intTypePromotion=1

Thông tư số 769/1998/TT-QP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
89
lượt xem
7
download

Thông tư số 769/1998/TT-QP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 769/1998/TT-QP về việc hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân của Chính phủ trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 769/1998/TT-QP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 769/1998/TT-QP Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 769/1998/TT-QP NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH T CH C TI P CÔNG DÂN C A CHÍNH PH TRONG QUÂN I Thi hành Ngh nh s 89/CP ngày 07/8/1997 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch t ch c ti p công dân và Thông tư s 1178/TTNN c a Thanh tra Nhà nư c, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n th ng nh t vi c t ch c ti p công dân trong quân i như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Th c hi n ti p công dân trong quân i bao g m ti p nh ng công dân ang ph c v t i ngũ và các công dân khác n khi u n i, t cáo, ph n nh, ki n ngh nh ng v n có liên quan n l i ích c a Nhà nư c, c a t p th , quy n và l i ích h p pháp c a công dân. ng th i hư ng d n công dân th c hi n quy n khi u n i, t cáo úng pháp lu t. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v các c p trong quân i có trách nhi m t ch c ti p công dân theo quy ch t ch c ti p công dân c a Chính ph và hư ng d n v t ch c ti p công dân c a B Qu c phòng t i Thông tư này. 3. T i phòng thư ng tr c ph i niêm y t công khai m t s n i dung cơ b n c a Pháp lu t v khi u n i, t cáo, quy ch t ch c ti p công dân và n i quy nơi ti p công dân m i ngư i bi t và th c hi n. Nơi ti p công dân c a các ơn v ph i khang trang, s ch s , thu n ti n vi c ón ti p, b o m các i u ki n cơ s v t ch t c n thi t như ánh sáng, bàn gh , nư c u ng, t tài li u, ng h , s sách theo m u quy nh. 4. Vi c b trí cán b ti p công dân ph i l a ch n các ng chí có phNm ch t chính tr t t, liêm khi t, trung th c, có năng l c nghi p v chuyên môn, am hi u th c ti n quan i, qu c phòng n m v ng chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các ch , quy nh c a quân i, có tinh th n trách nhi m i v i công vi c ư c giao. 5. Th trư ng các cơ quan ch c năng trong quân i (thanh tra, tài chính, quân l c, cán b , chính sách, qu n lý nhà t, Văn phòng...) các c p theo ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao có trách nhi m làm tham mưu cho lãnh o, ch huy c p mình v công tác ti p công dân, có k ho ch b o m c th v b trí l c lư ng, xây d ng tr s ti p công dân ho c nơi ti p công dân, b o m kinh phí... th c hi n vi c t ch c
  2. ti p công dân ư c th ng nh t úng pháp lu t, t o thành n n p thư ng xuyên, có hi u qu thi t th c. 6. L c lư ng c nh v ch u trách nhi m b o m tr t t , an toàn nơi ti p công dân c a cơ quan, ơn v mình. 7. Các cơ quan, ơn v khi làm nhi m v ngoài doanh tr i, n u óng quân a phương nào thì ph i t ch c nơi ti p công dân t i a phương ó v i nh ng hình th c thích h p. II. NH NG QUY NNH C TH V T CH C TI P CÔNG DÂN TRONG QUÂN I. Căn c vào t ch c và ho t ng c a các cơ quan, ơn v quân i. B Qu c phòng quy nh vi c t ch c ti p công dân như sau: 1. B trí tr s ti p công dân, có biên ch sĩ quan chuyên trách và nhân viên ph c v làm nhi m v thư ng tr c ti p công dân hàng ngày các cơ quan, ơn v sau ây: 1.1. B trí tr s ti p công dân c a B Qu c phòng ng th i là tr s ti p công dân c a ng u Quân s Trung ương, c a B T ng tham mưu cơ quan B Qu c phòng, các T ng c c và các C c tr c thu c óng quân trong khu v c làm vi c c a B Qu c phòng (dư i ây g i chung là tr s ti p công dân c a B Qu c phòng). Tr s tt i Hà N i, do thanh tra B Qu c phòng ch trì, qu n lý và b o m ho t ng, L oàn 144 B T ng tham mưu ch u trách nhi m b trí l c lư ng b o v , b o m tr t t , an toàn khu v c tr s ti p công dân. Tr s làm vi c theo gi hành chính (tr ch nh t, ngày ngh l , t t). Tr s ti p công dân c a B Qu c phòng b trí có phòng ti p công dân c a các T ng c c, m t s cơ quan ch c năng c a B ; ư c b trí sĩ quan ph trách thư ng tr c và ch huy chung, sĩ quan chuyên trách giúp vi c và nhân viên ph c v , t dư i s qu n lý, ch huy tr c ti p c a Chánh Thanh tra B Qu c phòng. B T ng tham mưu, các T ng c c và các c c tr c thu c b trí sĩ quan chuyên trách công tác ti p dân và luân phiên thư ng tr c gi i quy t công vi c t i tr s ti p công dân c a B Qu c phòng theo s b trí c a sĩ quan ph trách thư ng tr c. (T ch c, biên ch , di n b trí c th có ph l c kèo theo). 1.2. B trí tr s ti p công dân c a các quân khu, quân ch ng, B Tư l nh B i Biên phòng, B ch huy quân s và B ch huy b i Biên phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Tuỳ theo i u ki n c th t tr s bên ngoài ho c trong khu v c doanh tr i c a ơn v nhưng ph i b o m thu n ti n vi c ti p công dân, không nh hư ng t i sinh ho t, h c t p, công tác c a b i; b o m yêu c u phòng gian, gi bí m t quân s và các i u ki n v nơi ti p công dân theo quy nh t i i m 3 ph n I c a thông tư này. Tr s làm vi c theo gi hành chính (tr ch nh t, ngày ngh l , t t). Tr s ti p công dân c a các cơ quan, ơn v nêu trên ư c b trí sĩ quan chuyên trách ph trách thư ng tr c và nhân viên ph c v , tuỳ i u ki n c th c a t ng cơ quan,
  3. ơn v có th giao Thanh tra qu c phòng ho c Văn phòng, do ch huy cơ quan ơn v tr c ti p qu n lý, ch o ho t ng. (T ch c, biên ch , di n b trí c th có ph l c kèm theo). 2. B trí tr s ti p công dân ho c b trí nơi ti p công dân t i khu v c riêng c a phòng ti p khách, phòng trư ng tr c (dư i ây g i chung là nơi ti p công dân) các cơ quan ơn v sau ây: 2.1. Các Quân oàn, Binh ch ng, H c vi n, Nhà trư ng, T ng công ty; 2.2. Các ơn v c p Trung oàn, Sư oàn và tương ương tr c thu c B Qu c phòng, B T ng tham mưu, các T ng c c, Quân khu, Quân ch ng, Quân oàn, Binh ch ng, B i biên phòng, B Ch huy quân s và B Ch huy B i Biên phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 2.3. Các n Biên phòng c a khNu và Ban ch huy quân s các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; Các ơn v nêu trên th c hi n vi c b trí tr s ti p công dân ho c b trí ti p công dân theo quy nh t i kho n 1 i m 1-2, ph n II Thông tư này và b trí m t sĩ quan kiêm nhi m ph trách công tác ti p công dân. (T ch c, biên ch và di n b trí c th có ph l c kèm theo). các cơ quan, ơn v này, tr c ban ho c thư ng tr c có trách nhi m ti p công dân ban u. Căn c n i dung yêu c u c th c a Công dân, thư ng tr c (tr c ban) báo cán b ph trách ti p công dân ho c cơ quan ch c năng và ngư i ch huy ti p và gi i quy t công vi c c a công dân. Cán b ph trách công dân ph i h p v i các cơ quan chính tr , cơ quan cán b ho c dân v n giúp Th trư ng cơ quan ơn v t ch c ti p công dân, gi i quy t yêu c u c a công dân có liên quan n ơn v ; t ng h p tình hình ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ơn v , báo cáo Th trư ng cùng c p và báo cáo c p trên theo nh kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm ho c báo cáo t xu t. Trư ng h p v vi c khNn c p ph i k p th i báo cáo Th trư ng cơ quan, ơn v có thNm quy n x lý. 3. Toà án quân s , Vi n Ki m sát quân s cơ quan i u tra hình s , cơ quan Thi hành án các c p trong quân i b trí tr s , t ch c ti p công dân theo lu t nh và theo quy ch c a chuyên ngành. 4. Trách nhi m, quy n h n ti p công dân c a Th trư ng cơ quan, ơn v các c p trong quân i: 4.1. Th trư ng cơ quan, ơn v các c p nói trên ph i giành th i gian thích h p, tr c ti p ti p công dân t i tr s ho c nơi ti p công dân c a cơ quan, ơn v mình nghe và gi i quy t các khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n nh c a công dân thu c lĩnh v c mình qu n lý.
  4. 4.2. Khi ti p công dân, Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m tr l i vi c khi u n i, t cáo... c a công dân. N u chưa tr l i ngay thì ph i h n th i gian gi i quy t. Th i gian h n không quá th i gian quy nh c a Pháp lu t khi u n i, t cáo. ng th i ch o các cơ quan ch c năng thu c quy n thNm tra, xác minh, xu t, ki n ngh gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p n ngày ti p công dân theo l ch, Th trư ng b n công tác t xu t không th ti p ư c thì giao c p phó ti p thay và thông báo công khai t i tr s ho c nơi ti p công dân m i ngư i ư c bi t. - D bu i ti p công dân c a Th trư ng, các cơ quan có liên quan và thanh tra cùng c p ph i chuNn b chu áo n i dung tài li u, h sơ v vi c Th trư ng tr l i công dân và th c hi n nh ng công vi c ph i làm sau m i bu i ti p công dân. 4.3. L ch ti p công dân c a Th trư ng các c p th ng nh t như sau: - Th trư ng B Qu c phòng ti p công dân 1 ngày, vào ngày th 3 tu n th 4 hàng tháng. - Th trư ng B T ng tham mưu, cơ quan B Qu c phòng, các T ng c c, Quân khu, Quân ch ng, B i Biên phòng, Quân oàn, Binh ch ng, H c vi n, Nhà trư ng, T ng Công ty tr c thu c B ti p công dân 1 ngày, vào ngày th 3 tu n th 3 hàng tháng. Th trư ng các ơn v Sư oàn, Trung oàn và tương ương tr c thu c B Qu c phòng, B T ng tham mưu các T ng c c, Quân khu, Quân ch ng, B i Biên phòng, Quân oàn, binh ch ng; các H c vi n, Nhà trư ng các n Biên phòng c a khNu các ban ch huy quân s qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh ti p công dân 2 bu i, vào sáng th 3 tu n u và sáng th 3, tu n th 3 hàng tháng. Ngoài th i gian nh kỳ nói trên, th trư ng các c p còn ph i ti p công dân khi có yêu c u c p thi t. Nh ng yêu c u ó là: - Các s vi c khi u t xét th y n u không xem xét k p th i có th x y ra h u qu nghiêm tr ng d n n hu ho i tài s n Nhà nư c, tài s n t p th , xâm h i tính m ng c a nhân dân, gây m t an ninh chính tr , tr t t , an toàn nơi công c ng. - Các trư ng h p ph i ti p theo yêu c u c a c p trên. 5. Thư ng tr c tr s ti p công dân có nhi m v : 5.1. Ph trách và i u hành chung tr s ti p công dân c a cơ quan, ơn v . 5.2. Ph i h p cùng cán b ti p dân c a UBKT ng, các cơ quan ch c năng, hư ng d n, tr l i công dân n khi u n i, t cáo ph n ánh, ki n ngh t i tr s . ôn c, ki m tra, yêu c u Th trư ng ơn v có liên quan n v vi c c a công dân do tr s ti p công dân chuy n n k p th i gi i quy t. 5.3. Báo cáo lãnh o, Th trư ng cơ quan, ơn v v tình hình, k t qu ti p và gi i quy t các vi c khi u n i, t cáo... c a công dân. 5.4. Ph i h p v i cơ quan có liên
  5. quan chuNn b h sơ, tài li u các ng chí lãnh o cơ quan, ơn v ti p công dân theo l ch ho c khi có yêu c u. 5.5. Th c hi n ch báo cáo v công tác ti p công dân lên c p trên theo quy nh. 5.6. Qu n lý trang thi t b , cơ s v t ch t (tài s n) c a tr s ti p công dân. 6. Cán b ti p công dân khi làm nhi m v ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh ghi t i i u 11, 12, 13 quy ch t ch c ti p công dân c a Chính ph , i m 5 Thông tư s 1178/TTNN c a T ng Thanh tra Nhà nư c, chú ý các quy nh sau: 6.1. Ph i xem xét các gi y t tuỳ thân h p pháp ho c h p l c a công dân trư c khi nghe trình b y n i dung khi u n i, t cáo, ph n nh, ki n ngh . N u là ngư i i di n cho ngư i khi u n i thì yêu c u xu t trình văn b n u quy n hay gi y ch ng nh n có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng... nơi cư trú ho c Th trư ng ơn v nơi công tác c a ngư i khi u n i. ng th i hư ng d n công dân th c hi n úng pháp lu t v quy n và nghĩa v c a mình, tôn tr ng n i quy nơi ti p công dân. 6.2. Khi công dân trình bày s vi c, cán b ti p công dân ph i l ng nghe, ghi chép y n i dung vào s ký ti p công dân. c l i công dân nghe và cùng ký tên xác nh n. N u công dân ưa ơn thì cán b ti p công dân ch nh n trong các trư ng h p: - ơn t cáo, khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan, ơn v c p mình. - Các ơn khi u n i tuy không thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng, cơ quan, ơn v c p mình nhưng có tính ch t gay g t, ph c t p c n thi t ph i báo cáo Th trư ng cùng c p có bi n pháp yêu c u c p có thNm quy n x lý k p th i. Vi c ti p nh n ơn thư c a công dân ph i ghi gi y biên nh n, vào s ăng ký theo dõi ơn thư và làm th t c chuy n ơn n cơ quan, ơn v có trách nhi m xem xét, gi i quy t; trong th i h n 10 ngày cơ quan, ơn v có trách nhi m gi i quy t ph i thông báo cho công dân ã g i ơn bi t. 6.3. Các trư ng h p khi u n i, t cáo... theo quy nh c a Pháp lu t khi u n i, t cáo không thu c thNm quy n c a cơ quan, ơn v mình thì vào s nh t ký ti p công dân và hư ng d n công dân n cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 6.4. i v i s khi u n i quy t nh hành chính quân s ã ư c gi i quy t l n u ương s không ng ý thì hư ng d n ngư i khi u n i n c p có thNm quy n gi i quy t ti p theo. 7. M i quan h nơi ti p công dân v i cơ quan, ơn v có thNm quy n ho c có trách nhi m gi i quy t v vi c c a công dân: 7.1. V vi c khi u n i, t cáo c a công dân do tr s ti p công dân các c p chuy n n cơ quan, ơn v thu c thNm quy n ho c có trách nhi m ph i gi i quy t k p th i theo quy nh c a pháp lu t và tr l i (b ng văn b n) cho ngư i khi u n i t cáo. ng th i thông báo cho nơi ti p công dân ã chuy n v vi c ó bi t.
  6. 7.2. Cán b ph trách nơi ti p công dân các c p có trách nhi m theo dõi, ôn c, yêu c u cơ quan, ơn v có trách nhi m ho c thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân do tr s ti p công dân chuy n n. 7.3. Khi nh n ư c k t qu gi i quy t v vi c c a các c p chuy n n, cán b ph trách ti p công dân ph i tr l i v vi c khi u n i hay t cáo công dân bi t, tránh i l i nhi u l n ho c g i ơn vư t c p gây khó khăn cho công tác gi i quy t. 7.4. Trư ng h p tr s ti p công dân ã yêu c u và nh c nh nhi u l n nhưng ơn v , cơ quan thu c thNm quy n ho c có trách nhi m gi i quy t v n không th c hi n ho c c tình không ch p hành thì ngư i ph trách ti p công dân có quy n ki n ngh ch huy c p trên tr c ti p yêu c u ch huy c p dư i ph i gi i quy t. ng th i báo cáo ho c thông báo ch huy và thanh tra (c p mình) xin ý ki n ch o ho c bi n pháp x lý. III. T CH C TH C HI N: 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B Qu c phòng căn c pháp lu t v khi u n i, t cáo; quy ch t ch c ti p công dân ban hành theo Ngh nh s 89/CP ngày 7/8/1997 c a Chính ph , Thông tư s 1178/TTNN ngày 25/9/1997 c a T ng thanh tra Nhà nư c có trách nhi m t ch c quán tri t t i cán b các c p thu c quy n, ng th i tri n khai k ho ch th c hi n vi c ti p công dân theo n i dung hư ng d n t i Thông tư này. 2. Thanh tra Qu c phòng và Thanh tra ch huy các c p có trách nhi m tham mưu giúp c p u , Th trư ng c p mình v công tác ti p công dân. Hư ng d n nghi p v , ki m tra th c hi n quy ch t ch c ti p công dân c a Chính ph và Thông tư hư ng d n t ch c ti p công dân trong quân i; t ng h p tình hình ti p công dân, báo cáo Th trư ng cùng c p và c p trên theo quy nh. Th c hi n quy n thanh tra Nhà nư c v công tác ti p công dân theo thNm quy n do pháp lu t quy nh. Chánh thanh tra B Qu c phòng tham mưu giúp lãnh o và Th trư ng B Qu c phòng qu n lý th ng nh t v công tác ti p công dân trong toàn quân; hư ng d n nghi p v , th ng nh t và cung c p m u bi u s sách ti p công dân; t ng h p tình hình chung c a toàn quân v công tác ti p công dân, báo cáo B trư ng, T ng Thanh tra Nhà nư c, báo cáo Chính ph theo quy nh t i i u 20 Quy ch t ch c ti p dân c a Chính ph . 3. B T ng tham mưu ch trì ph i h p v i C c Cán b T ng c c Chính tr , Thanh tra B Qu c phòng và cơ quan có liên quan th ng nh t gi i quy t biên ch sĩ quan chuyên trách, nhân viên ph c v b o m ho t ng ti p công dân trong quân i. 4. C c Tài chính B Qu c phòng ch trì ph i h p Thanh tra B qu c phòng, C c Xây d ng và Qu n lý Nhà t có k ho ch xây d ng tr s , d toán ngân sách, m b o kinh phí tài chính hàng năm cho ho t ng ti p dân và theo ch c năng qu n lý, hư ng d n các ơn v th c hi n th ng nh t trong toàn quân. 5. Văn phòng các c p ch trì ph i h p v i cơ quan có liên quan và thanh tra cùng c p duy trì l ch ti p công dân chuNn b h sơ, tài li u Th trư ng c p mình ti p công dân theo nh kỳ.
  7. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây c a B Qu c phòng v công tác ti p dân trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c các ơn v báo cáo b ng văn b n v B Qu c phòng (qua Thanh tra B Qu c phòng) k p th i ch o, gi i quy t. Ph m Văn Trà ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản