Thông tư số 79/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
88
lượt xem
10
download

Thông tư số 79/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 79/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 79/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 79/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH QU N LÝ, C P PHÁT, THANH TOÁN CÁC KHO N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C QUA KHO B C NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 c a Qu c h i và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/ 06/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c như sau: I. QUY NH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng c a Thông tư này là các kho n chi c a ngân sách nhà nư c, bao g m các kho n chi thư ng xuyên; chi s nghi p kinh t ; chi chương trình m c tiêu; chi kinh phí u quy n và các kho n chi khác c a ngân sách nhà nư c. Thông tư này không áp d ng i v i ngân sách xã; các kho n chi u tư xây d ng cơ b n và chi s nghi p có tính ch t u tư; chi c bi t v an ninh, qu c phòng; chi c a các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. 2. i tư ng áp d ng các quy nh t i Thông tư này là các cơ quan, ơn v , các ch d án,... s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c (sau ây g i chung là ơn v s d ng ngân sách nhà nư c); các cơ quan hành chính th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, ơn v th c hi n ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ( i v i ph n kinh phí ngân sách nhà nư c không th c hi n khoán). 3. Nguyên t c qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c: 3.1. T t c các kho n chi ngân sách nhà nư c ph i ư c ki m tra, ki m soát trong quá trình c p phát, thanh toán. Các kho n chi ph i có trong d toán ngân sách nhà nư c ư c phân b , úng ch , tiêu chu n, nh m c do c p có th m quy n quy nh và ã ư c th trư ng ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ho c ngư i ư c u quy n quy t nh chi.
 2. 3.2. M i kho n chi ngân sách nhà nư c ư c h ch toán b ng ng Vi t Nam theo niên ngân sách, c p ngân sách và m c l c ngân sách nhà nư c. Các kho n chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , hi n v t, ngày công lao ng ư c quy i và h ch toán b ng ng Vi t Nam theo t giá ngo i t , giá hi n v t, ngày công lao ng do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy nh. 3.3. Trong quá trình qu n lý, thanh toán, quy t toán chi ngân sách nhà nư c các kho n chi sai ph i thu h i. Căn c vào quy t nh c a cơ quan tài chính ho c quy t nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c thu h i cho ngân sách nhà nư c. 4. Trách nhi m và quy n h n c a các cơ quan, ơn v trong vi c qu n lý, c p phát và thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c. 4.1. B Tài chính, S Tài chính-V t giá t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Phòng Tài chính qu n, huy n, th xã thu c t nh, thành ph (sau ây g i chung là cơ quan tài chính): a. Th m tra vi c phân b d toán ngân sách nhà nư c cho các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c. Trư ng h p vi c phân b không phù h p v i n i dung trong d toán do cơ quan nhà nư c có th m quy n giao, không úng chính sách, ch , tiêu chu n, nh m c, thì yêu c u cơ quan phân b ngân sách i u ch nh l i; b. B trí ngu n áp ng nhu c u chi, trư ng h p nhu c u chi vư t quá kh năng thu và huy ng c a qu ngân sách nhà nư c, thì cơ quan tài chính ph i ch ng th c hi n các bi n pháp vay t m th i theo quy nh b o m ngu n; trư ng h p ã th c hi n các gi i pháp trên mà v n không áp ng nhu c u chi, cơ quan tài chính ư c quy n yêu c u (b ng văn b n) Kho b c Nhà nư c t m d ng thanh toán m t s kho n chi v mua s m, s a ch a theo t ng nhi m v c th m b o cân i qu ngân sách nhà nư c, nhưng không nh hư ng n vi c t ch c th c hi n nhi m v chính ư c giao c a ơn v ; c. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi tiêu và s d ng ngân sách các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, trư ng h p phát hi n các kho n chi vư t ngu n cho phép, sai ch ho c ơn v không ch p hành ch báo cáo, thì có quy n yêu c u Kho b c Nhà nư c t m d ng thanh toán. 4.2. Cơ quan nhà nư c trung ương và a phương hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c s d ng ngân sách nhà nư c thu c ngành, lĩnh v c do cơ quan qu n lý và c a các ơn v tr c thu c; nh kỳ báo cáo tình hình th c hi n chi ngân sách nhà nư c và các báo cáo tài chính khác theo ch quy nh. 4.3. ơn v s d ng ngân sách nhà nư c có trách nhi m: - T t c các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c và các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr thư ng xuyên ph i m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c trong quá trình th c hi n d toán ngân sách nhà nư c ư c giao và quy t toán ngân sách nhà nư c theo úng ch quy nh. -Th trư ng các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c có trách nhi m:
 3. + Quy t nh chi theo ch , tiêu chu n và m c chi trong ph m vi d toán chi ngân sách nhà nư c ư c c p có th m quy n giao; + Qu n lý, s d ng ngân sách nhà nư c và tài s n nhà nư c theo úng ch , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách nhà nư c; úng m c ích, ti t ki m, có hi u qu . Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo tính ch t và m c , s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4.4. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m soát các h sơ, ch ng t chi và th c hi n chi tr , thanh toán k p th i các kho n chi ngân sách nhà nư c i u ki n thanh toán theo quy nh t i i u 51 c a Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph và các quy nh t i ph n II c a Thông tư này; tham gia v i cơ quan tài chính, cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n trong vi c ki m tra tình hình s d ng ngân sách nhà nư c; xác nh n s th c chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c c a các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c. - Kho b c Nhà nư c có quy n t m ình ch , t ch i chi tr , thanh toán và thông báo cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c bi t; ng th i, ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trong các trư ng h p sau: + Chi không úng m c ích, i tư ng theo d toán ư c duy t; + Chi không úng ch , tiêu chu n, nh m c chi do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy nh; + Không các i u ki n chi theo quy nh t i i m 1 ph n II Thông tư này. - Kho b c Nhà nư c có trách nhi m t m d ng thanh toán theo yêu c u c a cơ quan tài chính (b ng văn b n) i v i các trư ng h p quy nh t i kho n b, c ti t 4.1 i m 4 ph n I c a Thông tư này. II. QUY NH C TH 1. i u ki n chi tr , thanh toán. Kho b c Nhà nư c ch th c hi n chi tr , thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c khi có các i u ki n sau: 1.1. ã có trong d toán chi ngân sách nhà nư c ư c giao, tr các trư ng h p sau: - D toán và phương án phân b d toán ngân sách nhà nư c chưa ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t nh ho c ph i i u ch nh d toán ngân sách nhà nư c theo quy nh. - Chi t ngu n tăng thu so v i d toán ngân sách nhà nư c ư c giao và t ngu n d phòng ngân sách nhà nư c theo quy nh c a c p có th m quy n kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n,...; các kho n chi t xu t ngoài d toán ư c duy t, nhưng không th trì hoãn ư c.
 4. - Chi ng trư c d toán ngân sách nhà nư c năm sau. Kho b c Nhà nư c th c hi n chi tr , thanh toán theo quy nh t i các i u 45, 51, 61 Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy t nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 1.2. úng ch , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách nhà nư c do cơ quan nhà nư c có th m quy n qui nh. 1.3. ã ư c cơ quan tài chính ho c th trư ng ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ho c ngư i ư c u quy n quy t nh chi. - i v i các kho n chi do cơ quan tài chính c p phát tr c ti p, thì quy t nh chi là "l nh chi ti n" c a cơ quan tài chính. Cơ quan tài chính ch u trách nhi m ki m tra, ki m soát n i dung, tính ch t c a t ng kho n chi, b o m các i u ki n c p phát ngân sách nhà nư c theo qui nh. Kho b c Nhà nư c th c hi n chi tr , thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo n i dung ghi trong l nh chi ti n c a cơ quan tài chính. - i v i các kho n chi cơ quan tài chính không c p phát tr c ti p, khi có nhu c u chi, ơn v s d ng ngân sách nhà nư c l p và g i Kho b c Nhà nư c gi y rút d toán ngân sách nhà nư c (ph l c s 04, 05, 06 ính kèm). 1.4. Có h sơ, ch ng t thanh toán. Ngoài d toán năm ư c giao (g i m t l n vào u năm), nhu c u chi quý ã g i Kho b c Nhà nư c (g i m t l n vào cu i quý trư c), tuỳ theo tính ch t c a t ng kho n chi, các h sơ, ch ng t thanh toán bao g m: a. Chi thanh toán cá nhân: - i v i các kho n chi ti n lương: + B ng ăng ký biên ch , qu lương ã ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t (g i l n u); + Danh sách nh ng ngư i hư ng lương và ph c p lương (g i l n u); + B ng tăng, gi m biên ch và qu ti n lương ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t (n u có). - i v i kho n chi h c b ng, sinh ho t phí c a h c sinh, sinh viên: + B ng ăng ký h c b ng, sinh ho t phí c a h c sinh, sinh viên ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t (g i l n u);
 5. + B ng tăng, gi m h c b ng, sinh ho t phí ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t (n u có). - i v i các kho n chi thuê ngoài lao ng: bao g m các kho n ti n lương, ti n công, ti n nhu n bút, ư c ghi trong h p ng lao ng. b. Chi nghi p v chuyên môn: các h sơ ch ng t có liên quan. c. Chi mua s m dùng, trang thi t b , phương ti n làm vi c, s a ch a l n tài s n c nh: - D toán chi quý v mua s m, s a ch a l n tài s n c nh ư c c p có th m quy n duy t; - Quy t nh phê duy t k t qu u th u ho c quy t nh ch nh th u c a c p có th m quy n ( i v i trư ng h p mua s m phương ti n làm vi c, s a ch a l n ph i th c hi n u th u theo quy nh); -H p ng mua bán hàng hóa, d ch v ; - Phi u báo giá c a ơn v cung c p hàng hoá, d ch v ( i v i nh ng trư ng h p mua s m nh không có h p ng mua bán); hoá ơn bán hàng, v t tư, thi t b ; - Các h sơ, ch ng t khác có liên quan. d. Các kho n chi khác: - B ng kê ch ng t thanh toán có ch ký c a th trư ng, k toán trư ng ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ho c ngư i ư c u quy n (ph l c s 01 ính kèm); - Các h sơ ch ng t khác có liên quan. 2. Hình th c chi tr , thanh toán ngân sách nhà nư c. 2.1. Chi tr , thanh toán theo d toán t Kho b c Nhà nư c. a. i tư ng chi tr , thanh toán theo d toán ngân sách nhà nư c t Kho b c Nhà nư c g m các kho n chi thư ng xuyên trong d toán ư c giao c a các cơ quan, ơn v sau: - Các cơ quan hành chính nhà nư c; - Các ơn v s nghi p; - Các t ch c chính tr xã h i, chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c ngân sách nhà nư c h tr kinh phí thư ng xuyên; - Các T ng công ty nhà nư c ư c h tr th c hi n m t s nhi m v thư ng xuyên theo quy nh c a pháp lu t.
 6. b. Quy trình chi tr , thanh toán theo d toán t Kho b c Nhà nư c: - Căn c vào nhu c u chi quý ã ăng ký v i Kho b c Nhà nư c và theo yêu c u nhi m v chi, th trư ng ơn v s d ng ngân sách nhà nư c l p gi y rút d toán ngân sách nhà nư c kèm theo các h sơ thanh toán (theo quy nh t i ti t 1.4 i m 1 ph n II Thông tư này) g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c ki m soát, thanh toán. Trư ng h p phát sinh các kho n chi c n thi t c p bách trong ph m vi d toán ngân sách nhà nư c năm ư c giao, nhưng vư t quá nhu c u chi quý ơn v ã g i Kho b c Nhà nư c thì Kho b c Nhà nư c v n chi, song ph i báo cáo k p th i cho cơ quan tài chính ng c p ch ng cân i ngu n; - Kho b c Nhà nư c ki m tra, ki m soát các h sơ thanh toán c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo quy nh t i i m 3 ph n II c a Thông tư này, n u i u ki n theo quy nh, thì th c hi n thanh toán tr c ti p cho ngư i hư ng lương, tr c p xã h i và ngư i cung c p hàng hoá, d ch v ho c thanh toán qua ơn v s d ng ngân sách nhà nư c. - Khi th c hi n chi tr , thanh toán theo d toán t Kho b c Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c th c hi n chi cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo úng các m c chi th c t trong ph m vi các nhóm m c ã ư c giao trong d toán ngân sách nhà nư c. Riêng nhóm m c chi khác trong d toán ngân sách nhà nư c ư c phép thanh toán chi cho t t c các nhóm m c, song ph i h ch toán theo úng m c th c chi. 2.2. Chi tr , thanh toán b ng hình th c l nh chi ti n. a. i tư ng th c hi n chi tr , thanh toán b ng hình th c l nh chi ti n bao g m: - Chi cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , xã h i không có quan h thư ng xuyên v i ngân sách nhà nư c; - Chi tr n , vi n tr ; - Chi b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i và m t s kho n chi khác theo quy t nh c a th trư ng cơ quan tài chính. b. Trách nhi m c a cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c trong vi c ki m soát, thanh toán theo hình th c l nh chi ti n: - Cơ quan tài chính ch u trách nhi m ki m tra, ki m soát n i dung, tính ch t c a t ng kho n chi, b o m các i u ki n c p phát ngân sách nhà nư c theo ch quy nh; - Kho b c Nhà nư c th c hi n xu t qu ngân sách nhà nư c và thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo n i dung ghi trong l nh chi ti n c a cơ quan tài chính. 3. Ki m soát, thanh toán chi ngân sách nhà nư c. 3.1. H sơ thanh toán.
 7. Khi có nhu c u chi, ngoài các h sơ g i Kho b c Nhà nư c m t l n (d toán chi ngân sách nhà nư c; nhu c u chi quý ã ăng ký v i Kho b c Nhà nư c; b n ăng ký biên ch qu lương, h c b ng, sinh ho t phí,...) ơn v s d ng ngân sách nhà nư c g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch các h sơ, tài li u, ch ng t thanh toán có liên quan sau: - Gi y rút d toán ngân sách nhà nư c; - Các h sơ khác phù h p v i tính ch t c a t ng kho n chi ã quy nh t i ti t 1.4 i m 1 ph n II c a Thông tư này. 3.2. Kho b c Nhà nư c ki m soát h sơ c a ơn v , bao g m: - Ki m soát, i chi u các kho n chi so v i d toán ngân sách nhà nư c, b o m các kho n chi ph i có trong d toán ngân sách nhà nư c ư c c p có th m quy n phân b và nhu c u chi quý ã ăng ký v i Kho b c Nhà nư c; - Ki m tra, ki m soát tính h p pháp, h p l c a các h sơ, ch ng t theo quy nh i v i t ng kho n chi; - Ki m tra, ki m soát các kho n chi, b o m úng ch , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách nhà nư c do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy nh; i v i các kho n chi chưa có ch , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c căn c vào d toán ngân sách nhà nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phân b ki m soát và thanh toán cho ơn v . 3.3. Sau khi ki m soát h sơ, ch ng t chi c a ơn v , Kho b c Nhà nư c th c hi n: - Trư ng h p m b o y các i u ki n chi theo qui nh, Kho b c Nhà nư c làm th t c chi tr , thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo quy nh t i ti t 4.2 i m 4 ph n II c a Thông tư này; - Trư ng h p chưa i u ki n thanh toán, nhưng thu c i tư ng ư c t m ng, Kho b c Nhà nư c làm th t c t m ng cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo quy nh ti t 4.1 i m 4 ph n II c a Thông tư này; - Trư ng h p không i u ki n chi, Kho b c Nhà nư c ư c phép t ch i chi tr , thanh toán theo quy nh t i ti t 4.4 i m 4 ph n I c a Thông tư này (ph l c 03 ính kèm). 4. Phương th c chi tr , thanh toán. Vi c chi tr , thanh toán ư c th c hi n dư i hai hình th c c p t m ng và c p thanh toán: 4.1. C p t m ng. a. i tư ng c p t m ng:
 8. - Chi hành chính; - Chi mua s m tài s n, s a ch a, xây d ng nh , s a ch a l n tài s n c nh chưa i u ki n c p phát, thanh toán tr c ti p ho c t m ng theo h p ng. b. M c c p t m ng: M c c p t m ng tuỳ thu c vào tính ch t c a t ng kho n chi theo ngh c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c và phù h p v i ti n th c hi n. M c c p t m ng t i a không vư t quá các nhóm m c chi trong d toán ngân sách nhà nư c ư c phân b . c. Trình t , th t c t m ng: - ơn v s d ng ngân sách nhà nư c g i Kho b c Nhà nư c các h sơ, tài li u liên quan n t ng kho n chi theo quy nh t i ti t 1.4 i m 1 ph n II Thông tư này kèm theo gi y rút d toán ngân sách nhà nư c (t m ng), trong ó ghi rõ n i dung t m ng Kho b c Nhà nư c có căn c gi i quy t và theo dõi khi thanh toán t m ng; - Kho b c Nhà nư c ki m tra, ki m soát các n i dung h sơ, tài li u, n u i u ki n theo quy nh thì c p t m ng cho ơn v . d. Thanh toán t m ng: Khi thanh toán, ơn v s d ng ngân sách nhà nư c có trách nhi m g i n Kho b c Nhà nư c gi y ngh thanh toán t m ng (ph l c s 02 ính kèm), kèm theo các h sơ, ch ng t có liên có liên quan Kho b c Nhà nư c ki m soát, thanh toán. - Trư ng h p i u ki n quy nh, thì Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán t m ng cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c: +N us ngh thanh toán l n hơn s ã t m ng: căn c vào gi y ngh thanh toán c a ơn v , Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n t c p t m ng sang c p phát thanh toán (s ã t m ng) và yêu c u ơn v l p gi y rút d toán ngân sách nhà nư c c p thanh toán b sung cho ơn v (s ngh thanh toán l n hơn s ã t m ng); +N us ngh thanh toán nh hơn s ã c p t m ng: căn c gi y ngh thanh toán t m ng c a ơn v , Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n t c p t m ng sang c p phát thanh toán (b ng s ngh thanh toán t m ng). - Trư ng h p s t m ng chưa i u ki n thanh toán, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c có th thanh toán trong tháng sau, quí sau. T t c các kho n ã t m ng chi theo d toán ngân sách nhà nư c n h t ngày 31 tháng 12 chưa th t c thanh toán, ư c ti p t c thanh toán trong th i gian ch nh lý quy t toán và quy t toán vào niên ngân sách năm trư c. Trư ng h p h t th i gian ch nh lý quy t toán mà v n chưa th t c thanh toán, ơn v ph i ngh cơ quan tài chính ng c p xem xét cho chuy n t m ng sang năm sau. N u không ngh ho c ngh không ư c ch p thu n, thì Kho b c Nhà nư c thu h i t m ng b ng cách tr vào m c chi tương
 9. ng thu c d toán chi ngân sách năm sau c a ơn v . N u d toán chi ngân sách nhà nư c năm sau không b trí m c chi tương ng ho c có b trí, nhưng th p hơn s ph i thu h i t m ng, Kho b c Nhà nư c thông báo cho cơ quan tài chính bi t và x lý theo quy t nh c a cơ quan tài chính. Riêng kho n t m ng b ng ti n m t n cu i ngày 31 tháng 12 chưa chi h t ph i n p tr ngân sách nhà nư c và h ch toán gi m chi ngân sách năm hi n hành, tr các kho n ph i chi theo ch , nhưng chưa chi như: ti n lương, ph c p lương, các kho n tr c p cho các i tư ng theo ch và h c b ng h c sinh, sinh viên. m b o ơn v s d ng ngân sách nhà nư c có ti n m t chi trong nh ng ngày u năm, ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ph i làm th t c v i Kho b c Nhà nư c xin t m ng ti n m t thu c ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c năm sau. 4.2. C p thanh toán. a. Các kho n c p thanh toán bao g m: - Lương, ph c p lương; - H c b ng, sinh ho t phí; - Các kho n chi i u ki n c p thanh toán tr c ti p; - Các kho n t m ng i u ki n chuy n t c p t m ng sang thanh toán t m ng. b. M c c p thanh toán: M c c p thanh toán căn c vào h sơ, ch ng t chi ngân sách nhà nư c theo ngh c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c. M c c p thanh toán t i a trong quí, năm không ư c vư t quá nhu c u chi quý và d toán ngân sách nhà nư c năm ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phân b (bao g m c chi t m ng chưa ư c thu h i). c. Trình t , th t c c p thanh toán: - Khi có nhu c u c p phát thanh toán, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c g i Kho b c Nhà nư c các h sơ, tài li u, ch ng t thanh toán có liên quan theo ch quy nh; - Kho b c Nhà nư c ki m tra, ki m soát tính h p l , h p pháp c a h sơ, ch ng t ; i chi u v i d toán ngân sách nhà nư c ư c duy t. Trư ng h p i u ki n như quy nh t i ti t 1.4 i m 1 ph n II c a Thông tư này, thì th c hi n thanh toán tr c ti p cho các ơn v cung c p hàng hoá, d ch v ho c chi tr qua ơn v s d ng ngân sách. 4.3. T m c p kinh phí ngân sách nhà nư c. - Trư ng h p vào u năm ngân sách, d toán ngân sách và phương án phân b d toán ngân sách nhà nư c chưa ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t nh, ho c ph i i u ch nh d
 10. toán ngân sách theo quy nh, Cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c th c hi n t m c p kinh phí ngân sách nhà nư c cho các nhi m v chi sau: + Chi lương và các kho n có tính ch t ti n lương; + Chi nghi p v và công v phí; + M t s kho n chi c n thi t khác m b o ho t ng c a b máy, tr các kho n chi mua s m thi t b , s a ch a; + Chi cho d án chuy n ti p thu c các chương trình m c tiêu qu c gia; + Chi b sung cân i cho ngân sách c p dư i. - Căn c vào m c chi do cơ quan tài chính thông báo (b ng văn b n), Kho b c Nhà nư c th c hi n t m c p kinh phí ngân sách nhà nư c cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo quy nh t i i m 2 ph n II c a Thông tư này. M c t m c p hàng tháng t i a không vư t quá m c chi bình quân 1 tháng c a năm trư c. - Sau khi d toán và phương án phân b d toán ngân sách nhà nư c ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t nh, Kho b c Nhà nư c th c hi n thu h i s kinh phí t m c p b ng cách tr vào các m c chi tương ng trong d toán ngân sách nhà nư c ư c phân b c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c. 4.4. Chi ng trư c d toán cho năm sau. - i tư ng chi ng trư c d toán ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh t i i u 61 Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph . - Căn c vào quy t nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, Kho b c Nhà nư c th c hi n chi ng trư c cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo quy nh t i i m 2 ph n II c a Thông tư này, nhưng t ng s chi ng trư c d toán chi ngân sách năm sau cho các cơ quan, ơn v không vư t quá 20% d toán chi ngân sách nhà nư c theo t ng lĩnh v c tương ng năm hi n hành ã ư c giao ho c s ki m tra d toán chi ngân sách nhà nư c ã thông báo cho cơ quan, ơn v ó. - Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c thu h i v n ng trư c theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính i v i ngân sách trung ương; Ch t ch U ban nhân dân i v i ngân sách các c p chính quy n a phương. 4.5. Ki m soát và lưu gi ch ng t t i Kho b c Nhà nư c. - i v i nh ng kho n chi Kho b c Nhà nư c thanh toán tr c ti p: ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ph i g i Kho b c Nhà nư c toàn b h sơ, ch ng t liên quan ki m soát. Kho b c Nhà nư c ki m tra các h sơ, ch ng t , óng d u " ã thanh toán" và tr l i ơn v . Kho b c Nhà nư c ch lưu d toán ngân sách nhà nư c ư c duy t; b ng ăng ký biên ch - qu lương, h c
 11. b ng, sinh ho t phí; h p ng mua bán hàng hoá, thi t b , s a ch a tài s n; quy t nh phê duy t k t qu u th u; quy t nh ch nh th u; phi u giá thanh toán; b ng kê thanh toán. - i v i nh ng kho n thanh toán t m ng: + Trư ng h p thanh toán t m ng các kho n mua s m, s a ch a nh , các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ph i mang toàn b h sơ, ch ng t liên quan n Kho b c Nhà nư c theo quy nh t i ti t 1.4 i m 1 ph n II c a Thông tư này Kho b c Nhà nư c ki m soát và lưu gi ch ng t như trư ng h p Kho b c Nhà nư c thanh toán tr c ti p; + Trư ng h p thanh toán t m ng i v i nh ng kho n chi thư ng xuyên khác, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c căn c vào ch ng t g c c a t ng kho n chi l p 2 liên "b ng kê ch ng t thanh toán" (ph l c s 01 ính kèm) g i Kho b c Nhà nư c. Kho b c Nhà nư c ki m tra, ki m soát và lưu 01 liên b ng kê ch ng t thanh toán vào h sơ k toán (ki m soát chi). ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a b ng kê ch ng t thanh toán. 5. Phương th c ki m soát, thanh toán i v i m t s kho n chi ch y u. 5.1. Ki m soát, thanh toán các kho n chi thư ng xuyên. a. Các kho n chi thanh toán cho cá nhân. Nhóm m c chi thanh toán cho cá nhân trong d toán chi thư ng xuyên ư c giao c a ơn v s d ng ngân sách bao g m các m c: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 122, 124 c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát các kho n chi thu c nhóm m c chi này như sau: - i v i các kho n ti n lương, có tính ch t lương, h c b ng, sinh ho t phí: hàng tháng căn c vào danh sách chi tr lương, ph c p lương, h c b ng, sinh ho t phí i chi u v i b ng ăng ký biên ch - qu lương, h c b ng, sinh ho t phí năm ho c b ng ăng ký i u ch nh (có chia ra quí, tháng) ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n duy t, kèm theo gi y rút d toán ngân sách nhà nư c c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c c p thanh toán cho ơn v chi tr cho ngư i ư c hư ng. M c t i a không ư c vư t quá qu lương, h c b ng, sinh ho t phí tháng ã ư c duy t (ho c ư c i u ch nh); - i v i các kho n thanh toán cho các cá nhân thuê ngoài: căn c vào d toán ngân sách nhà nư c ư c c p có th m quy n giao; nhu c u chi quý do ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ăng ký; n i dung thanh toán theo h p ng kinh t ; h p ng lao ng; gi y rút d toán ngân sách nhà nư c c a ơn v , Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán tr c ti p cho ngư i ư c hư ng ho c c p qua ơn v thanh toán cho ngư i ư c hư ng. b. Các kho n chi nghi p v chuyên môn.
 12. Nhóm m c chi nghi p v chuyên môn trong d toán chi thư ng xuyên ư c giao c a ơn v s d ng ngân sách bao g m các m c: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119 c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Căn c vào nhóm m c chi nghi p v chuyên môn trong d toán ngân sách nhà nư c ư c c p có th m quy n giao; nhu c u chi quý do ơn v ăng ký; các ch , tiêu chu n, nh m c chi nghi p v chuyên môn cho t ng lĩnh v c; gi y rút d toán ngân sách nhà nư c c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c và các h sơ, ch ng t có liên quan, Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán cho ơn v . c. Các kho n chi mua dùng, trang thi t b , phương ti n làm vi c, s a ch a l n tài s n c nh và xây d ng nh . - Nhóm m c chi mua s m, s a ch a trong d toán chi thư ng xuyên ư c giao c a ơn v s d ng ngân sách bao g m các m c: 118, 144, 145 c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. i v i nh ng kho n chi thu c nhóm m c chi này, Kho b c Nhà nư c ki m tra, ki m soát h sơ, ch ng t chi (qui nh t i i m 1 ph n II c a Thông tư này), n u i u ki n thì làm th t c thanh toán cho ơn v . Căn c ngh chi c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c thanh toán tr c ti p b ng chuy n kho n ho c thanh toán b ng ti n m t qua ơn v s d ng ngân sách nhà nư c chi tr cho ơn v cung c p hàng hoá, d ch v . - Trư ng h p các kho n chi chưa i u ki n thanh toán tr c ti p, Kho b c Nhà nư c th c hi n c p phát t m ng cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c: + Căn c vào gi y rút d toán ngân sách nhà nư c (t m ng) kèm theo h sơ, ch ng t liên quan c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c c p t m ng chuy n ti n cho ơn v cung c p hàng hoá, d ch v b ng chuy n kho n ho c c p b ng ti n m t cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ơn v thanh toán cho ngư i cung c p hàng hoá, d ch v ; + Sau khi th c hi n chi, ơn v s d ng ngân sách nhà nư c có trách nhi m thanh toán s ã t m ng theo quy nh: căn c hóa ơn, ch ng t và các h sơ khác có liên quan kèm theo gi y ngh thanh toán t m ng c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c ki m tra, ki m soát n u i u ki n thanh toán theo quy nh t i i m 1 ph n II c a Thông tư này, thì làm th t c chuy n t c p t m ng sang thanh toán t m ng. d. Các kho n chi thư ng xuyên khác. Nhóm m c chi khác trong d toán ư c giao c a ơn v s d ng ngân sách bao g m các m c c a m c l c ngân sách nhà nư c không n m trong 3 nhóm m c chi thanh toán cho cá nhân, chi nghi p v chuyên môn, chi mua s m s a ch a và các m c t m c 147 n m c 150. i v i nh ng kho n chi thu c nhóm m c chi này, Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát , thanh toán cho ơn v như sau: - i v i nh ng kho n chi ơn v ngh thanh toán tr c ti p, Kho b c Nhà nư c ki m tra, ki m soát các h sơ, ch ng t và i u ki n chi theo quy nh và thanh toán tr c ti p cho ơn v cung c p hàng hoá, d ch v ;
 13. - i v i nh ng kho n chi chưa th c hi n ư c vi c thanh toán tr c ti p: căn c vào d toán ngân sách nhà nư c năm ư c cơ quan có th m quy n giao; nhu c u chi quý c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ã g i Kho b c Nhà nư c, kèm theo gi y rút d toán ngân sách nhà nư c (t m ng), Kho b c Nhà nư c th c hi n t m ng cho ơn v . u tháng sau, ch m nh t vào ngày 5 hàng tháng, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ph i l p b ng kê ch ng t thanh toán g i Kho b c Nhà nư c. Căn c vào b ng kê ch ng t thanh toán và i chi u v i các i u ki n chi ngân sách nhà nư c, n u i u ki n quy nh, thì Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n t c p t m ng sang c p thanh toán t m ng và lưu 1 liên b ng kê ch ng t thanh toán. 5.2. Ki m soát, thanh toán các kho n chi s nghi p kinh t . Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát, thanh toán theo quy nh t i i m 4 ph n II và ti t 5.1 i m 5 ph n II c a Thông tư này, tr m t s kho n kinh phí s nghi p kinh t có tính ch t c thù như v n s nghi p ư ng s t, s nghi p a ch t, c u ư ng b , ư ng thu ,... ư c c p phát thanh toán theo các quy nh hi n hành c a B Tài chính. 5.3. Ki m soát, thanh toán các kho n chi cho các chương trình m c tiêu qu c gia. - i v i các kho n chi cho các chương trình m c tiêu, d án g n v i nhi m v qu n lý c a các B , ngành, a phương ã ư c cơ quan ch qu n giao trong d toán ngân sách nhà nư c c a các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, thì th c hi n ki m soát, thanh toán theo quy nh t i ti t 5.1 i m 5 ph n II c a Thông tư này. - i v i các kho n chi u quy n cho các chương trình m c tiêu qu c gia, th c hi n ki m soát, thanh toán theo quy nh t i ti t 5.4, i m 5, ph n II c a Thông tư này. - i v i các kho n chi chương trình m c tiêu có tính ch t c thù như chương trình 5 tri u ha r ng, chương trình 135,... th c hi n theo các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. 5.4. Ki m soát, thanh toán các kho n kinh phí u quy n. - Trư ng h p cơ quan nh n u quy n (cơ quan tài chính, cơ quan qu n lý nhà nư c c p dư i) c p phát kinh phí u quy n cho các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c theo d toán, thì Kho b c Nhà nư c ki m soát và c p thanh toán cho các ơn v theo qui nh t i ti t 5.1, i m 5, ph n II Thông tư này. - Trư ng h p cơ quan tài chính nh n u quy n dùng u nhi m chi chi tr c ti p cho ơn v s d ng kinh phí u quy n, Kho b c Nhà nư c thanh toán, chi tr theo u nhi m chi c a cơ quan tài chính. 5.5. Ki m soát, thanh toán các kho n chi cho vay c a ngân sách nhà nư c. i v i các kho n chi cho vay c a ngân sách nhà nư c, cơ quan tài chính chuy n ngu n v n cho cơ quan ư c giao nhi m v cho vay ho c chuy n ti n theo h p ng cho t ch c ư c vay (trong trư ng h p cho vay tr c ti p). Kho b c Nhà nư c th c hi n xu t qu ngân sách nhà nư c và chuy n ti n theo l nh chi ti n c a cơ quan tài chính.
 14. 5.6. Ki m soát, thanh toán các kho n tr n vay c a ngân sách nhà nư c. a. Tr n nư c ngoài: - Trên cơ s d toán chi tr n và yêu c u thanh toán, cơ quan tài chính l p l nh chi ti n chuy n n Kho b c Nhà nư c thanh toán chi tr . Căn c l nh chi ti n c a cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c làm th t c xu t qu ngân sách nhà nư c thanh toán tr n nư c ngoài; - Trư ng h p tr n nư c ngoài b ng ngo i t ư c th c hi n theo quy nh t i ti t 5.8 i m 5 ph n II c a Thông tư này. b. Tr n trong nư c: - Các kho n n v trái phi u Chính ph và công trái xây d ng T qu c: căn c văn b n ngh c a Kho b c Nhà nư c, B Tài chính l p l nh chi ti n chuy n cho Kho b c Nhà nư c xu t qu ngân sách trung ương thanh toán; - i v i trái phi u công trình a phương (thu c trách nhi m tr n c a ngân sách a phương): khi n h n tr n , S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m tr n cho ch s h u trái phi u; - Các kho n chi tr n trong nư c khác: Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán theo l nh chi ti n c a B Tài chính. 5.7. Ki m soát, thanh toán các kho n chi cho ho t ng c a ng C ng s n Vi t Nam, các t ch c chính tr xã h i, chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p. - i v i các kho n chi cho ho t ng c a ng C ng s n Vi t Nam ư c th c hi n theo cơ ch riêng. - i v i các kho n chi cho các t ch c khác ươc th c hi n c p phát theo d toán, Kho b c Nhà nư c chi tr , thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách như qui nh t i các ti t 4.1, 4.2 i m 4, ph n II c a Thông tư này. 5.8. Ki m soát, thanh toán các kho n chi ngo i t . a. Nh ng kho n chi ngo i t ư c c p phát b ng l nh chi ti n, bao g m: chi tr n nư c ngoài; vi n tr cho các t ch c qu c t và nư c ngoài theo quy t nh c a Chính ph ; kinh phí cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; óng góp cho các t ch c qu c t ; chi nghi p v , nh p thi t b , v t tư c a an ninh, qu c phòng; chi tr c p và ào t o i v i lưu h c sinh Vi t Nam h c nư c ngoài theo Quy t nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o; các kho n chi khác theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính. Vi c c p phát, thanh toán ư c th c hi n như sau: - B Tài chính l p l nh chi ti n trong ó ghi rõ s chi ngo i t và quy ra ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh g i Kho b c Nhà nư c Trung ương;
 15. - Căn c l nh chi ti n c a B Tài chính, Kho b c Nhà nư c Trung ương th c hi n h ch toán chi ngân sách trung ương b ng ng Vi t Nam; ng th i, trích qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c c p thanh toán cho các kho n chi b ng ngo i t theo n i dung ã ghi trong l nh chi ti n. b. Nh ng kho n chi ngo i t ư c c p phát theo d toán năm tính b ng ng Vi t Nam, bao g m: chi cho các oàn i công tác nư c ngoài; chi óng niên li m t ch c qu c t ; chi mua tin, thanh toán cư c phát sóng; các kho n chi khác theo Quy t nh c a B Trư ng B Tài chính, Kho b c Nhà nư c Trung ương th c hi n ki m soát chi ngân sách nhà nư c, trích qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c c p phát thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c; ng th i, h ch toán b ng ng Vi t Nam tương ng v i s ngo i t ó theo t giá do B Tài chính quy nh và tr d n vào d toán b ng ng Vi t Nam c a ơn v , c th như sau: - C p ngo i t cho các oàn i công tác nư c ngoài thu c các ơn v s d ng ngân sách trung ương, căn c vào tình hình th c t c a oàn ra, vi c c p phát chia thành 2 bư c sau: + C p t m ng: căn c vào d toán chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t (tính theo ng Vi t Nam) ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n duy t và ngh t m ng c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c (ph l c 06 s ính kèm), Kho b c Nhà nư c Trung ương làm th t c trích qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c t m ng cho ơn v ; ng th i, h ch toán t m ng chi ngân sách trung ương b ng ngo i t và b ng ti n Vi t Nam theo t giá h ch toán do B tài chính quy nh; + C p thanh toán: trong th i gian 15 ngày sau khi oàn v , ơn v s d ng ngân sách trung ương có trách nhi m g i quy t toán chi ngo i t oàn ra cho Kho b c Nhà nư c Trung ương thanh toán t m ng. Căn c h sơ quy t toán oàn ra ã ư c cơ quan ch qu n duy t quy t toán chi ngo i t và gi y ngh thanh toán t m ng c a ơn v (ph l c s 07 ính kèm), Kho b c Nhà nư c Trung ương làm th t c chuy n t c p t m ng sang c p thanh toán t m ng và tr d n vào d toán c a ơn v ; ng th i, thanh toán s ngo i t ã t m ng theo t giá do B Tài chính quy nh. Quá trình thanh toán t m ng ư c bù tr th a, thi u gi a các oàn trong cùng m t ơn v . Sau khi ã bù tr gi a các oàn, n u còn chênh l ch, thì x lý như sau: . Trư ng h p s t m ng nh hơn s ư c quy t toán, ơn v ư c Kho b c Nhà nư c Trung ương c p b sung ngo i t và tr vào d toán ngân sách nhà nư c ư c duy t; . Trư ng h p s t m ng l n hơn s ư c quy t toán, ơn v có trách nhi m hoàn tr qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c s chênh l ch. Khi ơn v hoàn tr , Kho b c Nhà nư c Trung ương th c hi n h ch toán gi m chi ngân sách trung ương b ng ng Vi t Nam. - C p ngo i t thanh toán óng niên li m, mua tin, cư c phát sóng: + i v i các kho n chi óng niên li m cho các t ch c qu c t ; mua tin: căn c d toán chi ngo i t kèm theo ch ng t thanh toán có liên quan (h p ng thanh toán, gi y báo òi ti n c a các t ch c qu c t ) và gi y rút d toán ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c Trung ương th c hi n trích qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c c p phát và thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách nhà nư c; ng th i, h ch toán b ng ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh tr vào d toán ngân sách nhà nư c c a ơn v ;
 16. + i v i kho n chi phát sóng, truy n tin ph c v cho các oàn c p cao c a ng, Chính ph , Qu c h i i công tác nư c ngoài ư c th c hi n như vi c c p phát ngo i t cho oàn i công tác nư c ngoài. c. Chi mua ngo i t c a ngân hàng: mua ngo i t c a ngân hàng ư c th c hi n trong trư ng h p qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c không ngo i t chi cho các kho n chi thu c ngân sách trung ương ho c i v i các kho n chi b ng ngo i t thu c ngân sách a phương. Căn c d toán ngân sách nhà nư c ư c phân b , gi y rút d toán ngân sách nhà nư c (t m ng ho c thanh toán) c a ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c c p t m ng ho c c p thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách b ng ng Vi t Nam theo t giá bán ngo i t c a ngân hàng (nơi ơn v mua ngo i t ) công b t i th i i m chi ngo i t ơn v tr c ti p mua ngo i t c a ngân hàng. 5.9. Chi b ng hi n v t và ngày công lao ng. i v i các kho n chi ngân sách nhà nư c b ng hi n v t và ngày công lao ng, căn c l nh ghi thu, l nh ghi chi ngân sách nhà nư c c a cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c. 6. H ch toán k toán và báo cáo chi ngân sách nhà nư c. 6.1. H ch toán k toán. Các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c t ch c h ch toán k toán chi ngân sách nhà nư c theo ch k toán nhà nư c và các quy ph m pháp lu t khác v k toán. 6.2. Báo cáo chi ngân sách nhà nư c. - Hàng tháng, quí, năm các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c l p báo cáo chi ngân sách nhà nư c g i cơ quan ch qu n có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Cơ quan ch qu n t ng h p báo cáo chi ngân sách nhà nư c g i cơ quan tài chính ng c p. - Hàng tháng, quí, năm Kho b c Nhà nư c l p báo cáo chi ngân sách nhà nư c g i cơ quan tài chính ng c p, cơ quan h u quan và Kho b c Nhà nư c c p trên. Kho b c Nhà nư c Trung ương t ng h p báo cáo chi ngân sách nhà nư c g i B Tài chính (V Ngân sách nhà nư c) theo ch quy nh. 7. Thu h i gi m chi ngân sách nhà nư c. 7.1. Trong quá trình qu n lý, c p phát, quy t toán chi ngân sách nhà nư c, cơ quan tài chính có quy n quy t nh thu h i gi m chi ngân sách nhà nư c i v i các kho n chi sai ch , không úng ch , tiêu chu n, nh m c chi c a Nhà nư c. Các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c có trách nhi m n p ngân sách nhà nư c k p th i theo quy t nh c a cơ quan tài chính. Kho b c Nhà nư c căn c vào quy t nh c a cơ quan tài chính và gi y n p ti n c a các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c làm th t c thu h i gi m chi ngân sách nhà nư c.
 17. 7.2. Căn c vào quy t nh c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n (Toà án, Công an, Vi n Ki m sát nhân dân,...) v vi c thu h i các kho n chi sai ch , tham ô làm th t thoát ti n, tài s n nhà nư c,... Kho b c Nhà nư c làm th t c thu h i gi m chi ngân sách nhà nư c và h ch toán k toán theo úng m c l c ngân sách nhà nư c. 8. Qu n lý qu ngân sách nhà nư c. - Căn c vào nhi m v thu, chi ngân sách nhà nư c năm (có chia ra quý) ư c giao, cơ quan tài chính xây d ng m c t n qu ngân sách nhà nư c t i thi u hàng quý b o m thanh toán, chi tr các kho n chi ngân sách nhà nư c trong kỳ và thông báo cho Kho b c Nhà nư c cùng c p ph i h p qu n lý; - Khi t n qu ngân sách nhà nư c xu ng th p hơn m c t i thi u, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m thông báo cho cơ quan tài chính cùng c p có bi n pháp gi i quy t, c th : + ôn c thu n p k p th i các kho n thu c a ngân sách nhà nư c b o m t p trung các kho n thu theo k ho ch; + T m vay qu d tr tài chính ho c vay các ngu n khác theo quy nh áp ng các kho n chi ngân sách nhà nư c theo d toán ư c duy t. Sau khi t p trung ư c ngu n thu, cơ quan tài chính ph i hoàn tr theo ch quy nh. Trư ng h p ã s d ng toàn b các bi n pháp trên mà v n không b o m chi tr , thanh toán, cơ quan tài chính ph i t m ình ch các kho n chi ngân sách nhà nư c. Kho b c Nhà nư c có quy n t ch i th c hi n các yêu c u chi c a cơ quan tài chính và ơn v s d ng ngân sách nhà nư c n u t n quĩ ngân sách nhà nư c không m b o chi tr , thanh toán. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành k t năm ngân sách 2004; thay th Thông tư s 40/1998/TT- BT ngày 31/ 03/1998 c a B Tài chính. Các văn b n, ch khác ban hành trư c ây v qu n lý c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c trái v i quy nh t i Thông tư này không còn hi u l c thi hành. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) PH L C S 01 ơn v SDNS: Mã ơn v : Không ghi vào
 18. khu v c này Mã ngu n: Mã CTMTQG, D án ODA... B NG KÊ CH NG T THANH TOÁN STT Ch ng t M c, ti u m c N i dung chi S ti n S Ngày T ng c ng: T ng s ti n vi t b ng ch : ............................................................................ ........................................................................................................................ ......., ngày...... tháng ....... năm.......... Ngư i l p b ng K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, óng d u ) Ghi chú: M u này do ơn v s d ng ngân sách l p 2 liên: -1 liên g i Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n -1 liên lưu t i ơn v s d ng NSNN PH L C S 02 Niên :…………… Không ghi vào khu v c này S : GI Y NGH THANH TOÁN T M NG NGÂN SÁCH ……………….
 19. ơn v :............................................................................ Mã s VSDNS:..................... Tài kho n:........................................................... T i KBNN:.......................................... Căn c s dư t m ng chi Ngân sách ................ n ngày....... tháng....... năm .......... ngh Kho b c Nhà nư c ............................................................. thanh toán s ti n ã t m ng theo chi ti t sau: S KBNN Mã S dư S ngh TT Chương Lo i Kho n M c Ti uM c duy t thanh ngu n t m ng thanh toán toán C ng: T ng s ngh thanh toán ghi b ng ch :............................................................................ Ngày....... tháng....... năm......... K toán trư ng Th trư ng ơn v PH N DÀNH CHO KHO B C NHÀ NƯ C GHI ng ý thanh toán s ti n ã t m ng là: N TK………………….. ................................. Có TK…………………… S ti n ghi b ng ch : .................................................................
 20. Ngày....... tháng.........năm............ K toán K toán trư ng Giám c KBNN PH L C S 03 KHO B C NHÀ NƯ C .............. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : KBNN .................., ngày ... tháng ... năm ........ THÔNG BÁO T CH I C P PHÁT THANH TOÁN Kho b c Nhà nư c ................................................. t ch i c p phát thanh toán kho n chi ................................................ t i ch ng t s ……………………................ ngày ...............tháng ..............năm .................... S ti n: B ng s : ............................................................................................................... B ng ch :.............................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Lý do t ch i c p phát thanh toán: ........................................................................ ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Kho b c Nhà nư c ...................................... xin thông báo cho ơn v bi t có bi n pháp x lý./. ……………, ngày……..tháng…….năm………
Đồng bộ tài khoản