Thông tư số 76/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư số 76/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 76/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm của Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 76/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 76/2001/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯ NG D N M T S ĐI M C A QUY CH TÍN D NG H TR XU T KH U BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 133/2001/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Thi hành Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch tín d ng h tr xu t kh u, B Tài chính hư ng d n c th m t s đi m như sau: I- QUY Đ NH CHUNG l. Trong thông tư này, các t ng sau đây đư c hi u như sau: a) Đơn v là các đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . b) B o lãnh d th u xu t kh u là cam k t đ m b o nghĩa v tham gia d th u c a Nhà xu t kh u (Bên đư c b o lãnh) cho nhà m i th (Bên nh n b o lãnh) b ng văn b n do Qu H tr phát tn n phát hành. c) B o lãnh th c hi n h p đ ng xu t kh u là cam k t b ng văn b n do Qu H tr phát tri n phát hành cho Nhà nh p kh u (Bên nh n b o lãnh) cam k t b o đ m vi c th c hi n các nghĩa v c a Nhà xu t kh u (Bên đư c b o lãnh) v i Nhà nh p kh u. d) B o lãnh đ i ng là m t hình th c b o lãnh do Qu H tr phát tri n phát hành cho m t t ch c tín d ng v vi c đ ngh t ch c tín d ng th c hi n b o lãnh cho nghĩa v c a các đơn v thu c đ i tư ng b o lãnh d th u ho c b o lãnh th c hi n h p đ ng xu t kh u c a Qu H tr phát tri n. Trư ng h p phát sinh các nghĩa v b o lãnh mà t ch c tín d ng ph i th c hi n thì Qu H tr phát tri n ph i th c hi n nghĩa v b o lãnh đ i ng cho t ch c tín d ng. e) H p đ ng b o lãnh là văn b n th a thu n gi a Qu H tr phát tri n v i Bên đư c b o lãnh v quy n l i và nghĩa v c a các bên trong vi c b o lãnh và hoàn tr . f) T ch c tín d ng là các t ch c tín d ng đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t Các t ch c tín d ng.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Qu H tr phát tri n đư c huy đ ng v n trung và dài h n; đư c ngân sách Nhà nư c c p v n đi u l , v n h tr lãi su t sau đ u tư, bù chênh l ch lãi su t theo k ho ch c a Nhà nư c, đ th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u. II- CHO VAY Đ U TƯ TRUNG VÀ DÀI H N l. Đ i tư ng cho vay Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 6, Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p doanh nghi p Vi t Nam vay góp v n liên doanh v i nư c ngoài đ s n xu t, ch bi n, gia công hàng xu t kh u ph i đ m b o hai yêu c u sau: - D án liên doanh ph i đư c cơ quan có th m quy n c p gi y phép đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. - Phương án tiêu th s n ph m c a d án liên doanh đ t kim ng ch xu t kh u ít nh t b ng 80% doanh thu hàng năm. 2. M c v n cho vay. Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8, Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tu ng Chính ph . Trư ng h p vay góp v n liên doanh, m c v n cho vay t i đa b ng 90% ph n v n góp c a doanh nghi p Vi t Nam đư c ghi trong gi y phép đ u tư. 3. Tài s n đ m b o ti n vay Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 12, Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p vay góp v n liên doanh, đơn v ph i có tài s n th ch p ho c c m c tr giá t i thi u b ng 30% s v n vay. III- H TR LÃI SU T SAU Đ U TƯ 1. Đ i tư ng đư c h tr lãi su t sau đ u tư Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 13,Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 2. Nguyên t c xác đ nh h tr lãi su t sau đ u tư
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - M c h tr lãi su t sau đ u tư cho các d án đư c xác đ nh trên cơ s chênh l ch gi a lãi su t vay v n c a t ch c tín d ng v i lãi su t tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo nguyên t c sau: + áp d ng chung cho c các d án vay v n b ng n i t và d án vay v n b ng ngo i t c a t ch c tín d ng. + Chênh l ch lãi su t đ tính m c h tr lãi su t sau đ u tư t i đa b ng 50% lãi su t tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. - H tr lãi su t sau đ u tư đư c c p cho ch đ u tư sau khi d án (công trình, h ng m c công trình, d án) đ u tư đã hoàn thành đưa vào khai thác s d ng và ch đ u tư đã tr n vay (g c, lãi) cho t ch c tín d ng. - Các kho n n quá h n, n ph i tr trong th i gian gia h n n , đơn v không đư c h tr lãi su t sau đ u tư. Nh ng kho n vay đư c tr trư c h n, m c h tr lãi su t sau đ u tư đư c tính theo th i h n th c vay c a kho n v n đó. - Các d án khoanh n thì th i gian khoanh n không đư c tính vào th i h n th c vay đ tính h tr lãi su t sau đ u tư và th i h n h tr t i đa b ng th i h n vay ghi trong h p đ ng tín d ng. 3. Xác đ nh m c h tr LSĐT - M c h tr lãi su t sau đ u tư đư c xác đ nh theo công th c.sau: M c h tr = S n g c x Lãi su t vay - Lãi su t tín x Th i h n th c lãi su t sau trong h n v n t i th i d ng ĐTPT t i vay c a s n đ u tư th c tr đi m vay v n cùng th i đi m g c đư c h c a TCTT vay v n tr LSSĐT (quy đ i theo năm) - Th i h n th c vay đ tính h tr lãi su t sau đ u tư là kho ng th i gian t ngày, tháng nh n n đ n ngày, tháng n g c trong h n đư c tr cho t ch c tín đ ng và đư c xác đ nh trên nguyên t c sau: + Vi c xác đ nh th i h n th c vay đ h tr lãi su t sau đ u tư đư c căn c vào th i đi m nh n v n vay ghi trên kh ư c và th i đi m tr n g c ghi trên ch ng t tr n c a đơn v cho t ch c tín d ng. + L y th i đi m tr n kỳ đ u tiên c a kho n n g c trong h n so v i th i đi m gi i ngân s v n vay l n đ u đ tính th i h n th c vay c a s n g c tr l n đ u và trên cơ s đó tính lùi đ xác đ nh s th i h n th c vay c a s n g c tr các l n ti p theo. - Đ i v i d án vay v n b ng ngo i t , vi c xác đ nh m c h tr lãi su t sau đ u tư đ i v i các đ án vay v n b ng ngo i t đư c th c hi n theo nguyên t . Trên cơ s đó, căn c vào t giá giao d ch bình quân USD/VNĐ trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng ho c t giá tính chéo cho các lo i ngo i t /VNĐ do Ngân hàng Nhà nư c Vi t
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nam công b t i th i đi m c p ti n h tr , đ xác đ nh m c h tr lãi su t sau đ u tư b ng đ ng Vi t Nam cho d án. IV- B O LÃNH TÍN D NG Đ U TƯ l. Đ i tư ng đư c b o lãnh vay v n đ u tư Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 16, Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 2. X lý tài chính khi ch đ u tư không tr đư c n đúng h n Khi đơn v không tr đư c n vay theo đúng h p đ ng tín đ ng đã ký, t ch c tín d ng cho vay v n ph i h p v i Qu H tr phát tri n và các cơ quan liên quan áp d ng các bi n pháp theo quy đ nh c a pháp lu t đ đôn đ c thu h i n t đơn v vay v n ho c cho phép đơn v đư c giãn n theo quy đ nh c a t ch c tín d ng. Sau khi đã áp d ng các bi n pháp thu h i n , đơn v vay v n v n không có ngu n đ tr n đúng h n, x lý như sau: - Vào ngày cu i cùng c a m i quý, t ch c tín d ng cho vay, v n thông báo b ng văn b n cho Qu H tr phát tri n v s v n vay quá h n phát sinh trong quý. - Qu H tr phát tri n ki m tra, trong th i h n 15 ngày ph i chuy n tr cho t ch c tín d ng s ti n b ng 50% tính trên s v n vay quá h n phát sinh trong quý đó. T ng s ti n Qu H tr phát tri n tr cho t ch c tín d ng thay cho đơn v b ng 50% t ng s n quá h n c a d án phát sinh nhưng t i đa không quá 50% m c b o lãnh đã tho thu n trong h p đ ng b o lãnh gi a Qu H tr phát tri n và đơn v . Trư ng h p Qu H tr phát tn n ch b o lãnh m t ph n v n vay c a d án thì s ti n Qu H tr phát tri n tr cho t ch c tín d ng thay cho đơn v cũng đư c xác đ nh tương ng v i t l ph n v n đư c b o lãnh trong t ng v n đ u tư c a d án theo nguyên t c trên. - Đơn v vay v n ph i nh n n b t bu c v i Qu H tr phát tri n v s ti n Qu H tr phát tri n tr n thay v i lãi su t ph t b ng 130% lãi su t đang vay c a t ch c tín đ ng. - Khi có ngu n tr n , đơn v tr đ ng th i cho t ch c tín d ng và Qu H tr phát tri n theo t l ngang nhau (50:50). - Tài s n hình thành sau đ u tư do t ch c tín d ng qu n lý. Trư ng h p ph i x lý tài s n hình thàhh sau đ u tư đ tr n quá h n, ngu n x lý tài s n cũng đư c tr cho t ch c tín d ng và Qu H tr phát tri n theo t l ngang nhau (50:50). . V. CHO VAY NG N H N 1. Đ i tư ng cho vay
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Th c hi n theo quy đ nh t i tài kho n l, kho n 2, Đi u 21, Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph do B Thương m i trình Th tư ng Chính ph qui đ nh hàng năm ho c trong t ng th i kỳ. - Các đơn v có d án s n xu t, ch bi n, gia công hàng xu t kh u quy đinh t i kho n 1 Đi u 6 Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày10 tháng 9 năm 2001 c a Th tu ng Chính ph đã đư c Qu H tr phát tri n cho vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, trong th i h n vay v n, n u đơn v ký đư c h p đ ng xu t kh u s n ph m c a d án, thì trong năm đ u tiên ký h p đ ng xu t kh u, đơn v đư c vay v n tín d ng ng n h n h tr xu t kh u t Qu H tr phát tri n. 2. Nguyên t c cho vay - Vi c cho vay v n ng n h n h tr xu t kh u đư c th c hi n theo t ng h p đ ng xu t kh u c a đơn v đã ký v i Nhà nh p kh u. - T ng th i đi m m t, h p đ ng xu t kh u ch đư c áp d ng m t hình th c vay v n ng n h n (ho c cho vay trư c khi giao hàng ho c cho vay sau khi gian hàng). 3. M c v n cho vay - Cho vay trư c khi giao hàng: sau khi ký đư c h p đ ng x t kh su, đơn v đư c vay v n đ mua nguyên, v t li u và các y u t s n xu t đ th c hi n h p đ ng xu t kh u. M c v n cho vay t i đa b ng 70% tr giá h p đ ng xu t kh u. Trư ng h p bên nh p kh u đã m L/C thì m c v n cho vay t i đa b ng 80% tr giá L/C có hi u l c. - Cho vay sau khi giao hàng đư c th c hi n khi đơn v có h i phi u h p l ho c b ch ng t hàng xu t. M c v n cho vay t i đa không quá 90% tr giá h i phi u h p l ho c 90% tr giá b ch ng t hàng xu t. - Đ i v i nh ng m t hàng xu t kh u b ng h n ng ch thì m c cho vay t i đa b ng tr giá hàng hoá còn l i trong h n ng ch tính đ n th i đi m vay v n. 4. B o đ m ti n vay - Cho vay trư c khi giao hàng: Đơn v vay v n ph i có tài s n c m c , th ch p tr giá t i thi u b ng 30% s v n vay. - Cho vay sau khi giao hàng: Đơn v vay v n đư c s d ng h i phi u h p l ho c b ch ng t hàng xu t đ ch ng minh cho vi c vay v n. 5. Tr n g c và lãi ti n vay - Tr n g c: n g c đư c hoàn tr m t l n ho c nhi u l n phù h p v i s l n thanh toán đư c quy đ nh trong H p đ ng xu t kh u. - Tr lãi ti n vay: lãi ti n vay đư c tr hàng tháng.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VI- B O LÃNH D TH U, B O LÃNH TH C HI N H P Đ NG 1. Đ i tư ng đư c b o lãnh Đ i lư ng đư c b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p đ ng g m: - Đ i tư ng quy đ nh t i kho n l, kho n 2, Đi u 21, Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ngChính ph do B Thương m i trình Th tu ng Chính ph qui đ nh hàng năm ho c trong t ng th i kỳ. - Các đơn v có d án s n xu t, ch bi n, gia công hàng xu t kh u đã đư c Qu H tr Phát tri n cho vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nu c, trong th i h n vay v n, n u có nhu c u thì đư c Qu H tr phát tri n b o lãnh d th u ho c b o lãnh th c hi n h p đ ng trong th i h n l năm. 2. Th i h n b o lãnh Vi c xác đ nh th i h n b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p đ ng đư c căn c vào th i h n th c hi n nghĩa v c a đơn v theo yêu c u c a Nhà m i th u, Nhà nh p kh u ghi trong h sơ m i th u ho c h p đ ng xu t kh u. 3. Đ ng ti n dùng trong b o lãnh - Đ ng ti n dùng trong b o lãnh d th u đư c xác đ nh theo nghĩa v c a đơn v ph i th c hi n quy đ nh trong h sơ m i th u ho c trong h p đ ng xu t kh u. - Đ ng ti n dùng trong b o lãnh th c hi n h p đ ng đư c xác đ nh theo nghĩa v c a đơn v ph i th c hi n quy đ nh trong h p đ ng xu t kh u. 4. M c b o lãnh - Đ i v i b o lãnh d th u: M c b o lãnh t i đa là 3% giá d th u. Tru ng h p t i th i đi m ký h p đ ng b o lãnh chưa xác đ nh đư c giá d th u thì m c b o lãnh th c hi n theo nghĩa v c a đơn v d th u quy đ nh trong h sơ m i th u. - Đ i v i b o lãnh th c hi n h p đ ng: M c b o lãnh t i đa là 10% giá tr h p đ ng. - T ng m c b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p đ ng xu t kh u và b o lãnh tín d ng đ u tư c a Qu H tr phát tri n không đư c vư t quá t ng s v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nu c trong năm đó. 5. Phí b o lãnh - Các đơn v đư c Qu H tr phát tri n b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p đ ng không ph i tr phí. - Trư ng h p b o lãnh đ i ng, phí phát hành thư b o lãnh do Qu H tr phát tn n tr theo quy đ nh c a t ch c tín d ng th c hi n. Qu H tr phát tri n đư c h ch toán kho n phí này vào chi phí ho t đ ng nghi p v .
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6. Th c hi n nghĩa v b o lãnh - Trư ng h p đơn v không th c hi n đúng các quy đ nh d th u ho c các nghĩa v trong h p đ ng xu t kh u, Qu H tr phát tri n th c hi n nghĩa v bão lãnh theo các cam k t trong thư b o lãnh. - Trư ng h p b o lãnh đ i ng, khi phát sinh nghĩa v b o lãnh, t ch c tín d ng th c hi n vi c tr ti n cho bên nh n bão lãnh theo các cam k t trong thư b o lãnh. Qu H tr phát tri n th c hi n vi c hoàn tr ti n cho t ch c tín d ng b ng đ ng Vi t Nam (quy đ i theo t giá bán ra đ ng ti n b o lãnh c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam t i th i đi m hoàn tr ). 7. Nh n n b t bu c - Trư ng h p Qu H tr phát tri n th c hi n nghĩa v b o lãnh, đơn v ph i nh n n b t bu c v i Qu H tr phát tri n, quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t g á bán ra đ ng ti n b o lãnh c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam t i th i đi m Qu H tr phát tri n tr ti n. - Trư ng h p b o lãnh đ i ng, khi phát sinh nghĩa v b o lãnh, đơn v ph i nh n n b t bu c v i Qu H ư phát tri n theo s ti n mà Qu H tr phát tri n th c hi n vi c hoàn tr ti n cho t ch c tín d ng b ng đ ng Vi t Nam. - Lãi su t nh n n b t bu c b ng 150% lãi su t vay v n ng n h n tín d ng h tr xu t kh u. VII- TÀI S N B O Đ M N VAY VÀ X LÝ R I RO 1. Tài s n đ m b o n vay (th ch p, c m c ) và trình t th t c th ch p,c m c tài s n đ m b o ti n vay th c hi n theo quy đ nh hi n hành. 2. X lý r i ro đư c th c hi n theo quy đ nh t i Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tu ngChính ph và hư ng d n c a B Tài chính. VIII- C P BÙ CHÊNH L CH LÃI SU T Vi c c p bù chênh l ch lãi su t cho Qu H tr phát tri n th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u theo quy đ nh c a B Tài chính v hư ng d n c p bù chênh l ch lãi su t cho vay tín d ng đ u tư c a Nhà nư c. IX- H CH TOÁN K TOÁN VÀ CH Đ BÁO CÁO 1. H ch toán k toán Qu H tr phát tri n th c hi n h ch toán k toán đ i v i ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u theo nguyên t c sau: - Ngu n v n th c hi n ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u đư c h ch toán và theo dõi chung trong ngu n v n ho t đ ng c a Qu H tr phát tri n.
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u (s d ng v n) c a Qu H tr phát tri n đư c h ch toán và theo dõi riêng theo hư ng dãn c a B Tài chính. 2. Ch đ báo cáo - Đ nh kỳ ch m nh t vào ngày 10 hàng tháng và ngày 15 tháng đ u m i quý, Qu H tr phát tri n l p và g i các báo cáo tình hình th c hi n tín d ng h tr xu t kh u cho B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. Ngoài s li u th ng kê theo quy đ nh, trong báo cáo Qu H tr phát tri n c n phân tích, đánh giá và đ xu t các ki n ngh tình hình th c hi n tín d ng h tr xu t kh u. - Ngoài các báo cáo đ nh kỳ, trư ng h p c n thi t. Qu H tr phát tn n th c hi n báo cáo đ t xu t ho c chuyên đ theo đ ngh c a B Tài chính. - Các bi u m u báo cáo th ng kê s li u tình hình th c hi n tín d ng h tr xu t kh u g m: + Báo cáo cho vay ng n h n h tr xu t kh u (tháng, năm), M u s B01-TDXK. + Báo cáo cho vay trung và dài h n h tr xu t kh u (tháng, năm) M u s B02- TDXK. + Báo cáo c p HTLSSĐT tín d ng h tr xu t kh u, M u s B03- TDXK + Báo cáo b o lãnh tín d ng h tr xu t kh u, M u s B04-TDXK. X- T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m Qu H tr phát tri n a) Xây d ng k ho ch tín d ng h tr xu t kh u báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính các n i dung sau: - T ng m c v n tín d ng h tr xu t kh u theo các hình th c h tr ; - K ho ch huy đ ng v n và gi i pháp huy đ ng đ th c hi n nhi m v tín d ng h tr xu t kh u. - K ho ch c p bù chênh l ch lãi su t, h tr lãi su t sau đ u tư. b) T ch c và th c hi n ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u theo đúng quy đ nh c a Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ- TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chmh ph và quy đ nh t i thông tư này. c) Hư ng d n trình t , th t c, quy trình nghi p v cho vay trung, dài h n; h tr lãi su t sau đ u tư, cho vay ng n h n, b o lãnh tín d ng h tr xu t kh u . d) Th c hi n ch đ thông tin báo cáo theo quy đ nh.
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Trách nhi m B Tài chính - Hư ng d n và giám sát Qu H tr phát tri n th c hi n ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u. . Th c hi n ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u c a Qu H tr phát tri n. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan gi i quy t theo th m quy n ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét gi i quy t nh ng đ xu t, ki n ngh v ho t đ ng tín d ng h tr xu t kh u. XI- ĐI U KHO N THI HÀNH l. Thông tư này có hi u l c k t ngày 26 tháng 9 năm 2001. 2.Các d án thu c đ i tư ng h tr lãi su t sau đ u tư theo quy đ nh t i Quy ch tín d ng h tr xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph đã ký h p đ ng h tr lãi su t v i Qu H tr phát tri n trư c ngày 26 tháng 9 năm 2001 (quy đ nh t i thông tư s 5l/2001/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2001) đư c th ng nh t th c hi n theo quy đ nh t i thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản