Thông tư số 74/TT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
5
download

Thông tư số 74/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 74/TT về việc hướng dẫn việc nhập các loại lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu tặng do Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 74/TT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74/TT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 74/TT NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1994 HƯỚN G DẪN VIỆC N HẬP KHẨU CÁC LOẠI LNCH XUẤT BẢN TẠI N ƯỚC N GOÀI VÀO VIỆT N AM LÀM QUÀ BIẾU TẶN G Căn cứ vào tình hình xin nhập lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu, tặng các cơ quan nước ngoài, các tổ chức quốc tế, người nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân người Việt Nam (bao gồm cả Việt kiều). Căn cứ vào Nghị định 82/CP ngày 2-8-1994 của Chính phủ về việc quy định hàng hoá của các văn phòng đại diện, các tổ chức kinh tế nước ngoài đều phải nộp thuế. Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn việc nhập các loại lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu, tặng như sau: 1. Tất cả các loại lịch từ nước ngoài đưa vào Việt N am dưới mọi hình thức để sử dụng hoặc biếu tặng đều phải được cơ quan văn hoá (Bộ Văn hoá Thông tin hoặc Sở Văn hoá Thông tin) giám định nội dung và cấp giấy phép. 2. N ghiêm cấm việc nhập lịch của nước ngoài để kinh doanh kiếm lời dưới mọi hình thức. 3. Tổng số các loại lịch (lịch treo tường và lịch để bàn) được nhập trong một năm để làm quà biếu, tặng hoặc được biếu, tặng như sau: a) Các cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt N am được nhập tối đa tổng cộng các loại lịch không quá 400 bản. b) Mỗi cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội Việt N am được nhập tối đa tổng cộng các loại không quá 200 bản. c) Cá nhân người nước ngoài, Việt kiều, người Việt N am học tập, công tác tại nước ngoài được nhập tối đa tổng cộng các loại lịch không quá 50 bản dưới các dạng: mang theo người, để hành lý, để trong hành lý gửi trước hoặc sau cùng chuyển nhập cảnh. d) N gười Việt N am có thân nhân ở nước ngoài gửi biếu, tặng lịch qua đường bưu điện sẽ được nhận tối đa không quá 30 bản các loại cho mỗi địa chỉ.
  2. e) Số lượng lịch nhập vượt quá mức quy định của các đối tượng nêu ở mục a, b, c, d đều phải xin tống hồi (nơi nhận lịch phải chịu mọi trách nhiệm về mọi phí tổn phát sinh). g) Trong trường hợp cần nhập số lượng lịch vượt quá mức quy định, nơi có nhu cầu phải xin phép Bộ Văn hoá Thông tin trước khi đưa lịch vào Việt N am. Các trường hợp vượt mức quy định chưa được phép của Bộ Văn hoá Thông tin đã đưa vào Việt N am đều không hợp lệ và bị xử lý như quy định tại mục e. f) Việc tính thuế nhập khNu các loại lịch do ngành Hải quan giải quyết theo quy định của Chính phủ cho từng đối tượng cụ thể và căn cứ theo biểu tính thuế hiện hành tại thời điểm nhập do Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính quy định. 4. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 108/VHTT-TT do Bộ Văn hoá Thông tin ban hành ngày 30-12-1992. Các quy định khác về nhập lịch trái với tinh thần Thông tư này đều bãi bỏ. Các Sở Văn hoá Thông tin phối hợp cùng cơ quan Hải quan, bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện Thông tư này. Đề nghị các Sở Văn hoá Thông tin, các cơ quan hữu quan phản ánh về Bộ Văn hoá Thông tin những phát sinh cần bổ sung sửa đổi trong quá trình thực hiện để nghiên cứu giải quyết. Vũ Khắc Liên (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản