Thông tư số 76-TC/ĐTPT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
3
download

Thông tư số 76-TC/ĐTPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 76-TC/ĐTPT về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện, xã do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 76-TC/ĐTPT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76-TC/ TPT Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 76-TC/ TPT NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯ NG D N VI C QU N LÝ, C P PHÁT V N U TƯ XDCB THU C NGÂN SÁCH HUY N, XÃ Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ban hành ngày 20-3-1996; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19-12-1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 92/CP ngày 23-8-1997 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n u tư XDCB thu c ngân sách huy n, xã như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. Vi c qu n lý, c p phát v n u tư XDCB thu c ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n) và ngân sách xã, th tr n (g i chung là xã) ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c t i i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph , Thông tư s 63 TC/ TPT ngày 2-11-1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n u tư XDCB thu c ngu n v n NSNN và các Thông tư khác hư ng d n có liên quan c a Nhà nư c và quy nh t i Thông tư này. 2. Ngu n v n u tư XDCB thu c ngân sách huy n, xã (k c ngu n v n huy ng, óng góp c a các t ch c, cá nhân) theo phân c p qu n lý ngân sách c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c giao cho Phòng Tài chính huy n và Ban Tài chính xã qu n lý và c p phát, Kho b c Nhà nư c huy n thanh toán theo úng các quy nh hi n hành. 3. UBND huy n, xã và ch u tư các d án u tư thu c ngân sách huy n, xã có trách nhi m th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v u tư và xây d ng; s d ng v n u tư úng m c ích, ti t ki m và có hi u qu ; ch p hành chính sách ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c v u tư XDCB và các quy nh v vi c qu n lý, c p phát v n u tư XDCB t i Thông tư này. Ph n 2:
  2. QUY NNH C TH I. XÁC NNH CH TRƯƠNG U TƯ VÀ XÂY D NG K HO CH V N U TƯ 1. Trên cơ s quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương, cơ quan Tài chính huy n, xã có trách nhi m tham mưu cho UBND huy n, xã v ch trương u tư phát tri n trong t ng th i kỳ và trong t ng năm k ho ch; tham gia ý ki n trong vi c thNm nh các d án u tư theo phân c p qu n lý u tư và xây d ng c a Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cùng v i cơ quan K ho ch trình UBND c p có thNm quy n quy t nh u tư; t ng h p chi u tư trong d toán ngân sách huy n, xã theo ch l p d toán NSNN. 2. Sau khi ư c UBND t nh giao d toán ngân sách, Phòng Tài chính huy n có trách nhi m phân b m c chi quý cho t ng d án và thông báo cho ch u tư và Kho b c Nhà nư c c p v n k p th i. 3. L p và thông báo k ho ch v n hàng quý: - Ch u tư các d án thu c ngân sách huy n l p k ho ch c p v n quý g i Phòng Tài chính huy n. Căn c k ho ch v n c năm và kh năng ngân sách, Phòng Tài chính huy n phân b m c chi quý cho t ng d án, thông báo cho ch u tư, ng g i Kho b c Nhà nư c huy n. - i v i các d án u tư thu c ngân sách xã: + Trư ng h p ngu n v n b sung t ngân sách huy n, Ban Tài chính xã giúp UBND xã t ng h p k ho ch v n quý g i Phòng Tài chính huy n. Trên cơ s thông báo m c chi quý c a Phòng Tài chính huy n, Ban Tài chính xã phân b m c chi quý cho t ng d án, thông báo cho Kho b c Nhà nư c huy n làm căn c thanh toán. + Trư ng h p ngu n v n do ngân sách xã thu tr c ti p (k c ngày công, v t tư óng góp quy thành ti n), căn c vào k ho ch v n c năm và kh năng thu, Ban Tài chính xã b trí m c chi quý cho t ng d án, thông báo cho Kho b c Nhà nư c huy n làm căn c thanh toán. II. M B O NGU N V N VÀ C P PHÁT V N 1. M tài kho n: Ch u tư c a t t c các d án thu c ngân sách huy n, ngân sách xã u m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n ti p nh n v n c p phát c a d án. Vi c m , qu n lý và s d ng tài kho n c a ch u tư t i Kho b c Nhà nư c huy n ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính và Kho b c Nhà nư c Trung ương. 2. m b o ngu n v n: 2.1. i v i các d án u tư thu c ngân sách huy n, Phòng Tài chính huy n m b o ngu n v n trên cơ s m c chi ngân sách huy n ã cân i hàng quý c p phát cho các d án.
  3. 2.2. i v i các d án u tư thu c ngân sách xã: - Trư ng h p chi b ng ngu n v n b sung t ngân sách huy n cho ngân sách xã, Phòng Tài chính huy n m b o ngu n v n theo m c chi cho ngân sách xã ã cân i hàng quý trong ngân sách huy n. - Trư ng h p chi b ng ngu n thu tr c ti p t i xã, Ban Tài chính xã mb o ngu n v n theo thông báo chi. 3. C p phát v n: 3.1. i v i các d án do huy n qu n lý: - Khi có nhu c u c p v n t m ng ho c c p v n thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành, ch u tư làm th t c ngh c p v n g i n Phòng Tài chính huy n. - Phòng Tài chính huy n ki m tra giá tr kh i lư ng hoàn thành và phi u giá thanh toán c a các d án, ch p nh n c p phát và yêu c u Kho b c Nhà nư c huy n thanh toán. 3.2. i v i các d án do xã qu n lý: Khi d án có nhu c u c p v n t m ng ho c c p v n thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành, Ban Tài chính xã ki m tra giá tr kh i lư ng hoàn thành và phi u giá thanh toán, trên cơ s h n m c th c có t i Kho b c Nhà nư c huy n (g m h n m c v n b sung t ngân sách huy n và v n ngân sách xã thu tr c ti p), ch p nh n c p phát và yêu c u Kho b c Nhà nư c huy n thanh toán. Nguyên t c, i u ki n, căn c và phương pháp c p phát theo úng quy nh t i Thông tư s 63 TC/ TPT ngày 2-11-1996 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, c p phát v n u tư XDCB thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c. 3.3. Căn c vào duy t c p c a Phòng Tài chính huy n, Ban Tài chính xã và h sơ th t c thanh toán có liên quan, Kho b c Nhà nư c huy n th c hi n thanh toán b ng chuy n kho n, ti n m t cho ch u tư ho c theo yêu c u c a ch u tư thanh toán cho ngư i nh n th u. Kho b c Nhà nư c huy n h ch toán chi ngân sách huy n, ngân sách xã theo t ng ngu n v n. III. QUY T TOÁN NĂM VÀ QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH 1. Khi k t thúc năm k ho ch, ch u tư có trách nhi m báo cáo k toán v n u tư th c hi n trong năm; khi d án (công trình ho c h ng m c công trình) hoàn thành, ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành g i Phòng Tài chính huy n ( i v i d án do huy n qu n lý) ho c Ban Tài chính xã ( i v i d án do xã qu n lý), cơ quan thNm tra quy t toán và ngư i có thNm quy n quy t nh phê duy t quy t toán theo quy t nh c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
  4. N i dung, yêu c u, th i gian, bi u m u báo cáo k toán năm và báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy nh t i Thông tư s 66 TC/ TPT ngày 2-11- 1996 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư. 2. Phòng Tài chính huy n, Ban Tài chính xã ph i h p v i Kho b c Nhà nư c huy n xác nh n s v n th c t ã c p phát thanh toán cho d án hàng năm và lu k t kho n c p u tiên n kho n c p cu i cùng; t t toán tài kho n có liên quan khi d án có quy t nh phê duy t quy t toán. 3. Cơ quan u tư phát tri n ch trì thNm tra báo cáo quy t toán các d án do UBND t nh quy t nh u tư, Phòng Tài chính huy n ch trì thNm tra báo cáo quy t toán các d án do UBND huy n quy t nh u tư, Ban Tài chính xã ch trì thNm tra báo cáo quy t toán các d án do UBND xã quy t nh u tư trình ngư i có thNm quy n quy t nh phê duy t quy t toán theo quy nh. 4. Hàng năm, cơ quan Tài chính huy n, xã quy t toán v s v n ngân sách Nhà nư c chi cho u tư XDCB theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. IV. CH THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ KI M TRA 1. Hàng tháng, quý, năm Kho b c Nhà nư c huy n báo cáo Phòng Tài chính huy n và Ban Tài chính xã v s v n ngân sách và các ngu n v n khác ã c p phát thanh toán cho t ng d án. 2. Ban Tài chính xã báo cáo Phòng Tài chính huy n, Phòng Tài chính huy n báo cáo UBND huy n, S Tài chính và C c u tư phát tri n theo nh kỳ và các ch tiêu sau ây: - Vào ngày 5 hàng tháng, báo cáo tình hình th c hi n v n u tư XDCB trong tháng báo cáo (theo m u s 01/BC-XDCB). - Vào ngày 10 c a tháng u quý, báo cáo tình hình th c hi n v n u tư XDCB trong quý báo cáo (theo m u s 02/BC-XDCB). - Vào ngày 20 tháng 1, báo cáo tình hình th c hi n v n u tư XDCB trong năm báo cáo (theo m u s 03/BC-XDCB). Báo cáo này ng g i cho UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. U ban nhân dân các c p báo cáo nh kỳ tháng, quý, năm theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng và Thông tư s 63 TC/ TPT ngày 2-11-1996 c a B Tài chính. 4. nh kỳ và t xu t, S Tài chính và C c u tư phát tri n ki m tra Phòng Tài chính huy n và Ban Tài chính xã v tình hình thNm nh kh i lư ng và phi u giá thanh toán c a các d án; nghi p v c p phát v n và các v n khác liên quan n các công vi c c p phát v n u tư XDCB nh m kh c ph c k p th i nh ng sai sót và giúp cơ quan Tài chính huy n, xã th c hi n t t nhi m v ư c giao. V. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
  5. 1. UBND các c p: - Th c hi n vi c Qu n lý u tư và xây d ng theo ch c năng ư c Chính ph giao. - Ch o công tác qu n lý, c p phát v n TXDCB i v i các d án thu c ngân sách huy n, xã theo quy nh hi n hành và quy nh t i Thông tư này. 2. Ch u tư: - Th c hi n vi c u tư XDCB c a d án theo úng trình t XDCB và nhi m v ư c giao, m b o úng ti n , ch t lư ng quy nh và ti t ki m. - Cung c p các tài li u, tình hình th c hi n k ho ch T XDCB cho Cơ quan Tài chính huy n, xã và các cơ quan khác có liên quan. - Ti p nh n và s d ng v n u tư XDCB úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m, có hi u qu , ch p hành úng ch qu n lý v n u tư XDCB hi n hành. - Báo cáo nh kỳ và quy t toán v n u tư theo quy nh t i Thông tư này. 3. Cơ quan Tài chính các c p a phương: - S Tài chính có trách nhi m hư ng d n huy n l p d toán NS hàng năm, quý theo quy nh c a Lu t NSNN; ch o, hư ng d n Phòng Tài chính huy n, Ban Tài chính xã th c hi n vi c qu n lý, c p phát v n u tư XDCB theo úng ch hi n hành. - Cơ quan Tài chính huy n, xã m b o ngu n v n giành cho u tư XDCB c p phát v n cho các d án theo k ho ch năm và m c chi hàng quý ã thông báo, t ch c c p phát v n cho các d án theo úng ch quy nh. - Cơ quan Tài chính các c p a phương ch u trách nhi m trư c B Tài chính, UBND các c p v vi c c p phát v n u tư và th c hi n ch thông tin báo cáo theo m u quy nh t i Thông tư này. - Quy t toán ngu n v n u tư phát tri n theo quy nh c a Lu t NSNN. 4. Kho b c Nhà nư c huy n: - T ch c công tác thanh toán v n u tư theo yêu c u c a Phòng Tài chính huy n và Ban Tài chính xã. - T ch c công tác k toán v n u tư th c hi n i v i t ng d án. - Xác nh n s v n ã c p phát thanh toán c a t ng d án khi quy t toán và báo cáo nh kỳ theo quy nh t i Thông tư này. 5. C c u tư phát tri n: - Ch u trách nhi m trư c B Tài chính, UBND t nh và T ng C c u tư phát tri n v vi c qu n lý Nhà nư c v v n u tư phát tri n a phương, hư ng d n cơ quan Tài
  6. chính huy n, xã qu n lý c p phát v n u tư theo quy nh t i Thông tư này và theo ch hi n hành. - Hư ng d n, giúp , ki m tra cơ quan Tài chính huy n, xã v chính sách, ch và các v n v nghi p v c th trong qu n lý, c p phát v n u tư XDCB. - T ng h p tình hình th c hi n k ho ch u tư XDCB trên a bàn báo cáo UBND t nh và T ng C c u tư phát tri n theo quy nh. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư n m c, các a phương và cơ s c n ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u b sung, s a i. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký) M U 01/BC-XDCB UBND HUY N (XÃ)... Ban hành theo TT s .... TC/ TPT Phòng (Ban) Tài chính ngày.../..../1997 c a B TC Ngày B/C: 05 hàng tháng Nơi nh n:.......... BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N V T XDCB THÁNG.... NĂM.... S K Giá tr KL V n c p trong tháng T Tên d án ho ch XDCB C p C p thanh toán T V T th c hi n T ng s t m TS Trong ó: năm trong tháng ng thu h i TƯ 1 2 3 4 5=6+(7-8) 6 7 8 T NG S I Ngu n v n
  7. NSNN 1 D án 2 D án II Ngu n v n huy ng 1 D án 2 D án L p bi u ....., ngày... tháng... năm 19... Trư ng phòng (ban) Tài chính..... (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản