l p báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán thu g i cho cơ quan thu nơi ăng ký n p thu . Cơ quan thu c n ti n hành ngay các công vi c sau: 1. Th c hi n công tác ki m tra báo cáo quy t toán thu tương t như quy t toán thu hàng năm nêu t i m c I trên ây. 2. Xác nh quy n l i và trách nhi m c a m i bên trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các H p ng h p tác kinh doanh. N i dung ch y u c a công tác này là: - Xác nh v s v n u tư c a các ch u tư ang có trên tài kho n c a doanh nghi p bao g m v n b ng ti n, tài s n c nh, v t tư, hàng hoá. Xác nh n cho các ch u tư nư c ngoài s v n u tư có th chuy n ra nư c ngoài. - Xác nh các kho n lãi ho c l và quy n l i, trách nhi m c a các ch u tư liên quan n s lãi ho c l ó. Xác nh n kho n l i t c mà các ch u tư nư c ngoài ư c hư ng có th chuy n ra nư c ngoài. Tính toán và n nh s thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài trên s l i t c có th chuy n ra nư c ngoài. S thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài này s ư c thu ngay cho Ngân sách Nhà nư c tr trư ng h p các ch u tư nư c ngoài xu t trình các ch ng t ch ng minh ư c s l i t c ó không chuy n ra nư c ngoài vì m t trong các lý do sau: + S d ng tái u tư t i Vi t Nam theo Quy t nh c a cơ quan c p gi y phép u tư.
Đồng bộ tài khoản