Thông tư số 83/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
1
download

Thông tư số 83/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 83/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 83/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 83/2004/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯ NG D N M T S N I DUNG QU N LÝ TR S LÀM VI C C A CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN VN S NGHI P Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 147/1999/Q -TTg ngày 05/07/1999 c a Th tư ng Chính ph quy nh v tiêu chu n, nh m c s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 422/VPCP-KTTH ngày 30/01/2004 c a Văn phòng Chính ph v vi c qu n lý tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p; B Tài chính hư ng d n m t s n i dung qu n lý tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n m t s n i dung qu n lý tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, cơ quan trung ương và a phương c a U ban Trung ương m t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh (sau ây g i chung là các B , ngành). Riêng tr s làm vi c c a các cơ quan, ơn v thu c B Công an, B Qu c phòng th c hi n theo hư ng d n riêng c a B Công an, B Qu c phòng sau khi ã th ng nh t v i B Tài chính. 2. Tr s làm vi c c a các T ch c chính tr -xã h i, T ch c xã h i, T ch c xã h i- ngh nghi p không thu c i tư ng quy nh t i M c 1, ph n I này thì không thu c ph m vi áp d ng c a Thông tư này. II. M T S QUY NNH V B TRÍ, S P X P L I, X LÝ TR S LÀM VI C C A CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN VN S NGHI P
  2. 1. Các B , ngành, a phương rà soát và th c hi n ngay vi c b trí, s p x p l i tr s làm vi c hi n có c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c c p mình qu n lý; trên cơ s ó: 1.1. Th c hi n i u chuy n trong n i b B , ngành, a phương t nơi dư th a sang nơi thi u. 1.2. Th c hi n thanh lý h p ng i v i các cơ s ang cho các t ch c, cá nhân khác thuê (n u có). T 01/01/2005, trư ng h p có di n tích cho thuê ho c dùng vào s n xu t kinh doanh d ch v mà ơn v không t thu h i ho c không báo cáo c p có thNm quy n thì S Tài chính báo cáo UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là UBND c p t nh) i v i các ơn v thu c a phương qu n lý; B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph i v i các ơn v thu c trung ương qu n lý ra quy t nh thu h i. 1.3. Có bi n pháp thu h i ph n di n tích b l n chi m trái phép ho c báo cáo Th tư ng Chính ph và ng g i B Tài chính ( i v i các ơn v thu c trung ương) UBND c p t nh ( i v i các ơn v thu c a phương) quy t nh thu h i. 1.4. i v i nh ng cơ s ang b trí làm nhà cho cán b , công nhân viên thì: - N u vi c b trí ư c th c hi n t trư c ngày 17/5/1995 (trư c khi Quy ch qu n lý và s d ng nhà làm vi c c a các cơ quan HCSN ban hành theo Quy t nh s 399 TC/QLCS c a B trư ng B Tài chính có hi u l c thi hành); mà nay cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý không có nhu c u s d ng cho m c ích chung c a ơn v và ph n di n tích ó có th tách ra riêng bi t v i khuôn viên tr s làm vi c; và phù h p v i quy ho ch khu dân cư c a a phương thì cơ quan tr c ti p qu n lý nhà t ó l p h sơ g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p báo cáo B , ngành báo cáo B Tài chính ( i v i các ơn v thu c trung ương), UBND c p t nh ( i v i ơn v thu c a phương) xem xét, quy t nh vi c chuy n giao cho ngành nhà t a phương qu n lý theo chính sách nhà , t hi n hành. - N u ã b trí cho cán b công nhân viên sau ngày 17/5/1995, nay có th tách ra riêng bi t, phù h p v i quy ho ch khu dân cư c a a phương, thì trong m t s trư ng h p c bi t x lý như sau: + Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c trung ương qu n lý l p h sơ g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p báo cáo B , ngành ch qu n báo cáo B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh x lý. + Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c a phương qu n lý l p h sơ g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p báo cáo UBND c p t nh xem xét, quy t nh x lý. - N u di n tích nhà t ã b trí làm nhà cho cán b , công nhân viên nay có yêu c u s d ng cho m c ích chung ho c không phù h p v i quy ho ch khu dân cư c a a phương ho c không th tách riêng bi t v i khuôn viên tr s làm vi c, thì cơ quan ang qu n lý nhà t ó ph i l p phương án di chuy n các h gia ình ng th i báo
  3. cáo B , ngành ( i v i ơn v thu c trung ương), UBND c p t nh ( i v i ơn v thu c a phương) phê duy t và th c hi n vi c di chuy n. 1.5. i v i tr s làm vi c có ngu n g c là tài s n thu c s h u nhà nư c mà hi n t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p ang ký h p ng thuê v i cơ quan qu n lý nhà t c a a phương thì cơ quan, ơn v ang s d ng tr s l p h sơ báo cáo B , ngành ng g i B Tài chính. B , ngành t ng h p g i B Tài chính và báo cáo Ch t ch UBND c p t nh quy t nh chuy n giao cho cơ quan hành chính, ơn v s nghi p ang tr c ti p s d ng quy n qu n lý, s d ng, ng th i thanh lý h p ng thuê. K t d toán ngân sách nhà nư c năm 2005 s không b trí kho n kinh phí thuê tr s làm vi c i v i các trư ng h p này. 2. Sau khi ã rà soát, b trí, s p x p l i và x lý xong các t n t i theo hư ng d n t i M c 1 ph n này; căn c vào th c tr ng tr s làm vi c hi n có, t ch c biên ch ư c duy t, i chi u v i tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; cơ quan hành chính, ơn v s nghi p xác nh nhu c u s d ng; xác nh di n tích th a, thi u, l p báo cáo xu t phương án x lý v i cơ quan qu n lý c p trên. 3. B , ngành ch qu n; S , ngành, UBND c p qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là UBND c p huy n) căn c vào báo cáo c a các cơ quan, ơn v thu c c p mình qu n lý, th c hi n b trí, s p x p l i tr s làm vi c hi n có phù h p v i tiêu chuNn, nh m c; x lý theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n x lý i v i di n tích tr s dôi dư c a các cơ quan, ơn v như sau: - N u di n tích tr s làm vi c dôi dư có khuôn viên riêng bi t ho c có th tách riêng bi t thì th c hi n vi c i u chuy n ph n dôi dư ó cho cơ quan, ơn v khác chưa có tr s làm vi c ho c ã có tr s nhưng còn thi u so v i tiêu chuNn, nh m c. - N u di n tích tr s làm vi c dôi dư không th tách riêng bi t thì tuỳ t ng trư ng h p c th ph i hoán i cho cơ quan, ơn v khác cho phù h p v i tiêu chuNn, nh m c. - Trư ng h p cơ quan, ơn v không ki n ngh phương án x lý thì S Tài chính báo cáo UBND c p t nh ( i v i ơn v thu c a phương qu n lý), B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph ( i v i ơn v thu c trung ương qu n lý) quy t nh thu h i b trí, s p x p cho cơ quan, ơn v khác ho c bán thu ti n n p Ngân sách nhà nư c. 4. Ch m nh t cu i quý II hàng năm các B , ngành, a phương t ng h p và báo cáo k t qu x lý, b trí s p x p l i tr s làm vi c hi n có, tình hình qu n lý, s d ng tr s làm vi c cũng như nhu c u u tư m i, c i t o, s a ch a, m r ng, nâng c p tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c c p mình qu n lý v i B Tài chính (theo ph l c ính kèm) theo dõi qu n lý và t ng h p báo cáo Chính ph , Qu c h i khi có yêu c u. III. V U TƯ XÂY D NG M I, S A CH A, C I T O, NÂNG C P, M R NG TR S LÀM VI C C A CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN VN S NGHI P 1. iv i u tư xây d ng m i, m r ng, nâng c p tr s làm vi c:
  4. 1.1. i u ki n ư c xem xét u tư xây d ng m i, nâng c p, m r ng tr s làm vi c: - Ch ư c th c hi n i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p chưa có tr s làm vi c ho c tr s làm vi c hi n có ã xu ng c p nghiêm tr ng, không m b o an toàn cho ngư i s d ng ph i phá d xây d ng l i ho c di n tích tr s làm vi c hi n có m i m b o dư i 70% m c quy nh c a Th tư ng Chính ph v tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c. - Có trong quy ho ch u tư xây d ng h th ng tr s làm vi c c a B , ngành, a phương ư c c p có thNm quy n phê duy t. 1.2. Xác nh nhu c u và l p d án u tư xây d ng m i, m r ng, nâng c p tr s làm vi c: a) Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p căn c vào quy ho ch u tư xây d ng h th ng tr s làm vi c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, t ch c kh o sát và l p d án u tư g i cho cơ quan ch qu n c p trên, ng g i cơ quan tài chính cùng c p. Cơ quan quy t nh u tư ch u trách nhi m v quy t nh u tư c a mình theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. b) B , ngành ch qu n c p trên, UBND c p t nh căn c vào kh năng ngân sách nhà nư c m i c p dành cho vi c u tư xây d ng tr s làm vi c c a B , ngành, a phương; căn c vào báo cáo thNm nh d án u tư c a cơ quan ch c năng quy t nh ho c trình c p có thNm quy n phê duy t d án u tư u tư xây d ng m i, m r ng, nâng c p tr s làm vi c cho t ng cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c c p mình qu n lý theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. 2. i v i vi c s a ch a, c i t o tr s làm vi c s d ng ngu n kinh phí thư ng xuyên hàng năm c a Ngân sách nhà nư c. 2.1. Vi c s a ch a, c i t o tr s làm vi c ư c th c hi n khi tr s b hư h ng, xu ng c p (bao g m vi c duy tu, b o dư ng, s a ch a nh và s a ch a l n công trình). 2.2. Hàng năm, cùng v i vi c l p d toán ngân sách nhà nư c, cơ quan hành chính, ơn v s nghi p căn c vào nhu c u c n thi t c i t o, s a ch a tr s làm vi c c a cơ quan, ơn v mình, l p d toán chi c i t o, s a ch a tr s làm vi c g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p báo cáo cơ quan tài chính cùng c p. Cơ quan tài chính căn c vào th i gian s d ng, th c tr ng c a tài s n xác nh nhu c u c i t o, s a ch a tr s c a ơn v và t ng h p vào d toán Ngân sách nhà nư c báo cáo c p có thNm quy n xem xét, quy t nh theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. IV. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN VN S NGHI P; CÁC NGÀNH, CÁC C P TRONG VI C QU N LÝ, S D NG NHÀ T THU C TR S LÀM VI C
  5. 1. Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c có trách nhi m: 1.1 Th c hi n qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo úng quy nh, tuy t i không ư c dùng tr s làm vi c cho thuê, sang như ng, chia cho cán b công nhân viên làm nhà ho c i u chuy n cho i tư ng khác không úng thNm quy n. 1.2. Ch th c hi n vi c u tư xây d ng m i, c i t o, nâng c p, m r ng tr s làm vi c khi có d án, d toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, m b o s d ng ti t ki m và hi u qu ngu n v n u tư c a Nhà nư c. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các oàn th trung ương, Ch t ch UBND c p t nh có trách nhi m: 2.1. Ch o các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c thu c c p mình qu n lý rà soát, x lý, b trí, s p x p l i tr s làm vi c hi n có c a các cơ quan, ơn v mình theo hư ng d n t i Thông tư này. 2.2. Ch o các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c c p mình qu n lý l p quy ho ch tr s làm vi c phù h p v i t ch c, biên ch , tiêu chuNn, nh m c s d ng, phù h p v i i u ki n làm vi c và th c t B , ngành, a phương. 2.3. T năm Ngân sách 2005 tr i, các B , ngành, a phương nghiêm túc th c hi n theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 422/VPCP-KTTH ngày 30/01/2004 c a Văn phòng Chính ph : "Ch quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng m i, c i t o, s a ch a tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c c p mình qu n lý sau khi ã có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a cơ quan tài chính cùng c p v tiêu chuNn di n tích s d ng tr s làm vi c c a cơ quan, ơn v ó". 3. Trách nhi m c a cơ quan tài chính (C c Qu n lý công s n, S Tài chính các t nh, thành ph ) 3.1. Ch trì ph i h p v i cơ quan K ho ch và u tư, cơ quan Xây d ng và các cơ quan liên quan, căn c Quy t nh s 147/1999/Q -TTg ngày 5/7/1999 c a Th tư ng Chính ph v tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c, xác nh nhu c u u tư xây d ng m i, c i t o, s a ch a tr s làm vi c c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p làm căn c cho các cơ quan có thNm quy n l p và phê duy t d án u tư theo úng quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. 3.2. Ki m tra tình hình qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c c a các B , ngành, a phương, cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Trình c p có thNm quy n x lý i v i nh ng sai ph m trong vi c u tư xây d ng m i, m r ng, nâng c p, c i t o, s a ch a, qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. V. T CH C TH C HI N
  6. Thông tư này có có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh k p th i v i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung. Huỳnh Th Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản