Thông tư số 80/2002/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 80/2002/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 80/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn bảo lãnh phát hành và bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 80/2002/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ S 80/2002/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2002 HƯ NG D N B O LÃNH PHÁT HÀNH VÀ U GIÁ BÁN C PH N RA BÊN NGOÀI C A CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TH C HI N C PH N HOÁ Thi hành Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19/6/2002 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n, B Tài chính hư ng d n nh ng th t c và phương pháp bán c ph n ra bên ngoài c a các doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá theo hình th c u giá ho c b o lãnh phát hành như sau: Ph n 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Các doanh nghi p nhà nư c và ơn v ph thu c doanh nghi p nhà nư c ti n hành c ph n hoá khi bán c ph n l n u cho các i tư ng bên ngoài doanh nghi p ph i th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Các t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 2.1. Bán u giá c ph n là hình th c bán c ph n c a doanh nghi p nhà nu c c ph n hoá công khai cho các i tư ng bên ngoài có s c nh tranh v giá. 2.2. B o lãnh phát hành (trong trư ng h p bán c ph n l n u c a doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá) là vi c t ch c nh n b o lãnh m b o th c hi n phương án bán c ph n c a doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá cho các i tư ng bên ngoài theo hình th c u giá. Trư ng h p không bán h t t ch c nh n b o lãnh ph i mua s c ph n còn l i theo giá kh i i m. 2.3. T ch c nh n b o lãnh là m t ho c m t nhóm các t ch c tài chính trung gian cùng ph i h p có i u ki n th c hi n nghi p v b o lãnh phát hành cho doanh nghi p theo qui nh c a pháp lu t v Ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 2.4. T ch c th c hi n bán u giá c ph n là các doanh nghi p c ph n hoá và các t ch c tài chính trung gian ư c cơ quan quy t nh c ph n hoá l a ch n th c hi n vi c bán u giá c ph n phát hành l n u c a doanh nghi p c ph n hoá cho các i tư ng bên ngoài. 2.5. T ch c tài chính trung gian ư c tham gia th c hi n các nghi p v b o lãnh ho c t ch c bán u giá c ph n là: các công ty ch ng khoán, công ty tài chính, các ngân hàng thương m i và các t ch c tài chính tín d ng khác...
  2. 2.6. Ngư i tham gia u giá là t ch c kinh t và cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 2.7. Ti n t c c là m t kho n ti n c a ngư i tham gia u giá ng trư c mb o quy n tham gia u giá. 2.8. Giá kh i i m là m c giá ban u c a m t c ph n ư c chào bán ra bên ngoài do H i ng u giá qui nh th c hi n u giá nhưng không th p hơn giá sàn. 2.9. Giá sàn c a m t c ph n ư c xác nh là 100.000 ng Vi t Nam. 3. Chi phí cho ho t ng u giá, b o lãnh phát hành do doanh nghi p c ph n hoá và cơ quan t ch c u giá ho c t ch c nh n b o lãnh tho thu n nhưng không làm vư t quá m c chi phí c ph n hoá mà doanh nghi p nhà nư c ư c phép chi. Ph n 2: NH NG QUY NNH C TH 1. Vi c t ch c bán u giá c ph n phát hành l n u cho các i tư ng bên ngoài c a các doanh nghi p c ph n hoá ư c th c hi n thông qua t ch c tài chính trung gian ho c do chính doanh nghi p ó (n u ư c cơ quan quy t nh c ph n hoá giao) và ph i m b o công khai, minh b ch, công b ng và b o v quy n, l i ích h p pháp c a các bên tham gia. 2. H i ng u giá. 2.1. H i ng u giá do cơ quan quy t nh c ph n hoá thành l p hư ng d n và giám sát ho t ng bán u giá c ph n. 2.2. Thành ph n H i ng u giá ư c xác nh như sau: a. Trư ng h p t ch c tài chính trung gian (bao g m c t ch c nh n b o lãnh) th c hi n bán u giá c ph n thì thành ph n H i ng u giá g m: - Giám c ho c ngư i ư c u quy n c a t ch c tài chính trung gian ư c giao nhi m v bán u giá làm ch t ch H i ng u giá. - i di n cơ quan quy t nh c ph n hoá doanh nghi p. - i di n T ng công ty ho c công ty (n u c ph n hoá ơn v thành viên ho c b ph n doanh nghi p). - i di n cơ quan tài chính doanh nghi p cùng c p. - i di n doanh nghi p c ph n hoá. b. Trư ng h p doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá ư c cơ quan quy t nh c ph n hoá giao tr c ti p bán u giá c ph n thì thành ph n H i ng u giá g m:
  3. - Giám c doanh nghi p c ph n hoá ho c ngư i ư c giám c u quy n làm Ch t ch H i ng u giá. - i di n cơ quan quy t nh c ph n hoá doanh nghi p. - i di n cơ quan tài chính doanh nghi p cùng c p. - i di n Công ty m ho c T ng Công ty (n u có). 2.3. Trách nhi m và quy n h n c a H i ng u giá: a. Ban hành quy ch u giá bán c ph n ra bên ngoài c a doanh nghi p c ph n hoá theo úng quy nh c a Pháp lu t và hư ng d n c a Thông tư này. b. Ki m tra, giám sát ho t ng bán u giá c ph n theo úng quy ch ã ban hành. c. Quy t nh công b giá kh i i m. d. Giám sát và qu n lý vi c phát phi u tham d . e. L p biên b n và công b k t qu u giá. g. Tuyên b cu c u giá không thành (n u x y ra). h. Báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hoá tình hình và k t qu bán u giá. 3. Trách nhi m c a t ch c th c hi n bán u giá c ph n 3.1. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan thành l p H i ng u giá theo quy nh t i i m 2 ph n II c a Thông tư này. 3.2. D th o quy ch u giá bán c ph n trình H i ng u giá ban hành. 3.3. Xây d ng và xu t giá kh i i m báo cáo H i ng u giá quy t nh và công b chính th c. 3.4. Niêm y t các thông tin v vi c bán u giá c ph n c a doanh nghi p c ph n hoá t i nơi bán u giá ho c nơi t tr s c a doanh nghi p c ph n hoá và thông báo trên 5 s báo ngày liên ti p c a 1 t báo trung ương và 1 t báo a phương nơi doanh nghi p c ph n hoá có tr s chính trong th i h n 30 ngày trư c khi th c hi n cu c u giá. 3.5. Ki m tra i u ki n tham d u giá, thông báo và t ch c cho các cá nhân, pháp nhân i u ki n th c hi n ăng ký tham d u giá. 3.6. T ch c cu c u giá và th c hi n bán c ph n theo k t qu u giá. 3.7. Hoàn tr ti n t c c cho các bên tham d u giá nhưng không trúng th u.
  4. 3.8. Th c hi n các ho t ng khác có liên quan n u giá bán c ph n ho c b o lãnh phát hành. 4. Thông tin ch y u v vi c bán u giá c ph n ph i ư c niêm y t và thông báo công khai g m: 4.1. Tên, a ch c a doanh nghi p c ph n hoá; 4.2. S lư ng c ph n bán u giá; 4.3. Các thông tin kinh t - tài chính ch y u c a doanh nghi p 3 năm trư c khi c ph n hoá (bao g m c v n v s n phNm và ngành ngh kinh doanh, th trư ng tiêu th , trình lao ng) và k ho ch s n xu t kinh doanh sau 3 năm; 4.4. Th i gian, a i m t ch c cu c bán u giá; 4.5. Tên, a ch cơ quan t ch c bán u giá; 4.6. i u ki n tham gia u giá. 4.7. Th i h n và cách th c n p ơn ăng ký tham gia u giá; 4.8. Ngày, gi và a i m ăng ký tham gia u giá; 4.9. Giá chào ban u c a cu c u giá (giá kh i i m); 4.10. Phương th c thanh toán; 5. i u ki n tham gia u giá 5.1. Các t ch c kinh t và cá nhân có các i u ki n sau ây ư c tham d u giá: a. Có tư cách pháp nhân, th nhân; có a ch c th , rõ ràng; N u ngư i i di n pháp nhân không ph i là th trư ng ơn v thì ph i có gi y u quy n; N u là cá nhân ph i có ch ng minh thư nhân dân, gi y t tuỳ thân h p l ho c ư c ngư i có quy n công dân b o lãnh. i v i t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài ph i m tài kho n t i các t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và tuân th pháp lu t Vi t Nam. b. Có ơn ăng ký tham gia u giá úng m u (quy nh t i Ph l c 1 ho c Ph l c 2) và n p úng th i h n ư c thông báo trong gi y m i tham d u giá công khai. c. S c ph n m i t ch c và cá nhân ăng ký mua t i thi u là 100 c ph n d. t c c 10% giá tr c ph n ăng ký mua tính theo giá kh i i m. 5.2. Các i tư ng sau không ư c quy n tham gia u giá:
  5. a. Các thành viên c a H i ng u giá. b. B , m , anh ch em ru t, v , ch ng, con c a các thành viên H i ng u giá. c. T ch c kinh t do thành viên H i ng u giá tham gia qu n lý ho c s h u. d. Nh ng ngư i ã tr c ti p th c hi n vi c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá; B , m , v ch ng, con c a ngư i ó. e. Các t ch c và cá nhân khác theo quy nh c a pháp lu t 6. ăng ký tham gia u giá. Trư c khi th c hi n cu c u giá bán c ph n 03 ngày, t ch c th c hi n bán u giá ph i hoàn thành các th t c ăng ký tham gia, n p ti n t c c và phát phi u tham d u giá cho các cá nhân và t ch c ã ư c ch p nh n ơn xin tham gia u giá. Phi u tham d u giá có ánh s th t , ghi rõ tên ơn v , cá nhân tham d , s lư ng c ph n ăng ký mua, s ti n ã t c c và có óng d u treo c a t ch c th c hi n bán u giá. 7. Th c hi n u giá. 7.1. Trư c khi cu c u giá ư c b t u, t ch c th c hi n bán u giá ph i báo cáo H i ng u giá v i u ki n th c hi n cu c u giá và danh sách các t ch c, cá nhân có i u ki n tham gia u giá. 7.2. Cu c u giá ư c coi là i u ki n ti n hành khi có ít nh t 2 ngư i tiêu chuNn tham gia u giá (ho c ngư i i di n ư c ngư i ăng ký u quy n) tham d và có m t t i cu c u giá. Trư ng h p ngư i ăng ký tham gia u giá không có i u ki n tham d tr c ti p cu c u giá thì ph i thông báo lý do v ng m t và g i phi u tham d u giá ( ã ghi giá d ki n mua s lư ng c ph n ăng ký) cho H i ng u giá trư c 01 ngày m cu c u giá và ư c xác nh là có tham d . Các bên ã ăng ký tham gia u giá nhưng không tr c ti p tham d ho c không tham d u giá theo hình th c v ng m t như ã nêu trên không ư c nh n l i s ti n ã t c c. 7.3. Trư ng h p ch có ít hơn 2 ngư i tiêu chuNn tham d u giá thì H i ng u giá tuyên b cu c u giá không thành, hoàn tr l i ti n t c c cho các bên ã ăng ký và có tham d . H i ng u giá có trách nhi m xem xét, i u ch nh gi m giá kh i i m t ch c l i cu c u giá trong th i gian không quá 15 ngày k t ngày công b cu c u giá không thành. Trư ng h p giá kh i i m ã ư c i u ch nh b ng giá sàn nhưng cu c u giá v n không thành thì: - N u doanh nghi p c ph n hoá áp d ng hình th c b o lãnh phát hành thì t ch c nh n b o lãnh ph i mua l i theo giá kh i i m và ư c hư ng s ti n t c c c a s c ph n này.
  6. - N u doanh nghi p c ph n hoá không áp d ng hình th c b o lãnh phát hành thì H i ng u giá có trách nhi m báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hoá xem xét, quy t nh vi c i u ch nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá và cho phép t ch c u giá l i. Vi c t ch c u giá l i ph i ư c th c hi n trong th i gian 30 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh cho phép th c hi n u giá l i. N u cu c u giá l n th hai không bán h t s lư ng c ph n d ki n bán ra thì H i ng u giá báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hoá xem xét, i u ch nh gi m v n i u l trong phương án c ph n hoá ( i v i trư ng h p có phát hành thêm c ph n m i) ho c i u ch nh tăng v n Nhà nư c trong cơ c u v n i u l th c hi n ti p phương án chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n. 7.4. T i th i i m b t u cu c bán u giá, Ch t ch H i ng u giá ho c ngư i ư c u quy n công b nh ng thông tin ch y u v cu c bán u giá như: - Tên doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, d ki n v n i u l và s lư ng c ph n bán ra bên ngoài. - Giá kh i i m c a c ph n chào bán và nh ng hành vi b coi là vi ph m quy ch u giá, b lo i tr kh i cu c u giá, không ư c nh n l i ti n t c c. - Các bư c trong quy trình u giá và nguyên t c xác nh quy n ư c mua c ph n theo giá u. - Gi i thích nh ng v n mà ngư i tham gia u giá còn th c m c. 7.5. Vi c u giá mua c ph n ư c th c hi n theo hình th c b phi u kín. Nh ng ngư i tham gia u giá ghi giá d ki n mua s lư ng c ph n ã ăng ký vào phi u tham d u giá và g i lên cho H i ng u giá xét duy t. 8. Xác nh giá bán và công b k t qu u giá: 8.1. K t qu u giá bán c ph n ư c xác nh theo nguyên t c: a. Nh ng ngư i tr giá cao ư c quy n ưu tiên mua c ph n trên cơ s s lư ng c ph n ăng ký mua và s lư ng c ph n ư c chào bán. Trư ng h p ngư i b giá cao nh t có s lư ng c ph n ăng ký mua ít hơn s c ph n chào bán thì s c ph n còn l i (sau khi ã duy t bán cho ngư i tr giá cao nh t) ư c xét bán cho ngư i có m c giá li n k . N u s c ph n v n còn thì ti p t c th c hi n nguyên t c trên. Ví d : T ng s c ph n bán ra ngoài doanh nghi p là 20.000 c ph n = 20% v n i u l . Giá kh i i m ư c H i ng u giá n nh là 102.000 /1c ph n. * M c giá tr c a các bên tham gia u giá như sau: - Pháp nhân A ăng ký mua 10.000 c ph n v i giá: 110.000 /cp - Cá nhân B ăng ký mua 3.000 c ph n v i giá: 125.000 /cp
  7. - Cá nhân C ăng ký mua 4.000 c ph n v i giá: 115.000 /cp - Pháp nhân D ăng ký mua 8.000 c ph n v i giá: 107.000 /cp - Cá nhân E ăng ký mua 4.000 c ph n v i giá: 103.000 /cp - Cá nhân G ăng ký mua 1.000 c ph n v i giá: 102.000 /cp * K t qu u giá ư c xác nh như sau: - Cá nhân B ư c mua : 3.000 c ph n v i giá 125.000 /cp - Cá nhân C ư c mua : 4.000 c ph n v i giá 115.000 /cp - Pháp nhân A ư c mua: 10.000 c ph n v i giá 110.000 /cp - Pháp nhân D ư c mua: 3.000 c ph n v i giá 107.000 /cp * Như v y, cá nhân E ăng ký mua 4.000 c ph n v i giá: 103.000 /cp, cá nhân G ăng ký mua 1.000 c ph n v i giá: 102.000 /cp và 5.000 c ph n trong t ng s 8.000 c ph n c a cá nhân D ăng ký mua v i giá: 107.000 /cp không ư c bên bán ch p thu n. b. Trư ng h p các bên tham gia u giá có giá tr b ng nhau thì H i ng u giá ưu tiên bán c ph n cho các nhà u tư có ti m năng hơn v v n, kinh nghi m qu n lý, trình công ngh , th trư ng ho c các ch n . c. Trư ng h p các bên tham gia u giá có ti m năng như nhau, tr giá b ng nhau nhưng s lư ng c ph n chào bán ít hơn t ng s c ph n ăng ký mua thì quy n mua c ph n c a các bên ư c xác nh trên cơ s : T ng s c ph n chào bán và t l gi a c ph n c a t ng bên ã ăng ký so v i t ng s c ph n c a các bên ã ăng ký. 8.2. M i trư ng h p tr giá th p hơn so v i giá kh i i m u b coi là không h p l và b lo i tr kh i cu c u giá. 8.3. K t qu u giá ph i ư c ph n ánh vào biên b n u giá c ph n và có ch ký c a các thành viên H i ng u giá. Biên b n u giá c ph n ư c l p ít nh t ba b n và ư c lưu gi t i: cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá, t ch c th c hi n bán u giá và doanh nghi p c ph n hoá. 8.4. H i ng u giá có trách nhi m công b công khai k t qu u giá trư c khi cu c u giá k t thúc. 9. Căn c vào k t qu u giá, t ch c th c hi n bán u giá và các bên có liên quan có trách nhi m hoàn t t vi c mua bán c ph n trong th i h n không quá 10 ngày (ngày làm vi c) k t ngày công b k t qu u giá . Vi c mua bán c ph n ư c thanh toán b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p mua b ng ngo i t thì ph i chuy n i thành ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i
  8. i m u giá. Vi c thanh toán có th th c hi n theo phương th c tr c ti p t i tr s t ch c th c hi n bán u giá ho c chuy n kho n theo qui nh c a t ch c này. 10. Trư ng h p ngư i tham gia u giá không mua h t s lư ng c ph n ư c quy n mua theo k t qu u giá thì không ư c l y l i s ti n t c c tương ng v i s c ph n t ch i mua. S c ph n này ư c H i ng u giá xem xét, quy t nh bán cho ngư i tr giá k ti p có nhu c u mua. Trư ng h p t t c các bên tham gia u giá u không có nhu c u mua thêm thì s c ph n còn l i ư c gi i quy t như sau: a. N u doanh nghi p c ph n hoá áp d ng hình th c b o lãnh phát hành thì t ch c nh n b o lãnh ph i mua l i theo giá kh i i m và ư c hư ng s ti n t c c c a s c ph n này. b. N u doanh nghi p c ph n hoá không áp d ng hình th c b o lãnh phát hành thì H i ng u giá báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hoá xem xét, quy t nh cho phép t ch c u giá l i ho c i u ch nh cơ c u v n i u l . 11. T ch c th c hi n bán u giá c ph n không ch u trách nhi m v giá tr c a c ph n bán u giá, tr trư ng h p không thông báo y , chính xác cho ngư i tham gia u giá nh ng thông tin c n thi t có liên quan n c ph n bán u giá. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày mua ư c c ph n bán u giá, ngư i mua có quy n tr l i c ph n cho ngư i bán u giá và yêu c u t ch c th c hi n bán u giá b i thư ng thi t h i, n u các thông tin c a doanh nghi p bán u giá c ph n không úng như ã thông báo. 12. Qu n lý ti n t c c: - i v i các bên tham d cu c u giá nhưng không ư c mua c ph n thì trong 5 ngày (k t khi k t thúc cu c u giá) t ch c th c hi n bán u giá có trách nhi m thanh toán l i ti n t c c cho các i tư ng trên. - i v i các t ch c, cá nhân ư c quy n mua c ph n theo k t qu u giá thì kho n ti n t c c ư c tr vào t ng s ti n ph i tr tương ng v i s lư ng c ph n ư c mua theo giá u. - i v i kho n ti n t c c không ph i tr theo qui nh t i ti t 7.2 i m 7 và i m 10 Thông tư này thì ư c x lý như sau: + Trư ng h p b o lãnh phát hành thì t ch c nh n b o lãnh ư c hư ng s ti n t c c tương ng v i s c ph n ph i mua còn l i. + Các trư ng h p khác thì t ch c th c hi n bán u giá có trách nhi m n p v Qu s p x p doanh nghi p cùng c p. Ph n 3: T CH C TH C HI N
  9. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c thì ngh các B , ngành, a phương và các doanh nghi p ph n ánh v B Tài chính ư c nghiên c u, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày tháng năm 200... PH L C 1 ƠN ĂNG KÝ THAM GIA U GIÁ MUA C PH N Kính g i : H i ng u giá c ph n công ty......................... Tên t ch c, cá nhân tham gia:......... a ch : ................ S i n tho i:.................. S ăng ký kinh doanh (ho c nơi ăng ký h khNu thư ng trú i v i cá nhân):................ S tài kho n........... m t i........... Kh năng v v n, công ngh , th trư ng và kinh nghi m qu n lý có liên quan n ho t ng c a công ty c ph n (n u có): S c ph n ăng ký mua: Sau khi nghiên c u h sơ bán u giá c ph n c a Công ty........ chúng tôi t nguy n tham d u giá do H i ng u giá......... t ch c và cam k t th c hi n nghiêm túc Quy ch u giá và k t qu u giá do H i ng u giá công b . N u vi ph m, chúng tôi xin ch u trách nhi m trư c phát lu t. T ch c, cá nhân vi t ơn Ký tên và óng d u (n u có)
  10. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......, ngày tháng năm ... PH L C 2 ƠN ĂNG KÝ THAM GIA U GIÁ MUA C PH N Kính g i : H i ng u giá c ph n công ty......................... Tên t ch c, cá nhân (nư c ngoài):......... Qu c t ch: a ch : ................ i n tho i : Fax: E-mail (n u có): Tên giao d ch và s ăng ký kinh doanh (ho c s ch ng minh thư i v i cá nhân nư c ngoài):................ S tài kho n........... m t i (các t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam):........... Kh năng v v n, công ngh , th trư ng và kinh nghi m qu n lý có liên quan n ho t ng c a công ty c ph n (n u có): S c ph n ăng ký mua: B n sao xác nh n gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và B n sao xác nh n u quy n cho i di n c a t ch c, cá nhân t i cu c u giá b i ngư i có thNm quy n (kèm theo). Sau khi nghiên c u H sơ u giá bán c ph n c a Công ty........ chúng tôi t nguy n tham d u giá do H i ng u giá.........t ch c và cam k t th c hi n nghiêm túc Quy ch u giá và k t qu u giá do H i ng u giá công b . N u vi ph m, chúng tôi xin ch u trách nhi m trư c phát lu t. Xác nh n c a t ch c cung ng d ch v T ch c, cá nhân vi t ơn thanh toán nơi m tài kho n Ký tên và óng d u (n u có)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản