Thông tư số 82-TC/TCNH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư số 82-TC/TCNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 82-TC/TCNH về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 82-TC/TCNH

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82-TC/TCNH Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 82 TC/TCNH NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1996 HƯ NG D N QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I QU H TR U TƯ QU C GIA Căn c Quy t nh s 808/TTg ngày 9/12/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu h tr u tư qu c gia. Căn c Quy t nh s 462/TTg ngày 9/7/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l Qu h tr u tư qu c gia. Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính. B Tài chính hư ng d n quy ch qu n lý tài chính i v i Qu h tr u tư qu c gia như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Qu h tr u tư qu c gia là m t t ch c tài chính Nhà nư c ho t ng trên ph m vi c nư c. Qu có ch c năng huy ng v n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; ti p nh n các ngu n v n u tư c a Nhà nư c cho vay i v i các d án u tư phát tri n các ngành ngh thu c di n ưu ãi c a m i thành ph n kinh t và các vùng có khó khăn theo quy nh c a Chính ph . Ho t ng c a Qu không vì m c tiêu l i nhu n. 2. Qu h tr u tư qu c gia có tư cách pháp nhân, có v n i u l khi thành l p là 1.100 t VND (m t nghìn m t trăm t ng), t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v ho t ng c a Qu trư c pháp lu t. ư c mi n thu , mi n n p kho n thu v s d ng v n Ngân sách Nhà nư c gi m lãi su t cho vay nhưng ph i m b o hoàn v n và bù p chi phí. 3. Th c hi n thu, chi, h ch toán và quy t toán thu chi tài chính theo Pháp l nh k toán th ng kê, ch tài chính c a Nhà nư c. Năm tài chính c a Qu ư c tính t 1/1 n 31/12 hàng năm. 4. Qu h tr u tư qu c gia ch u s qu n lý tài chính c a B Tài chính. II. N I DUNG QU N LÝ TÀI CHÍNH 1. V ngu n v n ho t ng c a Qu h tr u tư qu c gia
  2. a. V n i u l khi thành l p và tăng thêm c a Qu h tr u tư qu c gia ư c hình thành t các ngu n sau: - V n c p c a Ngân sách Nhà nư c: 50% t ng s v n i u l . - V n góp c a các t ch c b o hi m, tín d ng qu c doanh, doanh nghi p Nhà nư c (sau ây g i chung là doanh nghi p Nhà nư c) v i danh sách và m c góp do B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Ngu n v n góp c a các doanh nghi p Nhà nư c ư c l y t l i nhu n sau thu c a năm ho t ng trư c ó v i m c t i thi u là 3%. - V n góp t nguy n c a các cá nhân, các t ch c trong và ngoài nư c. Hàng năm căn c vào nhu c u u tư th c t , kh năng c a Ngân sách Nhà nư c và c a doanh nghi p Nhà nư c, ngh c a H i ng qu n lý c a Qu , B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c góp b sung v n i u l c a Qu h tr u tư qu c gia. b. V n huy ng: Qu ư c huy ng và ti p nh n t các ngu n sau: - V n vay trung và dài h n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Ti p nh n các ngu n v n u tư c a Nhà nư c, bao g m các kho n vay c a Chính ph và ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) cho vay i v i các d án ư c Chính ph quy nh. - Huy ng các ngu n v n trung và dài h n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c b ng vi c phát hành các lo i trái phi u. - Nh n v n u thác cho vay u tư phát tri n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Ti p nh n các ngu n v n c a các t ch c kinh t , xã h i và cá nhân t nguy n g i Qu h tr u tư qu c gia u tư phát tri n. 2. S d ng v n và b o toàn v n: - Ngu n v n ho t ng c a Qu ch y u cho vay i v i các d án u tư trung và dài h n trong các ngành ngh thu c di n ưu ãi ho c các vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i o và các vùng có khó khăn khác theo quy nh c a Chính ph . i v i cơ s s n xu t kinh doanh m i theo quy nh t i i u 9 và 11 c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c, qu ư c cho vay theo lãi su t do H i ng qu n lý quy t nh theo nguyên t c b o m hoàn v n và bù p chi phí qu n lý. - Qu có trách nhi m qu n lý, s d ng ngu n v n úng m c ích, úng i tư ng, có hi u qu thu h i k p th i c g c và lãi m b o hoàn v n, bù p chi phí qu n lý và hoàn tr k p th i, y cho các t ch c, cá nhân ã cho Qu vay v n. - Các r i ro nghi p v do các nguyên nhân khách quan s ư c bù p b ng Qu d phòng r i ro nghi p v . i v i các r i ro b t kh kháng do thiên tai, bão l t, ho c th c hi n nhi m v theo ch o c a Nhà nư c..., sau khi dùng Qu d phòng r i ro bù p mà v n không thì Qu ph i báo cáo rõ nguyên nhân và m c thi t h i B Tài chính xem xét, trình Chính ph gi i quy t.
  3. - M c v n cho vay, th i h n, lãi su t cho vay ư c áp d ng theo quy nh t i i u 11, 12, 13 c a i u l Qu h tr u tư qu c gia ban hành kèm theo Quy t nh s 462/TTg ngày 9/7/1996 c a Th tư ng Chính ph . 3. Thu chi tài chính c a Qu a. Thu nh p c a Qu g m các kho n sau: - Thu lãi cho vay - Thu lãi ti n g i t Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng - Thu phí d ch v g m: + Phí d ch v i v i các d án Qu nh n u thác cho vay l i. S thu là s phí d ch v cho vay l i ư c hư ng do bên u nhi m cho vay thanh toán theo h p ng. + Phí d ch v thanh toán chuy n v n trong và ngoài nư c cho các t ch c tài chính và ơn v giao d ch t i Qu (n u có). + Phí d ch v khác. - Các kho n thu khác phát sinh trong quá trình ho t ng ngoài các kho n thu trên. b. Chi phí ho t ng c a Qu : - Chi phí nghi p v g m: + Chi tr lãi cho các trái phi u huy ng v n. + Chi tr lãi vay trung và dài h n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. + Chi tr lãi cho các kho n v n nh n tài tr u thác c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c tr lãi (n u có). + Chi phí cho vi c phát hành trái phi u và huy ng v n + Các chi phí khác phát sinh trong vi c thNm nh cho vay, ki m tra, thu h i n vay c a các d án u tư ư c vay v n. + Các chi phí nghi p v khác (n u có) - Chi phí qu n lý: + Chi lương, ph c p lương + Trích b o hi m xã h i, B o hi m Y t và các kho n ph i n p theo lương theo ch Nhà nư c quy nh.
  4. + Chi ph c p cho các thành viên H i ng qu n lý và các ch c danh khác theo ch hi n hành. + Trích kh u hao cơ b n TSC theo quy nh c a Nhà nư c. + Chi mua s m công c lao ng và phương ti n làm vi c + Chi tr ti n thuê tr s làm vi c và thuê các tài s n c nh khác. + Chi s a ch a và b o dư ng tài s n. + Chi công tác phí + Chi cư c phí thông tin, tuyên truy n. + Chi văn phòng phNm, n ch . + Chi ào t o, hu n luy n nghi p v . + Chi phương ti n b o h lao ng, trang ph c theo ch Nhà nư c quy nh. + Các kho n chi khác c n thi t, h p lý như i n nư c, v sinh cơ quan chi ti p khách, h i ngh ... theo quy nh c a Nhà nư c. c. Qu n lý thu chi tài chính: - Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m th c hi n thu úng, thu và k p th i các kho n thu phát sinh trong quá trình ho t ng h ch toán vào thu nh p c a Qu , không ư c các kho n thu ngoài s sách ho c không h ch toán vào thu nh p. - Qu h tr u tư qu c gia ư c chi theo ho t ng c a Qu theo nh ng quy nh sau: * Các kho n chi nghi p v : ư c chi theo s th c t phát sinh c a các kho n chi ư c quy nh t i ti t b. * V chi phí qu n lý: + Chi lương và ph c p lương i v i cán b chuyên trách làm vi c cho qu ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 25/CP ngày 23/5/93 c a Chính ph . i v i s cán b kiêm nhi m công vi c c a qu và các thành viên H i ng qu n lý, m c ph c p do T ng giám c căn c vào tính ch t và kh i lư ng công vi c báo cáo H i ng qu n lý xem xét, quy t nh. + Trích kh u hao cơ b n tài s n c nh: Qu h tr u tư qu c gia ư c trích kh u hao cơ b n TSC trên giá tr TSC th c s d ng c a T ng c c u tư. S kh u hao trích hàng năm ư c coi là v n u tư xây d ng cơ b n do Nhà nư c c p và ư c s d ng mua s m tài s n c nh và các tài s n c n thi t cho ho t ng c a Qu . Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m qu n lý và s d ng s v n này theo quy nh t i
  5. i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/96 c a Chính ph . + i v i các chi phí qu n lý còn l i như: chi mua s m công c lao ng, s a ch a và b o dư ng tài s n, chi cư c phí thông tin, văn phòng phNm, n ch , i n nư c, v sinh cơ quan, công tác phí, l tân khách ti t... do Qu không có t ch c b máy riêng mà s d ng b máy c a T ng c c u tư phát tri n ho t ng nên các kho n chi phí qu n lý này ư c phân b theo t tr ng doanh s ho t ng c a qu so v i doanh s ho t ng c a T ng c c u tư phát tri n h ch toán vào chi phí c a Qu . Qu h tr u tư qu c gia ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: - Các kho n m t mát, t n th t tài s n do cá nhân, t p th qu gây ra. - Các kho n chi xây d ng, mua s m tài s n c nh thu c ngu n v n u tư xây d ng cơ b n. - Các r i ro thu c ngu n bù p c a Qu d phòng r i ro nghi p v . Các kho n trên n u có phát sinh ph i s d ng úng ngu n ho c trích t 2 qu phúc l i và khen thư ng c a qu bù p. 4. Phân ph i chênh l ch thu chi a. N u thu l n hơn chi Qu h tr u tư qu c gia ư c: - Trích 25% t ng s lãi l p "Qu d phòng r i ro nghi p v ". Qu này ư c trích l p cho n khi b ng 100% v n i u l th c có t i th i i m trích l p. Qu d phòng r i ro nghi p v ch ư c dùng bù p các r i ro, m t v n trong ho t ng c a Qu do các nguyên nhân khách quan và do H i ng qu n lý Qu quy t nh. Trư ng h p do nguyên nhân ch quan gây nên ph i truy c u trách nhi m cá nhân ho c tr vào 2 qu khen thư ng và phúc l i ơn v ư c trích. - Trích 15% t ng s lãi l p "Qu d tr b sung v n i u l ". - Trích 15% t ng s lãi l p "Qu phát tri n k thu t nghi p v ". - Chia lãi cho các thành viên c p v n và góp v n 30%-35% t ng s lãi. T l và m c phân ph i c th do H i ng qu n lý quy t nh hàng năm. - S còn l i ư c trích l p hai qu phúc l i và khen thư ng. M c trích t i a cho m i qu ư c kh ng ch theo m c quy nh i v i các doanh nghi p Nhà nư c. S trích c th hàng năm ư c B Tài chính xem xét, xác nh trong quy t toán năm trên cơ s ý ki n ngh c a H i ng qu n lý. Qu khen thư ng và phúc l i ư c dùng chi cho các nhu c u v phúc l i và khen thư ng cho cán b , nhân viên c a qu và các t ch c cá nhân có thành tích óng góp cho ho t ng c a qu . S còn l i (n u có) sau khi trích l p hai qu khen thư ng, phúc l i (theo m c trích c th ư c B Tài chính duy t hàng năm) s ư c b sung vào qu phát tri n k thu t nghi p v .
  6. b. Trư ng h p thu nh hơn chi, căn c vào tình hình th c t , sau khi s d ng các qu hi n có bù p mà không , Qu báo cáo B Tài chính xem xét, x lý. 5. Ch h ch toán, k toán: - Qu h tr u tư qu c gia ph i th c hi n m s sách k toán, ghi chép ch ng t và th c hi n vi c h ch toán k toán và bi u m u báo cáo quy t toán tài chính theo úng ch quy nh t i Pháp l nh K toán th ng kê và các quy nh c a B Tài chính. - Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m th c hi n quy t toán tài chính và g i cho B Tài chính (V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính) các báo cáo quý, năm sau ây: + B ng cân i tài kho n. + Báo cáo quy t toán thu nh p, chi phí. + Báo cáo ngu n v n và s d ng v n. Th i h n g i báo cáo: - Báo cáo quý ch m nh t 10 ngày sau khi k t thúc quý. - Báo cáo quy t toán năm ch m nh t 30 ngày sau khi k t thúc năm. 6. L p k ho ch tài chính: - Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m xây d ng k ho ch tài chính năm vào th i i m l p k ho ch ngân sách và g i cho B Tài chính g m: + K ho ch ngu n và s d ng v n. + K ho ch thu, chi tài chính. H i ng qu n lý qu có trách nhi m xem xét các k ho ch trên c a Qu . Các ch tiêu k ho ch c a B Tài chính duy t s là căn c qu th c hi n trong năm. III. I U KHO N THI HÀNH Qu h tr u tư qu c gia ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng và m b o hoàn v n, tài s n c a Nhà nư c và c a xã h i cho m c tiêu u tư phát tri n và ch u s ki m tra c a cơ quan tài chính Nhà nư c theo pháp l nh k toán th ng kê và ch tài chính quy nh t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét b sung s a i k p th i. Lê Th Băng Tâm
  7. ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản